Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iltakoulut

5.4. klo 17

Kokousasiat

Ilmoitusasiat / Anmälningsärenden / Announcements

6.1 Hallitus on edellisessä kokouksessa ilmoitetun jälkeen kokoontunut seuraaviin kokouksiin, tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä ylioppilaskunnan internetsivuilla http://ayy.fi

Hallituksen kokous 10/2011 (18.3.2011);
Hallituksen kokous 11/2011 (25.3.2011);
Hallituksen kokous 12/2011 (1.4.2011);
Hallituksen kokous 13/2011 (6.4.2011);

6.2 Haku keskusvaalilautakuntaan on avoinna 30.4. asti.

Hallitusinformaatio / Styrelseinformation /Information from the Board

Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa ja päivitykset hallitusohjelmaan ”Kädet ilmaan 2011 – Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista”.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan ja päivitykset hallitusohjelmaan.

Ylioppilaskunnan sääntöjen muuttaminen vaalikelpoisuutta, jäsenäänestystä, päätösvaltaisuutta sekä hallituksen jäsenten lukumäärää koskevien pykälien osalta – 2. käsittely (liite 8) / Andra behandlingen att ändra studentkårens stadgorna i följande områden: jävighet, allmän röstning, beslutförhet och styrelsen storlek / Second handling of the Student Union rules modification in the following parts: Eligibility, General Vote, Quorum and the Size of the Board

Ylioppilaskunnan sääntöjä on tarkasteltu vaalijärjestyksen luonnostelutyön yhteydessä. Edustajiston kokouksessa 2/2011 16.3.2011 hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä liitteen 8 mukaiset muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin.

Tullakseen hyväksytyksi muutokset on hyväksyttävä kahdessa (2) vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä edustajiston kokouksessa. Muutosten hyväksymiseksi vaaditaan, että niitä kummassakin kokouksessa kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnä olevista edustajiston jäsenistä. Muutokset on lisäksi alistettava yliopiston rehtorin vahvistettavaksi.

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen 8 mukaiset muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin.

Sääntömuutokset on hyväksytty edustajiston kokouksissa 2/2011 16.3.2011 ja 3/2011 13.4.2011. Muutokset ovat molemmissa kokouksissa saaneet vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnä olleiden edustajiston jäsenten kannatuksen.

Ylioppilaskunnan vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen / Godkännande av föregående års bokslut / Approval of the previous year’s accounts

Sääntöjen 16 §:n 1. momentin 3. kohdan mukaisesti edustajiston tulee kokoontua ainakin:
vuosittain viimeistään huhtikuussa, jolloin päätetään 12 §:n 15. ja 16. kohdissa mainituista asioista.
Sääntöjen 12 §:n 15. ja 16. kohta ovat seuraavat:

 • 15. käsitellä hallituksen antamat kertomukset ylioppilaskunnan toiminnasta ja taloudesta sekä päättää niiden aiheuttamista toimenpiteistä;
 • 16. päättää ylioppilaskunnan tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;

Tilinpäätöksen valmistelu on kesken, eikä sitä näin ollen voida käsitellä edustajiston huhtikuun kokouksessa. Hallitus päätti kokouksessaan 12/2011 1.4.2011 esittää edustajistolle, että vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen siirretään käsiteltäväksi edustajiston kokoukseen 4/2011 11.5.2011.

Esitys Edustajisto päätti siirtää ylioppilaskunnan vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksymisen seuraavaan kokoukseensa 4/2011 11.5.2011.

Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2010 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille / Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsen / Discharge to the Board of Directors

Sääntöjen 12 §:n 26. kohdan mukaisesti edustajisto:

 • 16. päättää ylioppilaskunnan tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;

Tilinpäätöksen vahvistaminen käsitellään vasta edustajiston toukokuun kokouksessa, joten myös vastuuvapauden myöntämisen käsittelyä on syytä siirtää.

Esitys Edustajisto päätti siirtää vastuuvapauden myöntämisen vuoden 2010 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille seuraavaan kokoukseensa 4/2011 11.5.2011.

Jämeräntaival 6 (TKY 8) peruskorjaushankkeen urakoitsijoiden hyväksyminen sekä valtuuksien myöntäminen hallitukselle peruskorjaushankkeeseen liittyvistä urakka- ja lainasopimuksista ja tarvittavista panttauksista (liitteet 11.1–11.2, Koskinen) / Godkännande av entreprenörer för renoveringsprojekt i Bistervägen 6 (THS 8) och styrelse makt / Approval of contractors for Jämeräntaival 6 (TKY 8) renovation project and the boards mandate

Jämeräntaival 6 (TKY 8) peruskorjaushanketta on valmisteltu vuoden 2009 alkupuolelta asti ja suunnitelmat valmistuivat vuoden 2010 alkusyksystä. Suunnitelmien perusteella anottiin ARA:lta avustusta ja korkotukilainaa, jotka ARA on hyväksynyt 15.2.2011 (liitteenä 11.1 selvitys hankkeen kulusta). Esityksen mukaisesti edustajisto myöntää päätöksellään hallitukselle valtuudet sopia lainan nostoista ja panttauksista. Päätökset asiassa tuodaan hallitukselle kun lainat on saatu kilpailutettua.

