Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iltakoulut

12.4. Tilinpäätösiltakoulu kello 17.30 @ Otaranta 8 E, kattosauna

  • Tilinpäätökset
  • Edustajiston työjärjestyspäivitys

Kokousasiat

Hallituksen kokousten 11–18/2010 päätökset.

Taloustoimikunnan kokouksen 3/2010 päätökset.

Hallituksen vastaus Seppälän kokouksessa 3/2010 esittämään ponteen

Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 3/2010 18.3.2010 Seppälän esittämän ponnen hallitukselle:
”Hyväksyessään tämän ponnen edustajisto velvoittaa hallituksen toteuttamaan erityistilintarkastuksen Helsingin Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan (KY) kirjanpidon osalta ainakin vuosien 2008–2009 ajalta, ja tarpeen vaatiessa myös vuoden 2007 ajalta. KY:n omaisuus muuttui vuoden 2009 lopussa merkittävästi, ja tähän johtanut tapahtumaketju on ollut huomattavan monimutkainen. Lisäksi ylioppilaskuntien yhdistymisen jälkeen on noussut esiin epäselvyyksiä kirjanpitoaineistoon kuuluvien asiakirjojen saatavuudesta. Edellä mainittujen seikkojen perusteella erityistilintarkastus on toteutettava ja käynnistettävä mahdollisimman pian. Tavoitteena toimenpiteellä on AYY:n toiminnan läpinäkyvyys ja jäsenille mahdollisimman paras ylioppilaskunta.

Harkinnan mukaan erityistilintarkastus voidaan teettää myös TKY:n ja TOKYO:n osalta, erityisesti mikäli yhtenäisin perustein tehty erityistilintarkastus helpottaa vuoden 2010 tilinpäätöksen tekemistä.”

Esittelee: Hallituksen puheenjohtaja Jussi Valtonen

Esitys: Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen vastauksen Seppälän ponteen.

Hallitus on selvittänyt mahdollisuutta erityisen tarkastuksen tekemiseksi KY:n hallinnosta. Hallituksen puheenjohtaja on tavannut kolmen erikoistarkastuksia tekevän yhtiön edustajia, joille on myös toimitettu tarjouspyyntö. Tarjouspyyntöihin odotetaan vastausta 23.4. mennessä.

Hallitusinformaatio

Hallitus esittelee kokouksessa lyhyesti ajankohtaiset kuulumisensa.

Päivitetty hallitusohjelma (PDF).

Esitys: Edustajisto päätti merkitä tiedokseen hallituksen kertomuksen toiminnasta.

Edustajiston työjärjestyksen hyväksyminen

Edustajisto päätti kokouksessaan 2/2010 18.2.2010: ”perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella esitys edustajiston työjärjestyksen muuttamisesta. Edustajisto päätti työryhmän kooksi viisi henkilöä. Edustajisto valitsi työryhmän jäseniksi seuraavat henkilöt: Nina Källström, Nina Lagus (työryhmän koollekutsuja), Henri Lönn, Saija Simola ja Joonas Turunen.”
Työryhmä kokoontui 9.3.2010 ja käsitteli tehtävänkuvansa mukaisesti edustajiston työjärjestykseen liittyviä muutostarpeita. Työryhmän kokousmuistio (PDF) ja kartoitus muutostarpeista (PDF); edustajisto käsitteli asiaa iltakoulussaan 12.4.2010.

Edustajiston työjärjestyksen muuttamisesta voidaan päättää edustajiston kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä läsnä olevien edustajiston jäsenten äänistä.

Esittelee: Työryhmän koollekutsuja Nina Lagus

Esitys: Edustajisto päätti X

Hallitusohjelmatavoitteet

Ylioppilaskunta vaikuttaa Suomen hallitusohjelmaan 2011–15 muodostamalla hallitusohjelmatavoitteet ja kommunikoimalla näitä aktiivisesti eteenpäin. Vuoden 2010 aikana laaditaan puolueiden omat hallitusohjelmat sekä aloitetaan poliittinen debatti eduskuntavaalien sekä suomen hallitusohjelmavalmistelun osalta. Hallitusohjelmavaikuttaminen on suurelta osin ylioppilaskunnan kansallisen tason edunvalvontaa ja mahdollistaa sen tekemisen koordinoidusti.

Presentaatio hallitusohjelmatavoitteista.

Hallitus päätti kokouksessaan 19/2010 16.4.2010 esittää edustajistolle ylioppilaskunnan hallitusohjelmatavoitteiksi seuraavia:

1) Suomalainen tutkintoon johtava korkeakoulutus on kaikille opiskelijoille maksutonta.

2) Työurien pidentämisessä keskitytään opiskelu- ja työkykyä parantaviin keinoihin.

3) Innovaatiopolitiikassa panostetaan korkeakouluista kumpuavaan ja markkinaehtoiseen kasvuyrittäjyyteen.

4) Kansainvälisten osaajien integroitumisen ja työllistymisen esteet poistetaan.

5) Vanhemmuuden kustannukset jaetaan tasan kaikkien työnantajien kesken.

6) Metropolialuetta kehitetään yhtenä kokonaisuutena.

