Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iltakoulut

4.3. Linjailtakoulu

9.3. Budjetti-iltakoulu

Kokousasiat

Talouskatsaus

Esittelee: Talousjohtaja

Hallituksen vastaus Tulamon kokouksessa 2/2010 esittämään ponteen

Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 2/2010 18.2.2010 Tulamon esittämän ponnen hallitukselle:
"Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen selvittämään Helsingin kaupungin johdon ja muiden tarvittavien tahojen kanssa mahdollisuutta rakentaa opiskelija-asuntoja Helsingin kaupungin alueelle. Taloustoimikunnan puheenjohtaja esittelee taloustoimikunnan vastauksen ponteen kokouksessa.
Hallitus vastaa ponteen kokouksessaan 11/2010 10.3.2010

Esittelee: Hallituksen puheenjohtaja Jussi Valtonen

Esitys: Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen vastauksen Tulamon ponteen.

Hallitus on aloittanut asian selvittämisen. Hallitus on keskustellut asiasta Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajusen kanssa 26.2. ja on päättänyt ottaa yhteyttä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston päällikkö Tuomas Rajajärveen asian jatkoselvittämiseksi.

Hallitusinformaatio

Hallitus esittelee kokouksessa lyhyesti ajankohtaiset hallituskuulumiset.

Päivitetty Yllätys 2010 eli vuoden 2010 hallitusohjelma

Esittelee: Hallitus

Esitys: Edustajisto päätti merkitä tiedokseen hallituksen kertomuksen toiminnastaan.

Eroaminen Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:stä

Asian ovat esityslistalle tuoneet sääntömääräisellä oikeudellaan seuraavat edustajiston jäsenet: Otto Hilska, Riikka Liedes, Henri Lönn, Markus Marttiini, Christian Peltonen, Anni Sarvaranta, Joona Seppälä, Nina Vilja.

Ylioppilaskunnan talouden rakenne vaatii vaikeita päätöksiä ja kustannustason pysyvää korjaamista. Jäsenistön palvelutason säilyttämisen tulee olla ensisijainen tavoite parhaan mahdollisen AYY:n rakentamisen ohessa. Tästä syystä ei ole toivottavaa, että ylioppilaskunnan asunnoissa asuvien vuokria korotetaan, yhdistysavustuksia leikataan tai AINO-lehteä lakkautetaan.

Kampuspisteiden toiminnan leikkaaminen minimiin olisi ylioppilaskunnan palvelutason kannalta arveluttavaa ja antaisi muutostilanteen alussa jäsenistölle väärän viestin.
Ylioppilaskunnalla on sen sijaan erittäin vahva edunvalvontatoiminta, joka tehokkaasti pystyy tarttumaan ajassa oleviin haasteisiin ja edistämään paikallisesti ja kansallisesti AYY:n jäsenten asiaa. AYY:n tulee valita omien jäseniensä edut kansallisen politikoinnin sijaan.

SYL on toimittanut AYY:lle seuraavat dokumentit:

SYL:n esittämät perustelut jäsenyyden puolesta

SYL:n toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2010

AYY on laatinut seuraavan selvityksen edustajiston pyynnöstä:

AYY:n selvitys eroamisen vaikutuksesta YTHS:n palveluihin

Esittelee: Edustajiston jäsenet Otto Hilska, Riikka Liedes, Henri Lönn, Markus Marttiini, Christian Peltonen, Anni Sarvaranta, Joona Seppälä, Nina Vilja.

Esitys: Edustajisto päätti velvoittaa hallituksen välittömästi jättämään Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) eroamisilmoituksen Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:hyn.

Kannanotto budjettivajeen korjaamiseen

Asian ovat esityslistalle tuoneet sääntömääräisellä oikeudellaan seuraavat edustajiston jäsenet: Otto Hilska, Riikka Liedes, Henri Lönn, Markus Marttiini, Christian Peltonen, Anni Sarvaranta, Joona Seppälä, Nina Vilja.

