Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Esityslista | Dagordning | Agenda

Esityslista 8/2012 (pdf)

Kokouskutsu / Möteskallelse / Notice of Meeting

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 8/2011

Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 8/2011

Aalto University Student Union Representative Council 8/2011

Kokousaika 1.12.2011 kello 17.00

Tidpunkt 1.12.2011 klockan 17.00

Time December 1st, 2011 at 17 pm

Kokouspaikka Koulutuskeskus Dipoli, Otakaari 24, Espoo

Mötesplats Utbildningscentret Dipoli, Otsvängen 24, Esbo

Location Lifelong Learning Institute Dipoli, Otakaari 24, Espoo

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 8/2012 yllämainitun mukaisesti.
Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder i mötet 8/2012 som ovannämnd.
I mötet behandlas de ärenden som nedtecknats i bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union’s Representative Council convenes for its meeting 8/2012 as written above.
The meeting will address the matters on the docket.

Espoossa 24.11.2011

I Esbo 24.11.2011

Espoo November 24th 2011

Atte Harjanne

Edustajiston puheenjohtaja

Delegationsordförande

Chairperson of Representative Council

Esityslista / Dagordnign / Agenda

1. Kokouksen avaus / Mötets öppnande / Opening of the meeting

2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen / Konstaterande av delegationsmedlemmar som är förhindrade att delta, jäviga, forlorandet av valbarhet, frånträdande och närvarande / Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present

3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen / Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet / Recording lawfulness and quorum of the meeting

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen / Kallandet av två protokolljusterare och två rösträknare / Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes

5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen / Fastställande av dagordningen / Confirming the agenda

6. Ilmoitusasiat / Anmälningsärenden / Announcements

7. Hallituksen valtuuttaminen omaisuuskysymyksen jatkotoimiin (Hyrkkö) / Beslutet att ge styrelsen fullmakten att gå vidare med egendomsfrågan / Decision about giving the Board the mandate to go on with property-case

Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan vuosina 2008-2009 päättämien ja toimeenpanemien omaisuslahjoitusten aiheuttama selvitystyö on saavuttanut selkeän välipisteen, jossa on aika päättää jatkotoimista.

Kokouksessaan 1/2010 AYYE päätti ponnella “velvoittaa hallituksen tekemään kaikkensa selvittääkseen perinpohjaisesti KY:n omaisuuden siirtymiseen liittyvät epäselvyydet, suhteessa tapahtumiin ja toiminnan laillisuuteen.” Kokouksessaan 10/2010 “Edustajisto päätti palauttaa asian Ylioppilaskunnan ja sen jäsenten etua koskevien laillisuusepäselvyyksien selvittäminen valmisteluun hallitukselle ja velvoittaa hallituksen palaamaan asiaan, mikäli omaisuuslahjoituksiin liittyvissä neuvotteluissa ei edetä.”

Hallitus on selvittänyt asiaa perinpohjaisesti ja käynyt syksyllä 2011 uusia keskusteluja mahdollisesta sovintoratkaisusta. Nämä eivät ole johtaneet toivottuihin tuloksiin. Tämän johdosta hallitus on päättänyt pyytää edustajistolta valtuutusta edetä selvitystyön pohjalta parhaaksi katsomallaan tavalla.

Hallitus käsitteli asiaa kokouksissaan 41/2011 ja 42/2011 ja päätti äänin 7 – 2 esittää edustajistolle seuraavaa. Peltokallio ei osallistunut asian käsittelyyn.

Hallituksen puheenjohtajan esityskalvot aiheesta. (pdf)

Esitys Edustajisto päätti vahvistaa hallituksen toimivallan edetä Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden yhdistyksen ja säätiön hyväksi tehtyjen lahjoitusten selvitystyön osalta hallituksen parhaaksi katsomalla tavalla. Valtuutukseen sisältyy muun muassa mahdollisuus aloittaa asiassa siviilioikeudellinen riita.

Edustajisto valtuutti hallituksen käyttämään asiaan tarvittavat kohtuulliset taloudelliset resurssit.

8. Muut esille tulevat asiat / Övriga uppkommande ärenden / Other business

9. Kokouksen päättäminen / Mötets avslutande / Closing of the meeting

Päätösluettelo