Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iltakoulut

Ei suunniteltuja iltakouluja

Kokousasiat

6. Ilmoitusasiat

6.1 Dipoli-talon myynti (Carpén)

Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta ja Aalto - Yliopistokiinteistöt Oy allekirjoittivat 31.12.2009 esisopimuksen Dipoli-talon ja kiinteistön kaupasta. Rakennuksen omistavan Kiinteistö Oy Jämeränjälki -nimisen yhtiön osakekannan ja tontin yhteiskauppahinta on 10.500.000 €. Kaupan toteutuessa Aalto – Yliopistokiinteistöt Oy vuokraa nykyään kongressikeskuksena toimivan Dipolin tontteineen Aalto-korkeakoulusäätiön käyttöön pitkällä vuokrasopimuksella. Oikeus Dipoli-nimen käyttöön ja Dipolin taidekokoelma eivät sisälly kauppaan vaan Aalto-korkeakoulusäätiö ja ylioppilaskunta neuvottelevat niiden tulevaisuudesta erikseen.

Vuokrasopimus TKK:n kanssa siirtyi yliopistojen yhdistyessä Aalto-korkeakoulusäätiölle, joten Aalto-yliopisto on joka tapauksessa talon käyttäjä vuoden 2010 loppuun saakka. Lopulliset kauppakirjat on tarkoitus allekirjoittaa ennen vuokrasopimuksen päättymistä kauppaan liittyvien selvitysten valmistuttua ja TKY:n päätösten saatua lainvoiman. TKY yhdistyi 1.1.2010 aloittavaan Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaan (AYY), joten kaupan toimeenpano on AYY:n vastuulla.

6.2 Korkein hallinto-oikeus hylkäsi KY:n edustajiston kokouksessaan 30.10.2008 tehdyistä lahjoituspäätöksistä tehdyt valitukset (liite 6.2, toimitettu sähköisesti edustajiston sähköpostilistalle 4.1.2009)

6.3 Ylioppilaskunnan hallituksen tietoon on tuotu, että KY:n edustajiston kokouksessaan 14/2009 (29.12.2009) tekemiin päätöksiin aiotaan hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen.

6.4 Hallituksen päätösluettelot 1-2/2010 (toimitettu sähköisesti edustajiston sähköpostilistalle)

6.5 Edustajiston alustava kokousaikataulu

7. Hallitusinformaatio

Hallitus esittelee kokouksessa lyhyesti, miten toiminta on vuonna 2010 lähtenyt käyntiin.
Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 8/2009 Tulamon esittämän ponnen:
”Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto valtuuttaa hallituksen salkkujaosta päättäessään ottamaan huomioon, että pääsektorilla tulisi olla ihmisiä, jotka tuntevat laaja-alaisesti yhdistyvien ylioppilaskuntien toimintakulttuurit ja taustat. Uuden ylioppilaskuntamme strategisimmille paikoille on tällä hetkellä tulossa vain TKY:n toimintakulttuurin hyvin tuntevia henkilöitä. Jotta AYY:stä todella muodostuu uusi yhteinen ylioppilaskunta, tulee ylioppilaskunnan pääsektorilla toimia täysipäiväisenä myös KY:n ja/tai TOKYO:n toimintakulttuurin erittäin hyvin tuntevia ihmisiä.”

Hallitus keskusteli ponnesta järjestäytymiskokouksessaan päättäessään sisäisestä työnjaostaan ja järjestäytymisestään. Hallitus päätti kokouksessaan 2/2010 vasta edustajiston ponteen seuraavasti:
”Edustajiston 8/2009 kokouksessa hyväksymän ponnen huomioiden hallitus päätyi ratkaisuun, jossa se valitsi pääsektorille laaja-alaisesti TKY:n ja KY:n toimintakulttuurin hyvin tuntevia henkilöitä.
Hallituksen työjärjestyksen mukaisesti hallitus valitsi itselleen varapuheenjohtajan sekä tälle varahenkilön nimittämällä sisäisessä työnjaossaan Pipsa Penttisen 1. varapuheenjohtajaksi (erikoisvastuualueena kampukset) ja Elli Leppisaaren 2. varapuheenjohtajaksi (erikoisvastuualueena sosiaalipolitiikka). Päätöstä tehdessään hallitus huomioi ponnen lisäksi hallituksen jäsenten henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet sekä molempien sukupuolien tasaisen edustuksen pääsektorilla.”

