Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Esityslista | Dagordning | Agenda

KOKOUSKUTSU / MÖTESKALLELSE / NOTICE OF MEETING

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 8/2012

Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 8/2012

Aalto University Student Union Representative Council 8/2012

Kokousaika 6.9.2012 kello 17.15

Tidpunkt 6.9.2012 klockan 17.15

Time September 6th, 2012 at 5.15 pm

Kokouspaikka Finlandia-sali, Lämpömiehenkuja 2, Espoo

Mötesplats Finlandia salen, Värmemansgränden 2, Esbo

Location Finlandia, Lämpömiehenkuja 2, Espoo

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 8/2012 yllämainitun mukaisesti.
Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder i mötet 8/2012 som ovannämnd.
I mötet behandlas de ärenden som nedtecknats i bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union’s Representative Council convenes for its meeting 8/2012 as written above.
The meeting will address the matters on the docket.

Espoossa 29.8.2012

I Esbo 29.8.2012

Espoo August 29th 2012

Piia Näränen

Edustajiston varapuheenjohtaja

Delegations vice ordförande

Vice Chair of the Representative Council

Esityslista / Dagordnign / Agenda

1. Kokouksen avaus / Mötets öppnande / Opening of the meeting

klo 17.19

2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen / Konstaterande av delegationsmedlemmar som är förhindrade att delta, jäviga, forlorandet av valbarhet, frånträdande och närvarande / Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present

Läsnäololistaus (pdf)

Nimenhuudossa 38.

3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen / Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet / Recording lawfulness and quorum of the meeting

Kokouskutsu (pdf)

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen / Kallandet av två protokolljusterare och två rösträknare / Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes

Lääkkölä (Kröger)

Melgin (Suomala)

5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen / Fastställande av dagordningen / Confirming the agenda

6. Ilmoitusasiat / Anmälningsärenden / Announcements

  • Edustajistopalaute 2/2012
  • Kangas kertoi, että blogiin tulossa joka viikko sektorikuulumiset. Lisäksi kertoi pyrkivänsä aktivoimaan edustajiston facebook-ryhmää. Lisäksi hän nosti esiin mahdollisuuden ottaa käyttöön sektorikohtaiset valiokunnat vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi.

7.Hallitusinformaatio (Kangas, Liite 7)

Styrelseinformation
Information from the Board

Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa sekä päivitykset hallitusohjelmaan.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan ja päivitykset hallitusohjelmaan.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan ja päivitykset hallitusohjelmaan.

8.Edustajiston 2. varapuheenjohtajan valinta

Ylioppilaskunnan sääntöjen pykälän 19 mukaan:

Edustajiston puheenjohtajiston muodostaa edustajiston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.
Edustajiston toinen varapuheenjohtaja Andrei Kalesnik on eronnut tehtävästään opiskelupaikan vaihdosta johtuen.

Ylioppilaskunnan sääntöjen pykälän 21 mukaan:

Jos edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja eroaa, menettää vaalikelpoisuutensa, vapautetaan tehtävästään tai tulee pysyvästi esteelliseksi taikka estyneeksi kesken toimikauden, valitsee edustajisto, katsoessaan tämän tarpeelliseksi, uuden puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tämän toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esitys Edustajisto valitsi edustajiston 2. varapuheenjohtajan.

Päätös Edustajisto valitsi edustajiston 2. varapuheenjohtajaksi Martin Aallon (ent. Toomla).

9.Ylioppilaskunnan toisen kvartaalin talouskatsaus (Väätäinen)

Talousjohtaja Väätäinen esittelee ylioppilaskunnan toisen kvartaalin talousluvut.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi ylioppilaskunnan toisen kvartaalin talouskatsauksen.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi ylioppilaskunnan toisen kvartaalin talouskatsauksen.

