Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Liite / Bilaga / AppendixNro / Nummer / Number
Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting (päivitetty/updated 16.11.2015 klo 11.00)2
Kokouskutsu / Möteskallelse / Notice of meeting3
Esityslista5a
Dagordning5b
Agenda5c

Edustajiston ja edustajistoryhmien kokoonpanojen toteaminen / Konstaterandet av delegationens och delegationsgruppernas sammansättning / Stating the composition of the Representative Council and its Groups: Vahvistettu vaalitulos / Bekräftat resultatet / Confirmed election results

7a
Edustajistoryhmät ja niiden toimihenkilöt / Information of the composition of the Representative Council and its Groups7b