Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iltakoulut

Kokousasiat

Kokouskutsu

Tiedoksi

8. AYY:n hallituksen valitsemisen menettelytavat syksyllä 2009

Esittelee: Johtoryhmä

Esitys:

Pohjaesitys:

Edustajisto päätti, että vaaliin AYY:n vuoden 2010 hallituksen muodostajaksi on ilmoittauduttava sähköpostitse osoitteeseen ayyh10@list.ayy.fi 17.11.2009 klo 12.00 mennessä ja vaaliin AYY:n vuoden 2010 hallituksen jäseneksi on ilmoittauduttava sähköpostitse osoitteeseen ayyh10@list.ayy.fi 19.11.2009 klo 12.00 mennessä.

Kaikissa ilmoittautumisviesteissä on mainittava vähintään hakijan nimi, opintoala, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä se, hakeeko hallituksen muodostajaksi vai hallituksen jäseneksi. Hakijan on oltava KY:n, TOKYOn tai TKY:n jäsen.

Edustajisto päätti, että vain määräaikaan mennessä edellämainituin ehdoin ilmoittautuneet ehdokkaat ovat vaalikelpoisia hallitusvaalissa. Johtoryhmä julkaisee ehdokkaiden nimet AYY:n internetsivuilla ennen haun määräaikaa. Hallituksen muodostaja saa esittää hallituksen kokoonpanoon vain vaalikelpoisiksi todettuja ehdokkaita.

9. Visuaalisen ilmeen raadin perustaminen ja suunnittelukilpailun avaaminen

Esittelee: Johtoryhmä

Esitys:
Johtoryhmä esittää, että edustajisto avaa visuaalisen ilmeen kilpailun ja valitsee raatiin viisi edustajiston jäsentä tai varajäsentä. Johtoryhmä on valmistellut visuaalisen ilmeen kilpailua asiantuntijoiden ja edustajiston kanssa.

Pohjaesitys:
Edustajisto valitsi viisi edustajiston edustajaa tai varaedustajaa raatiin. Edustajisto päätti avata visuaalisen ilmeen kilpailun johtoryhmän esityksen mukaisesti. Visuaalinenilmekilpailu.doc

10. AYY:n nauhaohjesäännön hyväksyminen

Esittelee: Johtoryhmä

Esitys: Johtoryhmä esittää, että edustajisto hyväksyy nauhaohjesäännön mukaisesti kokouksessa 9/2009 ja merkitsee nyt tiedoksi nauhaprojektin etenemissuunnitelman. Useimmilla ylioppilaskunnilla on nauha, jonka värit ja muodon määrittelee nauhaohjesääntö. Nauhaohjesääntöä on valmisteltu yhdessä asiantuntijoiden ja edustajiston kanssa.

Pohjaesitys: Edustajisto päätti merkitä tiedoksi johtoryhmän esityksen nauhatyön etenemisestä ja tämänhetkisestä nauhaohjesäännön luonnoksesta. AYY-nauhaohjesaanto.doc

11. Vuosijuhlapäivästä päättäminen

Esittelee: Johtoryhmä

Esitys:
Johtoryhmä esittää, että edustajisto päättää AYY:n vuosijuhlapäivästä. Vuosijuhlapäivän esityksen valmistelussa johtoryhmä on perehtynyt akateemiseen juhlakalenteriin ja sen vapaisiin viikonloppuihin.

Pohjaesitys:
Edustajisto päätti AYY:n vuosijuhlapäiväksi Alvar Aallon syntymäpäivää (3.2.) lähinnä oleva lauantain.

Kokousmateriaalia:
Vuosijuhlakalenteri.doc

12. Talousarvion runko

Esittelee: Johtoryhmä

Esitys: Varsinaisen toiminnan runkotalousarvio ja Järjestötoiminnan runkotalousarvio

Pohjaesitys:
Edustajisto päätti merkitä tiedoksi johtoryhmän luonnoksen AYY:n talousarviosta.

13. Yhdistysohjesäännön hyväksyminen

Esittelee: Johtoryhmä

Esitys:

Yhdistysohjesääntö on esitelty edustajiston iltakoulussa 22.10.2009.

Johtoryhmä käsitteli yhdistysohjesääntöluonnosta kokouksessaan 3/2009 28.10.2009, ja muodosti luonnoksesta pohjaesityksen.

