Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iltakoulut

Maanantaina 10.5. kello 17:30 Otarannan kattosaunalla

Käsiteltävät asiat

Talousjohtajan kertomus ylioppilaskunnan talouden tilanteesta

Esitys: Edustajisto päätti merkitä tiedoksi talousjohtajan kertomuksen ylioppilaskunnan talouden tilanteesta.

Esittelee: Talousjohtaja

Ylioppilaskunnan talouden- ja omaisuudenhoidon pääperiaatteiden hyväksyminen

Taloustoimikunta on keväällä 2010 käsitellyt kokouksissaan 2 ja 3/2010 ylioppilaskunnan taloudenhoidon rakennetta ja periaatteita. Lisäksi taloustoimikunnan puheenjohtaja ja toimikunnan sijoitus- ja kiinteistöasiantuntijat ovat käyneet talouden eri osa-alueita läpi yhdessä talousjohtajan kanssa.

Ylioppilaskunnan talouden- ja omaisuudenhoitopolitiikka tuodaan edustajiston hyväksyttäväksi syksyllä 2010. Ennen tätä on syytä määrittää politiikkapaperin valmistelua ohjaavat pääperiaatteet. Taloustoimikunnan puheenjohtaja ja talousjohtaja ovat luonnostelleet näitä periaatteita taloustoimikunnan kokouksessa 3/2010 käydyn keskustelun pohjalta.

Asiaa käsiteltiin edustajiston iltakoulussa 10.5.2010.

Hallitus käsittelee näitä pääperiaatteita kokouksessaan 14.5.2010 ja esittää ne sen jälkeen edustajistolle hyväksyttäväksi. Pääperiaatteet ohjaavat talouden- ja omaisuudenhoitopolitiikan valmistelua edustajiston toivomaan suuntaan.

Esitys: Edustajisto päätti merkitä tiedoksi käydyn keskustelun talouden ja omaisuuden hoitopolitiikasta sekä hyväksyä seuraavat linjaukset ylioppilaskunnan talouden- ja omaisuudenhoidon pääperiaatteiksi:

– Ylioppilaskunnan omaisuuden hoidon tavoitteena on turvata taloudelliset edellytykset aatteelliselle toiminnalle. Omaisuutta tulee hoitaa niin, että pitkällä aikavälillä turvataan omaisuuden säilyttäminen ja sen arvon kasvu.

– Asuinkiinteistöjen omistaminen ja hyvä hallinnointi on ylioppilaskunnan toiminnan keskeisiä tehtäviä. Asuinkiinteistötoiminnan tavoitteena on tarjota asunto lyhyellä jonotusajalla kaikille sitä haluaville ylioppilaskunnan jäsenille.

– Asuinkiinteistöomaisuudelle määritelty tavoite on saada omaisuudelle tuotto, joka turvaa tasaisen vuokratason opiskelijoille riippumatta kiinteistöjen korjaustarpeesta. Asuinkiinteistötoiminnasta syntyvä tuotto pidetään asuinkiinteistötoiminnan sisällä.

– Ylioppilaskunnan tavoitteena on olla velaton toimija kuitenkin, niin että vierasta pääomaa käytetään tarvittaessa asuinkiinteistöjen rahoittamisessa.

– Ylioppilaskunta huomioi vastuullisuuden sijoitus- ja asuinkiinteistötoiminnassa.

Esittelee: Talousjohtaja

AYY:n jäsenyys Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:ssä

Edustajisto päätti kokouksessaan 3/2010 18.3.2010: ”ylioppilaskunnan toimintasuunnitelman mukaisesti velvoittaa hallituksen arvioimaan kriittisesti jäsenyyttä Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:ssä ja tuomaan esityksensä edustajiston kokoukseen 5/2010.”

Asiaa on valmistelu työntekijöiden toimesta hallituksen ohjauksessa sekä käsitelty edustajiston iltakoulussa 10.5.2010. Hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 14.5.2010 ja tekee esityksensä edustajistolle.

Esitys: Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaisen selvityksen AYY_n jäsenyydestä Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry_ssä (PDF). Lisäksi edustajisto päätti, että AYY:n SYL-jäsenyyden arviointiin palataan ylioppilaskunnan strategiatyön yhteydessä.

Esittelee: Hallitus

Vierailevana tähtenä: SYL:n pääsihteeri Tuomas Viskari

Hallitusinformaatio

Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa.

Päivitetty Yllätys : File__Hallitusohjelma toukokuu paivitetty VALMIS.pdf

Esitys: Edustajisto päätti merkitä tiedokseen hallituksen kertomuksen toiminnastaan.

Katsaus omaisuuslahjoituksiin liittyvään selvitystyöhön

Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 1/2010 18.1.2010 Peltosen esittämän ponnen:
Ponsi hallitukselle ylioppilaskunnan omaisuuteen liittyvistä epäselvyyksistä
Hyväksyessään tämän ponnen, edustajisto velvoittaa hallituksen tekemään kaikkensa selvittääkseen perinpohjaisesti KY:n omaisuuden siirtymiseen liittyvät epäselvyydet, suhteessa tapahtumiin ja toiminnan laillisuuteen. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että kaikki ylioppilaskunnan kirjanpitoaineistoon kuuluvat pöytäkirjat liitteineen saadaan edustajiston ja ylioppilaskunnan jäsenten käyttöön välittömästi. Tavoitteena selvittämisessä tulee olla jäsenille paras mahdollinen AYY, eikä ylioppilaskunnan historiaan saa jättää eripuraa ja mahdollisia tulevaisuuden hankaluuksia aiheuttavaa selvittämätöntä asiaa.

Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 3/2010 18.3.2010 Seppälän esittämän ponnen:
Ponsi hallitukselle erityistilintarkastuksesta
Hyväksyessään tämän ponnen edustajisto velvoittaa hallituksen toteuttamaan erityistilintarkastuksen Helsingin Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan (KY) kirjanpidon osalta ainakin vuosien 2008–2009 ajalta, ja tarpeen vaatiessa myös vuoden 2007 ajalta. KY:n omaisuus muuttui vuoden 2009 lopussa merkittävästi, ja tähän johtanut tapahtumaketju on ollut huomattavan monimutkainen. Lisäksi ylioppilaskuntien yhdistymisen jälkeen on noussut esiin epäselvyyksiä kirjanpitoaineistoon kuuluvien asiakirjojen saatavuudesta. Edellä mainittujen seikkojen perusteella erityistilintarkastus on toteutettava ja käynnistettävä mahdollisimman pian. Tavoitteena toimenpiteellä on AYY:n toiminnan läpinäkyvyys ja jäsenille mahdollisimman paras ylioppilaskunta.
Harkinnan mukaan erityistilintarkastus voidaan teettää myös TKY:n ja TOKYO:n osalta, erityisesti mikäli yhtenäisin perustein tehty erityistilintarkastus helpottaa vuoden 2010 tilinpäätöksen tekemistä.

Hallitus on selvittänyt omaisuuden siirtoon liittyviä asioita ja päätti kokouksessaan 23/2010 7.5.2010: ”valita Grant Thornton KHT-yhteisön, päävastuullisena tarkastajana Joakim Rehn, suorittamaan erityisen tarkastuksen Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan hallinnosta ja vuoden vaihteeseen 2009–2010 liittyvistä omaisuusjärjestelyistä.”

Samassa kokouksessa hallitus katsoi tarpeelliseksi ilmaista kirjallisesti Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiön hallitukselle, että ylioppilaskunta selvittää Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan tekemien lahjoitusten oikeudellista pätevyyttä ja varaa itselleen oikeuden käyttää lahjanantajan puhevaltaa selvitysten valmistuttua.

Hallitus esittelee kokouksessa katsauksen omaisuuslahjoituksiin liittyvästä selvitystyöstä.

Esitys: Edustajisto päätti merkitä tiedoksi katsauksen omaisuuslahjoituksiin liittyvästä selvitystyöstä.

Esittelee: Valtonen

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan vuoden 2009 toimintakertomus

Hallitus päätti kokouksessaan 22/2010 7.5.2010:
merkitä tiedokseen liitteen mukaisen toimintakertomuksen AYY:n vuoden 2009 toiminnasta ja päätti esittää sen edustajistolle. Toimintakertomus (PDF).

Esitys: Edustajisto päätti merkitä tiedokseen AYY:n vuoden 2009 toimintakertomuksen.

Esittelee: Hallitus

Vastuuvapauden myöntäminen AYY:n vuoden 2009 johtoryhmälle

Asiakohdan käsittelyyn sovelletaan hallintolain (434/2003) esteellisyysmääräyksiä.

Esitys:

Erityisaseman myöntäminen tietyille yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin merkityille yhdistyksille

Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 3.11.2009 yhdistysohjesäännön. Ylioppilaskunnan yhdistysluetteloon hyväksyttiin ensimmäisen kerran yhdistyksiä hallituksen kokouksessa 23/2010 (7.5.2010). Yhdistysohjesäännön 8 §:n mukaan edustajisto voi myöntää erityisaseman yhdistykselle, joka täyttää yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin pääsemisen ehdot ja lisäksi
• Edustaa kattavasti yhden tai useamman tutkinto-ohjelman opiskelijoita
• Ajaa heidän etujaan tutkinto-ohjelmissa, laitoksilla, tiedekunnissa, yliopistolla ja ammatillisissa yhteyksissä.
• Pitää yhteyttä elinkeinoelämään ja muihin yhteiskunnan toimijoihin
• Edistää monipuolista ylioppilaskuntatoimintaa
• Yhdistyksen tulee täyttää nämä ehdot säilyttääkseen erityisasemansa.

Eräät yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin hyväksytyt yhdistyksen ovat hakeneet erityisasemaa. Hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 14.5.2010 ja tekee esityksensä edustajistolle.

Esitys: Edustajisto päätti myöntää yhdistysohjesäännön mukaisen erityisaseman seuraaville yhdistyksille:

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry, Automations- och systemtekniks gille rf

Fyysikkokilta ry

Informaatioverkostojen kilta Athene ry

Inkubio ry

Kemistikilta ry

Koneinsinöörikilta ry

Maanmittarikilta

Probba ry

Puunjalostajakilta ry

Rakennusinsinöörikilta ry

Teknillisen Korkeakoulun Arkkitehtikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknologföreningen

Tietokilta ry

Tuotantotalouden kilta Prodeko ry

Vuorimieskilta ry.

  • No labels