Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Esityslista | Dagordning | Agenda

KOKOUSKUTSU / MÖTESKALLELSE / NOTICE OF MEETING

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 9/2012

Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 9/2012

Aalto University Student Union Representative Council 9/2012

Kokousaika 2.10.2012 kello 17.15

Tidpunkt 2.10.2012 klockan 17.15

Time October 2nd, 2012 at 5.15 pm

Kokouspaikka Ravintola Dylan, Hämeentie 153, Helsinki

Mötesplats Restaurang Dylan, Tavastvägen 153, Helsingfors

Location Restaurant Dylan, Hämeentie 153, Helsinki

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 9/2012 yllämainitun mukaisesti.
Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder i mötet 9/2012 som ovannämnd.
I mötet behandlas de ärenden som nedtecknats i bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union’s Representative Council convenes for its meeting 9/2012 as written above.
The meeting will address the matters on the docket.

Espoossa 25.9.2012
I Esbo 25.9.2012
Espoo September 25th 2012

Antti Karkola

Edustajiston puheenjohtaja

Delegationsordförande

Chair of the Representative Council

ESITYSLISTA | DAGORDNING | AGENDA

1. Kokouksen avaus / Mötets öppnande / Opening of the meeting

2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen / Konstaterande av delegationsmedlemmar som är förhindrade att delta, jäviga, forlorandet av valbarhet, frånträdande och närvarande / Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present

Läsnäololistaus (pdf)

3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen / Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet / Recording lawfulness and quorum of the meeting

Kokouskutsu (pdf)

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen / Kallandet av två protokolljusterare och två rösträknare / Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes

5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen / Fastställande av dagordningen / Confirming the agenda

6. Ilmoitusasiat / Anmälningsärenden / Announcements

6.1 AYY:n hallitus on asettanut Noora Laakin ja Kati Penttisen ehdolle SYL:n hallitukseen 2013.

6.2 Juha Isotalo on palannut opintovapaalta AYY:n koulutuspoliittiseksi asiantuntijaksi.

7. Hallitusinformaatio (Kangas, Liite 7) / Styrelseinformation / Information from the Board

Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa sekä päivitykset hallitusohjelmaan.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan ja päivitykset hallitusohjelmaan.

8. Toimeentulolinjapaperin päivittäminen (Penttinen, liite 8)

Tällä hetkellä AYY:n toimeentuloa käsittelevä linjapaperi keskittyy ainoastaan opintotukeen ja sen kehityskohteisiin. Linjapaperi on tänä vuonna avattu, jotta sitä laajennettaisiin käsittelemään myös muita opiskelijan toimeentuloon liittyviä asioita.

Pitkän pohdinnan jälkeen päädyttiin muodostamaan mielipidettä perustulosta. Perustulo on tänä vuonna aiheena erittäin ajankohtainen, sillä on hyvin todennäköistä, että asiasta puhutaan ja siihen muodostetaan kanta Suomen Ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokouksessa 24.-25.11. Näin perustavanlaatuiseen asiaan AYY:llä on hyvä olla virallinen kanta ennen liittokokousta, jotta paikalle lähetettävä delegaatio edustaa varmasti ylioppilaskunnan todellista mielipidettä.

Esitys Edustajisto päätti tehdä liitteen mukaiset muutokset ja lisäykset toimeentulolinjapaperiin.

9. Lähetekeskustelu ylioppilaskunnan taloudensopeuttamissuunnitelmasta vuosille 2012-2016 (Laak, Liite 9)

AYY:n taloustoimikunta suositti syksyllä 2011 ylioppilaskunnan menojen leikkaamista seuraavan viiden vuoden aikana 400 000 eurolla, jotta AYY:n toiminta olisi taloudellisesti kestävällä tasolla. Tämä tarkoittaa 80 000 euron vuosittaisia menoleikkauksia. Leikkaustarve otettiin huomioon vuoden 2012 talousarvion valmistelussa, joten leikattavaa on vielä noin 300 000 euron verran.
Menoleikkausten suunnitelmalliseksi toteuttamiseksi hallitus on valmistellut taloudensopeuttamissuunnitelman. Suunnitelman kehykset on käsitelty keväällä hallituksessa ja edustajistossa ja projektin kehityksestä on raportoitu hallitukselle syksyn aikana.

Esitys Edustajisto kävi lähetekeskustelun ylioppilaskunnan taloudensopeuttamissuunnitelmasta vuosille 2012-2016

10. Ylioppilaskunnan ympäristölinja (Af Hällström, Liite 10)

AYY:n ympäristöryhmä on alkuvuoden aikana kehittänyt ylioppilaskunnalle ympäristölinjaa. Prosessissa on otettu huomioon kestävä kehitys sekä etsitty pitkän aikavälin tavoitteita ylioppilaskunnan ympäristölinjoille. Ympäristöryhmän linja on esitelty hallitukselle ja sitä on käsitelty edustajiston lähetekeskustelussa.

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaisen ympäristölinjan.

11. Lähetekeskustelu asumisen linjapaperista (Ikonen, liite 11)

Asumisen linjapaperia pohjustettiin Asumisen visioryhmän työllä loppuvuodesta 2011 ja alkuvuodesta 2012 eteenpäin linjan kehittäminen on ollut AYY:n asumissektorin vastuulla. Edustajiston kokouksessa 5/2012 käytiin lähetekeskustelu pohjustamaan linjapaperin suunnittelua ja laajuutta.

Linjapaperi on nyt tilanteessa, jossa keskustellaan AYY:n asumistoiminnan missiosta ja arvoista. Tässä tilanteessa on suotavaa kuulla edustajistoa asiakohdissa, jossa yksimielisyyden saavuttaminen on vaikeaa, jotta linjapaperin viimeistely olisi mahdollisimman sujuvaa, eikä kompromisseja tarvitsisi päätöskokouksessa enää juuri tehdä.

Esitys Edustajisto kävi lähetekeskustelun asumisen linjapaperista.

12. Muut esille tulevat asiat / Övriga uppkommande ärenden / Other business

13. Kokouksen päättäminen / Mötets avslutande / Closing of the meeting

  • No labels