Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iltakoulut

1.11. klo 17

Esityslista | Dagordning | Agenda

Esityslista 7/2011 (pdf)

KOKOUSKUTSU | MÖTESKALLELSE | NOTICE OF MEETING

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 7/2011

Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 7/2011

Aalto University Student Union Representative Council 7/2011

Kokousaika 23.11.2011 kello 17.00

Tidpunkt 23.11.2011 klockan 17.00

Time November 23rd, 2011 at 17 pm

Kokouspaikka Koulutuskeskus Dipoli, Otakaari 24, Espoo

Mötesplats Utbildningscentret Dipoli, Otsvängen 24, Esbo

Location Lifelong Learning Institute Dipoli, Otakaari 24, Espoo

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 7/2011 yllämainitun mukaisesti. Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder i mötet 7/2011 som ovannämnd. I mötet behandlas de ärenden som nedtecknats i bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union’s Representative Council convenes for its meeting 7/2011 as written above. The meeting will address the matters on the docket.

Espoossa 16.11.2011

I Esbo 16.11.2011

Espoo November 6th 2011

Atte Harjanne

Edustajiston puheenjohtaja | Delegationsordförande | Chairperson

ESITYSLISTA | DAGORDNING | AGENDA

1. Kokouksen avaus | Mötets öppnande | Opening of the meeting

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.10.

2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen | Konstaterande av delegationsmedlemmar som är förhindrade att delta, jäviga, forlorandet av valbarhet, frånträdande och närvarande | Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present

Todettiin liitteen 2 mukaiset vaalikelpoisuuden menetykset, eroamiset, esteellisyydet ja estyneisyysilmoitukset sekä kokoukseen äänivaltaiseksi kutsuttavat varajäsenet.

Todettiin suoritetussa nimenhuudossa olleen läsnä 29 edustajiston jäsentä.

3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen | Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet | Recording lawfulness and quorum of the meeting

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen | Kallandet av två protokolljusterare och två rösträknare | Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Penttinen ja Myllynen.

5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen | Fastställande av dagordningen | Confirming the agenda

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista.

6. Ilmoitusasiat | Anmälningsärenden | Announcements

  • 6.1 Hallitus on edellisessä kokouksessa ilmoitetun jälkeen kokoontunut seuraaviin kokouksiin (36-39/2011), tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä edustajisto-wikissä.
  • 6.2 Hallintopäällikkö Koskenniemi esittäytyi
  • 6.3 Voitto Kangas valittu kokouksessa 1/2012 hallituksen muodostajaksi
  • 6.4 Antti Karkola valittu edustajiston puheenjohtajaksi vuodelle 2012
  • 6.5 Jarno Lappalainen valittu SYL:n puheenjohtajaksi
  • 6.6 Koskinen esitteli tunnustyöryhmän esityksen AYY:n tunnukseksi
  • 6.7 Väisänen kertoi ”Väisäsen laatikon” mahdollisesta paluusta.
  • 6.8 Väisänen kertoi ”Pitäkää tunkkinen” –ryhmän julistautuvat edustajistovaalien moraaliseksi voittajaksi.

7. Hallitusinformaatio | Styrelseinformation | Information from the Board

Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa ja päivitykset hallitusohjelmaan ”Kädet ilmaan 2011 – Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista”.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan ja päivitykset hallitusohjelmaan.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan ja päivitykset hallitusohjelmaan.

8. Talousinformaatio (Väätäinen) | Ekonomiinformation | Financial information

Talousjohtaja esittelee kokouksessa ylioppilaskunnan kolmannen vuosineljänneksen talouskatsauksen.

Talousarviovertailu tammikuu-syyskuu 2011 (pdf)

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi ylioppilaskunnan kolmannen vuosineljänneksen talouskatsauksen.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi ylioppilaskunnan kolmannen vuosineljänneksen talouskatsauksen.

Edustajisto kävi seuraavaksi keskustelun kokouskohdista 9 ja 10 samanaikaisesti, jotta asioiden käsittely olisi loogisempaa.

9. Lukuvuoden 2012–2013 jäsenmaksusta päättäminen | Beslutandet av medlemsavgiften för läsåret 2012-2013 | Deciding the membership fee for the academic year 2012-2013

Edustajiston tehtävänä on määrätä ylioppilaskunnan jäsenmaksun suuruus ja tämä on luonnollista tehdä samassa yhteydessä, kun edustajisto päättää ylioppilaskunnan talouden talousarviosta. Edustajiston on päätettävä talousarviosta ennen joulukuun ensimmäistä päivää pidettävässä kokouksessa.

Talousarvion valmistelun yhteydessä edustajisto on käynyt lähetekeskustelua myös jäsenmaksun suuruudesta.

Lukuvuoden 2011–2012 jäsenmaksu on seuraava:

Perustutkinto-opiskelijat 92 euroa (YHTS:lle tilitettävä osuus 42 euroa)

Jatko-opiskelijat 32 euroa

Esitys Edustajisto päätti jäsenmaksun suuruudeksi lukuvuodelle 2012–2013:

Perustutkinto-opiskelijat 94 euroa (YTHS:lle tilitettävä osuus 44 euroa)

Jatko-opiskelijat 32 euroa

Jäsenmaksu peritään Aalto-yliopistoon läsnä olevaksi kirjautuneelta ylioppilaskunnan jäseneltä.

