Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iltakoulut

4.10. klo 17

Kokousasiat

ESITYSLISTA / DAGORDNING / AGENDA

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

Edustajiston kokous 6/2011

Kokousaika 12.10.2011 kello 17.00

Kokouspaikka Arkadia-rakennus, Sali E-124, Lapuankatu 6, Helsinki

Aalto-universitetets studentkår

Delegationsmöte 6/2011

Tidpunkt 12.10.2011 klockan 17.00

Mötesplats Arkadia-bygnaden, salen E-124, Lappogatan 6, Helsingfors

Aalto University Student Union

Representative Council 6/2011

Time October 12th, 2011 at 17 pm

Location Arkadia-building, hall E-124, Lapuankatu 6, Helsinki

1. Kokouksen avaus / Mötets öppnande / Opening of the meeting

Puheenjohtaja Harjanne avasi kokouksen kello 17.49.

2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen / Konstaterande av delegationsmedlemmar som är förhindrade att delta, jäviga, forlorandet av valbarhet, frånträdande och närvarande / Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present

3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen / Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet / Recording lawfulness and quorum of the meeting

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen / Kallandet av två protokolljusterare och två rösträknare / Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes

5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen / Fastställande av dagordningen / Confirming the agenda

6. Ilmoitusasiat / Anmälningsärenden / Announcements

6.1 Hallitus on edellisessä kokouksessa ilmoitetun jälkeen kokoontunut seuraaviin kokouksiin, tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä ylioppilaskunnan internetsivuilla http://ayy.fi

Hallituksen kokous 32/2011 (16.9.2011).

Hallituksen kokous 33/2011 (21.9.2011).

Hallituksen kokous 34/2011 (28.9.2011).

Hallituksen kokous 35/2011 (30.9.2011).

6.2 Kaarlo Väisänen ilmoitti eroavansa nykyisestä ryhmästään ja perustavansa uuden oman ryhmän nimeltään "Pitäkää tunkkinne".

6.3 Änkö kertoi, että Otaniemessä on jälleen verenluovutusmahdollisuus 1.11.

6.4 Hyrkkö kehotti edustajiston jäseniä harkitsemaan hakemista vuoden 2012 hallitukseen.

6.5 Laukian ehdotuksesta edustajisto onnitteli vastavalittua Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaania Ingmar Björkmania.

7. Edustajiston toisen varapuheenjohtajan valinta syksylle 2011 / Val av andra delegationsvisordförande för höst 2011 / Election of the second vice chairperson of the Representative council for Autumn 2011

Ylioppilaskunnan sääntöjen § 6 mukaisesti:

Vaalikelpoinen edustajiston puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi on jokainen ylioppilaskunnan jäsen.

Sääntöjen § 20 puolestaan toteaa edustajiston varapuheenjohtajien valinnasta seuraavaa:

Edustajiston puheenjohtajiston valitsee edustajisto.

…

Edustajiston varapuheenjohtajat valitaan henkilökohtaisella ja suhteellisella vaalilla, jossa valituiksi tulevat kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta, tässä järjestyksessä. Vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen, enintään kahden (2) ehdokkaan kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden (1) äänen ja toisena olevan puoli (1/2) ääntä. Tasatilanteessa ratkaisee arpa.

Jos edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja eroaa, menettää vaalikelpoisuutensa, vapautetaan tehtävästään tai tulee pysyvästi esteelliseksi taikka estyneeksi kesken toimikauden, valitsee edustajisto, katsoessaan tämän tarpeelliseksi, uuden puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tämän toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Edustajiston 1. varapuheenjohtaja Henna Jääskeläinen on menettänyt vaalikelpoisuutensa ja 2. varapuheenjohtaja Janne Peltola on eronnut tehtävästä tultuaan valituksi AYY:n koulutuspoliittisen asiantuntijan tehtävään. Kokouksessa 5/2011 valittiin 1. varapuheenjohtajaksi Noora Lehtovaara. Edustajiston jäsen Lönn on ilmaissut edustajiston puheenjohtajalle kiinnostuksensa toimia toisena varapuheenjohtajana.

