Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iltakoulut

Käsiteltävät asiat

Ilmoitusasiat

Hallituksen kokoukset
Taloustoimikunnan kokoukset

Hallitusinformaatio

Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedokseen hallituksen kertomuksen toiminnastaan.

Linjapaperi opiskelijavalinnasta

Opiskelijavalinnan perusteet uudistuvat Suomessa vuoteen 2013 mennessä. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta haluaa olla aktiivisena mukana luomassa uutta haku- ja valintajärjestelmää sekä opiskelijavalinnan perusteita.

Hallituksen päätti kokouksessaan 49/2010 19.11.2010 esittää edustajistolle linjapaperin opiskelijavalinnasta edustajiston kokoukseen 30.11.2010. Hallitus täydentää esitystään linjapaperin osalta kokouksessaan ennen edustajiston kokousta. Halltus päätti kokouksessaan 50/2010 26.11.2010 esittää edustajistolle hyväksyttäväksi liitteen 13 mukaista linjapaperia opiskelijavalinnasta (pdf).

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaisen linjapaperin opiskelijavalinnasta.

Lukuvuoden 2011–2012 jäsenmaksusta päättäminen

Edustajiston tehtävänä on määrätä ylioppilaskunnan jäsenmaksun suuruus ja tämä on luonnollista tehdä samassa yhteydessä, kun edustajisto päättää ylioppilaskunnan talouden talousarviosta. Edustajiston on päätettävä talousarviosta ennen joulukuun ensimmäistä päivää pidettävässä kokouksessa.

Talousarvion valmistelun yhteydessä edustajisto on käynyt lähetekeskustelua myös jäsenmaksun suuruudesta. Tämä keskustelu on otettu huomioon valmisteltaessa talousarvioesitystä, eikä hallitus esitä jäsenmaksuun korotusta.

Lukuvuoden 2010–2011 jäsenmaksu on seuraava:
Perustutkinto-opiskelijat 92 euroa (YHTS:lle tilitettävä osuus 42 euroa)
Jatko-opiskelijat 32 euroa

Esitys Edustajisto päätti jäsenmaksun suuruudeksi lukuvuodelle 2011–2012:

Perustutkinto-opiskelijat 92 euroa (YTHS:lle tilitettävä osuus 42 euroa)

Jatko-opiskelijat 32 euroa

Jäsenmaksu peritään Aalto-yliopistoon läsnä olevaksi kirjautuneelta ylioppilaskunnan jäseneltä.

Vuoden 2011 talousarviosta päättäminen

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaisesti edustajiston on kokoonnuttava vuosittain ennen joulukuun 1. päivää päättämään ylioppilaskunnan talouden talousarviosta. Edustajisto on käsitellyt talousarvioon liittyviä kysymyksiä iltakouluissaan ja kokouksissaan 7/2010 ja 8/2010. Lisäksi hallitus on käsitellyt talousarviota syksyn ajan aamukouluissaan.

Talousjohtaja ja pääsihteeri ovat valmistelleet talousarvioehdotuksen aiemman luonnoksen pohjalta ottaen huomioon edustajiston ja hallituksen käymän keskustelun. Asumisen yhteistyöelin on 16.11. käsitellyt asuntotoiminnan osuuden talousarviosta. Taloustoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksissaan 19.10. ja 19.11.

Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 49/2010 19.11.2010 ja päätti esittää edustajistolle hyväksyttäväksi liitteen 9 mukaista talousarviota vuodelle 2011.

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen 9 mukaisen talousarvion vuodelle 2011.

Vuoden 2011 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Hallitus on syksyn ajan valmistellut vuoden 2011 toimintasuunnitelmaa. Asiaa käsiteltiin myös edustajiston kokouksessa 8/2010. Toimintasuunnitelmassa kuvataan sekä jatkuvaa toimintaa että seuraavalle vuodelle kohdistuvia erityisiä projekteja.

Hallituksen päätti kokouksessaan 49/2010 19.11.2010 esittää edustajistolle hyväksyttäväksi liitteen 10 mukaista toimintasuunnitelmaa vuodelle 2011.

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen 10 mukaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2011.

