Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Esityslista | Dagordning | Agenda

Esityslista 5/2012 (pdf)

Kokouskutsu / Möteskallelse / Notice of Meeting

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 5/2012

Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 5/2012

Aalto University Student Union Representative Council 5/2012

Kokousaika 29.3.2012 kello 17.00

Tidpunkt 29.2.2012 klockan 17.00

Time March 29th, 2012 at 5 pm

Kokouspaikka Luentosali A-301 “SOK”, Kauppakorkeakoulun päärakennus, Runeberginkatu 14-16, Helsinki

Mötesplats Sal A-301 “SOK”, Handelshögskolan, Runebergsgatan 14-16, Helsingfors

Location Lecturehall A-301 “SOK”, School of Economics, Runeberginkatu 14-16, Helsinki

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 5/2012 yllämainitun mukaisesti.
Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder i mötet 5/2012 som ovannämnd.
I mötet behandlas de ärenden som nedtecknats i bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union’s Representative Council convenes for its meeting 5/2012 as written above.
The meeting will address the matters on the docket.

Espoossa 22.3.2012

I Esbo 22.3.2012

Espoo March 29th 2012

Antti Karkola

Edustajiston puheenjohtaja

Delegationsordförande

Chairperson of Representative Council

Esityslista / Dagordnign / Agenda

1. Kokouksen avaus / Mötets öppnande / Opening of the meeting

Kello 17.17

2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen / Konstaterande av delegationsmedlemmar som är förhindrade att delta, jäviga, forlorandet av valbarhet, frånträdande och närvarande / Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present

Todettiin, läsnä nimenhuudossa 38.

3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen / Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet / Recording lawfulness and quorum of the meeting

Todettiin.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen / Kallandet av två protokolljusterare och två rösträknare / Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes

Pärnänen Ilmari, varalla Räisänen
Salminen Ilmi, varalla Peri

5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen / Fastställande av dagordningen / Confirming the agenda

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi sillä muutoksella, että kohta 13. käsitellään hallitusinformaation jälkeen.

6. Ilmoitusasiat / Anmälningsärenden / Announcements

  • 6.1 Hallituksen varapuheenjohtaja Lehtovaara nimettiin myös hallituksen talousvastaavaksi
  • 6.2 AYY osallistui SYL:n ja SAMOK:n järjestämään kehysriihi-tempaukseen torstaina 22.3. säätytalolla
  • 6.3 Edustajiston huhtikuun kokous 23.4. aiemmin ilmoitetusta poiketen, samaten toukokuussa pidetään vielä kokous 24.5.
  • 6.4 Avainrenkaan organisoima jäsenaloite (liite)
  • 6.5 Pursiainen kertoi AYY:n stipendihaun avautuvan maanantaina

7. Hallitusinformaatio (Kangas, Liite 7) / Styrelseinformation / Information from the Board

Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa sekä päivitykset hallitusohjelmaan.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan ja päivitykset hallitusohjelmaan.
Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan ja päivitykset hallitusohjelmaan.

8. Hallituksen työjärjestyksen muutokset (Koskenniemi, Liite 8)

Hallituksen työjärjestys ohjaa ylioppilaskunnan sääntöjen lisäksi hallituksen toimintaa ja kokouskäytäntöjä. Nykyisissä säännöissä on ristiriitaisuuksia käytännön toiminnan kanssa. Esimerkkinä jaostojen ja toimikuntien hierarkkisen suhteen nurinkurisuus.

Hallintopäällikkö on valmistellut ehdotuksen muutoksista hallituksen työjärjestykseen. Muutoksia on myös käsitelty sääntötoimikunnan ensimmäisessä tapaamisessa 15.2., sääntötoimikunnan kokouksessa 1/2012 sekä edustajiston iltakoulussa 19.3.. Hallitus on käsitellyt asiaa aamukoulussa 16.3., hallituksen kokouksessa 12/2012, aamukoulussa 21.3. ja päättänyt edustajistolle esitettävistä muutoksista kokouksessaan 13/2012.

Hallituksen työjärjestyksen pykälän 19 mukaan:

Tämän työjärjestyksen muuttamisesta voidaan päättää edustajiston kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä läsnä olevien edustajiston jäsenten äänistä.

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaiset muutokset hallituksen työjärjestykseen.

Päätös Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaiset muutokset hallituksen työjärjestykseen.

9. Lähetekeskustelu ylioppilaskunnan taloudensopeuttamissuunnitelmasta vuosille 2012-2016 (Lehtovaara, Liite 9)

AYY:n taloustoimikunta suositti syksyllä 2011 ylioppilaskunnan menojen leikkaamista seuraavan viiden vuoden aikana 400 000 eurolla, jotta AYY:n toiminta olisi taloudellisesti kestävällä tasolla. Tämä tarkoittaa 80 000 euron vuosittaisia menoleikkauksia. Leikkaustarve otettiin huomioon vuoden 2012 talousarvion valmistelussa, joten leikattavaa on vielä noin 300 000 euron verran.