Lönn ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä tehtävään ja ehdotti Jani Kalasniemeä valittavaksi edustajiston toiseksi varapuheenjohtajaksi. Penttinen kannatti tehtyä esitystä ja Kalasniemi ilmoitti olevansa käytettävissä.

Esitys Edustajisto päätti valita edustajiston toiseksi varapuheenjohtajaksi syksylle 2011 XX.

Päätös Edustajisto päätti valita edustajiston toiseksi varapuheenjohtajaksi syksylle 2011 Jani Kalasniemen.

8. Hallitusinformaatio / Styrelseinformation / Information from the Board

Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa ja päivitykset hallitusohjelmaan ”Kädet ilmaan 2011 – Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista”.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan ja päivitykset hallitusohjelmaan.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan ja päivitykset hallitusohjelmaan.

9. Yhden edustajiston jäsenen valinta AYY:n vaihtostipendin jakotoimikuntaan (Karkola) / Val av en medlem till AUS fördelnings kommittén av stipendier / Election of one member to AYY’s committee of grants’ distribution

AYY:n stipendiohjesäännön mukaan vaihtostipendin apuraha-/jakotoimikuntaan kuuluvat kansainvälisten asioiden asiantuntija, kansainvälisistä asioista vastaava hallituksen jäsen sekä yksi edustajiston jäsen. Heinäkuun 2011 hakukierroksella toimikunnan edustajiston keskuudestaan valitsemana jäsenenä toimi Henna Jääskeläinen. Jääskeläinen on sittemmin valmistunut eikä siten enää ole edustajiston jäsen.

Vaihtostipendin toinen hakukierros järjestetään hallituksen päätöksen mukaisesti marraskuussa 2011 ja jakotoimikunta toimii 1.12. – 9.12. välisenä aikana. Hallitus esittää, että edustajisto nimittäisi keskuudestaan yhden jäsenen AYY:n vaihtostipendin apuraha-/jakotoimikuntaan.

Simola esitti Varpu Vuoristoa valittavaksi.

Esitys Edustajisto päätti nimittää NN AYY:n vaihtostipendin apuraha-/jakotoimikuntaan.

Päätös Edustajisto päätti nimittää Varpu Vuoriston AYY:n vaihtostipendin apuraha-/jakotoimikuntaan.

10. Omaisuuskysymyksen tilannekatsaus ja keskustelu jatkosta (Hyrkkö) / Lägesrapport över egendomsfrågan och diskussion av fortsättningen / Snapshot of property-case and discussion on follow-up

Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan vuonna 2008 tekemistä omaisuuslahjoituksista kummunnut ns. omaisuuskiista on vaivannut AYY:tä jo ylioppilaskunnan ensi päivistä asti. Edustajistoa asia on puhututtanut lukuisissa kokouksissa vuonna 2010 ja 2011. Hallitus on jatkanut viime vuonna käynnistettyä selvitys- ja ratkaisutyötä edustajiston päätöksien pohjalta tammikuusta aina tähän päivään asti.

Erityisesti viime kuukausina asia on edistynyt monellakin eri tavalla, ja hallituksen puheenjohtaja valmisteleekin edustajistolle perusteellisen tilannekatsauksen, jonka pohjalta voidaan myös keskustella tulevista käänteistä. Hallitus esittää, että edustajisto merkitsisi omaisuuskysymyksen tilannekatsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi ja palaisi päättämään omaisuuskysymyksen jatkosta seuraavassa kokouksessa.

Esitys Edustajisto päätti merkitä omaisuuskysymyksen tilannekatsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi ja päätti palata päättämään omaisuuskysymyksen jatkosta seuraavassa kokouksessa.

Päätös Edustajisto päätti merkitä omaisuuskysymyksen tilannekatsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

11. Ylioppilaskunnan tulevat rakennushankkeet (Koskinen) / Studentkårens blivande byggnadsprojekt / The future building projects of Student Union

Hallitus on alkuvuodesta 2010 saakka selvittänyt ja edistänyt mahdollisuutta rakentaa lisää opiskelija-asuntoja Espooseen (Aalto Village / Kivimies-projekti) ja Helsinkiin (Jätkäsaari).

