Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Merkinnöistä

merkitsee, että asian valmistelu on vielä kesken.

Iltakoulut

 • Torstai 17.9. klo 17:00 @ KY alakertsi
 • Torstai 24.9. klo 18:00 @ Lämpömiehenkuja 2
  • Johtoryhmäehdokkaiden paneeli
  • Johtoryhmän palkkiot
  • Asumisohjesääntö (varsinainen kokouskäsittely vasta AYYE 4 2009)

Kokousasiat

8. Johtoryhmän muodostajan valinta

Esittelee: Otto Hilska

Esitys: AYYE totesi kokouksessaan 2/2009 asettamaansa määräaikaan mennessä ilmoittautuneet ehdokkaat. AYYE valitsi johtoryhmän muodostajan.

Pohjaesitys: Ei ole.

Ehdokkaat: Henri Lönn

9. Johtoryhmän valinta

Esittelee: Johtoryhmän muodostaja

Esitys: AYYE totesi kokouksessaan 2/2009 asettamaansa määräaikaan mennessä ilmoittautuneet ehdokkaat. AYYE totesi, että kokouksessa 2/2009 tehdyt päätökset sääntöjen määräyksistä poikkeamisesta ovat voimassa. AYYE valitsi johtoryhmän muodostajan esityksen pohjalta johtoryhmän.

Pohjaesitys: Ei ole.

Ehdokkaat: Petri Cozma, Timo Herttua, Matti Kemi, Nina Källström, Nina Vilja

10. Johtoryhmän jäsenten palkkiot ja kulukorvaukset

Esittelee: Otto Hilska

Esitys: (Hilska, ???) AYYE päätti esittää KY:lle, TOKYO:lle ja TKY:lle, että AYY:n johtoryhmän jäsenille maksetaan 650 euron kuukausittainen palkkio lokakuulta, marraskuulta ja joulukuulta. Johtoryhmän puheenjohtajalle esitetään 800 euron kuukausittaista palkkiota.

AYYE päätti esittää KY:lle, TOKYO:lle ja TKY:lle AYY:n johtoryhmän toiminnassa koituvien välttämättömien kulujen korvaamista.

11. Edustajiston työjärjestys

Esittelee: Janne Peltola

Esitys: AYYE päätti hyväksyä AYY:n edustajiston työjärjestyksen.

Pohjaesitys: Pohjaesitys edustajiston työjärjestykseksi (PDF)

Kokouksesta 2/09 pöydälle jääneet muutosesitykset (PDF)

Vehviläinen: vaalikelpoisuuden palautuminen (7 §)

Muutosesityksen tiedot

Esittäjä

Kannattaja

Kokouskohta

(Pykälä)

Vehviläinen, VeijoW, Ratas

Vepsäläinen, Voltti, Jämerä

11.

7 §

7 § Varajäsenen kutsuminen

Edustajisto toteaa estyneisyydet, esteellisyydet, vaalikelpoisuuden menetykset ja eroamiset. Vaalikelpoisuuden menetys voidaan todeta, vaikka asiasta ei olisi toimitettu ilmoitusta.

Varajäsenet kutsuu kokouksen puheenjohtaja vaalijärjestyksen määräysten mukaisesti.

Milloin edustajiston jäsen on 3 §:ssä tai 4 §:ssä kuvatulla tavalla estynyt tai esteellinen, kutsutaan hänen sijaansa lähinnä seuraava edustajiston varajäsen.

Milloin edustajiston jäsen 5 §:ssä tai 6 §:ssä kuvatulla tavalla menettää vaali-kelpoisuutensa tai eroaa, kutsutaan hänen tilalleen edustajiston jäseneksi lähinnä seuraava varajäsenen.

Mikäli edustajiston jäsen on esteellinen ylioppilaskunnan sääntöjen 7 §:n tarkoittamalla tavalla, kutsutaan hänen tilalleen edustajiston jäseneksi, esteen keston ajaksi, lähinnä seuraava varajäsen.

Vaalikelpoisuutensa väliaikaisesti menettäneen katsotaan olevan oikeutettu edustajiston jäsenyytensä tai varajäsenyytensä palauttamiseen vaalikelpoisuuden palauduttua.