Päätös Edustajisto päätti jäsenmaksun suuruudeksi lukuvuodelle 2012–2013:

Perustutkinto-opiskelijat 95 euroa (YTHS:lle tilitettävä osuus 44 euroa)

Jatko-opiskelijat 33 euroa

Jäsenmaksu peritään Aalto-yliopistoon läsnä olevaksi kirjautuneelta ylioppilaskunnan jäseneltä.

10. Vuoden 2012 talousarviosta päättäminen (liite 10) | Beslutandet av budgeten för år 2012 | Deciding the budget for year 2012

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaisesti edustajiston on kokoonnuttava vuosittain ennen joulukuun 1. päivää päättämään ylioppilaskunnan talouden talousarviosta. Edustajisto on käsitellyt talousarvioon liittyviä kysymyksiä iltakouluissaan. Lisäksi hallitus on käsitellyt talousarviota syksyn ajan aamukouluissaan.

Talousjohtaja ja pääsihteeri ovat valmistelleet talousarvioehdotuksen aiemman luonnoksen pohjalta ottaen huomioon edustajiston ja hallituksen käymän keskustelun. Asumisen yhteistyöelin käsittelee 21.11. asuntotoiminnan osuuden talousarviosta. Taloustoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksissaan 3.10. ja 31.10.

Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 40/2011 ja päätti esittää edustajistolle hyväksyttäväksi liitteen mukaista talousarviota vuodelle 2012.

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen 10.1 mukaisen talousarvion vuodelle 2012.

Päätös Edustajisto päätti hyväksyä liitteen 10.2 (pdf) (liite 10.1 kokokouskohdan 9 ja äänestysten jälkeisin muutoksin) mukaisen talousarvion.

11. Vuoden 2012 toimintasuunnitelman hyväksyminen (liite 11) / Beslutandet av verksamhetsplanen för år 2012 / Deciding the plan of action for year 2012

Hallitus on syksyn ajan valmistellut vuoden 2012 toimintasuunnitelmaa. Asiaa käsiteltiin myös edustajiston kokouksessa 6/2011 ja iltakoulussa 9.11. Toimintasuunnitelmassa pyritään kuvaamaan ylioppilaskunnan toiminta yleisellä tasolla, vuodelle 2012 valittujen erityisten teemojen kautta.

Hallituksen päätti kokouksessaan 40/2011 esittää edustajistolle hyväksyttäväksi liitteen mukaista toimintasuunnitelmaa vuodelle 2012.

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen 11 mukaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2012 ja merkitä tiedoksi toimintasuunnitelman tausta-asiakirjan.

Päätös Edustajisto päätti hyväksyä liitteen 11 mukaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2012 ja merkitä tiedoksi toimintasuunnitelman tausta-asiakirjan.

12. Keskustelu: Omaisuuskysymyksen tilanne ja jatko (Hyrkkö) | Debatt: Lägesrapport över egendomsfrågan och fortsättningen | Debate: Snapshot of property-case and follow-up

Hallitus on kuluneen kautensa aikana jatkanut ns. omaisuuskysymyksen eli Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan lahjoituspäätöksiin liittyvien ristiriitojen selvittämistä. Selvitystyön lisäksi hallitus on tutkinut mahdollisuuksia löytää sovinnollista ratkaisua omaisuutta hallussaan pitävän KY-säätiön kanssa.

Hallituksen puheenjohtaja raportoi selvitystyön tilanteesta ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä edustajiston kokouksessa.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi käydyn keskustelun omaisuuskysymyksen tilanteesta ja jatkosta.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi käydyn keskustelun omaisuuskysymyksen tilanteesta ja jatkosta.

13. Muut esille tulevat asiat | Övriga uppkommande ärenden | Other business

Koskinen pyysi edustajistoa antamaan itselleen palautetta esityksestä tunnuksesta. Penttinen totesi materiaalien olevan hyvät. Hämäläinen kiitti tunnustyöryhmää hyvästä työstä. Väisänen kehui tunnusesitystä.

Puheenjohtaja kehotti edustajisto vierailemaan http://ayy.fi/stop/ -sivustolla ja hakeutumaan tarjolla oleviin pesteihin.

Änkö muistutti joulukuussa olevasta verenluovutuksesta (8.12. Dipolissa).

Pihlajaniemi toivoi kokoustarjoiluiksi ruisleipää.

Hyrkkö kutsui edustajiston AYY:n jouluglögeille 7.12. klo 15 alkaen.

30.11. uuden edustajiston toinen kokous.

1.12. seuraava vanhan edustajiston kokous.

14.12. vuoden viimeinen kokous.

14. Kokouksen päättäminen | Mötets avslutande | Closing of the meeting

Kokous päättyi kello 21.28.

Päätösluettelo

PÄÄTÖSLUETTELO edustajiston kokouksesta 7/2011, joka pidettiin