Edustajisto päätti kokouksessaan 6/2010 29.8.2010 valtuuttaa hallituksen ja kiinteistöpäällikkö Markkasen viemään uudisrakennusprojektia Kivimies-korttelissa eteenpäin ja neuvottelemaan HOAS:n kanssa tonttien vuokraamisesta ja aloittaa jatkoselvitykset opiskelija-asuntojen rakentamisesta tonteille.

Lisäksi edustajisto päätti kokouksessaan 10/2010 30.11.2010 yksimielisesti valtuuttaa hallituksen edistämään mahdollisuutta rakentaa opiskelija-asuntoja Jätkäsaareen.

Hallitus on jatkanut rakennusprojektien edistämistä aktiivisesti vuonna 2011 ja molemmat projektit ovat edistyneet lupaavasti.
Lisäksi hallitus on tulkinnut edustajiston myötämieliseksi uusille rakennushankkeille ja yhdessä kiinteistöpäällikön kanssa selvittänyt Otaniemessä aikanaan toteutumatta jääneen Otakaari 18:n A-portaan rakentamismahdollisuuksia.

Hallituksen jäsen Koskinen esittelee rakennusprojektien kuulumisia ja aikataulua tarkemmin kokouksessa.

Koskinen esitteli Jätkäsaari- ja Aalto Village hankkeiden tilanteen sekä hankkeen Otakaari 18-projektin loppuunsaattamisesta rakentamalla puuttuva A-porras.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi katsauksen tuleviin rakennushankkeisiin.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi katsauksen tuleviin rakennushankkeisiin.

12. Lähetekeskustelu: Ylioppilaskunnan strategia (Poikolainen) / Remissdebatt: Studentkårens strategi / Preliminary debate: Student Union’s strategy

Ylioppilaskunnan strategiaa on rakennettu keväästä lähtien edustajiston nimittämän strategiatyöryhmän johdolla. Ryhmä on kokoontunut pääasiassa kesän aikana ja sen jälkeen, minkä johdosta tuloksia on myös syntynyt.

Kokouksessa käydään asiasta lähetekeskustelu, jonka tarkoituksena on hakea palautetta jo tehdystä työstä sekä kommentteja prosessin jatkosta.

Poikolaisen esitys, joka sisältää luonnosteltua materiaalia strategiatyöstä:

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi lähetekeskustelun ylioppilaskunnan strategiasta.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi lähetekeskustelun ylioppilaskunnan strategiasta.

13. Lähetekeskustelu: SYL:n liittokokousdelegaation ohjeistaminen(Karkola) / Remissdebatt: Ärenden som behandlas i FSFs förbundsmötet / Preliminary debate: Issues to be dealt with in union meeting of SYL

Liittokokousjohtosäännön mukaan edustajisto pitää lähetekeskustelun ylioppilaskuntaa edustavalle delegaatiolle. Keskustelussa edustajisto voi halutessaan antaa delegaatiolle sitovia ohjeita.

Liittokokouksesta löytyy lisätietoa osoitteesta http://edustajisto.ayy.fi.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi lähetekeskustelun SYL:n liittokokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi lähetekeskustelun SYL:n liittokokouksessa käsiteltävistä asioista.

14. Lähetekeskustelu: talousarvio 2012 (Poikolainen) / Remissdebatt: budget 2012 / Preliminary debate: budget 2010

Vuoden 2012 talousarvion suunnittelu on henkilöstön ja luottamushenkilöiden keskuudessa käynnistynyt ja budjetin hyväksyminen on tapahtumassa marraskuussa. Edustajiston kokouksessa esitellään hallituksen esittämä prosessi talousarvion suunnittelulle sekä sen käsittely- ja päätöstapaehdotukset

Poikolaisen esitys prosessiksi:

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi lähetekeskustelun vuoden 2012 talousarviosta.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi lähetekeskustelun vuoden 2012 talousarviosta.