Viime syksynä hyväksytty budjetti on ollut keskusteluissa lähes poikkeuksetta kaikissa edustajiston kokouksissa. Budjetin karsintaa on kuitenkin tehty varsin hallitus- ja pääsihteerivetoisesti, ilman että edustajisto on käynyt asiasta riittävää arvokeskustelua, joka pohjautuisi jäsenistön antamaan suoraan valtuutukseen. Haluamme, että edustajisto keskustelee ja ottaa kantaa jäsenistöä merkittävästi koskettavaan asiaan ja kantaa vastuun mahdollisista petetyistä lupauksista. Automaatiojäsenyyden kautta tuleva veronkanto-oikeus on ylioppilaskunnan etuoikeus, eikä sitä saa käyttää tarpeettomasti ylioppilaskunnan talouden tasapainottamiseen.

Esittelee: Edustajiston jäsen Christian Peltonen

Esitys: Edustajisto hyväksyi seuraavan kannanoton koskien ylioppilaskunnan taloutta:

AYYE: Ylioppilaskunnalla ei ole varaa Suomen ylioppilaskuntien liiton jäsenyyteen!

Aalto-ylioppilaskunnan edustajisto (AYYE) on vakavasti huolissaan ylioppilaskunnan budjetin kestävyydestä ja pohtii vakavasti Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) jäsenyyden hyötyjä. Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan (KY), Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnan (TOKYO) ja Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan (TKY) yhdistymisen kautta muodostuneen ylioppilaskunnan tulee tarkastella kaikkia menoeriä kriittisesti niiden kautta saavutettavan lisäarvon näkökulmasta.

Ensi askeleita ottavalla ylioppilaskunnalle jäsenistön luottamuksen ansaitseminen on välttämätöntä ja palvelutason ylläpitäminen muutoksen keskellä on ensisijaisen tärkeää. SYL:n jäsenyyden suhteen tulee pohtia, onko saavutettava hyöty jäsenistön kannalta riittävä ja palveleeko se ylioppilaskunnan tarkoitusperiä. Valintoja tehdessä on selvää että ylioppilaskunnan tulee olla lähellä omia jäseniään kaikilla kampuksilla kannustamassa aktiiviseen toimintaan, eikä jäsenmaksu saa nousta kohtuuttomasti.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kehottaa käymään rohkeaa ja ennakkoluulotonta keskustelua Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:n jäsenyydestä ja punnitsemaan uskaliaasti siitä eroamisen etuja ja haittoja.

Ylioppilaskunnan jäsenmaksusta päättäminen (esittelee Valtonen)

Edustajisto päätti kokouksessaan 8/2009 2.12.2009 ylioppilaskunnan jäsenmaksun syyslukukaudelle 2010. Samassa yhteydessä todettiin, että kevään 2011 jäsenmaksun suuruus päätetään tänä keväänä. Edustajisto päätti tuolloin jäsenmaksun syyslukukaudelle 2010 olevan:

Perustutkinto-opiskelijat

46 euroa (YTHS:lle tilitettävä osuus 21 euroa)

Jatko-opiskelijat

16 euroa (YTHS:lle tilitettävä osuus 0 euroa)

Jäsenmaksu peritään Aalto-yliopistoon läsnä olevaksi kirjautuneelta ylioppilaskunnan jäseneltä.

Ylioppilaskunnan vuoden 2010 päivitetty talousarvio ja ylioppilaskunnan kulurakenteen kriittinen tarkastelu ovat antaneet aihetta pohtia myös jäsenmaksun suuruutta. Jäsenmaksusta päättäminen kuuluu ylioppilaskunnan sääntöjen 12 §:n mukaisesti edustajiston tehtäviin. Hallitus päättää esityksestään ylioppilaskunnan kevään 2011 jäsenmaksun suuruudesta kokouksessaan 11/2010 12.3.2010.

