Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iltakoulut

6.9. klo 17

Kokousasiat

Ilmoitusasiat

6.1 Ylioppilaskunnan uudet työntekijät

6.2 Hallitus on edellisessä kokouksessa ilmoitetun jälkeen kokoontunut seuraaviin kokouksiin, tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä ylioppilaskunnan internetsivuilla http://ayy.fi

 • Hallituksen kokous 21/2011 (21.5.2011);
 • Hallituksen kokous 22/2011 (27.5.2011);
 • Hallituksen kokous 23/2011 (1.6.2011);
 • Hallituksen kokous 24/2011 (10.6.2011);
 • Hallituksen kokous 25/2011 (17.6.2011);
 • Hallituksen kokous 26/2011 (22.6.2011);
 • Hallituksen kokous 27/2011 (10.8.2011);
 • Hallituksen kokous 28/2011 (19.8.2011);
 • Hallituksen kokous 29/2011 (26.8.2011);
 • Hallituksen kokous 30/2011 (2.9.2011);
 • Hallituksen kokous 31/2011 (7.9.2011).

Edustajiston kahden varapuheenjohtajan valinta syksylle 2011 / Val av två delegationsvisordförande för höst 2011 / Election of the two vice chairperson of the Representative council for Autumn 2011

Ylioppilaskunnan sääntöjen § 6 mukaisesti: Vaalikelpoinen edustajiston puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi on jokainen ylioppilaskunnan jäsen.

Sääntöjen § 20 puolestaan toteaa edustajiston varapuheenjohtajien valinnasta seuraavaa:
Edustajiston puheenjohtajiston valitsee edustajisto.
…
Edustajiston varapuheenjohtajat valitaan henkilökohtaisella ja suhteellisella vaalilla, jossa valituiksi tulevat kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta, tässä järjestyksessä. Vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen, enintään kahden (2) ehdokkaan kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden (1) äänen ja toisena olevan puoli (1/2) ääntä. Tasatilanteessa ratkaisee arpa.
Jos edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja eroaa, menettää vaalikelpoisuutensa, vapautetaan tehtävästään tai tulee pysyvästi esteelliseksi taikka estyneeksi kesken toimikauden, valitsee edustajisto, katsoessaan tämän tarpeelliseksi, uuden puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tämän toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Edustajiston 1. varapuheenjohtaja Henna Jääskeläinen on menettänyt vaalikelpoisuutensa ja 2. varapuheenjohtaja Janne Peltola on eronnut tehtävästä tultuaan valituksi AYY:n koulutuspoliittisen asiantuntijan tehtävään.

Esitys Edustajisto päätti valita edustajiston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi syksylle 2011 XX ja toiseksi varapuheenjohtajaksi XX.

Ylioppilaskunnan vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen (Väätäinen, pöydältä) / Godkännande av föregående års bokslut / Approval of the previous year’s accounts

Sääntöjen 16 §:n 1. momentin 3. kohdan mukaisesti edustajiston tulee kokoontua ainakin:
vuosittain viimeistään huhtikuussa, jolloin päätetään 12 §:n 15. ja 16. kohdissa mainituista asioista.

Sääntöjen 12 §:n 15. ja 16. kohta ovat seuraavat:
15. käsitellä hallituksen antamat kertomukset ylioppilaskunnan toiminnasta ja taloudesta sekä päättää niiden aiheuttamista toimenpiteistä;
16. päättää ylioppilaskunnan tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;

Tilinpäätöksen mukaisesti ylioppilaskunnan vuoden 2010 tulos oli 363 821,55 euroa ylijäämäinen.

Edustajisto käsitteli ylioppilaskunnan vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyntää kokouksessaan 3/2011 13.4.2011. Tuolloin tilinpäätöksen valmistelu oli kesken ja edustajisto päätti siirtää tilinpäätöksen hyväksymisen seuraavaan kokoukseensa 4/2011 11.5.2011.

