Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Esityslista | Dagordning | Agenda

Esityslista 4/2012 (pdf)

Kokouskutsu / Möteskallelse / Notice of Meeting

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 4/2012

Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 4/2012

Aalto University Student Union Representative Council 4/2012

Kokousaika 1.3.2012 kello 17.00

Tidpunkt 1.3.2012 klockan 17.00

Time March 1st, 2012 at 5 pm

Kokouspaikka Luentosali AS 1, TUAS-talo, Otaniementie 17, Espoo

Mötesplats Sal AS 1, TUAS-byggnadet, Otnäsvägen 17, Esbo

Location Lecturehall AS 1, TUAS-building, Otaniementie 17, Espoo

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 4/2012 yllämainitun mukaisesti.
Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder i mötet 4/2012 som ovannämnd.
I mötet behandlas de ärenden som nedtecknats i bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union’s Representative Council convenes for its meeting 4/2012 as written above.
The meeting will address the matters on the docket.

Espoossa 23.2.2012

I Esbo 23.2.2012

Espoo February 23rd 2012

Antti Karkola

Edustajiston puheenjohtaja

Delegationsordförande

Chairperson of Representative Council

Esityslista / Dagordnign / Agenda

1. Kokouksen avaus / Mötets öppnande / Opening of the meeting

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.14.

2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen / Konstaterande av delegationsmedlemmar som är förhindrade att delta, jäviga, forlorandet av valbarhet, frånträdande och närvarande / Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present

Todettiin. Suoritetussa nimenhuudossa läsnä oli 42 edustajiston äänivaltaista jäsentä.

3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen / Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet / Recording lawfulness and quorum of the meeting

Todettiin.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen / Kallandet av två protokolljusterare och två rösträknare / Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Laura Euro (Ted Rönnberg) ja Saara Hyrkkö (Mikko Laakso). Pöytäkirjan varatarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen / Fastställande av dagordningen / Confirming the agenda

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Lisäksi kohdassa käytiin keskustelu omaisuuskysymykseen liittyvistä esteellisyyksistä. Kohdassa edustajisto päätti, että edustajiston puheenjohtaja Karkola ei ole esteellinen tulkitsemaan esteellisyyssäännöksiä äänin 30 – 8 ja liitteenä olevassa asiakirjassa mainituista esteellisyyksistä esityksen mukaisesti. Kohdassa jätettiin useita eriäviä mielipiteitä.

6. Ilmoitusasiat / Anmälningsärenden / Announcements

 • 6.1 Puheenjohtaja esitteli edustajistokyselyn tulokset
 • 6.2 Nortia kertoi Aate-median toimitusneuvoston kokoonpanon päätetyn hallituksen kokouksessa 7/2012
 • 6.3 Änkö kertoi, että 13.3. on verenluovutus Dipolissa
 • 6.4 Nortia kertoi, että viestintästrategiatyöryhmä kootaan ensi viikolla ja toivoi kiinnostuneita ilmoittautumaan mukaan
 • 6.5 Myyntikoordinaattori Pylväs esittäytyi
 • 6.6 Karkola kertoi mielipiteensä TILA-päätökseen liittyneestä viestinnästä
 • 6.7 Myllysen pyynnöstä merkittiin tiedoksi Tilintarkastuslautakunnan päätös koskien KY:n taloudesta suoritetusta erityisestä tarkastuksesta tehtyä kantelua.

7. Hallitusinformaatio / Styrelseinformation / Information from the Board

Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa sekä liitteen mukaisen version hallituksen kokouksessaan 8/2012 hyväksymästä hallitusohjelmasta nimeltään ”Konkreettinen Onnellisuuden Uudistus, Rahaakin Ajateltu”.

Hallitus kertoi kuulumisensa ja esitteli hallitusohjelman.

*Esitys*Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan ja liitteen mukaisen hallituksen kokouksessaan 8/2012 hyväksymästä hallitusohjelmasta ”Konkreettinen Onnellisuuden Uudistus, Rahaakin Ajateltu”.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan ja liitteen mukaisen hallituksen kokouksessaan 8/2012 hyväksymän hallitusohjelman ”Konkreettinen Onnellisuuden Uudistus, Rahaakin Ajateltu”.

8. Talousinformaatio (Väätäinen) / Ekonomiinformation / Financial information

Talousjohtaja esittelee kokouksessa ylioppilaskunnan vuoden 2011 talouskatsauksen.

*Esitys*Edustajisto päätti merkitä tiedoksi ylioppilaskunnan vuoden 2011 talouskatsauksen.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi ylioppilaskunnan vuoden 2011 talouskatsauksen.

