Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Esityslista | Dagordning | Agenda

Esityslista 9/2012 (pdf)

Kokouskutsu / Möteskallelse / Notice of Meeting

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 9/2011

Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 9/2011

Aalto University Student Union Representative Council 9/2011

Kokousaika 14.12.2011 kello 17.00

Tidpunkt 14.12.2011 klockan 17.00

Time December 14th, 2011 at 17 pm

Kokouspaikka Design Factory, Betonimiehenkuja 5, Espoo

Mötesplats Design Factory, Betongblandargränden 5

Location Design Factory, Betonimiehenkuja 5, Espoo

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 9/2012 yllämainitun mukaisesti.
Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder i mötet 9/2012 som ovannämnd.
I mötet behandlas de ärenden som nedtecknats i bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union’s Representative Council convenes for its meeting 9/2012 as written above.
The meeting will address the matters on the docket.

Espoossa 7.12.2011

I Esbo 7.12.2011

Espoo December 7th 2011

Atte Harjanne

Edustajiston puheenjohtaja

Delegationsordförande

Chairperson of Representative Council

Esityslista / Dagordnign / Agenda

1. Kokouksen avaus / Mötets öppnande / Opening of the meeting

Kello 17.10.

2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen / Konstaterande av delegationsmedlemmar som är förhindrade att delta, jäviga, forlorandet av valbarhet, frånträdande och närvarande / Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present

3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen / Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet / Recording lawfulness and quorum of the meeting

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen / Kallandet av två protokolljusterare och två rösträknare / Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes

5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen / Fastställande av dagordningen / Confirming the agenda

6. Ilmoitusasiat / Anmälningsärenden / Announcements

6.1 Hallitus on edellisessä kokouksessa ilmoitetun jälkeen kokoontunut seuraaviin kokouksiin (37-46/2011), tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä edustajisto-wikissä.

6.2 Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan toimintaa vuosina 2007-2009 käsittelevät asiakirjat - osa 2 (linkit pdf-tiedostoja):

7. Hallituksen valtuuttaminen omaisuuskysymyksen jatkotoimiin (Hyrkkö, pöydältä) / Beslutet att ge styrelsen fullmakten att gå vidare med egendomsfrågan / Decision about giving the Board the mandate to go on with property-case

Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan vuosina 2008-2009 päättämien ja toimeenpanemien omaisuslahjoitusten aiheuttama selvitystyö on saavuttanut selkeän välipisteen, jossa on aika päättää jatkotoimista.

Kokouksessaan 1/2010 AYYE päätti ponnella “velvoittaa hallituksen tekemään kaikkensa selvittääkseen perinpohjaisesti KY:n omaisuuden siirtymiseen liittyvät epäselvyydet, suhteessa tapahtumiin ja toiminnan laillisuuteen.” Kokouksessaan 10/2010 “Edustajisto päätti palauttaa asian Ylioppilaskunnan ja sen jäsenten etua koskevien laillisuusepäselvyyksien selvittäminen valmisteluun hallitukselle ja velvoittaa hallituksen palaamaan asiaan, mikäli omaisuuslahjoituksiin liittyvissä neuvotteluissa ei edetä.”

Hallitus on selvittänyt asiaa perinpohjaisesti ja käynyt syksyllä 2011 uusia keskusteluja mahdollisesta sovintoratkaisusta. Nämä eivät ole johtaneet toivottuihin tuloksiin. Tämän johdosta hallitus on päättänyt pyytää edustajistolta valtuutusta edetä selvitystyön pohjalta parhaaksi katsomallaan tavalla.

Hallitus käsitteli asiaa kokouksissaan 41/2011 ja 42/2011 ja päätti äänin 7 – 2 esittää edustajistolle seuraavaa. Peltokallio ei osallistunut asian käsittelyyn.

Edustajisto jätti asian pöydälle kokouksessaan 8/2011.

Esitys Edustajisto päätti vahvistaa hallituksen toimivallan edetä Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden yhdistyksen ja säätiön hyväksi tehtyjen lahjoitusten selvitystyön osalta hallituksen parhaaksi katsomalla tavalla. Valtuutukseen sisältyy muun muassa mahdollisuus aloittaa asiassa siviilioikeudellinen riita.

Edustajisto valtuutti hallituksen käyttämään asiaan tarvittavat kohtuulliset taloudelliset resurssit.

8. Hallitusinformaatio / Styrelseinformation / Information from the Board

Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa ja päivitykset hallitusohjelmaan ”Kädet ilmaan 2011 – Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista”.