Liukkonen: kokouskutsu julkaistava myös internetissä (8 §)

Muutosesityksen tiedot

Esittäjä

Kannattaja

Kokouskohta

(Pykälä)

Liukkonen, Punavihreät

???

11.

8 §

8 § Kutsu

Kutsu edustajiston kokoukseen on julkaistava ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla ja ylioppilaskunnan internet-sivuilla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Edustajiston jäsenelle on lähetettävä kokouskutsu vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Källström: EPJ ja PS laativat yhdessä esityslistan (9 §)

Muutosesityksen tiedot

Esittäjä

Kannattaja

Kokouskohta

(Pykälä)

???

???

11.

9 §

9 § Esityslista

Esityslista tulee toimittaa kokouskutsun yhteydessä. Edustajiston puheenjohtaja ja pääsihteeri vastaavat yhdessä edustajiston kokouksen esityslistan laatimisesta.

Källström: Taloustoimikunnalle voi tehdä luottamuskysymyksen (9 §)

Muutosesityksen tiedot

Esittäjä

Kannattaja

Kokouskohta

(Pykälä)

???

???

11.

9 §

9 § Esityslista

Jos esityslistalla on hallituksen tai taloustoimikunnan luottamuskysymys tai vastaus välikysymykseen, esitys epäluottamuslauseesta hallitukselle tai taloustoimikunnalle tai näiden yksittäiselle jäsenelle taikka hallituksen tai talousoimikunnan tai näiden yksittäisen jäsenen eronpyyntö, on esityslistalla oltava merkintä siitä, että hallituksen muodostajan, muiden jäsenten tai jäsenen, tai taloustoimikunnan tai sen jäsenen vaali voi tulla käsiteltäväksi.

Peljo: edustajisto esittää pöytäkirjantarkastajia ja ääntenlaskijoita (10 §)

Muutosesityksen tiedot

Esittäjä

Kannattaja

Kokouskohta

(Pykälä)

Peljo, Avainrengas

Hämäläinen, Avainrengas

11.

10 §

10 § Järjestäytyminen
Edustajiston kokouksen puheenjohtajasta on määrätty sääntöjen 21 §:ssä.

Edustajiston kokouksen puheenjohtaja kutsuu edustajiston esityksestä kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi kaksi kokouksessa läsnä olevaa edustajaa tai varaedustajaa ja heille varahenkilöt.

Edustajiston kokouksen puheenjohtaja kutsuu edustajiston esityksestä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi kaksi kokouksessa läsnä olevaa edustajaa tai varaedustajaa.

Simola: edustajiston päätökset on julkaistava liitteineen (14 §)

Muutosesityksen tiedot

Esittäjä

Kannattaja

Kokouskohta

(Pykälä)

Simola, Kulttuuriliitto

Peltola, Kulttuuriliitto

11.

14 §

14 § Tiedottaminen

Edustajiston päätökset liitteineen on julkaistava ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla ja mahdollisuuksien mukaan internet-sivuilla seitsemän (7) päivän kuluessa kokouksesta. Tämän lisäksi noudatetaan sitä, mitä laissa viranomaisten toiminnan julkisuudessa määrätään asiakirjojen julkisuudesta.

Källström: Myös taloustoimikunta voi tuoda pohjaesityksen (15 §)

Muutosesityksen tiedot

Esittäjä

Kannattaja

Kokouskohta

(Pykälä)

???

???

11.

15 §

15 § Käsittelyjärjestys

Kokouksessa käsiteltävän asian esittelee asian esityslistalle tuonut. Pohjaesityksenä päätöstä tehtäessä on hallituksen tai taloustoimikunnan esitys, mikäli sellainen on. Mikäli pohjaesitykseen halutaan muutosesityksiä, on ne tehtävä kirjallisesti käsittelyn pohjana olevan päätösesityksen tai sen osan vastaesityksenä.

Källström: Myös taloustoimikunnan esitys voidaan palauttaa valmisteluun (17 §)

Muutosesityksen tiedot

Esittäjä

Kannattaja

Kokouskohta

(Pykälä)

???

???

11.

17 §

17 § Asian palauttaminen valmisteluun

Hallituksen tai taloustoimikunnan esittämä asia voidaan palauttaa uudelleen valmisteltavaksi enemmistöllä annetuista äänistä.