9. Stipendien jakotoimikuntien nimitykset (Pursiainen) / Utnämnandet av kommittéer för fördelningen av stipendier / Appointments of the Scholarshiop Allocation Committees

Ylioppilaskunnalla on stipendiohjesääntö, jonka viimeisimmän version edustajisto on kokouksessaan 3/2012 (2.2.2012) hyväksynyt. Ohjesäännön mukaan ylioppilaskunnalla on kolme stipendiä, jotka ovat:

 • 1. Vaihtostipendi;
 • 2. Yhteisöstipendi;
 • 3. Opintostipendi.
  Stipendiohjesäännön mukaan hallitus nimeää kullekin stipendille jakotoimikunnan, joiden kokoonpanot on esitetty alla. Kussakin jakotoimikunnassa on stipendiohjesäännön määrittämien hallituksen jäsenten sekä asiantuntijoiden lisäksi yksi tai kaksi edustajiston jäsentä. Ohjesäännön mukaan edustajiston jäsenet valitaan edustajiston vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Tämän kokouksen jo mentyä on kuitenkin yhteisön edun nimissä tarpeen poiketa ohjesäännöstä ja nimittää jakotoimikuntien edustajiston jäsenet myöhäisemmässä edustajiston kokouksessa, jotta stipendejä voidaan jakaa kuluvana vuonna.
 • 1. Vaihtostipendi
  • Kansainvälisten asioiden asiantuntija
  • Kansainvälisistä asioista vastaava hallituksen jäsen
  • Edustajiston jäsen
 • 2. Yhteisöstipendi
  • Kulttuurituottaja
  • Järjestötuottaja
  • Yhteisöasioista vastaava hallituksen jäsen
  • Edustajiston jäsen 1
  • Edustajiston jäsen 2
 • 3. Opintostipendi
  • Kulttuurituottaja
  • Koulutuspoliittinen asiantuntija
  • Yhteisöasioista vastaava hallituksen jäsen
  • Edustajiston jäsen 1
  • Edustajiston jäsen 2
   Stipendiohjesäännön mukaan stipendien ensimmäinen hakuaika on vuosittain maalis-huhtikuu ja jakopäätökset on tehtävä toukokuun loppuun mennessä ja toinen hakuaika loka-marraskuu ja jakopäätökset on tehtävä joulukuun loppuun mennessä.

*Esitys*Edustajisto päätti, nimittää stipendiohjesäännön nimitysajankohtaa koskevista määräyksistä poiketen edustajiston jäsenet stipendiohjesäännön määrittämiin jakotoimikuntiin:

 • Vaihtostipendin jakotoimikuntaan yksi edustajiston jäsen;
 • Yhteisöstipendin jakotoimikuntaan kaksi edustajiston jäsentä;
 • Opintostipendin jakotoimikuntaan kaksi edustajiston jäsentä.

Päätös Edustajisto päätti, nimittää stipendiohjesäännön nimitysajankohtaa koskevista määräyksistä poiketen edustajiston jäsenet stipendiohjesäännön määrittämiin jakotoimikuntiin:

 • Vaihtostipendin jakotoimikuntaan yksi edustajiston jäsen: Ted Rönnberg;
 • Yhteisöstipendin jakotoimikuntaan kaksi edustajiston jäsentä: Salla Seppälä ja (Jyry Suvilehto tai Varpu Vuoristo);
 • Opintostipendin jakotoimikuntaan kaksi edustajiston jäsentä: Joonas Kröger ja (Jyry Suvilehto tai Varpu Vuoristo).

10. Lähetekeskustelu: Stipendiohjesäännön muutokset (Pursiainen) / Remissdebatt: Ändringarna till reglemente för medlemsstipendier / Preliminary debate: Amendments to the Scholarship Regulation

Vuonna 2010 luotiin AYY:lle stipendiohjesääntö. Tähän ohjesääntöön ei tällöin edustajisto ottanut juuri kantaa. Hallituksen toiminnassa on havaittu stipendiohjesäännössä puutteita, joihin siinä pitäisi ottaa suoraan kantaa. Tällaisia asioita ovat mm. voiko vaihtostipendiä hakea vaihdon jälkeen tai opinto- ja yhteisöpisteytyksen suhtautuminen toisiinsa.

*Esitys*Edustajisto päätti merkitä tiedoksi lähetekeskustelun stipendiohjesäännön muutoksista.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi lähetekeskustelun stipendiohjesäännön muutoksista.

11. Lähetekeskustelu: Asuntotoiminnan linjapaperi (Ikonen) / Remissdebatt: Politik över bostadsverksamhet / Preliminary debate: Policy concerning Housing

Asuntotoiminnan pitkäjänteinen kehittäminen niin sääntöuudistusten kuin uudis- ja korjausrakentamisen sekä palveluiden suhteen edellyttää selkeän linjan asettamista. Tätä silmällä pitäen asumissektori pani viime vuonna alulle asuntotoiminnan linjan etsimisen jatkuvuuden parantamiseksi.

Edustajistossa on syytä käydä lähetekeskustelu, jossa kartoitetaan mitä aiheita edustajisto haluaa lopullisen AYY:n asumistoiminnan arvolinjauksien käsittävän.