Menoleikkausten suunnitelmalliseksi toteuttamiseksi hallitus on aloittanut taloudensopeuttamissuunnitelman valmistelun. Alustavaa suunnitelmaa on käsitelty hallituksen aamukouluissa helmi- ja maaliskuussa.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi lähetekeskustelun taloudensopeuttamissuunnitelmasta vuosille 2012-2016

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi lähetekeskustelun taloudensopeuttamissuunnitelmasta vuosille 2012-2016

10. Uusien opiskelijoiden linjapaperin hyväksyminen (Penttinen, Liite 10)

AYY:n sosiaalipoliittinen sektori on valmistellut linjapaperia uusille opiskelijoille kevään 2012 ajan. Linjapaperin tarkoituksena on määritellä ylioppilaskunnalle yhteiset linjat ja tavoitteet uusien opiskelijoiden vastaanottoon, orientaation ja tutorointiin liittyvissä asioissa.

Linjapaperi on ollut lausuntokierroksella erityisasemayhdistyksillä ja edustajistoryhmillä, hallituksen aamukouluissa keskusteltavana sekä edustajiston iltakoulussa ja lähetekeskustelussa.

*Esitys*Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaisen Uusien opiskelijoiden linjapaperin ”Tuoreena vitsa väännettävä! Linjapaperi uusista opiskelijoista” –linjapaperia.

*Päätös*Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaisen kokouksessa tehdyin muutoksin Uusien opiskelijoiden linjapaperin ”Tuoreena vitsa väännettävä! Linjapaperi uusista opiskelijoista” –linjapaperia.

11. AYY:n yrityssuhteiden eettinen linja (Kalasniemi, Liite 11)

AYY:n yrityssuhdesektori on valmistellut itselleen eettisen linjan mahdollisten yhteistyökumppaneiden valinnan helpottamiseksi. Tavoitteena on lisätä yrityssuhteiden läpinäkyvyyttä. Linjan valmistelussa on pyritty ottamaan edustajiston ja erityisasemayhdistysten mielipiteet huomioon mahdollisimman kattavasti.

Asiaa on käsitelty edustajiston iltakoulussa 17.2. sekä hallituksen toimesta aamukoulukeskusteluissa sekä kokouksessa 12/2012

*Esitys*Hallitus täydentää esitystään perjantaina 23.3.

12. Lähetekeskustelu: Asuntotoiminnan linjapaperi (Ikonen) / Remissdebatt: Politik över bostadsverksamhet / Preliminary debate: Policy concerning Housing

Asuntotoiminnan pitkäjänteinen kehittäminen niin sääntöuudistusten kuin uudis- ja korjausrakentamisen sekä palveluiden suhteen edellyttää selkeän linjan asettamista. Tätä silmällä pitäen asumissektori pani viime vuonna alulle asuntotoiminnan linjan etsimisen jatkuvuuden parantamiseksi.

Edustajistossa on syytä käydä lähetekeskustelu, jossa kartoitetaan mitä aiheita edustajisto haluaa lopullisen AYY:n asumistoiminnan arvolinjauksien käsittävän.

Lokakuussa muodostettiin asumisen visiointiryhmä, joka kokoontui neljästi. Ryhmässä laadittiin jäsenien näkökulmasta linjapaperi ylioppilaskunnan harjoittaman asuntotoiminnan tulevaisuudesta. Asumisen visiointiryhmän linjapaperia voidaan käyttää pohjana ja lähtölaukauksena koko AYY:n asuntotoiminnan linjapaperin luomiselle.

*Esitys*Edustajisto päätti merkitä tiedoksi keskustelun Asuntotoiminnan linjapaperista

13. --> kohdaksi 8. AEGEE-Helsingin liittäminen yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin (Liite 13)

Ensimmäiseen rekisteriin voidaan hyväksyä yhdistys, jonka äänivaltaisista jäsenistä vähintään 60 prosenttia, kuitenkin vähintään seitsemän on AYY:n jäseniä. Edustajiston päätöksellä tästä voidaan kuitenkin poiketa.

AEGEE:n tarkoituksena on edistää eurooppalaisuutta, demokratiaa, ihmisoikeuksia, suvaitsevaisuutta, rajat ylittävää yhteistyötä ja liikkuvuutta sekä Euroopan integraatiota nuorten eurooppalaisten keskuudessa. AEGEE:n jäsenistö koostuu pääsääntöisesti Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Hankenin opiskelijoista.

AEGEE on lähestynyt hallitusta hakemuksella AYY:n yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin.

Sääntötoimikunta on käsitellyt AEGEE-Helsingin hakemuksen kokouksessaan 1/2012 ja ylioppilaskunnan hallitus kokouksessaan 12/2012

Esitys Edustajisto päätti liittää AEGEE-Helsingin AYY:n yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin.

Päätös Edustajisto päätti liittää AEGEE-Helsingin AYY:n yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin.

14. Muut esille tulevat asiat

Övriga uppkommande ärenden

Other business

15. Kokouksen päättäminen

Mötets avslutande

Closing of the meeting

Päätösluettelo