7) Opintoraha ja asumislisä sidotaan indeksiin ja opintolainaa kehitetään ja sen tasoa nostetaan.

8) Korkeakoulujen opiskelijavalintoja kehitetään painottamaan alalle ja koulutukseen soveltuvuutta.

9) Teknillisten ja kauppatieteellisten alojen sisäänottoja pienennetään hallitusti.

10) Korkeakoulujen rahoitus perustuu pääosin taide-, tiede- ja työmarkkinalähtöisiin laadullisiin kriteereihin.

Lisäksi hallitus päätti merkitä tiedoksi liitteen 9 mukaisen hallitusohjelmatavoitteiden taustadokumentin.

Esittelee: Hallituksen jäsen Elli Leppisaari

Esitys: Edustajisto päätti X

Hallopedien valintaohje

Hallinnon opiskelijaedustajien valintaa varten edustajiston on hyväksyttävä ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajista. Siinä määritetään hallinnon opiskelijaedustajien asema sekä haku- ja valintaprosessi. Sen lisäksi hallituksen on ohjesäännön perusteella hyväksyttävä hakemusta koskeva ohjeisto.

Hallitus käsitteli hallopedien valintaohjesääntöluonnosta (PDF) kokouksessaan 19/2010 16.4.2010 ja päätti esittää sitä edustajiston hyväksyttäväksi.

Esittelee: Hallituksen jäsen Janne Peltola

Esitys: Edustajisto päätti hyväksyä liitteen 11 mukaisen hallopedien valintaohjesäännön.

Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnan (TOKYO) vuoden 2009 tilinpäätös

TOKYO yhdistyi 1.1.2010 osaksi Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaa. AYY:n sääntöjen 16 §:n mukaisesti edustajisto kokoontuu ainakin:
3. vuosittain viimeistään huhtikuussa, jolloin päätetään 12 §:n 15. ja 16. kohdissa mainituista asioista.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 12 §:n mukaisesti edustajiston tehtävänä on:
15. käsitellä hallituksen antamat kertomukset ylioppilaskunnan toiminnasta ja taloudesta sekä päättää niiden aiheuttamista toimenpiteistä;
16. päättää ylioppilaskunnan tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;

Taloustoimikunta käsitteli asian kokouksessaan 13.4.2010. Hallitus päätti kokouksessaan 19/2010 16.4.2010: allekirjoittaa TOKYOn vuoden 2009 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen (PDF) ja esittää niitä edustajistolle vahvistettaviksi.

Lisäksi hallitus päätti esittää edustajistolle, että vuoden 2009 ylijäämä 492,62 euroa jätetään yli- ja alijäämätilille.

Asiakohdan käsittelyyn sovelletaan hallintolain (434/2003) esteellisyysmääräyksiä.

Esittelee: Hallitus

Esitys:

Vastuuvapauden myöntäminen TOKYOn vuoden 2009 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Ylioppilaskunnan 12 §:n 16. kohdan mukaisesti edustajiston tehtävänä on:
päättää ylioppilaskunnan tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;

Asiakohdan käsittelyyn sovelletaan hallintolain (434/2003) esteellisyysmääräyksiä.

Esitys:

Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan (TKY) vuoden 2009 tilinpäätös

TKY yhdistyi 1.1.2010 osaksi Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaa. AYY:n sääntöjen 16 §:n mukaisesti edustajisto kokoontuu ainakin:
3. vuosittain viimeistään huhtikuussa, jolloin päätetään 12 §:n 15. ja 16. kohdissa mainituista asioista.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 12 §:n mukaisesti edustajiston tehtävänä on:
15. käsitellä hallituksen antamat kertomukset ylioppilaskunnan toiminnasta ja taloudesta sekä päättää niiden aiheuttamista toimenpiteistä;
16. päättää ylioppilaskunnan tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;

Taloustoimikunta käsitteli asian kokouksessaan 13.4.2010. Hallitus kävi tilinpäätöksen läpi aamukoulussaan 9.4.2010 ja päätti kokouksessaan 18/2010 14.4.2010:
allekirjoittaa TKY:n vuoden 2009 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen (PDF) ja esittää niitä edustajistolle vahvistettaviksi.

Lisäksi hallitus päätti esittää edustajistolle, että vuoden 2009 alijäämä 3 549 651,72 euroa jätetään yli- ja alijäämätilille. Tilintarkastajien lausunto tilintarkastuksesta (PDF).

Asiakohdan käsittelyyn sovelletaan hallintolain (434/2003) esteellisyysmääräyksiä.

Esittelee: Hallitus

Esitys: Edustajisto päätti vahvistaa TKY:n vuoden 2009 toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä merkitä tiedoksi tilintarkastajien lausunnon.

Lisäksi edustajisto päätti jättää TKY:n vuoden 2009 alijäämän 3 549 651,72 euroa yli- ja alijäämätilille.

Vastuuvapauden myöntäminen TKY:n vuoden 2009 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Ylioppilaskunnan 12 §:n 16. kohdan mukaisesti edustajiston tehtävänä on:
päättää ylioppilaskunnan tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;

Asiakohdan käsittelyyn sovelletaan hallintolain (434/2003) esteellisyysmääräyksiä.

Esitys:

Päätösluettelo