Peruskorjaus on tarkoitus aloittaa 1.7.2011 ja korjauksen kestoksi on arvioitu 1 vuosi.

Urakat kilpailutettiin suunnitelmien perusteella (liitteenä 11.2 urakkatarjousvertailut). Urakkavertailu käytiin läpi taloustoimikunnan kokouksessa 28.3.2011 ja taloustoimikunta hyväksyi kilpailutuksen tuloksen.

Sääntöjen 37 §:n mukaisesti:
Merkittävän taloudellisen päätöksen tekee edustajisto. Merkittävää taloudellista päätöstä koskevan esityksen voi tehdä hallitus, taloustoimikunta tai edustajisto. Hallituksen ja taloustoimikunnan on käsiteltävä merkittävää taloudellista päätöstä koskevat esitykset ennen edustajiston päätöskäsittelyä.
Ylioppilaskunnan merkittävillä taloudellisilla päätöksillä tarkoitetaan kiinteistöjen ostamista, myymistä tai kiinnittämistä ja rakennushankkeiden aloittamista tai ylioppilaskunnan varallisuuden merkittävää sitomista.
…
Mikäli taloustoimikunta ja hallitus tai jompikumpi näistä ei puolla esitystä, on merkittävästä taloudellisesta päätöksestä päätettävä kahdessa vähintään neljäntoista (14) päivän väliajoin pidettävässä edustajiston kokouksessa. Tällaisen päätöksen tekemiseen vaaditaan, että sitä kummassakin kokouksessa kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikista edustajiston jäsenistä.
Taloustoimikunta ja hallitus suosittavat hankkeeseen ryhtymistä, joten asiasta voidaan päättää edustajiston kokouksessa annettujen äänten enemmistöllä.

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä urakkakilpailutuksen Jämeräntaival 6 (TKY 8) peruskorjaushankkeesta ja valtuuttaa hallituksen solmimaan hankkeeseen liittyvät urakka- ja lainasopimukset ja päättämään tarvittavista panttauksista.

Urakoitsijat:

 • Uudenmaan Mestarirakentajat Oy 2.674.800 €, ALV 23 %
 • Putki-10 Oy 618.000 €, ALV 23 %
 • KJ-Ilmastointi Oy 113.000 €, ALV 23 %
 • Korson Sähkö-yksikkö Oy 412.250 €, ALV 23 %
 • HK-Säätö Oy 3.300 €, ALV 23 %
 • Kone Hissit Oy (rakennuttajan oma hankinta) 83.271 €, ALV 23 %
 • Yhteensä 3.953.621 €, ALV 23 %

OUBS:n toiminnan tulevaisuudesta päättäminen / OUBS i framtiden / OUBS in the future

AYY palkkasi helmikuussa mediasuunnittelijan tekemään selvitystyötä OUBS:n toiminnasta maalis-huhtikuussa. Selvitystyö piti sisällään OUBS:n nykyiseen toimintamalliin tutustumista, kyselyn jäsenistölle, haastatteluja ja arkistomateriaaleihin perehtymistä. Jäsenkyselyssä selvitettiin mm. OUBS:n tunnettuutta jäsenistön keskuudessa sekä jäsenistön tarpeita ja toiveita, joihin televisiokanava voisi vastata.
Selvityksen pohjalta mietittiin erilaisia malleja, joilla OUBS:n toiminta palvelisi koko jäsenistöä, vahvistaisi yhteisöllisyyttä ja lisäisi AYY:n toiminnan avoimuutta.
Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 11/2011 1.4.2011.

Esitys Edustajisto päätti, että OUBS:n toiminta lopetetaan voimassaolevien työsopimusten päättyessä 31.5.2011. Tilalle perustetaan 1.6.2011 lukien uusi ylioppilaskunnan kanava, jonka linjapaperi tuodaan edustajiston hyväksyttäväksi toukokuun kokoukseen, ja jonka toimituksen kokoonpano, tilat, ohjelmisto ja päämäärä noudattavat seuraavaa:

 • Toimitukseen palkataan kokopäiväinen päätoimittaja, osa-aikainen kanavapäällikkö ja muutosvaiheen ajaksi osa-aikainen markkinointi- ja viestintävastaava.
 • Muu toimitus koostuu vapaaehtoisryhmästä ja projektikohtaisista avustajista.
 • Toimituksen tilat ovat OUBS:n vanhoissa tiloissa, jonka soluasunnot poistetaan asumiskäytöstä ja hyödynnetään hallituksen parhaaksi katsomalla tavalla.
 • Ohjelmisto koostuu pääosin lyhyistä, asiapitoisista ohjelmista, jotka kuvaavat kattavasti sitä, mitä AYY:ssa ja sen piirissä tapahtuu.
 • Kanavan toiminnan päämäärä on lisätä aaltolaisen yhteisöllisyyden tunnetta, tiedonkulkua sekä liikkuvuutta eri kampusten välillä.