15. Lähetekeskustelu: toimintasuunnitelma 2012 (Poikolainen) / Remissdebatt: verksamhetsplan 2012 / Preliminary debate: plan of action 2012

Toimintasuunnitelma on suunniteltu tehtäväksi suppeammalla ja edustajistolle helpommalla käsittelytavalla, joka kohdistaa ylioppilaskunnan huomion selkeämmin tiettyihin osa-alueisiin vuoden 2012 aikana. Edustajiston kokouksessa esitellään hallituksen esittämä prosessi toimintasuunnitelman suunnittelulle sekä sen käsittely- ja päätöstapaehdotukset.

Poikolaisen esitys toimintasuunnitelman laatimisesta:

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi lähetekeskustelun vuoden 2012 toimintasuunnitelmasta.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi lähetekeskustelun vuoden 2012 toimintasuunnitelmasta.

16. Hallituksen vastaus edustajiston kokouksessaan 5/2011 hyväksymään ponteen (Koskinen) / Styrelsens svar på delegations föreslagna klämman i möte 5/2011 / Board answer to proposal made by the Council in the previous meeting 5/2011

Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 5/2011 Arnkilin esittämän ponnen hallitukselle. Edustajiston työjärjestyksen mukaisesti hallituksen on vastattava kirjallisesti edustajiston hyväksymään ponteen viimeistään ensimmäisessä edustajiston kokouksessa, johon mennessä on tullut kuluneeksi yli 30 päivää ponnen hyväksymisestä.

Arnkilin esittämä ja edustajiston hyväksymä ponsi kuuluu näin:

Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen antamaan poikkeuspäätöksen ylioppilaskunnan asuntojen asumisoikeudesta, koskien niitä Aalto‐yliopiston taideteollisen korkeakoulun opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen 1.1.2010. Näiden opiskelijoiden asumisoikeus tulee jatkossa laskea siitä päivästä alkaen kun asunnon hakeminen on heille ensimmäistä kertaa tullut mahdolliseksi.

Perustelut ponnelle kuuluivat seuraavasti:

Tällä hetkellä Taideteollisessa korkeakoulussa opiskeleviin sovelletaan samaa asumisoikeusaikakäytäntöä kuin muihinkin AYY:ltä asuntoa hakeviin. Asumisoikeus on viisi vuotta ensimmäisestä opintojen aloittamislukukaudesta lukien. TaiK:in opiskelijoilla ei kuitenkaan ole ollut mahdollisuutta hakea ylioppilaskunnan asuntoja ennen vuotta 2010. Nykyisellään järjestelmä ajaa osan TaiKin opiskelijoista asemaan, jossa asumisoikeusaika ehtii kulua loppuun ennen kuin asunnon voi ottaa vastaan, pitkien jonojen takia. Monilla asumisoikeus ei jonojen jälkeen riitä kuin vähäksi aikaa, jolloin asuntoja ei kannata hakea.

TaiKissa opiskelee arviolta alle 900 opiskelijaa, jotka ovat aloittaneet ennen vuotta 2010. Hallitus on päättänyt vastata edustajiston hyväksymään ponteen seuraavasti:

Edustajisto kävi suuntaa-antavan koeäänestyksen hallituksen ponsivastauksessa toteamista vaihtoehdoista. Äänestysten tuloksena ratkaisuvaihtoehto "1" sai enemmistön annetuista äänistä.

Esitys Edustajisto päätti merkitä hallituksen vastauksen Arnkillin kokouksessa 5/2011 tekemään ponteen tiedoksi.

Päätös Edustajisto päätti merkitä hallituksen vastauksen Arnkillin kokouksessa 5/2011 tekemään ponteen tiedoksi.

17. Ylioppilaskunnan lipusta päättäminen (Koskinen) / Beslutandet av studentkårens fana / Decicions over Student Union Flag

Hallitus päätti kokouksessaan 34/2010 perustaa tunnustyöryhmän ja valtuuttaa sen tekemään esityksen ylioppilaskunnan virallisista väreistä ja tunnuksista edustajistolle. Yksi tunnuksista on ylioppilaskunnan virallinen lippu.

Tunnustyöryhmä on valmistellut kuluvan vuoden aikana virallista lippua. Esitys viralliseksi lipuksi toimitetaan edustajistolle ennen kokousta.