Pohjaesitys: Edustajisto päätti hyväksyä johtoryhmän esityksen yhdistysohjesäännöksi. (Pohjaesitys yhdistysohjesäännöksi (PDF))

Muutosesitys koskien yhdistysten hyväksymistä yhdistysluetteloon

Ohessa muutosesitys koskien yhdistysten hyväksymistä yhdistysluetteloon. Yksinkertaisuudessaan muutosesityksen sisältö on se, että hallitus voi päättää yhdistyksen hyväksymisestä luetteloon tai sen poistamisesta sieltä.

Perustelut: edustajiston tulisi keskittyä yleisten linjojen vetämiseen, hallituksen hoitaessa toimeenpanon edustajiston linjojen mukaisesti. Yhdistyksiä koskien edustajiston tulisi määrittää periaatteet, joiden pohjalta yhdistyksiä hyväksytään yhdistysluetteloon tai jätetään hyväksymättä, ja hallitus tekee sitten päätökset yksittäisten yhdistysten kohdalla. Hallituksen päätöksistä voi valittaa, joten pelko siitä, että hallitus syrjii tai suosii jotain yhdistystä toisen kustannuksella, ei riitä perusteluksi. Mikäli hallitus ei osaa päättää, voiko jonkun yhdistyksen hyväksyä yhdistysluetteloon, edustajiston tulisi käydä keskustelu hyväksymisperiaatteista ja tarkentaa niitä, ei keskustella yhden yksittäisen yhdistyksen hyväksymisestä.

Muutosesitys koskien yhdistysten hyväksymistä yhdistysluetteloon

Virve Tulamo, Sinivihreät, Avainrengas

14. Hallinto-ohjesäännön hyväksyminen

Esittelee: Johtoryhmä

Esitys:

Hallinto-ohjesääntö määrittää yleisellä tasolla ylioppilaskunnan aatteellista toimintaa ja sen henkilöstön asemaa, hallintoa ja pääsihteerin tehtäviä. Hallinto-ohjesäännöstä määrätään ylioppilaskunnan säännöissä.

Johtoryhmä käsittelee hallinto-ohjesääntöluonnosta (liite 14) kokouksessaan 3/2009 28.10.2009, jolloin johtoryhmä tekee tarvittaessa päivitykset pohjaesitykseen ja toimittaa lopullisen esityksensä edustajistolle. Päivitetty luonnos hallinto-ohjesäännöksi esitellään edustajiston iltakoulussa 28.10.

Pohjaesitys: Edustajisto päätti hyväksyä johtoryhmän esityksen hallinto-ohjesäännöksi. (Johtoryhmän esitys hallinto-ohjesäännöksi (PDF))

Muutosesitykset hallinto-ohjesääntöön

Muutosesitys koskien pääsihteerin tehtäviä

Esittää: Virve Tulamo

Kannattaa:

Esitetään poistettavaksi kohta 3 seurata ylioppilaskunnan taloutta ja sen tarkoituksenmukaisuutta, tehdä tarvittaessa huomautuksia ja aloitteita taloustoimikunnalle ja huolehtia osaltaan asioiden esittelystä taloustoimikunnassa; pääsihteerin tehtävistä.

Perustelut: ylioppilaskunnan kokonaistalouden seuranta on luontevasti talousjohtajan tehtävä. Talousjohtajalla on myös ylioppilaskunnan talouden ja sen tarkoituksenmukaisuuden seuraamista vaativa asiantuntemus ja koulutus, jota pääsihteeriltä ei samassa mittakaavassa oletettavasti löydy. Järjestötoiminnan puolella on luonnollista, että pääsihteerillä on vastuuta taloudesta ja sen toteuttamisesta, mutta siitä on jo mainita pääsihteerin tehtävien 2. kohdassa. Pääsihteeri voi toki osallistua siinä määrin kuin tehtävä edellyttää talouden seuraamiseen, mutta tätä ei tulisi ohjesääntötasolle kirjata.

Muutosesitys koskien pääsihteerin tehtäviä

Virve Tulamo, Sinivihreät, Avainrengas

15. Hallituksen työjärjestys

Esittelee: Johtoryhmä

Esitys:

Johtoryhmä käsittelee luonnosta hallituksen työjärjestykseksi kokouksessaan 3/2009 28.10.2009, jolloin johtoryhmä tekee tarvittaessa päivitykset pohjaesitykseen ja toimittaa lopullisen esityksensä edustajistolle.

