Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iltakoulut

Käsiteltävät asiat

Ilmoitusasiat

Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan omaisuuslahjoitusten selvitystyö, keskustelu sovintoesityksestä ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä päättäminen

Edustajiston puheenjohtaja Turunen on todennut olevansa esteellinen käsittelemään otsikossa mainittua asiaa, joten sääntöjen 21 §:n mukaisesti edustajiston varapuheenjohtaja Lagus tulee hänen sijalleen. Varapuheenjohtaja Lagus on lähettänyt edustajiston sähköpostilistalle näkemyksenä (PDF) asian käsittelyyn sovellettavista esteellisyyksistä.

Hallitus on selvittänyt Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan 13.11.2008 allekirjoitetuilla lahjakirjoilla ja 13.10.2009 allekirjoitetulla siirtokirjalla Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiölle ja yhdistykselle tekemien lahjoitusten pätevyyttä.

Kokouksessaan 34/2010 27.8.2010 hallitus merkitsi tiedoksi, että
"Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan omaisuuslahjoituksiin liittyvän selvitystyön tuloksena muodostunut asiakirjakokonaisuus kuuluu lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) nojalla salassa pidettäviin asiakirjoihin.
Mikäli edustajisto tulee tekemään asiaan liittyviä päätöksiä, tulee hallitus varmistamaan, että edustajistolla on päätöksensä tekemiseksi riittävät ja oikeat tiedot."

AYY:n toimijat ovat yhdessä KY-säätiön ja yhdistyksen toimijoiden kanssa käyneet neuvotteluja sovintoratkaisun löytämiseksi kiistanalaisessa kysymyksessä. Neuvotteluosapuolet ovat muodostaneet
sovintoesityksen (PDF), jota hallitus päätti kokouksessaan 48/2010 15.11.2010 esittää edustajistolle hyväksyttäväksi. Lisäksi hallitus päätti varata itselleen oikeuden muuttaa esitystään taloustoimikunnan 19.11. pidettävän kokouksen jälkeen. Hallituksen päätökseen jätettiin neljä eriävää mielipidettä. Kopio hallituksen pöytäkirjasta, eriävät mielipiteet, selonteko erimielisyyksien ratkaisemisesta sekä hallituksen vastuusta ovat liitteenä 7.2 (PDF). Lisäksi sovintoestiyksen liitteet ovat edustajiston jäsenten saatavilla kootusti tässä (PDF).

Taloustoimikunta ei ole esityslistan laatimishetkeen mennessä tehnyt asiassa päätöstä. Taloustoimikunta kokoontui perjantaina 19.11. ja teki asiassa seuraavan päätöksen:
"Taloustoimikunta keskusteli esityksen pohjalta ja ei suosita edustajistolle sovintoesityksen hyväksymistä. Päätöksensä perusteluina taloustoimikunta totesi, että sopimuksen taloudelliset ehdot eivät ole tyydyttäviä ja sopimuksessa esitetyt sääntömuutokset katsovat taakse-, eivätkä eteenpäin. Sovintoesitys on kuitenkin hyvä avaus sovinnon löytämiselle kiistanalaisessa kysymyksessä. Taloustoimikunta suosittaa uuden sovintoesityksen valmistelemista."

Ylioppilaskunnan sääntöjen 21 §:n 2. kohdan mukaisesti edustajiston puheenjohtajan tehtävänä on:
"valvoa, että ylioppilaskunnan edustajiston, taloustoimikunnan ja hallituksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia, ylioppilaskunnan sääntöjä ja muita määräyksiä;"
Ylioppilaskunnan hallinto-ohjesäännön 6 §:n 5. kohdan mukaisesti pääsihteerin tehtävänä on:
"huolehtia ylioppilaskunnan toiminnan ja hallinnon yleisestä lain- ja sääntöjen-mukaisuudesta;"

Edustajiston varapuheenjohtaja Lagus ja pääsihteeri Halme ovat varovaisuusperiaatteeseen vedoten katsoneet, ettei edustajistolla ole mahdollisuutta päättää sovintoesityksen hyväksymisestä kokouksessaan 25.11. Esityksen lain- ja sääntöjenmukaisuutta ei ole vielä varmistettu riittävän perusteellisesti. Kokouskohdassa on mahdollisuus keskustella sovintoesityksen sisällöstä ja evästää hallitusta jatkotoimissa.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi sovintoesityksen ja hallituksen päätöskäsittelyyn liittyvät asiakirjat sekä asiasta käydyn keskustelun.

Lisäksi edustajisto päätti antaa hallitukselle tiedoksi seuraavat periaatteet Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan omaisuuslahjoitusten selvitystyön ja sovintoesityksen osalta:

Liitteet

Liite 7.1 eli sovintoesitys (PDF) ja lisäksi sovintoesityksen liitteet (PDF).

Liite 7.2 eli hallituksen paatöskäsittelyn asiakirjat (PDF)

Taustamateriaalia

Edustajiston iltakoulun 17.11. muistiinpanot eri skenaarioista

Hallituksen aamukoulussa 12.11. koottuja näkemyksiä sovintoesityksen puolesta ja vastaan

Pääsihteerin sovintosopimusehdotuksen vuoksi tilaamat lausunnot (PDF)

  • No labels