10.Ylioppilaskunnan medioiden tulevaisuus (Nortia, liite 10)

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalla on kaksi mediaa. Aino-niminen ylioppilaslehti perustettiin syksyllä 2009 jo ennen ylioppilaskunnan varsinaisen toimikauden alkua. Lehden vierelle perustettiin audiovisuaalinen kanava Aate keväällä 2011, Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnalta perintönä siirtyneen Otaniemi Underground Broadcasting Systemin (OUBS) lakkauttamisen jälkeen. Vuoden 2012 keväällä silloinen Ainon toimitus siirtyi kokonaisuudessaan uusiin tehtäviin, jolloin käynnistettiin medioiden tulevaisuuden suunnitteluprosessi alkuvuonna aloitetun taloudensopeuttamissuunnittelun luoman budjetin leikkauspaineen johdosta. Viestintäsektori valmisteli yhdessä pääsektorin kanssa loppukevään ja loppukesän aikana ratkaisuja medioiden tulevaisuudelle. Viestintästrategian ollessa vielä alkuvaiheessa, strategisesti kestävien ratkaisujen tuottaminen osoittautui suureksi haasteeksi.

Hallitus käsitteli asiaa aamukoulussaan 22.8. sekä kokouksessaan 24.8. ja päätti esittää edustajistolle päätöstä lakkauttaa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ylioppilasmedioiden kustantamisen 1.3.2013 mennessä ja perustaa ylioppilaskunnan kulttuurisektorille kulttuuriareenan aaltoyhteisön kohtaamispaikaksi.

Esitys Edustajisto päätti lakkauttaa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ylioppilasmedioiden kustantamisen 1.3.2013 mennessä ja perustaa ylioppilaskunnan kulttuurisektorille kulttuuriareenan aaltoyhteisön kohtaamispaikaksi. Kulttuuriareenasta vastaamaan palkataan kulttuurisektorille tuottaja, jonka tehtävänä on kehittää kulttuuriareenan toimintaa, palveluita ja tiloja. Medioiden lakkauttamiseen tarvittavat toimenpiteet suoritetaan kevään 2013 aikana.

Taustaa:

Päätös Ainon osalta edustajisto päätti palauttaa asian valmisteluun ja velvoittaa hallituksen tuomaan asian syksyn aikana uudestaan päätettäväksi. Jatkovalmistelua varten edustajisto ohjeisti hallitusta seuraavasti:

  • Ylioppilaskunnalla on lehti, jolla on päätoimittaja ja vapaaehtoispohjainen toimitus.
  • Lehti on riippumaton media, joka kertoo opiskelijoita ja etenkin aaltolaisia koskettavista asioista, luo yhteisöllisyyttä, herättää keskustelua ja kirjoittaa myös ylioppilaskunnan toiminnasta.
  • Lehden kustannukset ovat huomattavasti nykyistä alhaisemmat.

Edustajisto päätti lakkauttaa Aatteen 1.3.2013 alkaen ja velvoittaa hallituksen huolehtimaan Aatteen kalustosta siten, että edustajiston kokousten kuvaaminen onnistuu jatkossakin.

Kulttuuriareena-konseptia pilotoidaan Aatteen vanhoissa tiloissa Jämeräntaival 1:n remonttiin asti. Kulttuuriareenan jatkon osalta edustajisto päätti palauttaa asian valmisteluun ja velvoittaa hallituksen tuomaan asian syksyn aikana uudestaan päätettäväksi. Jatkovalmistelua varten edustajisto ohjeisti hallitusta seuraavasti:

  • Keskustelu kulttuuriareenasta irrotetaan mediakysymyksestä.
  • Kulttuuriareenaan liittyen hallitus selvittää mm. Jämeräntaival 1:n remontointimahdollisuudet (areena, asumiskäyttöön palauttaminen) ja miten kulttuuriareena asettuu osaksi ja muovaa muuta ylioppilaskunnan kulttuurisektoria. Lisäksi hallitus kirkastaa kulttuuriareena-konseptin ja sen tavoitteet.

11.Lähetekeskustelu ylioppilaskunnan ympäristölinjasta (Af Hällström, Liite 11)

AYY:n ympäristöryhmä on alkuvuoden aikana kehittänyt ylioppilaskunnalle ympäristölinjaa. Prosessissa on otettu huomioon kestävä kehitys sekä etsitty pitkän aikavälin tavoitteita ylioppilaskunnan ympäristölinjoille. Ympäristöryhmän linjaluonnos esitellään hallitukselle ja viedään edustajistoon lähetekeskusteluun.

Esitys Edustajisto kävi lähetekeskustelun ylioppilaskunnan ympäristölinjasta.

Iltakoulun esittely sekä kokouksen powerpoint

12. Muut esille tulevat asiat / Övriga uppkommande ärenden / Other business

13. Kokouksen päättäminen / Mötets avslutande / Closing of the meeting

  • No labels