Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Esityslista | Dagordning | Agenda

KOKOUSKUTSU / MÖTESKALLELSE / NOTICE OF MEETING

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 7/2012

Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 7/2012

Aalto University Student Union Representative Council 7/2012

Kokousaika 24.5.2012 kello 17.15

Tidpunkt 24.5.2012 klockan 17.15

Time May 24th, 2012 at 5.15 pm

Kokouspaikka Helsingin yliopistomuseo Arppeanum, Snellmanninkatu 3, Helsinki

Mötesplats Helsingfors universitetsmuseum Arppeanum, Snellmansgatan 3, Helsingfors

Location Helsinki University Museum Arppeanum, Snellmanninkatu 3, Helsinki

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 7/2012 yllämainitun mukaisesti.
Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder i mötet 7/2012 som ovannämnd.
I mötet behandlas de ärenden som nedtecknats i bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union’s Representative Council convenes for its meeting 7/2012 as written above.
The meeting will address the matters on the docket.

Espoossa 16.5.2012

I Esbo 16.5.2012

Espoo May 16th 2012

Antti Karkola

Edustajiston puheenjohtaja

Delegationsordförande

Chair of the Representative Council

Esityslista / Dagordnign / Agenda

1. Kokouksen avaus / Mötets öppnande / Opening of the meeting

Kello 17.19.

2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen / Konstaterande av delegationsmedlemmar som är förhindrade att delta, jäviga, forlorandet av valbarhet, frånträdande och närvarande / Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present

Nimenhuudossa läsnä 33.

3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen / Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet / Recording lawfulness and quorum of the meeting

Kokouskutsu (pdf)

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen / Kallandet av två protokolljusterare och två rösträknare / Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes

Hyrkkö (Järvinen), Poikolainen (Anttonen)

5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen / Fastställande av dagordningen / Confirming the agenda

6. Ilmoitusasiat / Anmälningsärenden / Announcements

  • 6.1 Syksyn ensimmäinen edustajiston iltakoulu järjestetään 27.8. ja ensimmäinen edustajiston kokous 6.9.
  • 6.2 Pierre Schumannin vastaus Aallon kv-opiskelijoiden avoimeen kirjeeseen

7.Hallitusinformaatio (Kangas, Liite 7)

Styrelseinformation
Information from the Board

Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa sekä päivitykset hallitusohjelmaan.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan ja päivitykset hallitusohjelmaan.

8. Ylioppilaskunnan talouden- ja omaisuudenhoitopolitiikka (Väätäinen, liitteet 8a-c)

Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 6/2010 ylioppilaskunnan talouden- ja omaisuudenhoitopolitiikan. Edustajiston samassa kokouksessa hyväksymän taloussäännön mukaan talouden- ja omaisuudenhoitopolitiikka päivitetään vuosittain. Vuonna 2011 politiikkaa ei päivitetty, jotta saataisiin paremmin käsitys ensimmäisen politiikan toimivuudesta. Loppuvuodesta 2011 taloustoimikunta aloitti politiikan päivitysprosessin. Taloustoimikunta sekä sen sijoitusjaosto ovat talousjohtajan avustuksella käsitelleen ja muokanneet vuonna 2010 hyväksyttyä politiikkaa kevään 2012 ajan.
Taloustoimikunta hyväksyi kokouksessaan 25.4.2012 liitteen mukaisen talouden- ja omaisuudenhoitopolitiikan edelleen hallituksen ja edustajiston käsiteltäväksi. Talouden- ja omaisuuden hoitopolitiikka koostuu itse politiikkapaperista sekä siihen liitetyistä sijoituspolitiikasta ja asuinkiinteistöpolitiikasta.
Asiaa käsiteltiin myös edustajiston iltakoulussa 14.5.

Esitys Edustajisto hyväksyi liitteen mukaisen päivitetyn talouden- ja omaisuudenhoitopolitiikan.

9. Huomionosoitusohjesääntö (Metso, liitteet 9a)

Erilaisilla yhteisöillä on perinteenä palkita ansioituneita toimijoita muistamisin ja kunnia- tai ansiomerkein. AYY:llä on tällä hetkellä olemassa tunnus, mutta ei erillisiä ansio- tai kunniamerkkejä eikä myöskään säännöstöä huomionosoitusten jakamiseen. Säännöstön tarkoitus on luoda rakenne huomionosoitusten jakamiseen ylioppilaskunnassa.
Esitys huomionosoitusohjesäännöksi on koottu hallituksen aamukoulussa, edustajiston iltakoulussa, edustajiston kokouksessa ja sääntötoimikunnan kokouksessa saatujen kommenttien ja toiveiden perusteella.
Esitystä käsiteltiin vielä edustajiston iltakoulussa 14.5.

Esitys Edustajisto hyväksyi liitteen mukaisen ylioppilaskunnan huomionosoitusohjesäännön.

