Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iltakoulut

3.5. klo 17

Kokousasiat

Ilmoitusasiat / Anmälningsärenden / Announcements

6.1 Hallitus on edellisessä kokouksessa ilmoitetun jälkeen kokoontunut seuraaviin kokouksiin, tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä ylioppilaskunnan internetsivuilla http://ayy.fi

  • Hallituksen kokous 15/2011 (15.4.2011);
  • Hallituksen kokous 16/2011 (20.4.2011);
  • Hallituksen kokous 17/2011 (29.4.2011);
  • Hallituksen kokous 18/2011 (4.5.2011).

Hallitusinformaatio / Styrelseinformation / Information from the Board

Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa ja päivitykset hallitusohjelmaan ”Kädet ilmaan 2011 – Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista”.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan ja päivitykset hallitusohjelmaan.

Aino-lehden päätoimittajan valinta (Putto) / Val av chefredaktör för Aino magasin / Election of the Aino Magazine editor-in-chief

Edustajisto nimitti kokouksessaan 2/2011 16.3.2011 Aino-lehden päätoimittajan valintatyöryhmän valmistelemaan uuden päätoimittajan valintaa Aino-lehdelle. Työryhmä haastattelee hakijoita päätoimittajan tehtävään vielä viikolla 18 (2.8.5.2011) ja tekee lopullisen esityksensä Aino-lehden päätoimittajasta edustajistolle ennen edustajiston kokousta 11.5.

Esitys Aino-lehden päätoimittajan valintatyöryhmä täydentää esityksen ennen edustajiston kokousta.

Valintatyöryhmän muistio (pdf)

Ylioppilaskunnan vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen (Väätäinen) / Godkännande av föregående års bokslut / Approval of the previous year’s accounts

Sääntöjen 16 §:n 1. momentin 3. kohdan mukaisesti edustajiston tulee kokoontua ainakin:

  • vuosittain viimeistään huhtikuussa, jolloin päätetään 12 §:n 15. ja 16. kohdissa mainituista asioista.
    Sääntöjen 12 §:n 15. ja 16. kohta ovat seuraavat:
  • 15. käsitellä hallituksen antamat kertomukset ylioppilaskunnan toiminnasta ja taloudesta sekä päättää niiden aiheuttamista toimenpiteistä;
  • 16. päättää ylioppilaskunnan tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;

Edustajisto käsitteli ylioppilaskunnan vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyntää kokouksessaan 3/2011 13.4.2011. Tuolloin tilinpäätöksen valmistelu oli kesken ja edustajisto päätti siirtää tilinpäätöksen hyväksymisen seuraavaan kokoukseensa 4/2011 11.5.2011.

Tilinpäätöksen mukaisesti ylioppilaskunnan vuoden 2010 tulos oli 363 821,55 euroa ylijäämäinen. Hallitus käsitteli tilinpäätöstä ja toimintakertomusta aamukoulussaan 29.4. Taloustoimikunta käsitteli asian kokouksessaan 2.5. Tilinpäätösasiakirjoja esiteltiin edustajiston iltakoulussa 3.5. Tilintarkastajat antavat lausuntonsa tilintarkastuskokouksessa 10.5.

Esitys Edustajisto päätti vahvistaa AYY:n vuoden 2010 toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä merkitä tiedoksi tilintarkastajien lausunnon (liite 9). Lisäksi edustajisto päätti jättää AYY:n vuoden 2010 ylijäämän 363 821,55 euroa yli- ja alijäämätilille.

Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2010 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille / Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsen / Discharge to the Board of Directors

Sääntöjen 12 §:n 26. kohdan mukaisesti edustajisto:

  • 16. päättää ylioppilaskunnan tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;

Edustajisto käsitteli vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2010 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille kokouksessaan 3/2011 13.4.2011. Tuolloin tilinpäätöksen valmistelu oli kesken ja edustajisto päätti siirtää myös vastuuvapauden myöntämisen seuraavaan kokoukseensa 4/2011 11.5.2011.

Esitys Edustajisto päätti

Talousinformaatio (Väätäinen) / Ekonomiinformation / Financial Information

Talousjohtaja esittelee kokouksessa ylioppilaskunnan ensimmäisen vuosineljänneksen talouskatsauksen.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi ylioppilaskunnan ensimmäisen vuosineljänneksen talouskatsauksen.

TTER:n asiakirjojen luettelointi (Hyrkkö) / Förteckning över TTER dokumenter / Listing the documents of TTER

Edustajisto päätti kokouksessaan 1/2011 seuraavasti:
Edustajisto päätti merkitä tiedoksi, että yliopistolain 30 §:n mukaisesti ylioppilaskunnan toiminnan ja asiakirjojen julkisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen toiminnan julkisuudesta.

Lisäksi edustajisto päätti velvoittaa hallituksen luetteloimaan kaikki Teekkaritoiminnan edistämisrahaston vuonna 2010 laatimat tai vastaanottamat asiakirjat ja toimittamaan luettelon tiedoksi AYY:n edustajiston kokoukseen sekä perustelemaan, mikäli osa TTER:n laatimista tai vastaanottamista asiakirjoista on osittain tai kokonaan ei-julkisia.