Edustajiston vuoden 2011 varapuheenjohtajien valinta

Ylioppilaskunnan sääntöjen § 6 mukaisesti:
Vaalikelpoinen edustajiston puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi on jokainen edustajistovaaleissa kannatusta saanut.

Sääntöjen § 20 puolestaan toteaa edustajiston varapuheenjohtajien valinnasta seuraavaa:
Edustajiston puheenjohtajiston valitsee edustajisto.
…
Edustajiston varapuheenjohtajat valitaan henkilökohtaisella ja suhteellisella vaalilla, jossa valituiksi tulevat kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta, tässä järjestyksessä. Vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen, enintään kahden (2) ehdokkaan kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden (1) äänen ja toisena olevan puoli (1/2) ääntä. Tasatilanteessa ratkaisee arpa.

Esitys Edustajisto päätti valita edustajiston vuoden 2011 varapuheenjohtajat.

Hallituksen valinta vuodelle 2011

Sääntöjen 22 §:n mukaan:
Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) jäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja.
Hallitukseen valitaan vähintään yksi jäsen kunkin sellaisen korkeakoulun opiskelijoista, josta hallitukseen on yksi tai useampia ehdokkaita.

Sääntöjen 25§:n mukaan:
Hallitukseen haku on avoin ja julkinen. Hallituksen muodostaja tuo ehdotuksen edustajiston tietoon kolmea (3) päivää ennen asiasta päättävää kokousta. Hallituksen muodostaja tekee viimeistään valintaansa seuraavassa, aikaisintaan seitsemän (7) päivää myöhemmin pidettävässä, kokouksessa edustajistolle esityksen hallituksen jäseniksi. Jos edustajisto hyväksyy esityksen, on hallituksen muodostaja valittu hallituksen puheenjohtajaksi ja esityksessä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi.
Jollei edustajisto hyväksy esitystä, suoritetaan uusi hallituksen muodostajan vaali ja hänen tulee antaa esityksensä hallituksen jäseniksi. Vaalimenettelyä jatketaan, kunnes edustajisto hyväksyy hallituksenmuodostajan tekemän esityksen.

Edustajisto valitsi kokouksessaan 8/2010 hallituksen muodostajaksi Saara Hyrkön. Sääntöjen nojalla Hyrkön on tuotava ehdotuksensa edustajiston tietoon vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Esitys Edustajisto päätti valita vuoden 2011 hallituksen.

Ylioppilaskunnan ja sen jäsenten etua koskevien laillisuusepäselvyyksien selvittäminen

Asian on tuonut esityslistalle edustajiston jäsen Väisänen edustajiston työjärjestyksen 9 §:n 3. momentin perusteella.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) on vuoden 2010 aikana tehnyt merkittävää selvitystyötä liittyen Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan (KY) vuosina 2007–2009 tekemiin valmisteluihin ja päätöksiin siirtää omaisuutta Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiölle (jäljempänä Säätiö) ja Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:lle (jäljempänä Yhdistys). Asiaan liittyy kuitenkin edelleen useita epäselvyyksiä sekä vuosien 2007–2009 että vuoden 2010 osalta.

AYY:n vuoden 2010 aikana tekemissä selvityksissä on käynyt ilmi useita seikkoja, joiden perusteella KY:n toiminnassa vuosina 2007–2009 ja AYY:n toiminnassa vuonna 2010 on tapahtunut ylioppilaskunnan ja sen jäsenten etujen vastaisia seikkoja. Useat kyseisiin epäselvyyksiin liittyvät yksityiskohdat ja niiden vastuukysymykset ovat kuitenkin täysin avoimia. Samoin avoimena on se, tulisiko AYY:n hallituksen ryhtyä osana huolellisuusvelvoitettaan toimenpiteisiin joidenkin epäselvyyksien johdosta, jotta mahdolliset vastuut eivät myöhemmin lankeaisi AYY:n nykyisen tai tulevien hallitusten ongelmaksi.