Lokakuussa muodostettiin asumisen visiointiryhmä, joka kokoontui neljästi. Ryhmässä laadittiin jäsenien näkökulmasta linjapaperi ylioppilaskunnan harjoittaman asuntotoiminnan tulevaisuudesta. Asumisen visiointiryhmän linjapaperia voidaan käyttää pohjana ja lähtölaukauksena koko AYY:n asuntotoiminnan linjapaperin luomiselle.

*Esitys*Edustajisto päätti merkitä tiedoksi lähetekeskustelun asuntotoiminnan linjapaperista.

Päätös Asian käsittely siirrettiin seuraavaan edustajiston kokoukseen.

12. Otakaari 18 –rakennushankkeen edistäminen (Ikonen) / Främjandet av byggnadsprojektet i Otsvängen 18 / Promotion of Otakaari 18 construction project

Otakaari 18:n lisärakennuksen rakentamista on selvitetty ja hankkeen eteenpäin vieminen on osoittautunut mahdolliseksi. Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 22.2. ja esittää, että edustajisto antaisi valtuudet viedä asiaa eteenpäin.

*Esitys*Edustajisto päätti valtuuttaa hallituksen ja kiinteistöpäällikkö Markkasen viemään eteenpäin Otakaari 18 –rakennushanketta.

Päätös Edustajisto päätti valtuuttaa hallituksen ja kiinteistöpäällikkö Markkasen viemään eteenpäin Otakaari 18 –rakennushanketta.

13. Hallituksen toimivallan vahvistaminen omaisuuskysymyksen oikeustoimiin (Kangas) / Beseglandet av styrelsens fullmakten i egendomsfrågans fättshandlingarna / Confirming the Board’s authority for legal actions in the property issue

Kokouksessaan 1/2010 AYYE päätti ponnella “velvoittaa hallituksen tekemään kaikkensa selvittääkseen perinpohjaisesti KY:n omaisuuden siirtymiseen liittyvät epäselvyydet, suhteessa tapahtumiin ja toiminnan laillisuuteen.”

Kokouksessaan 9/2011 AYYE päätti ”vahvistaa hallituksen toimivallan edetä Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden yhdistyksen ja säätiön hyväksi tehtyjen lahjoitusten selvitystyön osalta hallituksen parhaaksi katsomalla tavalla. Valtuutukseen sisältyy muun muassa mahdollisuus aloittaa asiassa siviilioikeudellinen riita.

Edustajisto valtuutti hallituksen käyttämään asiaan tarvittavat kohtuulliset taloudelliset resurssit.”

Hallitus selvitti asiaa perinpohjaisesti ja kävi syksyllä 2011 uusia keskusteluja mahdollisesta sovintoratkaisusta. Nämä eivät johtaneet toivottuihin tuloksiin.

AYY:n asiantuntijalausuntoihin perustuva kanta on se, että omaisuuslahjoitukset on aikanaan toteutettu lain ja hyvän tavan vastaisesti, joiden perusteella tehdyt lahjoitukset ovat pätemättömiä ja ylioppilaskunnan jäsenten edunvastaisia. Lisäksi on varmistettava, että ylioppilaskunnan perustuksiin ei jää selvittämättömiä asioita.

Kokouksessaan 49/2011 hallitus päätti ”antaa Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:lle, päävastuullisena asianajajana Jouko Huhtala, tehtäväksi ryhtyä tarpeellisiin toimiin ja nostamaan käräjäoikeudessa kanteen Kauppatieteiden ylioppilaiden säätiötä ("KY-säätiötä") vastaan asiassa, joka koskee lahjoitusten pätemättömäksi julistamista ym. ja joka perustuu marraskuussa 2008 KY:n mainitulle säätiölle tekemiin lahjoituksiin. Päätettiin lisäksi valtuuttaa ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja edustamaan ylioppilaskunnan hallitusta tässä asiassa yhteyshenkilöinä ja neuvottelemaan asianajajan kanssa asiaan liittyvistä yksityiskohdista.”

*Esitys*Edustajisto päätti vahvistaa hallituksen toimivallan Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden yhdistyksen ja säätiön hyväksi tehtyjen lahjoitusten selvitystyön edistämiseksi ja oikeustoimista päättämiseksi.

Edustajisto valtuutti hallituksen käyttämään asiaan tarvittavat kohtuulliset taloudelliset resurssit ja raportoimaan työn edistymisestä edustajistolle säännöllisesti.

Päätös Edustajisto päätti vahvistaa hallituksen toimivallan Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden yhdistyksen ja säätiön hyväksi tehtyjen lahjoitusten selvitystyön edistämiseksi ja oikeustoimista päättämiseksi.

Edustajisto valtuutti hallituksen käyttämään asiaan tarvittavat kohtuulliset taloudelliset resurssit ja raportoimaan työn edistymisestä edustajistolle säännöllisesti.

14. Muut esille tulevat asiat / Övriga uppkommande ärenden / Other business

Edustajisto hyväksyi Hyrkön esittämän ponnen koskien Dipolia.

15. Kokouksen päättäminen / Mötets avslutande / Closing of the meeting

Edustajiston puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.15.

Päätösluettelo

Päätösluettelo 4/2012 (pdf)