Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Esityslista | Dagordning | Agenda

Esityslista 3/2012 (pdf)

Agenda 3/2012 (pdf)

Kokouskutsu / Möteskallelse / Notice of Meeting

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 3/2012

Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 3/2012

Aalto University Student Union Representative Council 3/2012

Kokousaika 2.2.2012 kello 17.00

Tidpunkt 2.2.2012 klockan 17.00

Time February 2nd, 2012 at 5 pm

Kokouspaikka Koulutuskeskus Dipoli, Otakaari 24, Espoo

Mötesplats Utbildningscentret Dipoli, Otsvängen 24, Esbo

Location Lifelong Learning Institute Dipoli, Otakaari 24, Espoo

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 3/2012 yllämainitun mukaisesti.
Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder i mötet 3/2012 som ovannämnd.
I mötet behandlas de ärenden som nedtecknats i bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union’s Representative Council convenes for its meeting 3/2012 as written above.
The meeting will address the matters on the docket.

Espoossa 26.1.2012

I Esbo 26.1.2012

Espoo January 26th 2012

Antti Karkola

Edustajiston puheenjohtaja

Delegationsordförande

Chairperson of Representative Council

Esityslista / Dagordnign / Agenda

1. Kokouksen avaus / Mötets öppnande / Opening of the meeting

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.13.

2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen / Konstaterande av delegationsmedlemmar som är förhindrade att delta, jäviga, forlorandet av valbarhet, frånträdande och närvarande / Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present

Todettiin, läsnä alussa 39 jäsentä.

3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen / Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet / Recording lawfulness and quorum of the meeting

Todettiin.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen / Kallandet av två protokolljusterare och två rösträknare / Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes

Laura Euro (Saara Hyrkkö), Piia Näränen (Riitta Kujala). Varatarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen / Fastställande av dagordningen / Confirming the agenda

Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi.

6. Ilmoitusasiat / Anmälningsärenden / Announcements

6.1 Edustajisto on kokoontunut vuonna 2011 kahteen kokoukseen ennen kautensa alkua sääntöjen 10 § valtuuttamana ja päättänyt samassa pykälässä mainituista asioista (järjestäytyminen, edustajiston puheenjohtajiston valinta, hallituksen muodostajan valinta, hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen nimittäminen ja tilintarkastusyhteisön valinta).

6.2 Avoin kirje edustajistolle vuokran korotuksista

6.3 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kantama haastehakemus (pdf) Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiötä (KY-säätiö) vastaan on toimitettu Helsingin käräjäoikeudelle.

6.4 Edustajiston koulutusten materiaali on nähtävissä edustajistowikissä. Samoin kevään kokousaikataulu.

6.5 Hallintopäällikkö Janne Koskenniemen ja Ainon päätoimittaja Vappu Kaarenojan esittäytymiset

6.6 Hallitus on kokouksessaan 1/2012 järjestäytynyt seuraavasti:

 • Voitto Kangas puheenjohtaja
 • Noora Lehtovaara varapuheenjohtaja
 • Pilvi Hussi kulttuuri ja järjestöasiat
 • Eetu Pursiainen koulutuspolitiikka, opintoasiat
 • Lauri Ikonen asuminen ja kunta-asiat
 • Juho Salmi koulutuspolitiikka, Aalto-yliopisto ja kansallinen edunvalvonta
 • Roope Nortia viestintä ja vapaaehtoiset
 • Anna af Hällström kansainväliset asiat
 • Jani Kalasniemi yrityssuhteet
 • Kati Penttinen sosiaalipolitiikka ja liikunta

Lisäksi hallitus päätti hallituksen jäsenten vastaavan seuraavalla tavalla oman toiminnan osa-alueiden lisäksi hoidettavista osa-alueista:

 • Uudet opiskelijat Kati Penttinen
 • Neuvosto ja erityisasemayhdistykset Noora Lehtovaara
 • Strategiatyö Noora Lehtovaara
 • Kunnallisvaalit Lauri Ikonen
 • Edunvalvontasektorin koordinointi Juho Salmi
 • Kieliasiat Anna af Hällström
 • Kampusasiat Juho Salmi
 • Alumnitoiminta Roope Nortia
 • Kehitysyhteistyö Pilvi Hussi
 • Ympäristöasiat Anna af Hällström
 • TEK ry ja teekkariasiat Jani Kalasniemi
 • SEFE ry ja kylteriasiat Anna af Hällström
 • Taidealojen ammattiliitot, taideopiskelija-asiat Noora Lehtovaara
 • Taide ja kulttuurielämä Pilvi Hussi
 • Stipendiasiat Eetu Pursiainen
 • Palvelut Lauri Ikonen
 • World Design Capital Pilvi Hussi
 • World Student Capital Lauri Ikonen