"Tulamon paketti": äänestystavan valintatapa (18 §) (EI VIELÄ PÖYDÄLLÄ)

Muutosesityksen tiedot

Esittäjä

Kannattaja

Kokouskohta

(Pykälä)

???

???

11.

18 §

18 § Päätöksenteko

Jos asiasta ollaan yhtä mieltä tai tehtyä vastaehdotusta ei ole kannatettu, puheenjohtaja toteaa päätöksen. Toivomusponnesta äänestetään poikkeuksetta. Muussa tapauksessa puheenjohtaja toteaa esitykset, joista äänestetään, ja tarvittaessa äänestysjärjestyksen.

Tämän jälkeen hänen on saatettava edustajiston hyväksyttäväksi äänestystapa ja, jos äänestyksiä on toimitettava useampia, äänestysjärjestys.

Källström: Korjataan sääntömuutosviittaus (19 §)

Muutosesityksen tiedot

Esittäjä

Kannattaja

Kokouskohta

(Pykälä)

???

???

11.

19 §

19 § Vaali

Erimielisyyden sattuessa tulee äänestys kuitenkin toimittaa. Milloin valittavia on yksi (1), käytetään ylioppilaskunnan sääntöjen 20 §:n mukaista edustajiston puheenjohtajan valintatapaa –

Hämäläinen: taloustoimikunnalle osoitetut ponnet (21 §)

Muutosesityksen tiedot

Esittäjä

Kannattaja

Kokouskohta

(Pykälä)

Hämäläinen, Avainrengas

Husgafvel, Avainrengas

11.

21 §

21 § Ponsi

Hallitukselle tai taloustoimikunnalle osoitettu ponsi käsitellään aina esityslistan kohdassa ”muut esille tulevat asiat”. Kannatetusta ponnesta on aina äänestettävä.

Hallituksen tai taloustoimikunnan on vastattava kirjallisesti edustajiston hyväksymään ponteen viimeistään ensimmäisessä edustajiston kokouksessa, johon mennessä on tullut kuluneeksi yli 30 päivää ponnen hyväksymisestä.

Peltonen: useampi vaaliliitto voi yhdistyä yhdeksi edustajistoryhmäksi (28 §)

Muutosesityksen tiedot

Esittäjä

Kannattaja

Kokouskohta

(Pykälä)

???

???

11.

28 §

28 § Vaaliliittojen toteaminen edustajistoryhmiksi

Edustajiston toimikauden ensimmäisessä kokouksessa edustajiston kokoonpanon toteamisen yhteydessä todetaan edustajistoryhmiksi edustajistovaalien vaaliliitot, ellei edustajiston jäsen tai varajäsen muuta ilmoita. Tällöin vaaliliitot nimeävät tulevalle edustajistoryhmälle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yksi tai useampi vaaliliitto voi yhteisellä edustajiston puheenjohtajalle toimitettavalla sopimuksella muodostaa edustajistoryhmän.

"Tulamon paketti": 2/3 muutoskynnys työjärjestykseen (29 §) (EI VIELÄ PÖYDÄLLÄ)

Muutosesityksen tiedot

Esittäjä

Kannattaja

Kokouskohta

(Pykälä)

???

???

11.

29 §

29 § Työjärjestyksen muuttaminen ja voimaantulo

Tämän työjärjestyksen muuttamisesta voidaan päättää edustajiston kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä läsnä olevien edustajiston jäsenten äänistä.

Tämä työjärjestys astuu voimaan edustajiston vahvistettua sen.

V luku iltakoulussa keskusteltuna (EI PÖYDÄLLÄ VIELÄ)

Muutosesityksen tiedot

Esittäjä

Kannattaja

Kokouskohta

(Pykälä)

Peltola, Kulttuuriliitto

???

11.

V luku

V Luku Edustajiston valiokunnat

23 § Edustajiston valiokunnat

Edustajiston pysyvänä valiokuntana toimii sääntövaliokunta.

Edustajisto voi erillisellä päätöksellä perustaa myös muita valiokuntia. Edustajiston on määrättävä perustamaansa valiokuntaa asettaessaan sen tehtävä, toimikausi, puheenjohtaja ja jäsenet.