Tiedossa ovat ainakin seuraavat epäselvyydet:

1. AYY:n omistukseen 1.1.2010 siirtyneistä KY:n verkkolevyjen aineistoista tuhottiin 24.2.2010 kello 1:05:56 yöllä sähköisiä asiakirjoja, joiden joukossa olivat KY:n arkistoluettelot ja arkistointia koskevat ohjeet, jotka olivat täysin yksikäsitteisesti arkisto- ja julkisuuslain alaista AYY:n arkistoaineistoa. Tuhoaminen tehtiin tilanteessa, jossa AYY oli tehnyt arkistoa koskevan virka-apupyynnön Helsingin poliisille. Ei ole edelleenkään AYY:n tiedossa, kuka oli vastuussa tuhoamisesta, miksi toimenpide tehtiin ja onko AYY pystynyt palauttamaan kaikki tuhotut materiaalit.

2. AYY:lle on esitetty tammikuusta 2010 lähtien useiden henkilöiden (mm. edustajiston jäseniä) toimesta joukko asiakirjapyyntöjä, jotka liittyvät KY:n omaisuuslahjoituksiin. AYY ei pystynyt vastaamaan pyyntöihin johtuen asiakirjojen tuhoamisesta verkkolevyiltä 2009 puolella, ja aineistojen palauttamisen jälkeen on väitetty, että aineistot olisi tuhottu osana normaalia vuotuista ”siivousta”. Kuitenkin 27.4.2010 valtaosa aineistoista löytyi AYY:n palvelukseen siirtyneen KY:n työntekijän työkoneelta hakemistosta nimeltä ”CDlle poltettavat”, ja kyseinen työntekijä oli ollut täysin tietoinen siitä, että kyseisiä AYY:n asiakirjoja oli julkisuuslain nojalla pyydetty nähtäville. AYY:tä oli siis estetty noudattamasta julkisuuslakia, ja hakemiston nimeen liittyen ei ole edelleenkään AYY:n tiedossa, onko tiedostoja taltioitu muualle tai esimerkiksi tuhottu vuoden 2010 puolella.

3. AYY:n hallinnassa olevista KY:n arkistoaineistoista puuttuu edelleen merkittävä määrä materiaalia, esimerkiksi edustajiston pöytäkirjojen liitteitä (mm. omaisuuslahjoituksista päättäneen edustajiston kokouksen alkuperäiset lahjakirjat ja asiantuntijalausunnot) ja jopa vuoden 2007 kirjanpitoaineistoa. Kyseisten materiaalien tulisi olla useiden lakien (arkistolaki, julkisuuslaki, kirjanpitolaki soveltuvin osin) nojalla AYY:n hallussa.

4. KY:n edustajisto päätti 21.2.2008 lahjoittaa 100.000 euroa KY:n seniorikillalle, siten että tietoisesti salattiin lahjoituksen käyttötarkoitus perusteilla olevan Säätiön perustamispääomana. Keskeisesti lahjoitusta ja salaamista edistämässä oli KY:n luottamushenkilöinä (hallituksen ja edustajiston puheenjohtajat) kaksi seniorikillan hallituksen jäsentä. Salaamisen tavoitteena oli ilmeisesti estää KY:n jäsenten lakisääteisen muutoksenhakuoikeuden käyttö Säätiön perustamiseen liittyneestä päätöksestä.

5. KY:n edustajat hakivat keväällä ja kesällä 2008 ulkopuolisen yhdistyksen eli KY:n seniorikillan kautta perustamislupaa Säätiölle, siten että järjestelyihin liittyneet kulut ilmeisesti katettiin KY:n piiristä. Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamisluvan lisäksi järjestelyjen osana haettiin verottajan ennakkopäätöksiä lahjoitusten verokohteluun liittyen. PRH:lta ja verottajalta haettujen päätösten yhteydessä esitettiin viranomaisille valikoitu joukko perusteluita. Toisaalta jätettiin kertomatta oleellisia asiaan liittyneitä seikkoja, keskeisimpinä Säätiön perustamisen salaaminen KY:n piirissä sekä Säätiön perustamislupaa hakeneen yhdistyksen toiminta asiassa vain KY:n välikätenä, siten että Säätiön tosiasiallinen perustaja oli KY. On epäselvää, mitä seikkoja PRH:lle on perustamisen yhteydessä kerrottu, miten kerrotut ja kertomatta jätetyt seikat ovat vaikuttaneet Säätiön perustamiseen, ja onko mahdollista että kaikkien tosiasioiden tuleminen PRH:n tietoon johtaisi esimerkiksi perustamisluvan perumiseen ja säätiön purkautumiseen.

