Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Edustajiston iltakoulu 5/2012 – Preparatory meeting of the Council 5/2012

Klondyke, Dipoli (Otakaari 24, 02150 Otaniemi), maanantai 19.3.2012 klo 17.00

Klondyke, Dipoli (Otakaari 24, 02150 Otaniemi), Monday, march 19th 2012 at 17.00

Iltakoulun aihepiirit / Topics of the preparatory meeting

Hallituksen työjärjestyksen päivittäminen / Updating the working order of the Board (Koskenniemi)

Hallituksen työjärjestyksen muutosten tarkoituksena on saattaa ne siihen kuntoon, että ne heijastavat AYY:n nykyistä toimintaa. Esimerkiksi tällä hetkellä jaostojen ja toimikuntien suhde on nurinkurinen, niin että AYY:ssa on tällä hetkellä jaosto-nimisiä toimikuntia ja toimikunta-nimisiä jaostoja. On järkevämpää muuttaa näiden suhteet työjärjestykseen kuin alkaa väkisin muuttamaan jo toimintaan juurtuneita käsitteitä.

Lisäksi hallituksen työjärjestykseen on tehty kielioppikorjauksia sekä vaihdettu virheellisiä termejä. Lisäksi on lisätty selkeyden vuoksi pääsihteerille läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksiin.

Työjärjestyksen 9§ on muutettu järjestyksen osalta selkeämmäksi sekä poistettu päätösluetteloita koskeva toinen momentti. Momentin poistosta keskusteltiin hallituksen aamukoulussa 16.3. ja hallitus päätti esittää edustajistolle kohdan poistamista. Syynä tähän on ylimääräisen byrokratian karsiminen. Päätösluettelot koettiin turhaksi tilanteessa, jossa hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat ovat julkisia ja nähtävissä sekä digitaalisessa että fyysisessä muodossa. Tässä mielessä AYY on edellä monia ylioppilaskuntia. Tämä kuitenkin velvoittaa hallintoa entistä nopeampaan toimintaan esityslistojen ja tarkastettujen pöytäkirjojen jaossa.

Ylioppilaskunnissa, joissa päätösluettelot ovat käytössä, ovat joko esityslistat tai pöytäkirjat salaisia. AYY:ssa tarkastetut pöytäkirjat sekä esityslistat ovat edustajiston saatavilla, joten informaation kulku toimii siltä osin hyvin.

Päätösluetteloiden tekemisestä aiheutuisi hallinnon puolelle usein jopa päällekkäistä työtä.

Työjärjestykseen ei ole lähdetty lisäämään mitään turhaa tai liian yksityiskohtaista, koska tarkoituksena on säilyttää hallituksen toiminnan dynaamisuus ja keveys.

Muutoksia on käsitelty sääntötoimikunnan tapaamisessa 15.2., sääntötoimikunnan kokouksessa 1/2012 14.3., hallituksen aamukoulussa 16.3. sekä hallituksen kokouksessa 12/2012 16.3.

Linjapaperi uusille opiskelijoille / Policy concerning new students (Penttinen)

Sosiaalipoliittinen sektori ja koulutuspoliittinen sektori ovat laatimassa linjapaperia uusille opiskelijoille, jossa käsitellään uusien opiskelijoiden vastaanottoa, orientaatiota ja tuutorointia. Tarkoituksena on laatia toiminnan pohjaksi yhteiset pelisäännöt, jotta eri kulttuuripohjista ja perinteistä ponnistavat toimijat kykenevät toimimaan paremmin yhteen.

Asuntotoiminnan linjapaperi / policy paper on housing (Ikonen)

Asuntotoiminnan pitkäjänteinen kehittäminen niin sääntöuudistusten kuin uudis- ja korjausrakentamisen sekä palveluiden suhteen edellyttää selkeän linjan asettamista. Tätä silmällä pitäen asumissektori pani viime vuonna alulle asuntotoiminnan linjan etsimisen jatkuvuuden parantamiseksi.

Edustajistossa on syytä käydä lähetekeskustelu, jossa kartoitetaan mitä aiheita edustajisto haluaa lopullisen AYY:n asumistoiminnan arvolinjauksien käsittävän.

Lokakuussa muodostettiin asumisen visiointiryhmä, joka kokoontui neljästi. Ryhmässä laadittiin jäsenien näkökulmasta linjapaperi ylioppilaskunnan harjoittaman asuntotoiminnan tulevaisuudesta. Asumisen visiointiryhmän linjapaperia voidaan käyttää pohjana ja lähtölaukauksena koko AYY:n asuntotoiminnan linjapaperin luomiselle.

  • No labels