Edustajiston valiokuntien työskentelyssä noudatetaan, ellei tästä työjärjestyksestä tai ohjesäännöistä muuta johdu, hallituksen työjärjestystä valiokunnan puheenjohtajan tarpeelliseksi katsomin osin.

Yleisvaliokunta

Muutosesityksen tiedot

Esittäjä

Kannattaja

Kokouskohta

(Pykälä)

Seikola, OA

Pönni, OA

11.

V luku

V Luku Edustajiston valiokunnat

23 § Edustajiston valiokunnat

Edustajiston pysyvänä valiokuntana toimii sääntövaliokunta.

Edustajiston pysyvinä valiokuntina toimivat sääntövaliokunta ja yleisvaliokunta.

27 § Yleisvaliokunta

Edustajisto valitsee yleisvaliokunnan, johon kuuluu puheenjohtajana edustajiston puheenjohtaja, varapuheenjohtajina edustajiston varapuheenjohtajat sekä jokaisesta halukkaasta edustajistoryhmästä yksi (1) edustaja, jolle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Edustajistoryhmät nimeävät itse edustajansa ja varaedustajansa. Yleisvaliokunnan toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Yleisvaliokunta valitsee itselleen sihteerin.

Edustajiston varapuheenjohtajat ja ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet ovat puhe- ja läsnäolo-oikeutettuja yleisvaliokunnan kokouksissa. Yleisvaliokunnan puheenjohtaja voi myöntää myös muille henkilöille läsnäolo- ja puheoikeuden, ellei yleisvaliokunta ehdottomalla enemmistöllä päätä rajoittaa läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi.

28 § Yleisvaliokunnan kokoukset

Yleisvaliokunta kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen ollessa estynyt tai esteellinen varapuheenjohtajansa kutsusta. Yleisvaliokunta kokoontuu lisäksi, kun vähintään kaksi (2) yleisvaliokunnan tai edustajiston jäsentä sitä vaatii, jolloin yleisvaliokunnan kokous on kutsuttava koolle seitsemän (7) vuorokauden kuluessa.

Yleisvaliokunnalla ei ole päätösvaltaa.

Kutsu yleisvaliokunnan kokoukseen on toimitettava sen jäsenille vähintään kaksi (2) vuorokautta ennen kokousta.

Yleisvaliokunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri varmentavat allekirjoituksillaan. Pöytäkirja tuodaan tiedoksi edustajistolle.

29 § Yleisvaliokunnan tehtävät
Yleisvaliokunnan tehtävänä on:
1. toimia keskusteluyhteytenä edustajistoryhmien ja edustajiston puheenjohtajiston välillä;
2. keskustella edustajiston kokouksissa esille tulevista asioista;
3. puheenjohtajan pyytäessä valmistella edustajiston kokouksien menettelytavat.

12. Pääsihteerin valintatyöryhmän työskentelytapojen hyväksyminen

Esittelee: Christian Peltonen

Esitys: AYYE päätti hyväksyä pääsihteerin valintatyöryhmän työskentelytavat.

Pohjaesitys: Pääsihteerin valintatyöryhmän toimintatavat

13. Taloustoimikunnan valintatyöryhmän työskentelytavat

Esittelee: Jouni Lounasmaa

Esitys: AYYE päätti hyväksyä taloustoimikunnan valintatyöryhmän työskentelytavat.

Pohjaesitys: AYY__n taloustoimikunnan, talousjohtajan ja tilintarkastajien valinta

14. Periaatepäätös kampuskohtaisista palvelupisteistä

Esittelee: Täydentyy.

Esitys: AYYE päätti tehdä periaatepäätöksen AYY:n kampuskohtaisten palvelupisteiden toiminnasta 1.1.2010 alkaen.

Pohjaesitys: Aalto-yliopiston ylioppilaskunta tarjoaa tasavertaiset palvelut kolmella kampuksella. Sillä on toimipisteet Arabiassa, Kampissa ja Otaniemessä.

Kts. koordinaattorien iltakoulumateriaali: KampuskohtaisetPalvelupisteet.pptx

Muutosesitys:

Aaltoyliopiston ylioppilaskunnalla on toimipisteet Arabiassa, Kampissa ja Otaniemessä. Jokaisessa toimipisteessä taataan ylioppilaskunnan peruspalvelut kaikille jäsenille.

