Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Linjapaperi lukukausimaksukokeilusta - Policy Paper on Tuition Fee Trial

Linjapaperi lukukausimaksukokeilusta, hyväksytty 18.3.2010 (PDF)

Linjepapper om terminsavgiftsförsöket, godkänt på 18.3.2010 (PDF)

Policy Paper on Tuition Fee Trial, accepted on March 18th 2010 (PDF)

Lukukausimaksukokeilun hyödyt tulee osoittaa

Uusi yliopistolaki mahdollistaa lukukausimaksujen keräämisen EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta lukukausimaksukokeiluun osallistuvissa koulutusohjelmissa. Samanaikaisesti Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009–2015 sekä Aalto-yliopiston strategia linjaavat kunnianhimoisia tavoitteita entistä kansainvälisemmälle yliopistoyhteisölle. Aalto-yliopisto on ilmoittanut lukukausimaksukokeiluun 46 maisteriohjelmaa.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) on huolissaan yliopiston kansainvälisyydestä ja monimuotoisuudesta, sillä EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevat opiskelijat saattavat kaikota yliopiston käytäviltä. AYY haluaa painottaa, että kansainväliset opiskelijat eivät ole pelkkä kuluerä, sillä kansainvälisyys on yksi huippuyliopiston perusedellytyksistä. AYY on skeptinen lukukausimaksujen keräämisen hyödyllisyydestä ja toivoo, että kokeilun onnistumisesta ja lukukausimaksujen tuomasta lisäarvosta tehdään johtopäätökset vasta kokeilun ollessa loppusuoralla.

Lukukausimaksukokeilua on arvioitava monipuolisesti ja läpinäkyvästi

AYY pitää tärkeänä, että lukukausimaksukokeilun muistetaan olevan kokeilu. Lukukausimaksukokeilun tulokset on arvioitava kriittisesti ja läpinäkyvästi ennen kuin tehdään suunnitelmia muista lukukausimaksujen käyttöönottoon liittyvistä toimenpiteistä. Jotta kokeilun arviointi on ylipäänsä mahdollista, ei kokeiluun saa sisällyttää muita kuin kokonaan vieraskielisiä ohjelmia.
Arvioinnissa on otettava huomioon vähintään seuraavat kriteerit:

  • Aalto-yliopiston kansainvälistymistavoitteet eivät saa vaarantua ja uusia opiskelijoita pitää saada monipuolisesti kaikkialta maailmasta.
  • Opiskelijoiden tason on oltava korkea. Maksuilla ei voi kompensoida puutteellisia akateemisia meriittejä.
  • Kaikenlaisista sosiaalisista taustoista tulevien on voitava hakeutua opiskelijoiksi. Stipendijärjestelmän on taattava, etteivät maksut estä ketään suorittamasta opintoja.
  • Kokeilun taloudellisten vaikutusten arvioinnissa on otettava täysimääräisesti huomioon lukukausimaksujen keräämisen aiheuttamat kustannukset.
  • Kansallisella tasolla on otettava huomioon kansainvälisten opiskelijoiden merkitys Suomen työmarkkinoilla.

Kokeilun on oltava realistinen

Kokeilun tulee antaa mahdollisimman todenmukainen kuva lukukausimaksujen vaikutuksesta. Lukukausimaksujen taso kokeilun aikana ei voi poiketa siitä tasosta, mikä otettaisiin käyttöön, mikäli kokeilu todettaisiin onnistuneeksi. Saman periaatteen on myös koskettava stipendijärjestelmää, sillä muuten kokeilun tulokset ovat arvottomia pitkän aikavälin vaikutuksia arvioitaessa.

Stipendijärjestelmän on mahdollistettava Suomessa opiskelu myös vähävaraisille opiskelijoille. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi stipendien tulee kattaa lukukausimaksut kokonaan sekä tarjota rahaa elämiseen.

Tarveharkintaisuus stipendijärjestelmän lähtökohdaksi

Stipendit tulee jakaa ensisijaisesti tarveperustaisesti vähävaraisille opiskelijoille. Stipendin saajia ei tule valita lähtömaan taloudellisen tilanteen, vaan henkilökohtaisen varallisuuden perusteella, jotta myös vauraiden maiden vähävaraisilla opiskelijoilla olisi myös jatkossa mahdollisuus hakeutua Suomeen opiskelemaan.