Lisäksi edustajisto päätti pyytää TTER:n johtokunnalta selontekoa siitä, miten johtokunta aikoo kehittää rahaston toimintaa erityisesti avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen liittyen.
Kokouksessaan 2/2011 edustajisto merkitsi tiedoksi katsauksen luetteloinnin tilanteeseen.

Hallitus on kokouksessaan 8/2011 velvoittanut arkistonhoitajan luetteloimaan kaikki TTER:n vuonna 2010 laatimat ja vastaanottamat asiakirjat ja toimittamaan luettelon hallituksen puheenjohtajalle. Luettelon tulee sisältää ainakin asiakirjan nimi (tai vastaava tunniste), tyyppi, päiväys, tieto siitä, onko asiakirja julkinen sekä perustelu, mikäli asiakirja on osittain tai kokonaan ei-julkinen.
Luettelointi on käynnissä ja valmistuu ennen edustajiston seuraavaa kokousta. Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 12/2011 1.4.2011 ja päätti esittää edustajistolle, että:
se merkitsisi tiedoksi luettelon Teekkaritoiminnan edistämisrahaston (TTER) vuonna 2010 laatimista ja vastaanottamista asiakirjoista. Hallitus täydentää esitystään liitteellä ennen edustajiston kokousta. Hallitus täydensi esitystä liitteellä kokouksessaan 14/2011 13.4.2011.

Edustajisto käsitteli TTER:n asiakirjojen luettelointia kokouksessaan 3/2011 13.4.2011 ja päätti tuolloin jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseensa.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi luettelon (liite 12) Teekkaritoiminnan edistämisrahaston (TTER) vuonna 2010 laatimista ja vastaanottamista asiakirjoista.

Periaatepäätös AYY Palvelu Oy:n toiminnan laajentamisesta (Saastamoinen) / Resolution om expandera AYY Palvelu Oy’s verksamhet / Resolution on expanding the operations of the AYY Palvelu Oy

AYY-Palvelu Oy on Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kokonaan omistama tytäryhtiö, joka tuottaa ylioppilaskunnan puolesta isännöintipalveluita, harjoittaa pienimuotoista kirjankustannusta sekä pitää kirjakauppaa ja jäsenpalvelupistettä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tiloissa Helsingissä.

Kuluneen kevään aikana on pohdittu AYY-Palvelu Oy:n toiminnan laajentamista Otaniemen kampukselle. Uudessa palvelupisteessä otettaisiin myyntiin Aalto-yliopiston ja sen ylioppilaskunnan brändi-tuotteita sekä myöhemmin tulevaisuudessa koulumme opiskelijoiden Design-tuotteita.

Edustajiston ja hallituksen puheenjohtajat ovat katsoneet, että AYY-Palvelu Oy:n toiminnan laajentaminen Otaniemen kampukselle vaatii edustajistolta periaatteellisen hyväksynnän. Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 17/2011 29.4.2011 ja päätti tuolloin esittää edustajistolle AYY-Palvelu OY:n toiminnan laajentamista Otaniemen kampukselle.

Esitys Edustajisto päätti osaltaan hyväksyä AYY-Palvelu Oy:n toiminnan laajentamisen Otaniemen kampukselle.

Kanavan linjapaperi ja lisätalousarvio (Mattila) / Kanalens politik och tilläggsbudget / The channels policy and supplementary budget

Edustajisto päätti kokouksessaan 3/2011 seuraavasti:
OUBS:n toiminta lopetetaan voimassaolevien työsopimusten päättyessä 31.5.2011. Tilalle perustetaan 1.6.2011 lukien uusi ylioppilaskunnan kanava, jonka linjapaperi ja lisätalousarvio tuodaan edustajiston hyväksyttäväksi toukokuun kokoukseen.
Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 17/2011 29.4.2011 ja esittää edustajistolle hyväksyttäväksi liitteen 14.1 mukaista AYY:n kanavan linjapaperia. Lisäksi hallitus käsitteli kokouksessaan 18/2011 4.5.2011 liitteen 14.2 mukaista lisätalousarviota, jota se myös esittää edustajistolle hyväksyttäväksi.

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen 14.1 mukaisen AYY:n kanavan linjapaperin ja liitteen 14.2 mukaisen lisätalousarvion.

Liite 14.1 (pdf)

Liite 14.2 (pdf)

Kanavan nimi (Mattila) / Kanals namn / Name of the channel

AYY:n uusi kanava tarvitsee nimen. Jäsenistölle annettiin mahdollisuus ehdottaa kanavalle uutta nimeä. Ehdotuksia pystyi jättämään sähköisesti 21.4.–5.5. ja AYY:n viestinnän ryhmä X keräsi niitä myös Aaltowappuun osallistuneilta Senaatintorilla 26.4. Viestinnän ryhmä X suorittaa esikarsinnan 6.5. Hallitus valitsee 6.5. edustajistolle esitettävät nimivaihtoehdot viestinnän ryhmä X:n valitsemien ehdotusten joukosta.

Esitys Hallitus päätti esittää edustajistolle kahta nimeä. Hallitus täydentää esitystä ennen edustajiston kokousta.

Muut esille tulevat asiat / Övriga uppkommande ärenden / Other business

Päätösluettelo

PÄÄTÖSLUETTELO edustajiston kokouksesta 4/2011, joka pidettiin