Esitys: Edustajisto päätti merkitä tiedokseen hallituksen kertomuksen vuoden 2010 alun toiminnasta sekä hallituksen vastauksen edustajiston kokouksessaan 8/2009 hyväksymään ponteen.

8. Talousjohtajan valitseminen

Edustajisto hyväksyi talousjohtajan rekrytoinnin menettelytavat kokouksessaan 4/2009 15.10.2009. Johtoryhmä konsultoi KY:n taloustoimikunnan puheenjohtaja Tapani Väljää ja TKY:n taloustoimikunnan puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäkeä talousjohtajan valinnassa käytettävän suorahaku- ja henkilöarviointitoimiston osalta. Toimistoksi valittiin MPS. Matti Carpén, Erkki Koski, Jenni Laakso ja Henri Lönn haastattelivat MPS esittämät henkilöt.

Edustajisto käsitteli talousjohtajan valintaa kokouksessaan 9/2009, jolloin se päätti merkitä tiedoksi valitun taloustoimikunnan puheenjohtajan Matti Carpénin esittelyn talousjohtajan valintaprosessista ja todeta, että päätös talousjohtajasta tehdään edustajiston kokouksessa tammikuutta 2010.

Kokouksessa 9/2009 talousjohtajan valinnasta kirjattiin pöytäkirjaan seuraavaa:
”Carpén totesi rekrytointiprosessin toimineen suunnitellusti. Lähdesmäki ja Väljä karsivat 45 hakemusta 12:sta, joista rekrytointitoimisto karsi edelleen puolet. Jäljelle jääneet kuusi hakijaa haastatteli työryhmä, johon kuului Carpén, Koski, Laakso ja Lönn sekä rekrytointitoimiston edustaja. Haastattelujen perusteella hakijat karsittiin kolmeen ja heidät lähetettiin soveltuvuustesteihin. Työryhmä kokoontui 9.12. aamulla kello 7 arvioimaan kandidaatit lopullisesti ja yksi ehdokas nousi yksimielisesti ylitse muiden – hänen kanssaan on suullisesti sovittu sopimuksen solmimisesta, mutta esitys tuodaan vasta seuraavaan kokoukseen, jotta ehdokas ehtii järjestää asiat kuntoon nykyisessä työsuhteessaan. Ehdotettava henkilö pystyisi aloittamaan työsuhteessa helmikuussa.”

Talousjohtajaksi ehdotettava henkilö, kauppatieteiden maisteri, ekonomi Reija Väätäinen esittäytyy ylioppilaskunnan taloustoimikunnalle sen järjestäytymiskokouksessa 13.1.2010 ja on saapuvilla myös edustajiston kokouksessa 1/2010. Tiivistelmä Väätäisen ansioluettelosta on esitetty liitteessä 8.

Esitys: Edustajisto päätti valita ylioppilaskunnan talousjohtajaksi kauppatieteiden maisteri, ekonomi Reija Väätäisen.

9. Edustajiston vuonna 2009 tekemät päätökset

Yliopistolain voimaanpanolain (559/2009) mukaisesti Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle valittu edustajisto teki ylioppilaskuntaa koskevat päätökset ennen yliopistolain (558/2009) voimaantuloa 1.1.2010. Ylioppilaskunnan muodostuttua Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan, Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnan ja Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan yhdistyttyä voimaanpanolain mukaisesti 1.1.2010 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnaksi edustajiston on hyvä vielä todeta syksyn 2009 aikana tekemänsä päätökset, jotka on esitetty liitteissä 9.1-9.9.

Esitys: Edustajisto päätti todeta kokoontuneensa vuonna 2009 yhdeksään kokoukseen ja tehneensä niissä liitteiden 9.1 – 9.9 mukaisissa päätösluetteloissa mainitut päätökset ja todeta päätösten saaneen lainvoiman 30 päivän kuluttua siitä, kun mainitut päätösluettelot julkaistiin yhdistyneiden ylioppilaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja osoitteessa www.ayy.fi.

