Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Esityslista | Dagordning | Agenda

Esityslista 2/2012 (pdf)

Kokouskutsu / Möteskallelse / Notice of Meeting

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 2/2012

Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 2/2012

Aalto University Student Union Representative Council 2/2012

Kokousaika 30.11.2011 kello 17.00

Tidpunkt 30.11.2011 klockan 17.00

Time November 30th, 2011 at 5 pm

Kokouspaikka Koulutuskeskus Dipoli, Otakaari 24, Espoo

Mötesplats Utbildningscentret Dipoli, Otsvängen 24, Esbo

Location Lifelong Learning Institute Dipoli, Otakaari 24, Espoo

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 2/2012 yllämainitun mukaisesti.
Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder i mötet 2/2012 som ovannämnd.
I mötet behandlas de ärenden som nedtecknats i bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union’s Representative Council convenes for its meeting 2/2012 as written above.
The meeting will address the matters on the docket.

Espoossa 23.11.2011

I Esbo 23.11.2011

Espoo November 23rd 2011

Antti Karkola

Edustajiston puheenjohtaja

Delegationsordförande

Chairperson of Representative Council

Esityslista / Dagordnign / Agenda

1. Kokouksen avaus / Mötets öppnande / Opening of the meeting

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.07.

2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen / Konstaterande av delegationsmedlemmar som är förhindrade att delta, jäviga, forlorandet av valbarhet, frånträdande och närvarande / Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present

Todettiin. Läsnä 43.

3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen / Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet / Recording lawfulness and quorum of the meeting

Todettiin.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen / Kallandet av två protokolljusterare och två rösträknare / Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes

Pöytäkirjan tarkastajat: Ylänen ja Änkö.
Ääntenlaskijat: Heiliö ja Sjöman.

Toimivat toistensa varoina.

5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen / Fastställande av dagordningen / Confirming the agenda

Hyväksyttiin esityslista.

6. Ilmoitusasiat / Anmälningsärenden / Announcements

6.1 Edustajisto on kokouksessaan 7/2011 hyväksynyt vuoden 2012 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä päättänyt jäsenmaksun lukuvuodelle 2012-2013.

6.2 Myllynen kehotti kaikkia seuraamaan edustajiston ns. omaisuuskysymystä käsittelevää kokousta 8/2011, joka pidetään 1.12.2011.

6.3 Änkö muistutti verenluovuksesta Dipolissa 8.12.

7. Tilintarkastusyhteisön valinta (Väätäinen) / Utseendet av revisionssamfundet / Selections of the auditing firm

Tilintarkastuksesta on Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan säännöissä 12 § edustajiston tehtävissä määrätty, että edustajisto valitsee ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisön. Lisäksi sääntöjen 39 § on määrätty, että ylioppilaskunnan talouden kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä hallintoa tarkastamaan valitaan jokaiselle tilikaudelle Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Ylioppilaskunnan tilintarkastajaksi on edustajiston kokouksessa 9/2009, 9.12.2009 valittu vuodelle 2010 ja edustajiston kokouksessa 2/2011, 16.3.2011 vuodelle 2011 tilintarkastusyhteisö KPMG, vastuullisena tarkastajana KHT Heidi Vierros.

Tilintarkastuksen kilpailutus on tehty viimeksi syksyllä 2009 ennen uuden ylioppilaskunnan muodostumista. Taloustoimikunnassa keskusteltiin tilintarkastuspäätöksen valmistelusta. Tilintarkastuspalvelu kilpailutetaan määrävälein.

Hallitus päätti kokouksessaan 38/2011 valtuuttaa talousjohtaja Reija Väätäisen valmistelemaan ylioppilaskunnan vuoden 2012 tilintarkastajayhteisöjen valintaa kilpailuttamalla palvelun.

Hallitus tuo pohjaesityksensä asiasta kokoukseen pöydälle.

Esitys Edustajisto päätti valita ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2012 X.

Päätös Edustajisto päätti valita ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2012 Ernst & Young Oy.

8. Edustajiston vuoden 2012 varapuheenjohtajien valinta / Utseendet av delegationens vice ordförandena för år 2012 / Election of Vice Chairs of the Representative Council for year 2012

Ylioppilaskunnan sääntöjen § 6 mukaisesti vaalikelpoinen edustajiston puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi on jokainen ylioppilaskunnan jäsen.

Sääntöjen § 21 puolestaan toteaa edustajiston varapuheenjohtajien valinnasta seuraavaa:

Edustajiston puheenjohtajiston valitsee edustajisto.

…

Edustajiston varapuheenjohtajat valitaan henkilökohtaisella ja suhteellisella vaalilla, jossa valituiksi tulevat kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta, tässä järjestyksessä. Vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen, enintään kahden (2) ehdokkaan kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden (1) äänen ja toisena olevan puoli (1/2) ääntä. Tasatilanteessa ratkaisee arpa.

Ennen kokousta kiinnostuksestaan varapuheenjohtajaksi oli ilmoittanut Piia Näränen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Andrei Kalesnik.

Esitys Edustajisto päätti valita edustajiston vuoden 2012 ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi NN ja toiseksi varapuheenjohtajaksi MM.