Esittelee: Hallituksen puheenjohtaja Jussi Valtonen

Esitys: Edustajisto päätti ylioppilaskunnan kevään 2011 jäsenmaksun suuruudeksi:

Perustutkinto-opiskelijat

48,5 euroa (YTHS:lle tilitettävä osuus 21 euroa)

Jatko-opiskelijat

18 euroa (YTHS:lle tilitettävä osuus 0 euroa)

Jäsenmaksu peritään Aalto-yliopistoon läsnä olevaksi kirjautuneelta ylioppilaskunnan jäseneltä.

Ylioppilaskunnan päivitetty talousarvio vuodelle 2010

Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 1/2010 18.1.2010 Tulamon esittämän ponnen:

"Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto valtuuttaa hallituksen päivittämään edustajiston kokouksessaan 8/2009 hyväksymän talousarvion maaliskuun kokoukseen mennessä siten, että edustajisto voi käyttää talousarviota hallituksen ohjausvälineenä loppuvuoden ajan."

Hallitus vastasi tähän ponteen edustajiston kokouksessa 2/2010 18.2.2010 seuraavasti:

Hallitus on kirjannut talousarvion päivityksen hallitusohjelmaansa. Budjetin vallitsevat puutteet kartoitetaan ja korjataan, jonka jälkeen hallitus tuo päivitetyn budjettiluonnoksen keskusteltavaksi edustajiston iltakouluun 9.3. Käydyn keskustelun pohjalta päivitetty budjetti tuodaan edustajiston päätettäväksi kokoukseen 18.3.

Hallitus on yhteistoiminnassa pääsihteerin kanssa valmistellut liitteen 10 mukaisen esityksen ylioppilaskunnan vuoden 2010 päivitetyksi järjestötoiminnan talousarvioksi. Talousarviosta päättäminen kuuluu ylioppilaskunnan sääntöjen 12 §:n mukaisesti edustajiston tehtäviin. Hallitus tekee edustajistolle esityksensä vuoden 2010 päivitetystä talousarviosta kokouksessaan 11/2010 12.3.2010.

Esittelee: Pääsihteeri Teemu Halme ja hallituksen puheenjohtaja Jussi Valtonen

Esitys: Edustajisto päätti hyväksyä hallituksen liitteen 12 mukaisen esityksen ylioppilaskunnan vuoden 2010 päivitetyksi talousarvioksi.

Asukkaiden edustajat taloustoimikunnassa

Asumisen yhteistyöelimen tehtävänä on Asuntoloiden hallinto-ohjesäännön 4 §:n mukaisesti nimittää asukkaiden edustaja taloustoimikuntaan. Asumisen yhteistyöelin nimesi kokouksessaan 15.1.2010 ehdolle asukkaiden edustajiksi taloustoimikuntaan seuraavat henkilöt:

  • Joonas Aunola;
  • Joona Kurikka;
  • Juhani Heinonen;
  • Anna Junnila.

Esitettyjen henkilöiden esittelytekstit toimitetaan edustajistolle sähköisesti. Ylioppilaskunnan asuinkohteiden asukkailla on lain yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/1990) 12 §:n mukaisesti oikeus vähintään kahteen edustajaan taloustoimikunnassa.
Hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 11/2010 muutoin kuin henkilövalintojen osalta ja tekee tarvittaessa oman esityksensä asiasta.

Hallitus päätti kokouksessaan 11/2010 todeta, että taloustoimikuntaan voidaan nimittää lakisääteiset asukkaiden edustajat ylioppilaskunnan sääntöjen tarkoittaman taloustoimikunnan kokoonpanon lisäksi.

Ehdotettujen henkilöiden lyhyet esittelyt (PDF)

Esittelee: Hallituksen jäsen (asumisasiat) Taneli Hirvola

Esitys: Edustajisto päätti täydentää taloustoimikunnan kokoonpanoa seuraavilla henkilöillä:

  • XX toimikausi vuoden 2010 loppuun
  • XX toimikausi vuoden 2010 loppuun

Lisäksi edustajisto päätti todeta, että asukkaiden edustajat taloustoimikunnassa perustuvat lakiin yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/1990), eikä tämä edustus vaikuta ylioppilaskunnan sääntöjen mukaiseen taloustoimikunnan kokoonpanoon.