Pohjaesitys: Edustajisto päätti hyväksyä johtoryhmän esityksen hallituksen työjärjestykseksi. (Alustava luonnos AYY__n hallituksen työjärjestykseksi (PDF))

Muutosesityksiä hallituksen työjärjestykseen*(lopulliset muotoilut alla olevan dokkarin mukaiset)*

Esittää*: Virve Tulamo (Avainrengas)*
Kannattaa*:*
Alla Avainrenkaan syyskuun alussa miettimiä muutosesityksiä hallituksen työjärjestykseen. Keskustelemme muutoksista vielä maanantaina, mutta luultavasti kaikkia oheisia muutoksia tullaan tiistain kokouksessa esittämään. Osasta keskusteltiinkin jo myös iltakoulussa. Mielipiteitä/kehitysehdotuksia otetaan myös vastaan.
Avainrenkaan muutosesitykset (DOC)
Muutosesitys pykälään 2 § Hallituksen tehtävät*Esittää*: Elli Leppisaari (Avainrengas - Sinivihreät)*
Kannattaa*: Lassi Hämäläinen (Avainrengas - iThink)*
Alla muutosesitys pykälästä 2. (sama kuin avainrenkaan lopullisessa dokkarissa)
Muutosesitys pykälä 6 (DOC)
Muutosesitys pykälään 6 § Läsnäolo- ja puheoikeus*Esittää*: Lassi Hämäläinen (Avainrengas - iThink)*
Kannattaa*: Nabila Bassam (Avainrengas - iThink)*
Alla muutosesitys pykälästä 6. (sama kuin avainrenkaan lopullisessa dokkarissa)
Muutosesitys pykälä 6 (DOC)
Muutosesitys pykälään 10 § Esteellisyys*Esittää*: Nabila Bassam (Avainrengas - iThink)*
Kannattaa*: Lassi Hämäläinen (Avainrengas - iThink)*
Alla muutosesitys pykälästä 10. (sama kuin avainrenkaan lopullisessa dokkarissa)
Muutosesitys pykälä 10 (DOC)
Muutosesitys pykälään 19 § Työjärjestyksen muuttaminen ja voimaantulo*Esittää*: Anne Halttunen (Avainrengas - Sinivihreät)*
Kannattaa''': Nabila Bassam (Avainrengas - iThink)

Alla muutosesitys pykälästä 19. (sama kuin avainrenkaan lopullisessa dokkarissa)

Muutosesitys pykälä 19 (DOC)

Päätösluettelo

PÄÄTÖSLUETTELO edustajiston kokouksesta 5/2009, joka pidettiin 3. marraskuuta (Dipolissa)

KOKOUKSESSAAN EDUSTAJISTO PÄÄTTI

 • hylätä johtoryhmän esityksen AYY:n hallituksen valitsemisen menettelytavoista syksyllä 2009. Todettiin asiassa meneteltävän ylioppilaskunnan sääntöjen mukaisesti.
 • hyväksyä yksimielisesti johtoryhmän esityksen visuaalisen ilmeen raadin perustamisesta ja suunnittelukilpailun avaamisesta.
 • visuaalisen ilmeen suunnittelukilpailun raadin jäseniksi seuraavat henkilöt:
  • Ilmari Arnkil
  • Antti Grundstén
  • Anne Halttunen
  • Noora Lehtovaara
  • Joni Virkki
 • merkitä tiedokseen alustavan aikataulun ja nauhaohjesääntöluonnoksen (liite 10).
 • AYY:n vuosijuhlapäiväksi Alvar Aallon syntymäpäivää 3.2. lähinnä olevan lauantain.
 • hyväksyä yhdistysohjesäännön yksimielisesti liitteen 13.3 mukaisena.
 • hyväksyä hallinto-ohjesäännön yksimielisesti liitteen 14.3 mukaisena.
 • hyväksyä hallituksen työjärjestyksen yksimielisesti liitteen 15.10 mukaisena.
 • hyväksyä taloustoimikunnan valintatyöryhmän esityksen tilintarkastusyhteisön kilpailutuskriteereistä ja -prosessista.

PÄÄTÖSLUETTELO ON JULKAISTU 10. MARRASKUUTA 2009

Jarmo Mäkelä
Kokouksen sihteeri