Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Esityslista | Dagordning | Agenda

Esityslista 6/2012 (pdf)

Kokouskutsu / Möteskallelse / Notice of Meeting

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 6/2012

Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 6/2012

Aalto University Student Union Representative Council 6/2012

Kokousaika 23.4.2012 kello 17.00

Tidpunkt 23.4.2012 klockan 17.00

Time April 23rd, 2012 at 5 pm

Kokouspaikka Koulutuskeskus Dipoli, Otakaari 24, Espoo

Mötesplats Utbildningscentret Dipoli, Otsvängen 24, Esbo

Location Lifelong Learning Institute Dipoli, Otakaari 24, Espoo

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 6/2012 yllämainitun mukaisesti.
Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder i mötet 6/2012 som ovannämnd.
I mötet behandlas de ärenden som nedtecknats i bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union’s Representative Council convenes for its meeting 6/2012 as written above.
The meeting will address the matters on the docket.

Espoossa 16.4.2012

I Esbo 16.4.2012

Espoo April 16th, 2012

Antti Karkola

Edustajiston puheenjohtaja

Delegationsordförande

Chairperson of Representative Council

Esityslista / Dagordnign / Agenda

1. Kokouksen avaus / Mötets öppnande / Opening of the meeting

2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen / Konstaterande av delegationsmedlemmar som är förhindrade att delta, jäviga, forlorandet av valbarhet, frånträdande och närvarande / Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present

3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen / Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet / Recording lawfulness and quorum of the meeting

Kokouskutsu (pdf)

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen / Kallandet av två protokolljusterare och två rösträknare / Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes

5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen / Fastställande av dagordningen / Confirming the agenda

6. Ilmoitusasiat / Anmälningsärenden / Announcements

  • 6.1 Vastaus kansainvälisten opiskelijoiden avoimeen kirjeeseen.
  • 6.2 Hallituksen vastaus avainrenkaan jäsenaloitteeseen.
    Hallituksen vastaus avainrenkaan jäsenaloitteeseen (pdf)
  • 6.3 Noora Lehtovaara on vaihtanut sukunimensä muotoon Laak.
  • 6.4 Aate median grand opening Aatteen tiloissa kokouksen jälkeen.

7.Hallitusinformaatio (Kangas, Liite 7)

Styrelseinformation
Information from the Board

Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa sekä päivitykset hallitusohjelmaan.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan ja päivitykset hallitusohjelmaan.

  • 7.1 Hallitusohjelman päivittäminen (Laak, Liite 7.1)
    Hallitusohjelma on työkalu hallitukselle toimintansa seuraamiseen ja sitä tarkistetaan määräajoin ja muutetaan tarvittaessa esitettyjä tavoitteita.

Esitys Edustajisto merkitsi tiedoksi hallitusohjelmaan tehdyt päivitykset.

Hallitusohjelman toteutumisen seuranta (Excel)

8. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus ja esittäminen edustajistolle (Väätäinen, liite 8)

Tilinpäätöksen mukaisesti ylioppilaskunnan vuoden 2011 tulos oli 238 029,91 euroa alijäämäinen (vuonna 2010 ylijäämä oli 363 821,55 euroa). Hallitus käsitteli tilinpäätöstä ja toimintakertomusta aamukoulussaan 11.4. Taloustoimikunta käsitteli asian kokouksessaan 3.4. Tilinpäätösasiakirjoja esitellään edustajiston iltakoulussa 12.4. Tilintarkastajat antavat lausuntonsa viikolla ennen edustajiston kokouskutsun lähettämistä.

Esitys Edustajisto päätti vahvistaa AYY:n vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Lisäksi edustajisto päätti, että vuoden 2011 alijäämä 238 029,91 euroa jätetään yli- ja alijäämätilille.

9. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2011 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsen
Discharge to the Board of Directors

Sääntöjen 12 §:n 16. kohdan mukaisesti edustajisto:
16. päättää ylioppilaskunnan tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;
Tilintarkastusyhteisö on antanut vuoden 2011 toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä ns. puhtaan kertomuksen.

Esitys Edustajisto päätti myöntää vastuuvapauden vuoden 2011 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

10. Ylioppilaskunnan ensimmäisen kvartaalin talouskatsaus (Väätäinen)

Talousjohtaja Väätäinen esittelee ylioppilaskunnan ensimmäisen kvartaalin talousluvut.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi ylioppilaskunnan ensimmäisen kvartaalin talouskatsauksen.

11. Lähetekeskustelu ylioppilaskunnan mahdollisista huomionosoituksista (Koskenniemi, Liite 11)

Arkistonhoitaja on valmistellut taustapaperin mahdollisista huomionosoituksista. Asiaa käsiteltiin edustajiston iltakoulussa 12.4. ja samaten tunnustyöryhmä käsittelee asiaa. Tunnustyöryhmä työstää asiaa eteenpäin käydyn keskustelun ja saadun palautteen pohjalta.

Esitys Edustajisto merkitsi lähetekeskustelun tiedoksi

12. Vastaus edustajiston ponteen koskien Dipoli-taloa (Kangas, liite 12)

Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 4/2012 seuraavan ponnen hallitukselle ja taloustoimikunnalle.

Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen ja taloustoimikunnan sopivaksi katsomallaan työnjaolla toteuttamaan selvityksen Dipolin mahdollisista käyttötarkoituksista siltä varalta, että jo vuosia tekeillä ollut kauppa Aalto-yliopistokiinteistöille ei toteutuisikaan. Selvityksen tulisi kattaa ainakin seuraavat vaihtoehdot: a) Dipolin ottaminen omaan (opiskelijayhteisön) käyttöön, b) Dipolin ottaminen osittain omaan käyttöön ja c) muut mahdolliset ostajakandidaatit Erityisesti vaihtoehtoihin a ja b tulee suhtautua ennakkoluulottomasti, mutta taloudelliset realiteetit huomioiden. Hallituksen tulee raportoida selvityksestä edustajistolle.

Edustajiston työjärjestyksen mukaisesti hallituksen/taloustoimikunnan on vastattava kirjallisesti edustajiston hyväksymään ponteen viimeistään ensimmäisessä edustajiston kokouksessa, johon mennessä on tullut kuluneeksi yli 30 päivää ponnen hyväksymisestä. Taloustoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 3.4.

Esitys Edustajisto merkitsi tiedoksi hallituksen vastauksen ponteen

13. Muut esille tulevat asiat / Övriga uppkommande ärenden / Other business

14. Kokouksen päättäminen / Mötets avslutande / Closing of the meeting

Päätösluettelo

Päätösluettelo