Lisäksi edustajisto päätti merkitä tiedoksi uuden kanavan perustamissuunnitelman ja nimittää OUBS:in 31.12.2011 päättyvälle kaudelle nimitetyn toimitusneuvoston uuden kanavan toimitusneuvostoksi 31.12.2011 päättyvälle kaudelle.

Uuden kanavan perustamissuunnitelma

Taustaa
Kyselyn tulokset
taulukko kyselyn tuloksista

Stipendit (Karkola) / Stipendier / Scholarships

Edustajisto on kokouksessaan 11/2010 (16.12.2010) hyväksynyt ylioppilaskunnalle stipendiohjesäännön. Ohjesäännöllä edustajisto perusti kolme stipendiä, jotka ovat:

 • 1. Vaihtostipendi
 • 2. Yhteisöstipendi
 • 3. Opintostipendi

Stipendiohjesäännön mukaan hallitus nimeää kullekin stipendille jakotoimikunnan, joiden kokoonpanot on esitetty alla. Kussakin jakotoimikunnassa on stipendiohjesäännön määrittämien hallituksen jäsenten sekä asiantuntijoiden lisäksi yksi tai kaksi edustajiston jäsentä. Ohjesäännön mukaan edustajiston jäsenet valitaan edustajiston vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Tämän kokouksen jo mentyä on kuitenkin yhteisön edun nimissä tarpeen poiketa ohjesäännöstä ja nimittää jakotoimikuntien edustajiston jäsenet tilinpäätöskokouksessa, jotta stipendejä voidaan jakaa jo kuluvana vuonna.
Stipendiohjesäännön mukaan stipendien hakuaika on vuosittain tammi-helmikuu ja jakopäätökset on tehtävä huhtikuun loppuun mennessä. Koska tämä ei kuluvana vuonna ole enää mahdollista, on yhteisön edun mukaista poiketa ohjesäännöstä, jotta stipendejä voidaan jakaa kuluvana vuonna.
Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 11/2011 1.4.2011.

Esitys Edustajisto päätti poiketa stipendiohjesäännön nimitysajankohtaa koskevista määräyksistä ja nimittää stipendiohjesäännön määrittämiin jakotoimikuntiin:

 • Vaihtostipendin jakotoimikuntaan AA;
 • Yhteisöstipendin jakotoimikuntaan BB ja CC;
 • Opintostipendin jakotoimikuntaan DD ja EE.

Lisäksi edustajisto valtuutti hallituksen päättämään kuluvan vuoden osalta stipendiohjesäännön jako- ja hakuaikoja koskevista määräyksistä poikkeamisesta sekä valtuutti jakotoimikunnat poikkeamaan edellä mainituista määräyksistä hallituksen päätöksen mukaisesti.

TTER:n asiakirjojen luettelointi (Hyrkkö) / Förteckning över TTER dokumenter / Listing the documents of TTER

Edustajisto päätti kokouksessaan 1/2011 seuraavasti:
Edustajisto päätti merkitä tiedoksi, että yliopistolain 30 §:n mukaisesti ylioppilaskunnan toiminnan ja asiakirjojen julkisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen toiminnan julkisuudesta.

Lisäksi edustajisto päätti velvoittaa hallituksen luetteloimaan kaikki Teekkaritoiminnan edistämisrahaston vuonna 2010 laatimat tai vastaanottamat asiakirjat ja toimittamaan luettelon tiedoksi AYY:n edustajiston kokoukseen sekä perustelemaan, mikäli osa TTER:n laatimista tai vastaanottamista asiakirjoista on osittain tai kokonaan ei-julkisia.
Lisäksi edustajisto päätti pyytää TTER:n johtokunnalta selontekoa siitä, miten johtokunta aikoo kehittää rahaston toimintaa erityisesti avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen liittyen.

Kokouksessaan 2/2011 edustajisto merkitsi tiedoksi katsauksen luetteloinnin tilanteeseen.
Hallitus on kokouksessaan 8/2011 velvoittanut arkistonhoitajan luetteloimaan kaikki TTER:n vuonna 2010 laatimat ja vastaanottamat asiakirjat ja toimittamaan luettelon hallituksen puheenjohtajalle. Luettelon tulee sisältää ainakin asiakirjan nimi (tai vastaava tunniste), tyyppi, päiväys, tieto siitä, onko asiakirja julkinen sekä perustelu, mikäli asiakirja on osittain tai kokonaan ei-julkinen.
Luettelointi on käynnissä ja valmistuu ennen edustajiston seuraavaa kokousta. Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 12/2011 1.4.2011 ja päätti esittää edustajistolle, että:
se merkitsisi tiedoksi luettelon Teekkaritoiminnan edistämisrahaston (TTER) vuonna 2010 laatimista ja vastaanottamista asiakirjoista. Hallitus täydentää esitystään liitteellä ennen edustajiston kokousta.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi luettelon Teekkaritoiminnan edistämisrahaston (TTER) vuonna 2010 laatimista ja vastaanottamista asiakirjoista.

Päätösluettelo

PÄÄTÖSLUETTELO edustajiston kokouksesta 3/2011, joka pidettiin