Ylioppilaskunnan linjapaperi opintotuesta

Ylioppilaskunnan tulee muodostaa kanta opintotukijärjestelmään liittyviin kysymyksiin. Opintotuen linjapaperi keskittyy ottamaan kantaa erityisesti meneillään olevaan opintotuen uudistamiskeskusteluun. Linjapaperia hyödynnetään ylioppilaskunnan vaikuttamistyössä. Hallitus päättää esityksestään linjapaperiksi kokouksessaan 12.3.2010 ja toimittaa esityksensä edustajiston sähköpostilistalle mahdollisimman pikaisesti.

Linjapaperi opintotuesta, Liite 14 (PDF)

Kalvot linjapaperista

Esittelee: Hallituksen 2. varapuheenjohtaja (sosiaalipoliittiset asiat) Elli Leppisaari

Esitys: Edustajisto päätti hyväksyä liitteen 14 mukaisen linjapaperin opintotuesta.

Linjapaperi lukukausimaksukokeilusta

Kuluvan kevään aikana ylioppilaskunnan on otettava kantaa uuden yliopistolain mahdollistaman lukukausimaksukokeilun toimeenpanoon Aalto-yliopistossa. Aalto-yliopisto on ilmoittanut kokeiluun 46 maisteriohjelmaa. Valmistelutyö koskien esimerkiksi lukukausimaksujen suuruutta, lain vaatiman stipendijärjestelmän ominaisuuksia ynnä muita keskeisiä seikkoja on kuitenkin kesken. Jotta ylioppilaskunta voi olla täysipainoisesti mukana vaikuttamassa lukukausimaksukokeilun valmisteluun Aalto-yliopistossa sekä kokeilun kansallisen tason seurannassa, on edustajiston syytä määrittää ylioppilaskunnan linjat lukukausimaksukokeiluun liittyvissä asioissa.

Hallitus tekee pohjaesityksensä linjapaperista kokouksessaan 12.3.2010 ja toimittaa esityksensä edustajiston sähköpostilistalle mahdollisimman pikaisesti.

Esittelee: Hallituksen jäsen (kansainväliset asiat) Jarno Lappalainen

Esitys: Edustajisto päätti hyväksyä liitteen 15 mukaisen linjapaperin lukukausimaksukokeilusta.

Aalto-yliopistoa koskevan linjapaperin hyväksyminen (Harjanne, liite 16)

Jotta Aalto-yliopiston hallinnossa toteutettava edunajaminen ja -valvonta olisi tavoitteellista, se tarvitsee pohjakseen kannanottoja ylioppilaskunnalta. Aalto-yliopistoa koskeva linjapaperi, lyhemmin Aalto-linja, kokoaa yhteen ylioppilaskunnan linjauksia, kantoja ja tavoitetiloja Aalto-yliopistoon liittyen. Hyväksytty linja ohjaa ylioppilaskunnan hallituksen ja työntekijöiden työtä, minkä lisäksi se esitellään yliopiston johdolle.

Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 18.2.2010 Aalto-yliopiston strategian Aalto-linjan valmistelun pohjaksi. Hallitus tekee pohjaesityksensä linjapaperista kokouksessaan 12.3.2010 ja toimittaa esityksensä edustajiston sähköpostilistalle mahdollisimman pikaisesti.

Linjapaperi Aalto-yliopistosta, Liite 16 (PDF)

Esittelee: Hallituksen jäsen (Aalto-yliopisto) Atte Harjanne

Esitys: Edustajisto päätti hyväksyä liitteen 16 mukaisen Aalto-yliopistoa koskevan linjapaperin.

Muut esille tulevat asiat

Päätösluettelo