Taustadokumentti jätetään pois päätöksestä.

Perustelut:

1) Taustadokumentti sisältää paljon avoimia ja tulkinnanvaraisia asioita, joista ei ole käyty vielä riittävän seikkaperäistä keskustelua. Lisäperusteluja ei ole pyynnöistä huolimatta saatu.

2) Työlainsäädäntö ja yliopistolain siirtymäsäännökset turvaavat työntekijöiden oikeudet. Ajatuksena ei ole antaa kenellekään potkuja ja on selvää, että AYY:n on oltava vastuullinen työnantaja.

3) Organisaation kokonaiskuva vaatii keskustelua, ei kannata sitoa työnkuvia tai kampuskohtaisia työntekijämääriä ennen organisaatiosta päättämistä, jotta ei tehdä ristiriitaisia päätöksiä. Ei sidota titteleitä ja toimenkuvia ennenaikaisesti.

4) AYY:n ei tule maksaa yhdistysten henkilöstökustannuksia, vaan tukea näitä toiminta-avustuksilla, joiden käytöstä ne itse päättävät.

5) Laaditaan alusta asti kestävä ja tarkoituksenmukainen organisaatio AYY:lle. Organisaatiota on paljon helpompi laajentaa kuin kutistaa jatkossa.

Esittävät:

Saara Hyrkkö

Henna Jääskeläinen

Iiris Kolu

Markus Marttiini

Christian Peltonen

Pipsa Penttinen

Joona Seppälä

Henri Tikkanen

Päätösluettelo

edustajiston kokouksesta 3/2009, joka pidettiin 28. syyskuuta (Dipolissa)

KOKOUKSESSAAN EDUSTAJISTO PÄÄTTI

 • hyväksyä taloustoimikunnan valintatyöryhmän työskentelytavat (liite 8) taloustoimikunnan ja tilintarkastusyhteisön valinnan osalta sekä palauttaa asian talousjohtajan valinnan osalta valmisteluun johtoryhmälle.
 • valita Henri Lönnin johtoryhmän muodostajaksi.
 • valita johtoryhmän muodostajan esityksen pohjalta johtoryhmän kokoonpanoksi seuraavan:
  • Henri Lönn (puheenjohtaja)
  • Petri Cozma
  • Nina Källström
  • Nina Vilja
 • esittää KY:lle, TKY:lle ja TOKYO:lle, että Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan johtoryhmän jäsenille maksetaan 650 euron kuukausittainen palkkio loka-, marras- ja joulukuulta. Johtoryhmän puheenjohtajalle esitetään 800 euron kuukausittaista palkkiota. Lisäksi AYYE päätti esittää johtoryhmän toiminasta aiheutuvien välttämättömien kulujen korvaamista.
 • esittää KY:lle, TKY:lle ja TOKYO:lle, että Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtajalle maksetaan 650 euron palkkio sekä korvataan edustajiston toiminnasta koituvat välittömät kulut vuoden 2009 toimikauden ajalta.
 • esittää KY:lle, TKY:lle ja TOKYO:lle, että Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston varapuheenjohtajille maksetaan 325 euron palkkio sekä korvataan edustajiston toiminnasta koituvat välittömät kulut vuoden 2009 toimikauden ajalta.
 • hyväksyä edustajiston työjärjestyksen yksimielisesti liitteen 13.2 mukaisena. Lisäksi AYYE valtuutti johtoryhmän tekemään työjärjestykseen tarvittavat tekniset muutokset kieliasun ja pykäläviittausten osalta.
 • hyväksyä yksimielisesti pääsihteerin valintatyöryhmän työskentelytavat sekä merkitä tiedokseen hakuilmoitusluonnoksen (liite 14.3).
 • periaatepäätöksenä AYY:n kampuskohtaisten palvelupisteiden perustamisesta seuraavaa: Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalla on toimipisteet Arabiassa, Kampissa ja Otaniemessä. Jokaisessa toimipisteessä taataan ylioppilaskunnan peruspalvelut kaikille jäsenille.

PÄÄTÖSLUETTELO ON JULKAISTU 5 LOKAKUUTA 2009