Hallituksen kuulumiset: Raportointi_9_kaikki.pdf

Hallitusohjelmaterveiset: Hallitusohjelma_final.pdf

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan ja päivitykset hallitusohjelmaan.

9. Talousinformaatio (Väätäinen) / Ekonomiinformation / Financial information

Talousjohtaja esittelee kokouksessa ylioppilaskunnan neljännen vuosineljänneksen alustavan talouskatsauksen.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi ylioppilaskunnan neljännen vuosineljänneksen alustavan talouskatsauksen.

10. Jatkuvuustoimikunnan täydentäminen / Kompletterandet av kontinuitetsrådet / Complementing the Continuity Council

Ylioppilaskunnan sääntöjen 34 §:n mukaan

Ylioppilaskunnalla on jatkuvuustoimikunta, jonka tehtävänä on

1. ylioppilaskunnan henkisen ja aatteellisen pääoman varjeleminen ja kehittäminen;

2. ylioppilaskunnan toimijoiden tukeminen ja jatkuvuuden edistäminen sekä

3. hyvän hallintotavan ja organisaation kehittämisen tukeminen.

Jatkuvuustoimikunnan jäsenet ja sen puheenjohtajan nimittää edustajisto.

Jatkuvuustoimikunnan toiminnasta määrätään tarkemmin edustajiston hyväksymällä ohjesäännöllä.

Jatkuvuustoimikunnan tämän hetkinen kokoonpano on seuraava:

 • Salla Vainio (puheenjohtajaksi) toimikausi päättyy 31.12.2011
 • Christian Elg toimikausi päättyy 31.12.2012
 • Eero Korhonen toimikausi päättyy 31.12.2011
 • Laura Lappalainen toimikausi päättyy 31.12.2012
 • Juuso Leivonen toimikausi päättyy 31.12.2011
 • Lauri Neuvonen toimikausi päättyy 31.12.2012
 • Oskari Nokso-Koivisto toimikausi päättyy 31.12.2011
 • Katariina Nyman toimikausi päättyy 31.12.2012
 • Sandy Svahn (o.s. Tscherep) toimikausi päättyy 31.12.2011
 • Jyri Äärilä toimikausi päättyy 31.12.2012

Jatkuvuuden nimissä erovuoroisilta jäseniltä on tiedusteltu halukkuutta jatkaa alkavalla kaksivuotiskaudella. Hallitus päätti esityksestään valittavista henkilöistä kokouksessaan 14.12.2011.

Esitys Edustajisto päätti nimittää jatkuvuustoimikuntaan seuraavat henkilöt erovuoroisten tilalle ja todeta voimassa olevan kokoonpanon:

 • Christian Elg (puheenjohtaja) toimikausi päättyy 31.12.2012
 • Eero Korhonen toimikausi päättyy 31.12.2013
 • Laura Lappalainen toimikausi päättyy 31.12.2012
 • Juuso Leivonen toimikausi päättyy 31.12.2013
 • Elli Leppisaari toimikausi päättyy 31.12.2013
 • Lauri Neuvonen toimikausi päättyy 31.12.2012
 • Oskari Nokso-Koivisto toimikausi päättyy 31.12.2011
 • Katariina Nyman toimikausi päättyy 31.12.2012
 • Sandy Svahn (o.s. Tscherep) toimikausi päättyy 31.12.2013
 • Jyri Äärilä toimikausi päättyy 31.12.2012

11. Taloustoimikunnan täydentäminen / Kompletterandet av ekonomiutskottet / Complementing the Financial Committee

Edustajisto valitsee hallituksen esityksestä taloustoimikunnan jäsenet. Taloustoimikunnan tämän hetkinen kokoonpano on seuraava:

 • DI Matti Carpén (puheenjohtaja, AYY:n jäsen) toimikausi päättyy 31.12.2012
 • KTM Jukka Havia toimikausi päättyy 31.12.2012
 • DI Kari Inkinen toimikausi päättyy 31.12.2012
 • Tekn. yo. Taneli Hirvola (asukkaiden edustaja, AYY:n jäsen) toimikausi päättyy 31.12.2012
 • Kauppat. yo. Ville Sillanpää (asukkaiden edustaja, AYY:n jäsen) toimikausi päättyy 31.12.2012
 • KTM Hanna Hiidenpalo toimikausi päättyy 31.12.2011
 • DI Kari Vatanen toimikausi päättyy 31.12.2011
 • DI Kaisa Vuorio toimikausi päättyy 31.12.2011
 • Kauppat. yo. Petri Cozma (AYY:n jäsen) toimikausi päättyy 31.12.2011
 • Tekn. yo. Malin Östman (AYY:n jäsen) toimikausi päättyy 31.12.2011

Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/1990) määrää seuraavaa:

12 §

Asukkaiden edustus hallituksessa tai vastaavassa toimielimessä

Asukkaiden kokouksella tai, jos samalle omistajalle kuuluu useampia vuokranmääritysyksiköitä, asukkaiden kokouksilla on oikeus nimetä ehdokkaita:

1) asunto-osakeyhtiön tai sellaisen kiinteistöosakeyhtiön, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita yhtä tai useampaa tässä laissa tarkoitettua taloa, hallitukseen;

2) muun kuin 1 kohdassa tarkoitetun omistajayhteisön tai -säätiön, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita yhtä tai useampaa tässä laissa tarkoitettua taloa, hallitukseen tai vastaavaan toimielimeen taikka, jos vuokratalon hoitoa, kunnossapitoa tai talousarvion valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat asiat pääosin kuuluvat omistajayhteisön tai -säätiön muulle toimielimelle, tähän toimielimeen; sekä

3) omistajayhteisön tai -säätiön, jonka tarkoituksena on pääosin muu kuin tässä laissa tarkoitetun yhden tai useamman talon omistaminen ja hallinta, siihen toimielimeen, jonka tehtävänä on erityisesti vuokratalon hoitoa, kunnossapitoa tai talousarvion valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat asiat.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista ehdokkaista on siinä tarkoitettuun hallitukseen, sitä vastaavaan tai muuhun toimielimeen valittava toimielintä täytettäessä vähintään yksi jäsen, jos jäseniä valitaan enintään neljä, ja vähintään kaksi jäsentä, jos jäseniä valitaan viisi tai enemmän.

Jos 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua toimielintä ei ole, on henkilön, jonka tehtäviin tässä laissa tarkoitetun vuokratalon hoitoa, kunnossapitoa tai talousarvion valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat asiat kuuluvat, hoidettava nämä asiat yhteistyössä tässä laissa tarkoitettujen yhteishallintoelinten kanssa.

Hirvola ja Sillanpää ovat vuonna 2011 toimineet asukkaiden edustajina.

Hallitus päätti esityksestään valittavista henkilöistä kokouksessaan 9.12.2011.

Esitys Edustajisto päätti nimittää taloustoimikuntaan seuraavat henkilöt erovuoroisten tilalle ja todeta voimassa olevan kokoonpanon:

 • DI Matti Carpén (puheenjohtaja, AYY:n jäsen) toimikausi päättyy 31.12.2012
 • KTM Jukka Havia toimikausi päättyy 31.12.2012
 • DI Kari Inkinen toimikausi päättyy 31.12.2012
 • Tekn. kand. Taneli Hirvola (asukkaiden edustaja, AYY:n jäsen) toimikausi päättyy 31.12.2012
 • Kauppat. yo. Ville Sillanpää (asukkaiden edustaja, AYY:n jäsen) toimikausi päättyy 31.12.2012
 • KTM Hanna Hiidenpalo toimikausi päättyy 31.12.2013
 • DI Kari Vatanen toimikausi päättyy 31.12.2013
 • DI Kaisa Vuorio toimikausi päättyy 31.12.2013
 • Tekn. yo. Kalle-Heikki Koskinen (AYY:n jäsen) toimikausi päättyy 31.12.2013
 • Tekn. yo. Jarno Lappalainen (AYY:n jäsen) toimikausi päättyy 31.12.2013

12. Teekkaritoiminnan edistämisrahaston (TTER) johtokunnan täydentäminen / Kompletterandet direktionen av fonden för Teknologverksamhets främjande / Complementing the board of TTER

Teekkaritoiminnan edistämisyhdistys ry (TTEY) lahjoitti keväällä 2006 pääosan omaisuudestaan TKY:lle perustettavaan Teekkaritoiminnan edistämisrahastoon. Lahjoituksen mukana tuli esitys rahaston säännöiksi, ja TKYE hyväksyi säännöt perustaessaan rahaston ja ottaessaan lahjoituksen vastaan. Rahaston johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä, johtokunnan jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Johtokunnan muista jäsenistä kolme on valittava Pyöreän Tornin Kilta (PTK) ry:n ent. TTEY ry ehdottamista Teknillisessä korkeakoulussa ylemmän akateemisen korkeakoulututkinnon suorittaneista henkilöistä.