6. Vuoden 2009 hallinto-oikeusprosesseissa KY toimitti Helsingin hallinto-oikeudelle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle viranomaisena joukon lausuntoja, jotka AYY:n tekemien selvitysten perusteella ovat olleet selkeän puolueellisia Säätiön ja Yhdistyksen eduksi ja mahdollisesti jopa virheellisiä suhteessa KY:n tiedossa olleisiin (ja julkisuudelta salattuihin) tosiasioihin. Lausunnoista vastannut KY:n hallitus toimi myös lahjoituksista hyötyneen Yhdistyksen hallituksena. AYY:n tiedossa on, että lausunnoilla on saattanut olla merkittävä vaikutus korkeimman hallinto-oikeuden 31.12.2009 tekemään päätökseen lahjoitusten vastaanottajien eduksi. On myös epäselvää, johtaisiko kaikkien tosiasioiden tuominen korkeimman hallinto-oikeuden tietoon 31.12.2009 tehdyn päätöksen purkuun hallintolainkäyttölain 63 §:n kuvaamalla tavalla.

7. KY:n luottamushenkilöt ja työntekijät käyttivät noin puolen vuoden aikana (lokakuusta 2007 huhtikuuhun 2008) merkittävän määrän KY:n taloudellisia resursseja valmistellakseen KY:n omaisuuden valtaosan siirtoa pois KY:n piiristä ilman mitään julkista päätöstä asiasta (tai vailla edes mitään laillista edustajiston tai hallituksen päätöstä yhden toivomusponnen lisäksi). Valmistelu salattiin tietoisesti KY:n jäsenistöltä ja kaikista julkisista asiakirjoista. Valmistelun aikana ei ollut olemassa Säätiötä tai Yhdistystä, joten asian valmistelu tapahtui KY:n varoilla puhtaasti jonkin henkilöjoukon tahtoa edistäen. On edelleen epäselvää, mitä kaikkea toimintaa KY:n varoilla on tänä aikana edistetty, ketkä kaikki ovat toimintaan osallistuneet ja onko toiminta ollut laillista. AYY:n teettämässä hallinnon erityistarkastuksen raportissa todetaan: ”Tarkastusaineiston perusteella hallitus ja edustajisto ovat jäsenten näkökulmasta tarkasteltuna toimineet vastoin KY:n koko jäsenistön etua.”

8. KY:n edustajisto, hallitus ja taloustoimikunta ryhtyivät 14.12.–31.12.2009 joukkoon päätöksiä, joiden AYY on todennut edistäneen ensisijaisesti KY:n ulkopuolisten lahjoitusten vastaanottajien etua. Ennen päätösten lainvoimaisuutta KY:n luottamushenkilöt ja työntekijät siirsivät yli 40 miljoonan euron omaisuuden KY:n (ja myöhemmin AYY:n) hallinnan ulkopuolelle, siten että luovutusasiakirja allekirjoitettiin 29.12.2009 ilman lainvoimaista valtuutusta ja vastoin KY:n säädöksiä. KY:n tilinpäätöstä ei ole hyväksytty, KY:n vastuuvelvollisille ei ole myönnetty vastuuvapautta, ja AYY:n hallitus on lainvoimaisessa päätöksessään 27.8.2010 ja Säätiölle toimitetussa vaadekirjeessä 30.8.2010 todennut lahjoitukset yksityisoikeudellisesti pätemättömiksi eli AYY:n kannalta laittomiksi. AYY on myös todennut Helsingin hallinto-oikeudelle 7.5.2010 toimittamissaan lausunnoissa, että joulukuun 2009 siirtotoimenpiteisiin on ryhdytty ilman lainvoimaisia päätöksiä. Säätiön 30.9.2010 antama vastaus ei ilmeisesti ole tuonut AYY:n tietoon mitään sellaista oleellista seikkaa, joka ei olisi ollut jo aiemmin tiedossa, ja vaadekirjeen lähettämisen jälkeen AYY:n tietoon on tullut lisää vaadekirjettä tukevia asiantuntijamielipiteitä. AYY:n hallinnon kannalta lahjoitettu omaisuus on siis edelleen kokonaisuudessaan AYY:n omaisuutta, ja vuodenvaihteen toimista AYY:lle aiheutuneiden vahinkojen vastuukysymykset ovat epäselviä.

