Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iltakoulut

Iltakoulu keskiviikkona 22.9.2010

 • AYY:n värit: Tunnustyöryhmältä on tulossa väriasiaa kokoukseen. Väreistä on hyvä keskustella jo ennen sitä.
 • SYL-delegaation koonpano: Perjantaina on eri renkaiden edustajille tapaaminen tämän aiheen tiimoilta, mutta jatketaan keskustelua iltakoulussa vähän laajemmalla porukalla.
 • Yhdistysohjesäännön muutostarpeet

Käsiteltävät asiat

Ilmoitusasiat

Hallitus on kokoontunut edellisen edustajiston kokouksen jälkeen seuraaviin kokouksiin, päätösluettelot ja tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä osoitteessa http://www.ayy.fi/node/511

 • Hallituksen kokous 37/2010 (17.9.2010)
 • Hallituksen kokous 36/2010 (10.9.2010)
 • Hallituksen kokous 35/2010 (3.9.2010)
 • Hallituksen kokous 34/2010 (27.8.2010)
 • Hallituksen kokous 33/2010 (25.8.2010)

Taloustoimikunta on kokoontunut edellisen edustajiston kokouksen jälkeen kokoukseensa

Hallituksen vastaus edustajiston jäsenten kyselyyn 23.9.

Hallituksen puheenjohtajan vastaus edustajiston jäsenten kyselyyn 25.8.

Hallitusinformaatio

Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa.

Päivitetty hallitusohjelma (PDF)

Esitys: Edustajisto päätti merkitä tiedokseen hallituksen kertomuksen toiminnastaan.

Talousarvion laadintaprosessi syksyllä 2010

Talousjohtaja esittelee kokouksessa vuoden 2011 talousarvion laadintaprosessin.

Esitys: Edustajisto päätti merkitä tiedokseen talousarvion laadintaprosessin syksyllä 2010.

Talousarvion lähetekeskustelu

Edustajisto päättää vuosittain ylioppilaskunnan talousarviosta. Talousarvion valmistelua varten edustajiston on tarpeellista ilmaista mielipiteensä esimerkiksi jäsenmaksun suuruudesta sekä muista merkityksellisistä eristä.

Alustavan aikataulun mukaan vuoden 2011 talousarvion toinen lähetekeskustelu käydään edustajiston kokouksessa 10.11. ja talousarvio hyväksytään edustajiston kokouksessa 30.11.

Alustus jäsenmaksusta ja yhdistysten poikkeusavustuksista

Alustus vuoden 2011 vuosijuhlabudjetista

Esitys: Edustajisto päätti merkitä tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun lukuvuoden 2011-2012 jäsenmaksusta ja muista merkityksellisistä eristä sekä velvoitti hallituksen valmistelemaan talousarviota lähetekeskustelun mukaisesti.

Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokoukseen osallistuminen

AYY on Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n jäsen ja sitä kautta oikeutettu osallistumaan järjestön kerran vuodessa järjestettävään liittokokoukseen. Liittokokous on yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous, jossa päätetään normaalien yhdistyshallintoasioiden lisäksi myös mm. linjapaperien muuttamisesta ja muista jäsenaloitteista. Liittokokous on järjestön ylin päättävä elin, jonka päätökset ohjaavat järjestön toimintaa. SYL koordinoi ja toteuttaa suurimman osan ylioppilasliikkeen kansallisesta vaikuttamistyöstä, eli liittokokous on tärkeimpiä paikkoja ohjata yliopisto-opiskelijoiden kansallista edunvalvontaa.

AYY:lla on liittokokouksessa 16 ääntä, joita käyttämään valitaan 16 edustajaa ja 16 varaedustajaa. Edustajiston tulee tehdä periaatepäätös siitä, miten nämä henkilöt valitaan ja millaisiin delegaation toimintatapoihin he sitoutuvat. Liittokokouksen asiakysymyksiin vaikuttavuuden takaamiseksi olisi suotavaa, että delegaatioon valitaan riittävä ja kattava edustus eri edunvalvontasektorien toimijoita. Samalla on pystyttävä takaamaan eri jäsenryhmien riittävä edustus.