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä ylioppilaskunnan virallisen lipun tunnustyöryhmän esityksen mukaisesti.

Päätös Edustajisto päätti hyväksyä ylioppilaskunnan virallisen lipun tunnustyöryhmän esityksen mukaisesti.

18. Lippuohjesäännön hyväksyminen (Koskinen) / Godkännande av reglemente av studentkårens fana / Approval of rules of Student Union’s Flag

Hallitus päätti kokouksessaan 34/2010 perustaa tunnustyöryhmän ja valtuuttaa sen tekemään esityksen ylioppilaskunnan virallisista väreistä ja tunnuksista edustajistolle. Yksi tunnuksista on ylioppilaskunnan virallinen lippu.

Tunnustyöryhmä on valmistellut kuluvan vuoden aikana virallista lippua. Lipun käyttöä varten on valmisteltu esitys lippuohjesäännöksi. Esitys lippuohjesäännöksi toimitetaan edustajistolle ennen kokousta.

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä ylioppilaskunnan lipupuohjesäännön tunnustyöryhmän esityksen mukaisesti.

Päätös Edustajisto päätti hyväksyä ylioppilaskunnan lippupuohjesäännön tunnustyöryhmän esityksen mukaisesti.

19. Muut esille tulevat asiat / Övriga uppkommande ärenden / Other business

20. Kokouksen päättäminen / Mötets avslutande / Closing of the meeting

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.36.

Päätösluettelo

PÄÄTÖSLUETTELO edustajiston kokouksesta 6/2011, joka pidettiin 12. lokakuuta Arkadia-rakennuksessa Helsingissä.

KOKOUKSESSAAN EDUSTAJISTO PÄÄTTI

― merkitä tiedoksi seuraavaa:

  • Hallitus on edellisessä kokouksessa ilmoitetun jälkeen kokoontunut seuraaviin kokouksiin, tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä ylioppilaskunnan internetsivuilla http://ayy.fi

Hallituksen kokous 32/2011 (16.9.2011).
Hallituksen kokous 33/2011 (21.9.2011).
Hallituksen kokous 34/2011 (28.9.2011).
Hallituksen kokous 35/2011 (30.9.2011).

  • Kaarlo Väisäsen ilmoitus eroamisestaan nykyisestä ryhmästään ja uuden edustajistoryhmän ”Pitäkää tunkkinne” muodostamisesta.
  • Änkö kertoi, että Otaniemessä on jälleen verenluovutusmahdollisuus 1.11.
  • Hyrkkö kehotti edustajiston jäseniä harkitsemaan hakemista vuoden 2012 hallitukseen.
  • Laukian ehdotuksesta edustajisto onnitteli vastavalittua Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaania Ingmar Björkmania.

― valita edustajiston toiseksi varapuheenjohtajaksi syksylle 2011 Jani Kalasniemen.

― merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan ja päivitykset hallitusohjelmaan.

― nimittää Varpu Vuoriston AYY:n vaihtostipendin apuraha-/jakotoimikuntaan.

― merkitä omaisuuskysymyksen tilannekatsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

― merkitä tiedoksi katsauksen tuleviin rakennushankkeisiin.

― merkitä tiedoksi lähetekeskustelun ylioppilaskunnan strategiasta.

― merkitä tiedoksi lähetekeskustelun SYL:n liittokokouksessa käsiteltävistä asioista.

― merkitä tiedoksi lähetekeskustelun vuoden 2012 talousarviosta.

― merkitä tiedoksi lähetekeskustelun vuoden 2012 toimintasuunnitelmasta.

― merkitä hallituksen vastauksen Arnkillin kokouksessa 5/2011 tekemään ponteen tiedoksi.

― hyväksyä ylioppilaskunnan virallisen lipun tunnustyöryhmän esityksen mukaisesti.

― hyväksyä ylioppilaskunnan lippupuohjesäännön tunnustyöryhmän esityksen mukaisesti.

PÄÄTÖSLUETTELO ON JULKAISTU 13. LOKAKUUTA 2011

Teemu Halme
pääsihteeri