Päätös Edustajisto päätti valita edustajiston vuoden 2012 ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Piia Näräsen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Andrei Kalesnikin.

9. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen nimittäminen vuodelle 2012 (Kangas) / Utseendet av styrelseordföranden och styrelsen för år 2012 / Appointment of the President of the Board and the Board for year 2012

Sääntöjen 23 §:n mukaan:

Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) jäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja. Hallitukseen valitaan vähintään yksi jäsen kultakin seuraavalta Aalto-yliopiston koulutusalalta, jolta hallitukseen on yksi tai useampia ehdokkaita:

1. Taideteollinen koulutusala

2. Kauppatieteellinen koulutusala

3. Teknillistieteellinen koulutusala.

Sääntöjen 26 §:n mukaan:

Hallitukseen haku on avoin ja julkinen. Hallituksen muodostaja tuo ehdotuksen edustajiston tietoon kolmea (3) päivää ennen asiasta päättävää kokousta. Hallituksen muodostaja tekee viimeistään valintaansa seuraavassa, aikaisintaan seitsemän (7) päivää myöhemmin pidettävässä, kokouksessa edustajistolle esityksen hallituksen jäseniksi. Jos edustajisto hyväksyy esityksen, on hallituksen muodostaja valittu hallituksen puheenjohtajaksi ja esityksessä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi.

Jollei edustajisto hyväksy esitystä, suoritetaan uusi hallituksen muodostajan vaali ja hänen tulee antaa esityksensä hallituksen jäseniksi. Vaalimenettelyä jatketaan, kunnes edustajisto hyväksyy hallituksenmuodostajan tekemän esityksen.

Edustajisto valitsi kokouksessaan 1/2012 hallituksen muodostajaksi Voitto Kankaan. Sääntöjen nojalla hänen on tuotava ehdotuksensa edustajiston tietoon vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Hallituksen muodostaja toi sunnuntaina 27.11.2011 edustajiston sähköpostilistan kautta edustajiston tietoon seuraavan ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta:

Puheenjohtaja / Chair:

 • Voitto Kangas Age: 22 Aalto ECON, Management

Varapuheenjohtaja / Vice-chair:

 • Noora Lehtovaara Age: 25 Aalto ENG, Architecture

Edunvalvontasektorit / Student Advocacy section:

 • Juho Salmi Age: 23, Aalto ELEC, Automation and Systems Technology
 • Eetu Pursiainen Age: 24 Aalto SCI, Engineering Physics and Mathematics
 • Kati Penttinen Age: 22 Aalto ELEC, Bioinformation Technology
 • Anna af Hällström Age: 24 Aalto ENG, Architecture

Toimintasektorit / Activity section:

 • Roope Nortia Age: 23, Aalto SCI, Computer Science and Engineering
 • Pilvi Hussi Age: 21 Aalto TAIK, Glass and Ceramics Design
 • Jani Kalasniemi Age: 25 Aalto ENG, Engineering Design and Production
 • Lauri Ikonen Age: 23 Aalto SCI, Industrial Engineering and Management

Esitys Edustajisto päätti nimittää vuoden 2012 hallituksen.

Päätös Edustajisto päätti hyväksyä yksimielisesti hallituksen muodostajan 27.11. edustajiston tietoon tuoman esityksen ylioppilaskunnan hallitukseksi vuodelle 2012 ja valita vuoden 2012 hallitukseen seuraavat henkilöt:

 • Voitto Kangas, puheenjohtaja
 • Pilvi Hussi
 • Anna af Hällström
 • Lauri Ikonen
 • Jani Kalasniemi
 • Noora Lehtovaara
 • Roope Nortia
 • Kati Penttinen
 • Eetu Pursiainen
 • Juho Salmi

10. Ehdollinen: Hallituksen muodostajan valinta / Konditional: Utseende av styrelsebildare / Conditional: Election of the person charged with forming the Board

Sääntöjen 26 §:n mukaan:

Hallitukseen haku on avoin ja julkinen. Hallituksen muodostaja tuo ehdotuksen edustajiston tietoon kolmea (3) päivää ennen asiasta päättävää kokousta. Hallituksen muodostaja tekee viimeistään valintaansa seuraavassa, aikaisintaan seitsemän (7) päivää myöhemmin pidettävässä, kokouksessa edustajistolle esityksen hallituksen jäseniksi. Jos edustajisto hyväksyy esityksen, on hallituksen muodostaja valittu hallituksen puheenjohtajaksi ja esityksessä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi.

Jollei edustajisto hyväksy esitystä, suoritetaan uusi hallituksen muodostajan vaali ja hänen tulee antaa esityksensä hallituksen jäseniksi. Vaalimenettelyä jatketaan, kunnes edustajisto hyväksyy hallituksenmuodostajan tekemän esityksen.

Asiakohta käsitellään ainoastaan siinä tapauksessa, että edustajisto hylkää kohdassa 8 hallituksen muodostajan esityksen.

Esitys Edustajisto päätti valita hallituksen muodostajaksi NN.

EI KÄSITELTY

11. Muut esille tulevat asiat / Övriga uppkommande ärenden / Other business

12. Kokouksen päättäminen / Mötets avslutande / Closing of the meeting

Kello 18.15.

Päätösluettelo