Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Esityslista | Dagordning | Agenda

Esityslista 1/2012 (pdf)

KOKOUSKUTSU / MÖTESKALLELSE / NOTICE OF MEETING

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 1/2012

Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 1/2012

Aalto University Student Union Representative Council 1/2012

Kokousaika 16.11.2011 kello 17.00

Tidpunkt 16.11.2011 klockan 17.00

Time November 16th, 2011 at 5 pm

Kokouspaikka Design Factory, Betonimiehenkuja 5, Espoo

Mötesplats Design Factory, Betongblandargränden 5

Location Design Factory, Betonimiehenkuja 5, Espoo

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 1/2012 yllämainitun mukaisesti.

Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder i mötet 1/2012 som ovannämnd.

I mötet behandlas de ärenden som nedtecknats i bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union’s Representative Council convenes for its meeting 1/2012 as written above.

The meeting will address the matters on the docket.

Espoossa 9.11.2011

I Esbo 9.11.2011

Espoo November 9th 2011

Atte Harjanne

Edustajiston puheenjohtaja

Delegationsordförande

Chairperson of Representative Council

ESITYSLISTA / DAGORDNING / AGENDA

Ylioppilaskunnan säännöt toteavat seuraavaa:

10 § Edustajiston toimikausi ja hajottaminen

Edustajiston toimikausi alkaa edustajiston vaalia seuraavan tammikuun ensimmäisenä päivänä ja kestää kaksi vuotta.

Edustajiston toimikausi jatkuu kuitenkin varsinaisen kauden jälkeen siihen asti kunnes uusi edustajisto on järjestäytynyt.

Uusi edustajisto voi kuitenkin ennen toimikautensa alkua:

1. järjestäytyä;

2. valita edustajiston puheenjohtajiston;

3. valita hallituksen muodostajan;

4. nimittää hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen;

5. valita tilintarkastusyhteisön

Pääsihteeri ja edustajiston vuoden 2011 puheenjohtaja ovat valmistelleet valitun edustajiston toiminnan käynnistämisen. Vuoden 2011 puolella pidetään kaksi kokousta, joissa ensimmäisessä valitaan edustajiston puheenjohtaja ja hallituksen muodostaja. Toisessa kokouksessa valitaan edustajiston varapuheenjohtajat, hallituksen puheenjohtaja, hallitus ja tilintarkastusyhteisö.

1. Kokouksen avaus / Mötets öppnande / Opening of the meeting

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.10

2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen / Konstaterande av delegationsmedlemmar som är förhindrade att delta, jäviga, forlorandet av valbarhet, frånträdande och närvarande / Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present

Todettiin. Läsnä 45 äänivaltaista.

3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen / Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet / Recording lawfulness and quorum of the meeting

Todettiin.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen / Kallandet av två protokolljusterare och två rösträknare / Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes

Valitiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Anna af Hällström ja Teemu Peltokallio.

5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen / Fastställande av dagordningen / Confirming the agenda

Vahtistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Ilmoitusasiat / Anmälningsärenden / Announcements

Ei ilmoitusasioita.

7. Edustajiston ja edustajistoryhmien kokoonpanojen toteaminen / Konstaterandet av delegationens och delegationsgruppernas sammansättning / Stating the composition of the Representative Council and its Groups

Edustajiston työjärjestys toteaa seuraavaa:

25 § Vaaliliittojen toteaminen edustajistoryhmiksi

Edustajiston toimikauden ensimmäisessä kokouksessa edustajiston kokoonpanon toteamisen yhteydessä todetaan edustajistoryhmiksi edustajistovaalien vaaliliitot, ellei edustajiston jäsen tai varajäsen muuta ilmoita. Tällöin vaaliliitot nimeävät tulevalle edustajistoryhmälle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Keskusvaalilautakunta on vahvistanut vuoden 2011 edustajistovaalien tuloksen (liite 7.1) (pdf) kokouksessaan 4.11.2011 ja vaalitulos (liite 7.1) on vaalijärjestyksen mukaisesti julkaistu ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululle.

Ellei vaaliliitto/edustajistoryhmä (liite 7.2) (pdf) muuta ilmoita, todetaan vaaliliittojen asiahenkilö edustajistoryhmän puheenjohtajaksi ja varahenkilö varapuheenjohtajaksi.

Kokouksessa tapahtunutta Avainrenkaan liitot toimivat yhtenä Avainrengas-nimisenä edustajistoryhmänä. Punavihreät ja Pro Arte muodostivat Punavihreät ja Pro Arte nimisen edustajistoryhmän. Muut edustajistoryhmät ovat jäljelle jääneet vaaliliitot sellaisenaan.

Päätös Edustajisto päätti todeta edustajiston (pdf) ja edustajistoryhmien kokoonpanot (pdf) liitteen 7.1 ja 7.3 mukaisiksi. Lisäksi edustajisto velvoitti todettuja ryhmiä täydentämään puuttuvat tietonsa pääsihteerille välittömästi.

8. Edustajiston puheenjohtajan valinta vuodelle 2012 / Utseende av delegationsordförande för år 2012 / Election of Chair of the Representative Council for year 2012

Ylioppilaskunnan sääntöjen § 6 mukaisesti:

”Vaalikelpoinen edustajiston puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi on jokainen ylioppilaskunnan jäsen.”

Sääntöjen §§ 20 ja 21 toteavat puheenjohtajasta seuraavaa

20 § Toimikausi

Edustajiston puheenjohtajiston toimikausi on kalenterivuosi.