6.7 Hallitus on edellisessä kokouksessa ilmoitetun jälkeen kokoontunut seuraaviin kokouksiin, tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä ylioppilaskunnan internetsivuilla http://edustajisto.ayy.fi:

7. Hallitusinformaatio / Styrelseinformation / Information from the Board

Hallitus esitteli ajankohtaiset kuulumisensa sekä ilmoitti, että hallitusohjelma tuodaan tiedoksi vasta seuraavaan kokoukseen.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan.

8. Ylioppilaslehti Ainon toimitusneuvosto / Redaktionsråd för studentbladet Aino / Editorial Council of Student Magazine Aino

Edustajiston kokouksessa 9/2009 hyväksymän Ainon linjapaperin mukaan:

"Edustajisto asettaa toimikautensa alussa Ainolle toimitusneuvoston. Toimitusneuvostoon kuuluu kuusi asiantuntijajäsentä, kaksi opiskelijajäsentä sekä AYY:n hallituksen viestintävastaava. Toimitusneuvoston sihteerinä toimii AYY:n tiedottaja.

Toimitusneuvosto tukee lehden toimituskuntaa työssään ja valvoo lehden linjan toteutumista. Toimitusneuvosto antaa palautetta toimitukselle ja tarvittaessa tarkentaa lehden linjaa. Edustajisto hyväksyy linjapaperin muutokset. Kiistatilanteissa edustajisto kuulee toimitusneuvostoa ja päättää toimenpiteistä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä."

Haku toimitusneuvoston opiskelijajäseneksi päättyi 31.12.2011. Hallitus päätti kokouksessaan 2/2012 esittää, että edustajisto nimittäisi toimitusneuvoston seuraavasti.

Päätös Edustajisto päätti nimittää Aino-lehden toimistoneuvostoksi seuraavat henkilöt tämän edustajiston toimikauden ajaksi:

 • Anna Brotkin opiskelijajäsen Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
 • Tapio Melgin opiskelijajäsen Kauppakorkeakoulu
 • Mikko Torikka asiantuntijajäsen Talentum, kehityspäällikkö, lehtiliiketoiminta
 • Maija Töyry asiantuntijajäsen Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, aikakausijournalismin professori
 • Jussi Rosendahl asiantuntijajäsen Reuters, toimittaja
 • Teija Sutinen asiantuntijajäsen Helsingin Sanomat, politiikan toimittaja
 • Tuomas Jääskeläinen asiantuntijajäsen Bonnier Julkaisut, design director
 • Hanne Haapoja asiantuntijajäsen Aalto-yliopisto, markkinointipäällikkö

Lisäksi toimitusneuvostoon kuuluu hallituksen viestintävastaava ja sen sihteerinä toimii ylioppilaskunnan tiedottaja.

9. Stipendiohjesäännön päivittäminen / Reviderandet av reglemente för medlemsstipendier / Updating the Regulations of Grants for Members

Hallitus esittää, että ylioppilaskunnan stipendejä jaetaan kerran lukukaudessa siten että kevätlukukaudella jaetaan kaikkia stipendejä ja syyslukukaudella vaihtostipendi. Tarkemmat ajankohdat selviävät liitteestä.

Esitys päivitetyksi stipendiohjesäännöksi pdf

Päätös Edustajisto päätti muuttaa stipendiohjesäännön liitteen mukaiseksi.

10. Lähetekeskustelu: Linjapaperi uusille opiskelijoille / Remissdebatt: Politik över nya studerande / Preliminary debate: Policy concerning new students

Sosiaalipoliittinen sektori ja koulutuspoliittinen sektori ovat laatimassa linjapaperia uusille opiskelijoille, jossa käsitellään uusien opiskelijoiden vastaanottoa, orientaatiota ja tuutorointia. Tarkoituksena on laatia toiminnan pohjaksi yhteiset pelisäännöt, jotta eri kulttuuripohjista ja perinteistä ponnistavat toimijat kykenevät toimimaan paremmin yhteen.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi käymänsä keskustelun linjapaperista uusille opiskelijoille.

11. Muut esille tulevat asiat / Övriga uppkommande ärenden / Other business

12. Kokouksen päättäminen / Mötets avslutande / Closing of the meeting

Puheejohtaja päätti kokouksen klo 20.59.

Päätösluettelo