Hallitus esittelee asiaa iltakoulussa 23.9. ja päättää lopullisesta esityksestään kokouksessaan 24.9. ja oheen on kirjattu alustava esitys.

Esitys: Edustajisto hyväksyi liitteenä olevan liittokokousdelegaation työjärjestyksen ja velvoitti liittokokousedustajat noudattamaan ylioppilaskunnan linjapapereita. Lisäksi edustajisto päätti merkitä tiedoksi käydyn keskustelun evästykseksi delegaatiolle.

Edustajisto päätti valtuuttaa hallituksen nimeämään delegaation Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokoukseen siten, että sen jäsenistä:

 • 6 edustaa hallituksen nimeämiä henkilöitä;
 • N1 edustaa edustajistoryhmittymää Avainrenkaan esittämiä henkilöitä;
 • N2 edustaa edustajistoryhmittymää Jämerän esittämiä henkilöitä;
 • N3 edustaa edustajistoryhmittymää Oikean Aallon esittämiä henkilöitä;
 • N4 edustaa edustajistoryhmittymää Punavihreät ja kulttuuri esittämiä henkilöitä;
 • N5 edustaa edustajistoryhmittymää Rattaan esittämiä henkilöitä.

Varaedustajat nimetään samojen jakaumien mukaisesti. Edustajisto päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen täydentämään delegaatiota tarvittaessa.

Yhdistysohjesäännön muuttaminen

Järjestösektori on päivittänyt yhdistysohjesääntöä vastaamaan paremmin nykypäivän tarvetta. Sääntötoimikunta on käynyt ohjesäännön muutokset läpi ja hallitus käsittelee päivitetyt säännöt kokouksessaan 39/2010 keskiviikkona 29.9.2010.

Luonnos: Yhdistysohjesääntö muutoksilla (PDF)

Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 39/2010 ja hyväksyi liitteen mukaisen esityksen yhdistyohjesäännöksi.

Liite:Hallituksen esitys yhdistysohjesäännöksi

Esitys: Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaisen päivitetyn yhdistysohjesäännön.

Erityisaseman myöntäminen tietyille yhdistyksille

Edustajiston kokouksessaan 3.11.2009 hyväksymän yhdistysohjesäännön 8 §:n mukaan edustajisto voi myöntää erityisaseman yhdistykselle, joka täyttää yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin pääsemisen ehdot ja lisäksi

 • Edustaa kattavasti yhden tai useamman tutkinto-ohjelman opiskelijoita
 • Ajaa heidän etujaan tutkinto-ohjelmissa, laitoksilla, tiedekunnissa, yliopistolla ja ammatillisissa yhteyksissä.
 • Pitää yhteyttä elinkeinoelämään ja muihin yhteiskunnan toimijoihin
 • Edistää monipuolista ylioppilaskuntatoimintaa
 • Yhdistyksen tulee täyttää nämä ehdot säilyttääkseen erityisasemansa.

Erityisasemayhdistyksillä on myös oikeus ja velvollisuus järjestää opastusta uusille opiskelijoille sekä lähettää edustajia ylioppilaskunnan tarjoamiin yhteistyöfoorumeihin ja oikeus hallituskummiin sekä velvollisuuksien hoitamiseen tarvittaviin korkeampiin toiminta-avustuksiin.

Aalto-yliopiston jatko-opiskelijayhdistys Aallonhuiput on hakenut erityisasemaa. Yhdistys ei täydellisesti täytä yhdistysohjesääntöön kirjattuja vaatimuksia, eikä iso osa sen jäsenistä ole AYY:n jäseniä. Aallonhuiput kuitenkin toimii yhdistysohjesäännön hengen mukaisesti yhdyssiteenä tietylle opiskelijaryhmälle ja edustaa näitä kattavasti erityisesti edunvalvonnallisissa asioissa kaikilla tasoilla.

Aallonhuiput on ylioppilaskunnalle tärkeä kumppani jatko-opiskelijoiden edunvalvontaan ja tavoittamiseen liittyvissä asioissa. Yhteistyön selkiyttämisellä ja syventämiselle voidaan saada aikaan paljon hyvää.