Edustajiston puheenjohtajisto voi kuitenkin toimia ennen toimikautensa alkua puheenjohtajistona 10 §:ssä mainittuja asioita käsittelevissä kokouksissa.

21 § Puheenjohtajiston valinta

Edustajiston puheenjohtajiston valitsee edustajisto.

Edustajiston puheenjohtajaksi valittavan on saatava äänestyksessä yli puolet läsnä olevien edustajiston jäsenten äänistä. Ellei yksikään ehdokkaista saa äänestyksessä vaadittua enemmistöä, toimitetaan uusi äänestys siten, että edellisessä äänestyksessä vähimmässä äänimäärässä ja ilman ääniä jääneet ehdokkaat karsitaan pois. Tätä menettelyä jatketaan kunnes joku ehdokkaista saa vaaditun enemmistön. Tasatilanteessa ratkaisee arpa.

…

Vuoden 2011 puheenjohtajaa valittaessa esitys menettelytavaksi oli seuraava: ”Kullakin ehdokkaalla on 5 minuuttia aikaa esitellä itsensä. Kun kaikki ehdokkaat ovat esittäytyneet on edustajistolla mahdollisuus esittää kysymyksiä kaikille ehdokkaille. Kannatuspuheenvuoroja ei tarvita. Tämän jälkeen äänestetään suljetuin lipuin mikäli ehdokkaita on enemmän kuin yksi.”

Kokouksessa tapahtunutta: Antti Karkola ilmoitti olevansa ehdolla tehtävään. Karkola esittäytyi ja edustajiston jäsenet esittivät hänelle kysymyksiä.

Päätös Edustajisto päätti valita edustajiston vuoden 2012 puheenjohtajaksi Antti Karkolan.

Harjanne luovutti puheenjohtajuuden Karkolalle.

9. Hallituksen muodostajan valinta / Utseende av styrelsebildare / Election of the person charged with forming the Board

AYY:n sääntöjen § 25:n mukaan edustajiston tulee valita hallituksen muodostaja. Hallituksen muodostaja valitaan kuten edustajiston puheenjohtaja.

Sääntöjen § 6 mukaisesti:

Vaalikelpoinen hallituksen jäseneksi on jokainen ylioppilaskunnan jäsen.

Vuoden 2011 hallituksen muodostajaa valittaessa esitys menettelytavaksi oli seuraava: ”Kullakin ehdokkaalla on 5 minuuttia aikaa esitellä itsensä. Kun kaikki ehdokkaat ovat esittäytyneet on edustajistolla mahdollisuus esittää kysymyksiä kaikille ehdokkaille. Kannatuspuheenvuoroja ei tarvita. Tämän jälkeen äänestetään suljetuin lipuin mikäli ehdokkaita on enemmän kuin yksi.”

Kokouksessa tapahtunutta: Puheenjohtaja totesi Voitto Kankaan ja Noora Lehtovaaran olevan ehdolla tehtävään. Puheenjohtajan esityksenä menettelytavaksi tuli, että molemmat esittäytyvät, jonka jälkeen kumpaakin haastatellaan n. 20 minuuttia erikseen. Tämän jälkeen edustajiston jäsenet voivat pitää halutessaan kannatuspuheenvuoroja. Lopuksi äänestetään suljetuin lipuin.

Ääniä annettiin yhteensä 43.

Kangas sai 25 ääntä.

Lehtovaara sai 18 ääntä.

Esitys Edustajisto päätti valita hallituksen muodostajaksi Voitto Kankaan ja todeta, että esitys hallituksen kokoonpanosta käsitellään edustajiston kokouksessa 2/2012 30.11.2011. Hallituksen muodostajan tulee, ylioppilaskunnan sääntöjen 26 §:n mukaisesti, tuoda ehdotuksensa hallituksen kokoonpanosta edustajiston tietoon kolmea (3) päivää ennen asiasta päättävää kokousta. Lisäksi edustajisto merkitsi tiedokseen, että paneeli hallituksen jäsenehdokkaille järjestetään 24.11.2011.

10. Muut esille tulevat asiat / Övriga uppkommande ärenden / Other business

  • seuraava kokous 30.11.2011
  • ennen seuraavaa kokousta järjestetään mahdollisuus valokuvauttaa itsensä.

11. Kokouksen päättäminen / Mötets avslutande / Closing of the meeting

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.30.

Päätösluettelo

PÄÄTÖSLUETTELO edustajiston kokouksesta 1/2012, joka pidettiin 16. marraskuuta Design Factoryssa, Espoossa.

KOKOUKSESSAAN EDUSTAJISTO PÄÄTTI

― todeta edustajiston ja edustajistoryhmien kokoonpanot liitteiden mukaisiksi. Lisäksi edustajisto velvoitti todettuja ryhmiä täydentämään puuttuvat tietonsa pääsihteerille välittömästi.

― valita edustajiston vuoden 2012 puheenjohtajaksi Antti Karkolan.

― valita hallituksen muodostajaksi Voitto Kankaan ja todeta, että esitys hallituksen kokoonpanosta käsitellään edustajiston kokouksessa 2/2012 30.11.2011. Hallituksen muodostajan tulee, ylioppilaskunnan sääntöjen 26 §:n mukaisesti, tuoda ehdotuksensa hallituksen kokoonpanosta edustajiston tietoon kolmea (3) päivää ennen asiasta päättävää kokousta. Lisäksi edustajisto merkitsi tiedokseen, että paneeli hallituksen jäsenehdokkaille järjestetään 24.11.2011.

PÄÄTÖSLUETTELO ON JULKAISTU 17. MARRASKUUTA 2011

Teemu Halme

pääsihteeri