10. Edustajiston kokouskutsut

Edustajiston työjärjestyksen 8 §:ssä todetaan:
”Kutsu edustajiston kokoukseen on julkaistava ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla ja ylioppilaskunnan internetsivuilla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Edustajiston jäsenelle on lähetettävä kokouskutsu vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu tulee lähettää suomen-, ruotsin- sekä englanninkielisenä.”

Syksyllä 2009 kokouskutsu on lähetetty kaikkine liitteineen edustajiston jäsenille postitse.

Esitys: Edustajisto päätti, että vuonna 2010 kokouskutsun liitteet voidaan toimittaa edustajiston jäsenten saataville sähköisesti joko sähköpostilla tai edustajisto-wikin (http://edustajisto.ayy.fi) avulla. Edustajisto päätti myös, että kokouskutsu lähetetään postitse ainoastaan edustajiston varsinaisille jäsenille, muutoin kokouskutsu toimitetaan edustajiston varajäsenten tietoisuuteen sähköpostilla edustajiston sähköpostilistalle edustajisto@list.ayy.fi.

11. Virallinen ilmoitustaulu

Ylioppilaskunnan sääntöjen 12 § mukaan edustajiston tehtävänä on päättää ylioppilaskunnan virallisesta ilmoitustaulusta. Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 2/2010.

Esitys: Edustajisto päätti, että ylioppilaskunnan virallinen ilmoitustaulu sijaitsee osoitteessa Lämpömiehenkuja 2 (ala-aula), Espoo.

12. Ylioppilaskunnan internetsivut

Edustajiston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu edustajiston kokoukseen on julkaistava ylioppilaskunnan internetsivuilla.

Esitys: Edustajisto päätti, että ylioppilaskunnan viralliset internetsivut sijaitsevat osoitteessa http://www.ayy.fi.

13. Hallituksen jäsenten palkkiot

Edustajiston kokouksessaan 8/2009 hyväksymässä talousarvioversiossa hallituksen kuluiksi on arvioitu 104 500 euroa, jonka talousarvioversion taustamateriaali antaa ymmärtää sisältävän hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot sekä muita kuluja.

Hallituksen työjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitus päättää toimikautensa ensimmäisessä kokouksessaan edustajiston talousarvioperusteiden mukaisesti hallituksen jäsenten luottamustehtävän hoitoon liittyvien palkkioiden maksamisperusteista. Työjärjestyksen maininta on ylioppilaskunnan säännöstöä valmisteltaessa kopioitu suoraan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen työjärjestyksestä. Ylioppilaskunnan edustajiston hyväksymä talousarvio ei suoraan ota kantaa hallituksen palkkioiden suuruuteen, tosin hyväksytty summa antaa viitteitä siitä, että hallituspalkkion olisi ajateltu olevan puheenjohtajalle 900 ja jäsenelle 700 euroa kuukaudessa.

Suomen ylioppilaskunnissa hallitukselle maksettavat palkkiot vaihtelevat huomattavasti riippuen ylioppilaskunnan koosta, varallisuudesta, sijainnista ja toiminnan laajuudesta. Samaten se, miten monelta kuukaudelta palkkiota maksetaan vaihtelee ylioppilaskunnasta toiseen.

Työjärjestyksen maininta kopiona HYY:n työjärjestyksestä antaa olettaa, että hallitus voisi talousarvion puitteissa itse määrätä palkkionsa suuruuden. Tästä ei kuitenkaan ole selkeää periaatetta olemassa ylioppilaskunnan olemassa olevassa säännöstössä ja talousarviossa jo havaitut epätarkkuudet huomioon ottaen on asia syytä alistaa edustajiston päätettäväksi.

Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 1/2010 ja päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyisi hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 1400 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkioksi 1000 euroa kuukaudessa ja että palkkiot maksetaan 12 kuukaudelta vuodessa.