10. SYL-liittokokousjohtosäännön hyväksyminen (Salmi, liite 10)

Syksyllä on Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokous, jonne kustakin jäsenylioppilaskunnasta lähtee delegaatio, jonka koko yksi edustaja alkavaa tuhatta jäsentä kohden edellisessä marraskuussa laskettuna.
Liittokokousjohtosääntö ottaa kantaa delegaation valintaan ja sen toimintaan.

Esitys Edustajisto hyväksyi liitteen mukaisen johtosäännön toiminnasta Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokouksessa.

11. Lähetekeskustelu ylioppilaskunnan organisaation uudistamisesta (Kangas)

Ylioppilaskunta valmistelee tulevaa strategiaansa ja taloudensopeuttamissuunnitelmaa. Tulevat taloudelliset säästötoimet saattavat edellyttää myös rakenteellisia muutoksia. Nuori ylioppilaskunta, strategiatyö ja taloudensopeuttaminen avaavat tilaisuuden tarkastella ylioppilaskunnan perinteistä operatiivista toimintaa ja hallintorakennetta kattavasti uudelta pohjalta.
Hallitus esittää, että edustajiston kävisi lähetekeskustelun ylioppilaskunnan organisaation uudistamisesta.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi käydyn keskustelun ylioppilaskunnan organisaation uudistamisesta.

12. Lähetekeskustelu ylioppilaskunnan medioiden tulevaisuudesta (Laak, Nortia)

Ylioppilaskunnan lehti Ainon päätoimittaja Vappu Kaarenoja ilmoitti hiljattain siirtyvänsä Ylioppilaslehden palvelukseen. Ainon toimituksessa on kerrottu tapahtuvan muitakin henkilövaihdoksia. Myöhäistämällä päätoimittajan rekrytointiprosessin aloittaminen syksyyn, ehditään tarkastella ylioppilaskunnan koko mediakenttää niin taloudensopeuttamistoimien kuin jäsenten tavoittavuuden näkökulmasta.
Hallitus esittää, että edustajisto kävisi lähetekeskustelun ylioppilaskunnan medioiden tulevaisuudesta ja ylioppilaskunnan lehden Ainon päätoimittajan rekrytoinnin siirtämisestä syksyyn.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi käydyn keskustelun ylioppilaskunnan medioiden tulevaisuudesta. Lisäksi edustajisto päätti merkitä tiedoksi ylioppilaskunnan lehden Ainon päätoimittajan rekrytoinnin siirtämisen syksyyn.

Taustaa:

13. Opiskelijakeskuksen selvitystyöryhmän perustaminen (Kangas)

Ylioppilaskunnan hallitus on käynyt alustavia keskusteluita mahdollisesta opiskelijakeskushankkeen toteutumisesta yhteistyössä Aallon opiskelijajärjestöjen kanssa. Virallisen hankkeen selvitystyön aloittamiseksi ja hankkeen kartoittamista päätöksentekoon varten hallitus esittää perustettavaksi mahdollisista rakennuttajakumppaneista koostuvan selvitystyöryhmän.

Esitys Edustajisto päätti perustaa selvitystyöryhmän ja valtuuttaa sen selvittämään ja suunnittelemaan mahdollista opiskelijakeskushanketta edustajiston päätöksentekoa varten. Lisäksi edustajisto valtuutti hallituksen nimeämään ylioppilaskunnan edustajat ja pyytämään Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:tä ja Teknologföreningen –nimistä osakuntaa nimeämään omat edustajansa. Työryhmässä on kolme jäsentä, yksi kultakin taholta, ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Ylioppilaskunnan edustajat toimivat hallituksen ohjauksessa ja raportoivat suoraan hankkeen selvitystyön edistymisestä edustajistolle.

14. Stipendiohjesäännön päivittäminen (Pursiainen, liite 14)

AYY jakaa jäsenilleen stipendejä edustajiston hyväksymän stipendiohjesäännön mukaisesti. Nykyisen stipendiohjesäännön soveltamisessa on noussut esille tapauksia, jotka stipendiohjesäännön olisi syytä kattaa. Hallitus on kevään aikana valmistellut stipendiohjesäännön päivityksen, jossa otetaan kantaa seuraaviin seikkoihin:

  • Voidaanko yksittäiselle hakijalle myöntää kaikki stipendityypit
  • Voidaanko vaihtostipendi myöntää palkattomaan harjoitteluun, josta saa opintopisteitä
  • Milloin on viimeinen mahdollinen ajankohta vaihtostipendin myöntämiselle vaihdon jälkeen
  • Milloin stipendien jakotoimikunnat on valittava

Esitys Edustajisto hyväksyi liitteen mukaiset muutokset stipendiohjesääntöön.

15. Muut esille tulevat asiat / Övriga uppkommande ärenden / Other business

16. Kokouksen päättäminen / Mötets avslutande / Closing of the meeting

  • No labels