Johtokunnan kokoonpano vuoden 2011 loppuun asti on seuraava:

 • Lasse Granroth AYY:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2012)
 • Nina Vilja AYY:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2012)
 • Ilkka Hiirsalmi PTK:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2012)
 • Laura Taajamaa PTK:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2012)
 • Jani Jansson (pj -11) AYY:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2011)
 • Lauri Neuvonen AYY:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2011)
 • Maarit Melvasalo PTK:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2011)

Pyöreän tornin kilta ry:n raati on kokouksessaan 7.9.2011 (4/2011) päättänyt esittää Teekkaritoiminnan edistämisrahaston johtokuntaan kaudeksi 2012–2013 Maarit Melvasaloa. PTK:lla on rahaston johtokunnassa kolme (3) paikkaa. Hiirsalmen ja Taajamaan kaksivuotiskausi on kesken, joten he jatkavat rahaston johtokunnassa vuonna 2012.

Johtokuntaan on järjestetty AYY:n jäsenille avoin haku, joka päättyi 13.10.2011. Hallitus päätti esityksestään valittavista henkilöistä kokouksessaan 9.12.2011.

Johtokunnan puheenjohtajan valitsee edustajisto vuosittain AYY:n edustajien keskuudesta.

Esitys Edustajisto päätti nimittää Teekkaritoiminnan edistämisrahaston johtokuntaan seuraavat henkilöt erovuoroisten tilalle ja todeta voimassa olevan kokoonpanon:

 • Lasse Granroth AYY:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2012)
 • Nina Vilja AYY:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2012)
 • Ilkka Hiirsalmi PTK:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2012)
 • Laura Taajamaa PTK:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2012)
 • Lauri Neuvonen (pj 2012) AYY:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2013)
 • Mikko Hyppölä AYY:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2013)
 • Maarit Melvasalo PTK:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2013)

13. Ylioppilaskunnan strategian tilannekatsaus (Poikolainen) / Lägesrapport över studentkårens strategi / Snapshot about Student Union’s strategy

Ylioppilaskunnan strategiaa on valmisteltu keväästä alkaen. Projekti jatkuu vielä vuoden 2012 puolella.

Poikolaisen esitys asiasta: Strategiaprojekti_tilannekatsaus_14122011.pdf

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedokseen ylioppilaskunnan strategiaprojektin tilannekatsauksen.

14. Ylioppilaskunnan kuntavaalitavoitteiden hyväksyminen (Seppälä) / Godkännandet av studentkårens målen i kommunalvalen / Approval of the objectives of Student Union in municipal elections

Edustajisto kävi kokouksessaan 5/2011 lähetekeskustelun vuoden 2012 kuntavaaleista. Hallitus on valmistellut edustajiston hyväksyttäväksi ylioppilaskunnan kuntavaalitavoitteet. Edustajiston jäsenille on tarjottu mahdollisuus kommentoida tavoitteita ja osallistua aihetta käsittelevään tilaisuuteen. Hallitus päättää esityksestään kokouksessaan 9.12.2011.

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä ylioppilaskunnan kuntavaalitavoitteet liitteen (pdf) mukaisesti.

15. Ylioppilaskunnan tunnuksen hyväksyminen (Koskinen) / Godkännandet av studentkårens kännetecknet / Approval of the Emblem of the Student Union

Tunnustyöryhmä on valmistellut esityksen ylioppilaskunnan tunnukseksi. Hallitus esittää hyväksyttäväksi työryhmän esitystä. (liite, pdf)

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaisesti tunnustyöryhmän esityksen ylioppilaskunnan tunnukseksi. Jokainen ylioppilaskunnan nykyinen tai entinen jäsen sekä nykyinen työntekijä voi kantaa tunnusta rintamerkkinä, jonka korkeus on kolmion sivusta vastakkaiseen kärkeen mitattuna 14 mm. Tunnusta voidaan käyttää myöhemmin myös mahdollisissa ansio- ja kunniamerkeissä.

16. Muut esille tulevat asiat / Övriga uppkommande ärenden / Other business

17. Kokouksen päättäminen / Mötets avslutande / Closing of the meeting

Päätösluettelo