9. KY:n vuoden 2009 tilintarkastusta valmisteleva tilintarkastusyhteisö ja erityisesti sen vastuulliset tilintarkastajat ovat toimineet myös Säätiön ja Yhdistyksen tilintarkastajina, mahdollisesti hyväksyen tilinpäätökset, joissa laillisuudeltaan kyseenalaisten omaisuuslahjoitusten kattama omaisuus olisi siirtynyt Säätiölle ja Yhdistykselle. KY:n vuoden 2009 tilinpäätöstä ei ole hyväksytty AYY:ssä, ja kyseisessä edustajiston päätettävässä asiassa tulisi noudattaa hallintolain esteellisyysmääräyksiä. On epäselvää, seuraako Säätiön ja Yhdistyksen sekä AYY:n välisestä eturistiriidasta myös Säätiön ja Yhdistyksen tilintarkastajien esteellisyys toimia KY:n vuoden 2009 toiminnan ja AYY:n vuoden 2010 toiminnan tilintarkastajina omaisuuskysymyksiä koskevissa asioissa.

10. Omaisuuskysymyksissä AYY:n edustajistolle päätettäväksi tuotavien asioiden valmisteluun on sekä AYY:n hallituksessa että edustajistossa osallistunut vuoden 2010 aikana joukko henkilöitä, jotka ovat olleet esteellisiä hallintolain esteellisyysmääräysten perusteella. Esteellisyysmääräykset koskevat myös päätettäväksi tuotavan asian valmistelua, joten on epäselvää, miten esteellisten henkilöiden osallistuminen valmisteluun vaikuttaa AYY:n edustajiston aiheesta tekemien päätösten laillisuuteen.

Edustajiston jäsen Väisänen on liittänyt esitykseensä seuraavan päätösesityksen ja hallituksen puheenjohtaja on todennut hallituksen käsittelevän asiaa ennen edustajiston kokousta.

Esitys Edustajisto päätti velvoittaa hallituksen selvittämään KY:n ja AYY:n sekä niiden jäsenten etuun liittyneen toiminnan laillisuutta koskevat epäselvyydet ja epäselvyyksiä koskevat vastuukysymykset, siten että AYY:n hallitus ei voi joutua myöhemmin ongelmiin mahdollisten epäselvyyksien johdosta. Edustajisto velvoitti hallituksen ryhtymään viipymättä tarvittaviin viranomaistoimenpiteisiin, mikäli selvitysten perusteella rikoksen tunnusmerkistön täyttyminen tuntuu mahdolliselta.

Edustajisto valtuutti hallitusta käyttämään asiaan tarvittavat kohtuulliset taloudelliset resurssit ja tiedottamaan edustajistoa selvitystyön edistymisestä.

Hallitus on kokouksessaan 50/2010 26.11.2010 päättänyt esittää kokouskohtaan seuraavan pohjaesityksen.

Esitys Edustajisto päätti palauttaa asian valmisteluun ja velvoittaa hallituksen palaamaan asiaan, mikäli omaisuuslahjoituksiin liittyvissä neuvotteluissa ei päästä sovintoon.

Jätkäsaaren rakentamishankkeeseen sitoutuminen

Hallitus päätti kokouksessaan 50/2010 26.11.2010 esittää asian tuomista edustajiston 30.11. pidettävään kokoukseen kiireellisenä. Asian ottamisesta käsittelyyn päätetään kokouksen työjärjestyksen hyväksymisen yhteydessä ja asiakohdan lisäämisen tulee saada vähintään 5/6 kannatus annetuista äänistä.

Hallitus toivoo uskottavuuden takaamiseksi edustajistolta periaatepäätöstä siitä, että hankkeessa voidaan edetä. Seuraava vaihe on pyytää Helsingin kaupunginhallitusta varaamaan tontteja Jätkäsaaresta valtion tukemaan opiskelija-asuntotuotantoon. Varsinainen rakennushankkeeseen ryhtymispäätös merkittävä taloudellinen päätös tuodaan edustajistolta myöhemmin, kun hanke tulee ajankohtaiseksi.

Esitys

  • No labels