Hallitus käsitteli tilinpäätöstä ja toimintakertomusta aamukoulussaan 29.4. Taloustoimikunta käsitteli asian kokouksessaan 2.5. Tilinpäätösasiakirjoja esiteltiin edustajiston iltakoulussa 3.5. ja tilintarkastuskertomus toimitettiin edustajistolle tilintarkastuskokouksen jälkeen 6.5. Edustajisto käsitteli tilinpäätöstä kokouksessaan 4/2011 11.5.2011 ja päätti tuolloin jättää asian pöydälle.

Esitys Edustajisto päätti vahvistaa AYY:n vuoden 2010 toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä merkitä tiedoksi tilintarkastajien lausunnon liite 8. Lisäksi edustajisto päätti jättää AYY:n vuoden 2010 ylijäämän 363 821,55 euroa yli- ja alijäämätilille.

Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2010 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille / Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsen / Discharge to the Board of Directors

Sääntöjen 12 §:n 26. kohdan mukaisesti edustajisto:
16. päättää ylioppilaskunnan tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;

Edustajisto käsitteli vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2010 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille kokouksessaan 3/2011 13.4.2011. Tuolloin tilinpäätöksen valmistelu oli kesken ja edustajisto päätti siirtää myös vastuuvapauden myöntämisen seuraavaan kokoukseensa 4/2011 11.5.2011. Kokouksessaan 4/2011 edustajisto päätti jättää tilinpäätöksen vahvistamisen pöydälle, jolloin myös vastuuvapauden myöntäminen päätettiin jättää pöydälle.

Esitys Edustajisto päätti

Talousinformaatio (Väätäinen) / Ekonomiinformation / Financial information

Talousjohtaja esittelee kokouksessa ylioppilaskunnan toisen vuosineljänneksen talouskatsauksen.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi ylioppilaskunnan toisen vuosineljänneksen talouskatsauksen.

Hallitusinformaatio / Styrelseinformation / Information from the Board

Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa ja päivitykset hallitusohjelmaan ”Kädet ilmaan 2011 – Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista”.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan ja päivitykset hallitusohjelmaan.

Lähetekeskustelu: Kuntavaalit 2012 / Remissdebatt: Kommunalval 2012 / Preliminary debate: Municipal election 2012

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi lähetekeskustelun vuoden 2012 kuntavaaleista.

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous 2011 (Karkola) / Finlands studentkårers förbunds (FSF) förbundsmöte 2011 / The Congress 2011 of the National Union of University Students in Finland

SYL-liittokokousjohtosäännön hyväksyminen

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen 13.1 mukaisen johtosäännön toiminnasta Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokouksessa.

SYL-hallitusehdokkaiden nimityskäytäntö

Esitys Edustajisto päätti valtuuttaa liitteen 13.1 7 §:ssä kuvatulla tavalla hallituksen nimittämään AYY:n ehdokkaat Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitusvaaliin liittokokousdelegaatiota kuultuaan tai, mikäli delegaatiota ei ole vielä nimitetty, edustajistoryhmiä kuultuaan.

Asumisen ohjesäännön muuttaminen / Ändring av reglemente för boende / Modifications of the Housing regulations

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaiset muutokset asumisen ohjesääntöön.

Asumisen hallinto-ohjesäännön muuttaminen / Ändring av förvaltningsreglemente för bostadhus / Modifications of the Regulations for the administration of student housing

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaiset muutokset asumisen hallinto-ohjesääntöön.

Halloped-ohjesäännön muuttaminen / Ändring av reglemente om hallopeder / Modificatrions of the Halloped regulations

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaiset muutokset halloped-ohjesääntöön.

Yhdistysohjesäännön muuttaminen / Ändring av föreningsreglemente / Modifications of the Association regulations

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaiset muutokset yhdistysohjesääntöön.

Edustajiston työjärjestyksen muuttaminen / Ändring av delegationens arbetsordning / Modifications of the Representative Council’s rules of procedure

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaiset muutokset edustajiston työjärjestykseen.

Muut esille tulevat asiat / Övriga uppkommande ärenden / Other business

Päätösluettelo

PÄÄTÖSLUETTELO edustajiston kokouksesta 5/2011, joka pidettiin