Hallitus päätti ehdottaa edustajistolle talousarvion ylittävää hallituspalkkiota, koska se katsoi toimintasuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamisen edellyttävän täysipäiväistä sitoutumista luottamustoimeen koko vuodeksi, mikä talousarvion sallimissa rajoissa maksettavalla palkkiolla ei olisi mahdollista hallituksen jäsenten henkilökohtaisen toimeentulon kannalta. Ulkopuolisten työtehtävien hoitaminen lukukausien aikana, kesätöihin sitoutuminen riittäväksi ajaksi tai opintotuen mukainen opiskelu toimeentulon turvaamiseksi ei ole mahdollista ylioppilaskunnan muutosprosessiin nykyvaiheessa. Huomioon on myös otettava, että ylioppilaskunnan toimialueella, pääkaupunkiseudulla, hintataso on monissa kohdin korkeampi kuin useimmilla muilla yliopistopaikkakunnilla.

Esitys: Edustajisto päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 1 400 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle 1 000 euroa kuukaudessa. Palkkiot maksetaan 12 kuukaudelta vuodessa.

14. Edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien mahdollisesta palkkiosta päättäminen

Edustajiston kokouksessaan 8/2009 hyväksymässä talousarvioversiossa edustajiston kuluiksi on arvioitu 6 000 euroa, jonka talousarvioversion taustamateriaali antaa ymmärtää sisältävän edustajiston puheenjohtajalle mahdollisesti maksettavan vuotuisen palkkion sekä edustajiston kokousmenot.

Suomen ylioppilaskunnissa edustajiston puheenjohtajistolle maksetaan vaihtelevasti palkkiota luottamustehtävän hoidosta.

Esitys: Edustajisto päätti, että edustajiston puheenjohtajalle maksetaan kertaluontoinen X euron palkkio vuonna 2010 ja että varapuheenjohtajille maksetaan vastaavasti Y euron palkkio vuonna 2010.

15. Muut esille tulevat asiat

Päätösluettelo

PÄÄTÖSLUETTELO edustajiston kokouksesta 1/2010, joka pidettiin 18. tammikuuta (Dipolissa)

KOKOUKSESSAAN EDUSTAJISTO PÄÄTTI

― merkitä tiedokseen seuraavaa

Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta ja Aalto - Yliopistokiinteistöt Oy allekirjoittivat 31.12.2009 esisopimuksen Dipoli-talon ja kiinteistön kaupasta. Rakennuksen omistavan Kiinteistö Oy Jämeränjälki -nimisen yhtiön osakekannan ja tontin yhteiskauppahinta on 10.500.000 €.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi KY:n edustajiston kokouksessaan 30.10.2008 tehdyistä lahjoituspäätöksistä tehdyt valitukset.

Ylioppilaskunnan hallituksen tietoon on tuotu, että KY:n edustajiston kokouksessaan 14/2009 (29.12.2009) tekemiin päätöksiin aiotaan hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen.

Hallituksen päätösluettelot 1−3/2010

Seuraava edustajiston kokous viikolla 7

Verenluovutustilaisuus Dipolissa 16.3.

― merkitä tiedokseen hallituksen kertomuksen vuoden 2010 alun toiminnasta sekä edustajiston kokouksessaan 8/2009 hyväksymään ponteen: ” Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto valtuuttaa hallituksen salkkujaosta päättäessään ottamaan huomioon, että pääsektorilla tulisi olla ihmisiä, jotka tuntevat laaja-alaisesti yhdistyvien ylioppilaskuntien toimintakulttuurit ja taustat. Uuden ylioppilaskuntamme strategisimmille paikoille on tällä hetkellä tulossa vain TKY:n toimintakulttuurin hyvin tuntevia henkilöitä. Jotta AYY:stä todella muodostuu uusi yhteinen ylioppilaskunta, tulee ylioppilaskunnan pääsektorilla toimia täysipäiväisenä myös KY:n ja/tai TOKYO:n toimintakulttuurin erittäin hyvin tuntevia ihmisiä.” hallituksen antaman vastauksen: ”Edustajiston 8/2009 kokouksessa hyväksymän ponnen huomioiden hallitus päätyi ratkaisuun, jossa se valitsi pääsektorille laaja-alaisesti TKY:n ja KY:n toimintakulttuurin hyvin tuntevia henkilöitä. Hallituksen työjärjestyksen mukaisesti hallitus valitsi itselleen varapuheenjohtajan sekä tälle varahenkilön nimittämällä sisäisessä työnjaossaan Pipsa Penttisen 1. varapuheenjohtajaksi (erikoisvastuualueena kampukset) ja Elli Leppisaaren 2. varapuheenjohtajaksi (erikoisvastuualueena sosiaalipolitiikka). Päätöstä tehdessään hallitus huomioi ponnen lisäksi hallituksen jäsenten henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet.”