Opiskelijoiden korkea taso on varmistettava yliopiston riittävän korkeilla pääsyvaatimuksilla, ei opintomenestyksen perusteella jaettavilla stipendeillä. Stipendejä on jaettava kaikille tarvitseville, jotta Aalto-yliopistoon saadaan tasokasta opiskelija-ainesta perhetaustasta ja lähtömaasta riippumatta.

Stipendijärjestelmä rahoitettava korkeakoulujen varoista

AYY:n mielestä stipendijärjestelmä tulee rahoittaa korkeakoululaitoksen varoilla. Kehitysyhteistyövarojen käyttäminen korkeakoulujen itse asettamien lukukausimaksujen kattamiseen sekä aivotuonnin rahoittamiseen ei ole hyväksyttävää. Lukukausimaksukokeilu ei saa olla kehitysyhteistyömäärärahojen siirto korkeakoululaitokselle.

Opiskelijoiden yhdenvertaisuudesta ei saa tinkiä

Lähtökohtana on oltava yhdenvertainen tiedeyhteisö, joka ei tee eroa ”maksavien asiakkaiden” ja tavallisten opiskelijoiden välillä. Kaikkien opiskelijoiden koulutukseen on panostettava tasapuolisesti maksutasosta riippumatta. Koulutusohjelmien ja palvelujen, kuten opintoneuvonnan, laatu ei saa olla riippuvainen siitä, maksavatko opiskelijat lukukausimaksuja vai eivät.

English translation of the policy paper

The benefits of the tuition fee trial must be proved

The new Universities Act enables the collection of tuition fees from students from outside the EU/ETA countries in degree programmes which take part in the tuition fee trial. At the same time, the Strategy for the Internationalisation of Higher Education Institutions 2009–2015 and Aalto University’s strategy define ambitious goals for an increasingly international academic community. Aalto University has registered 46 Master’s Programmes to the tuition fee trial.

The Student Union is concerned about the internationality and diversity of the University as students coming from outside the EU/ETA countries might disappear from the halls of the University. AYY would like to emphasise that international students are not only an expense, as internationality is one of the basic conditions of the leading universities. AYY is sceptical about the usefulness of the collection of tuition fees and hopes that the conclusions from the success of the trial and the added value brought by the tuition fees are only drawn when the trial is nearing completion.

Balanced and transparent evaluation of the tuition fee trial

AYY considers important that the tuition fee trial is remembered to be only a trial. The results of the tuition fee trial must be assessed critically and transparently before any plans on the following steps are made. In order to make the assessment of the trial possible in the first place, no other than fully foreign language programmes shall be included in the trial.

The assessment must take into account at least the following criteria:

  • Aalto University’s internationalisation goals must not be compromised and the university must continue to receive new students from a variety of countries all over the world.
  • The quality of students must be high. The fees cannot compensate for the lack of academic merits.
  • Students from all kinds of social backgrounds must have access to studies. A grant system must ensure that the payments do not prevent anyone from studying.
  • The administrative expenses caused by the collection of tuition fees must be fully taken into account when evaluating the financial impacts of the trial.
  • At the national level, the importance of international students in the Finnish labour market must be taken into account.

The trial has to be realistic

The trial must provide the most accurate picture possible of the impact of tuition fees. The level of tuition fees during the trial can not deviate from the level which will be introduced if the trial is found successful. The same principle should apply to the grant system; otherwise the trial results are worthless when assessing long-term effects.

The grant system must also enable the students of small means to study in Finland. To achieve this goal, the grants must cover the tuition fees completely and provide money for living expenses.

The grant system must be needs-based

Grants should be primarily allocated based on the needs of the students of small means. The recipients of the grant should be chosen based on one’s personal wealth instead of the financial situation of the country of origin, so that the students of small means from prosperous countries would also have the possibility to study in Finland in the future.

The high level of students must be ensured by requiring that all applicants meet equal academic criteria, instead of having grants which are based on academic success. Grants must be allocated to all those in need in order to guarantee that Aalto University receives high-quality students.

The grant system must be funded from the university budget

In AYY’s opinion, the grant system must be funded from the university budget. Using development cooperation funds to finance brain import and to cover tuition fees set by the universities themselves is not acceptable. The tuition fee trial cannot be a transfer of development cooperation funds to the university system.

The equality of students must not be compromised

The starting point must be an equal scientific community which makes no distinction between ”paying customers” and ordinary students. The education of all students must be invested in equally, regardless of payment level. The quality of degree programmes and services, such as study counselling, must not be dependent on whether the students pay tuition fees or not.

resume help