Esitys: Edustajisto päätti myöntää Aalto-yliopiston jatko-opiskelijayhdistykselle eli Aallonhuipuille yhdistysohjesäännön mukaisen erityisaseman, kuitenkin niin, että yhdistykselle ei myönnetä tavallista korkeampaa toiminta-avustusta, jos sen jäsenistä alle 60 % on AYY:n jäseniä.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan väreistä ja nauhasta päättäminen

Hallitus päätti kokouksessaan 34/2010 27.8.2010: "perustaa tunnustyöryhmän ja valtuuttaa sen tekemään esityksen ylioppilaskunnan virallisista väreistä ja tunnuksista edustajistolle. Tunnustyöryhmän vetäjinä toimivat hallituksen viestintävastaava Lassi Hämäläinen ja kulttuurituottaja Mika Tarhala, jotka myös valitsevat tunnustyöryhmän muut jäsenet."

Tunnustyöryhmä on valmistellut asiaa ja esittelee työnsä tuloksia edustajistolle iltakoulussa 23.9.2010.

Esitys:

Päätösesitys:
Edustajisto päätti AYY:n virallisiksi väreiksi punaisen (PMS 201), hopean ja vihreän (PMS 350). Samat värit toistuvat nauhassa ylhäältä alas järjestyksessä punainen, hopea ja vihreä. Värien suhteet nauhassa ovat 2-1-2.

Päätösesitys:
Edustajisto päätti AYY:n virallisiksi väreiksi purppuran (PMS 248U) ja hopean. Samat värit toistuvat nauhassa ylhäältä alas järjestyksessä purppura ja hopea. Värien suhteet nauhassa ovat 5-2.

Hallituksenvalintatyöryhmän nimittäminen

Edustajiston jäsenten keskuudesta pyritään nimittämään työryhmä valmistelemaan ylioppilaskunnan vuoden 2011 hallituksen valintaa.

Työryhmän tehtävänä on edistää hallitukseen ja edustajiston puheenjohtajistoon hakeutumista tiedottamalla hallituksen ja edustajiston toiminnasta sekä vastaamalla mahdollisten hallituksen jäsenyydestä tai edustajiston puheenjohtajuudesta kiinnostuneiden kysymyksiin. Ryhmä vastaa mahdollisten erilaisten tiedotustilaisuuksien ja ehdokaspaneelien järjestämisestä.

Ryhmällä ei ole minkäänlaista toimeenpanovaltaa eikä roolia hallituksen tai edustajiston puheenjohtajiston muodostamisessa, vaan sen tehtävänä on ainoastaan tiedottaa hallitus- ja edustajistotyöskentelystä ja kannustaa varteenotettavia henkilöitä hakeutumaan hallitukseen sekä edustajiston puheenjohtajistoon.

Työryhmän toiminnan vaikuttavuuden kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää löytää valitsijatahosta eli edustajiston jäsenistä ja varajäsenistä ylioppilaskunnan eri puolia hyvin edustava kokoonpano. Toivottavaa siis olisi, että työryhmään löydettäisiin halukkaita kaikista yliopiston korkeakouluista.

Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 39/2010 ja päätti esittää edustajistolle, että se nimittäisi edustajiston jäsenten ja varajäsenten keskuudesta n. viisihenkisen kaikkia yliopiston nykyisiä korkeakouluja edustavan työryhmän edistämään vuoden 2011 hallitukseen ja edustajiston puheenjohtajistoon hakeutumista. Lisäksi hallitus päätti esittää, että työryhmä valitsisi puheenjohtajan keskuudestaan ja nimeäisi työryhmän koollekutsujaksi hallituksen jäsen Penttisen ja antaisi työryhmälle mahdollisuuden tarvittaessa täydentää itseään.

Esitys: Edustajisto päätti nimittää työryhmän edistämään vuoden 2011 hallitukseen ja edustajiston puheenjohtajistoon hakeutumista. Työryhmän jäseniksi valittiin N1, N2, N3, N4 ja N5. Työryhmä valitsee puheenjohtajan keskuudestaan, ensimmäiseen kokoukseensa työryhmä kokoontuu hallituksen jäsen Pipsa Penttisen kutsusta. Työryhmällä on mahdollisuus tarvittaessa täydentää itseään.

 • No labels