― valita ylioppilaskunnan talousjohtajaksi kauppatieteiden maisteri, ekonomi Reija Väätäisen.

― todeta kokoontuneensa vuonna 2009 yhdeksään kokoukseen ja tehneensä niissä liitteiden 9.1 – 9.9 mukaisissa päätösluetteloissa mainitut päätökset ja todeta päätösten saaneen lainvoiman 30 päivän kuluttua siitä, kun mainitut päätösluettelot julkaistiin yhdistyneiden ylioppilaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja osoitteessa www.ayy.fi.

― että vuonna 2010 kokouskutsun liitteet voidaan toimittaa edustajiston jäsenten saataville sähköisesti joko sähköpostilla tai edustajisto-wikin (http://edustajisto.ayy.fi) avulla. Edustajisto päätti myös, että kokouskutsu lähetetään postitse ainoastaan edustajiston varsinaisille jäsenille, muutoin kokouskutsu toimitetaan edustajiston varajäsenten tietoisuuteen sähköpostilla edustajiston sähköpostilistalle edustajisto@list.ayy.fi.

― että ylioppilaskunnan virallinen ilmoitustaulu sijaitsee osoitteessa Lämpömiehenkuja 2 (ala-aula), Espoo.

― että ylioppilaskunnan viralliset internetsivut sijaitsevat osoitteessa http://www.ayy.fi.

― että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 1 400 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle 1 000 euroa kuukaudessa. Palkkiot maksetaan 12 kuukaudelta vuodessa.

― että edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien mahdolliset palkkiot palautetaan valmisteluun. Hallitus valmistelee esityksen.

― hyväksyä Peltosen esittämänä ponnen hallitukselle: ”Hyväksyessään tämän ponnen edustajisto velvoittaa hallituksen tekemään kaikkensa selvittääkseen perinpohjaisesti KY:n omaisuuden siirtymiseen liittyvät epäselvyydet suhteessa tapahtumiin ja toiminnan laillisuuteen. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että kaikki ylioppilaskunnan kirjanpitoaineistoon kuuluvat pöytäkirjat liitteineen saadaan edustajiston ja ylioppilaskunnan jäsenten käyttöön välittömästi. Tavoitteena selvittämisessä tulee olla jäsenille paras mahdollinen AYY eikä ylioppilaskunnan historiaan saa jättää eripuraa ja mahdollisia tulevaisuuden hankaluuksia aiheuttavaa selvittämätöntä asiaa.”

― hyväksyä Viljan esittämänä ponnen taloustoimikunnalle: ”Hyväksyessään tämän ponnen edustajisto velvoittaa taloustoimikunnan viiveittä raportoimaan edustajistolle ylioppilaskunnan omaisuuden määrästä ja mistä omaisuuseristä se koostuu. Lisäksi taloustoimikunnan toivotaan ottavan kantaa ylioppilaskunnan vuodelle 2010 tehdyn budjetin kestävyyteen. Ylioppilaskunnan rahankäytössä tulee kiinnittää huomiota jäsenten tasapuoliseen kohteluun ylioppilaskunnan resurssien käytössä kaikilla kampuksilla.”

― hyväksyä Tulamon esittämänä ponnen hallitukselle: ”Hyväksyessään tämän ponnen edustajisto valtuuttaa hallituksen päivittämään edustajiston kokouksessaan 8/2009 hyväksymän talousarvion maaliskuun kokoukseen mennessä siten, että edustajisto voi käyttää talousarviota hallituksen ohjausvälineenä loppuvuoden ajan.”

PÄÄTÖSLUETTELO ON JULKAISTU 19. TAMMIKUUTA 2010

Teemu Halme
Pääsihteeri

Päätösluettelot julkaistaan internetissä osoitteessa www.ayy.fi, ylioppilaskunnan edustajiston sähköpostilistalla ja ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla (Lämpömiehenkuja 2, ala-aula).