Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Esityslista | Dagordning | Agenda

Iltakoulut

27.1. klo 17

Bloggaus löytyy täältä: http://hallitusblogi.ayy.fi/?p=886
Slidet täältä: http://www.slideshare.net/atteharjanne/yv-iltakouluun
Slidet myös pdf:nä wikistä

Kokousasiat

Ilmoitusasiat

Hallitus on vuoden 2011 alun jälkeen kokoontunut seuraaviin kokouksiin, tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä ylioppilaskunnan internetsivuilla http://ayy.fi

 • Hallituksen kokous 1/2011 (12.1.2011);
 • Hallituksen kokous 2/2011 (19.1.2011).

Hallitus on kokouksessaan 1/2011 järjestäytynyt seuraavasti:

 • Saara Hyrkkö - puheenjohtaja
 • Voitto Kangas - Aalto-yhteisö, kulttuuri
 • Antti Karkola - koulutuspolitiikka, opintoasiat ja kansallinen edunvalvonta
 • Kalle-Heikki Koskinen - asuminen ja palvelut
 • Arjo Laukia - koulutuspolitiikka, Aalto-yliopisto
 • Henna Mattila - viestintä ja järjestöasiat
 • Teemu Peltokallio - kansainväliset asiat ja liikunta
 • Ville Poikolainen - varapuheenjohtaja
 • Mikko Saastamoinen - yrityssuhteet ja sidosryhmät
 • Salla Seppälä - sosiaalipolitiikka

Lisäksi hallitus päätti hallituksen jäsenten vastaavan seuraavalla tavalla oman toiminnan osa-alueiden lisäksi hoidettavista osa-alueista:

 • Uudet opiskelijat - Salla Seppälä
 • Vapaaehtoistoimijat - Voitto Kangas
 • Neuvosto ja erityisasemayhdistykset - Ville Poikolainen
 • Strategiatyö - Ville Poikolainen
 • Eduskuntavaalit - Antti Karkola
 • Edunvalvontasektorin koordinointi - Arjo Laukia
 • Kuntavaikuttaminen - Kalle-Heikki Koskinen
 • Kaksikielisyys - Ville Poikolainen
 • Kolmikielisyys - Teemu Peltokallio
 • Kampusasiat - Kalle-Heikki Koskinen
 • Alumnitoiminta - Mikko Saastamoinen
 • Kehitysyhteistyö - Voitto Kangas
 • Ympäristöasiat - Ville Poikolainen
 • TEK ry - Ville Poikolainen
 • SEFE ry - Mikko Saastamoinen
 • Ornamo ja muut taidealojen ammattiliitot - Henna Mattila
 • Taide ja kulttuurielämä - Voitto Kangas

Edustajiston puheenjohtajan tulkinta hallituksen kokouksessaan 56/2010 31.12.2010 esittämistä muutoksista edustajiston työjärjestykseen ja ylioppilaskunnan sääntöihin.

Ensimmäisen hallituksen kokouksessaan 56/2010 31.12.2010 esittämä toive edustajistolle.

Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan toimintaa vuosina 2007-2009 käsittelevät asiakirjat (Väisänen) asiakirjat lisätään mahdollisimman pian:

Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen salaamat asiakirjat (Helsingin hallinto-oikeudelle 19.1.2009 toimitettu luettelo salatuista asiakirjoista):

Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan tulevaisuustyöryhmän kokousmuistiot___8.1.2008, 23.1.2008, 31.1.2008, 15.2.2008, 28.2.2008, 7.3.2008, 12.3.2008, 28.3.2008, 4.4.2008, 15.4.2008, 29.4.2008, 6.5.2008, 20.5.2008, 28.5.2008, 6.6.2008, 11.6.2008, 18.6.2008, 6.8.2008, 27.8.2008, 1.9.2008, 10.9.2008, 18.9.2008, 24.9.2008, 1.10.2008, 6.10.2008, 8.10.2008, 15.10.2008, 22.10.2008, 4.11.2008, 12.11.2008, 21.1.2009, 18.5.2009.

Muut Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan toimintaa käsittelevät asiakirjat:

Hallitusinformaatio

Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedokseen hallituksen kertomuksen toiminnastaan.

Omaisuusneuvottelujen etenemistilanteen raportoiminen edustajistolle (pöydältä)

Edustajisto päätti kokouksessaan 10/2010 30.11.2010 palauttaa asian Ylioppilaskunnan ja sen jäsenten etua koskevien laillisuusepäselvyyksien selvittäminen valmisteluun hallitukselle ja velvoittaa hallituksen palaamaan asiaan, mikäli omaisuuslahjoituksiin liittyvissä neuvotteluissa ei edetä.

Hallitus päätti kokouksessaan 51/2010 3.12.2010 esittää edustajistolle raportin omaisuusneuvottelujen etenemistilanteesta kokouksessa 16.12. Edustajisto päätti kokouksessaan 11/2010 16.12.2010 jättää asian pöydälle. Asian esittelee AYY:n hallituksen 2010 puheenjohtaja Valtonen.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen raportin omaisuusneuvottelujen etenemistilanteesta.

Ylioppilaskunnan arkiston palauttaminen kokonaisuudessaan ylioppilaskunnan hallintaan Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:ltä (pöydältä)

Asian on tuonut esityslistalle edustajiston jäsen Väisänen edustajiston työjärjestyksen 9 §:n 3. momentin perusteella. Edustajisto päätti kokouksessaan 11/2010 16.12.2010 jättää asian pöydälle.

AYY:n hallitus on Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:lle (jäljempänä Yhdistys) tammi-helmikuussa 2010 tehdyissä kirjallisissa ja suullisissa yhteydenotoissa sekä 22.2.2010 Helsingin poliisilaitokselle toimitetussa virka-apupyynnössä todennut Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan (KY) arkiston olevan kokonaisuudessaan AYY:n omaisuutta Kansallisarkiston 10.2.2010 antaman lausunnon kuvaamalla tavalla. Arkisto kattaa arkistolaissa kuvatusti sekä kirjalliset että sähköiset asiakirjat ja se on jakamaton kokonaisuus. Arkistoon eivät sen sijaan sisälly erilaiset irtaimistoksi laskettavat esineet.

Yhdistys on toistuvasti kiistänyt AYY:n omistusoikeuden, mutta AYY:llä olevien asiantuntijalausuntojen perusteella Yhdistyksen käyttämillä perusteilla ei ole oikeudellista pohjaa. Lisäksi Yhdistyksen perusteluinaan käyttämä 13.10.2009 allekirjoitettu siirtokirja ei ole AYY:n kannalta laillinen: siirtokirja on allekirjoitettu ilman KY:n hallituksen päätöstä välittömästi sen jälkeen, kun KY:n edustajisto on vain valtuuttanut hallituksen allekirjoittamaan siirtokirjan. Kyseisestä edustajiston valtuutuspäätöksestä on lisäksi valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen, joten siirron valtuuttamisesta ei ole edes edustajiston osalta olemassa lainvoimaista päätöstä. Valituksen käsittelyn ei toisaalta pitäisi viivyttää AYY:n toimenpiteitä asiassa, sillä siinä on kyse pelkästä valtuutuspäätöksestä, jolla ei ole oikeudellista vaikutusta arkiston omistusoikeuteen.

KY:n arkisto on kokonaisuudessaan AYY:n omaisuutta, ja sen kuuluisi olla kokonaisuudessaan AYY:n hallinnassa arkisto- ja julkisuuslakien mukaisesti sekä julkisilta osiltaan alkuperäismuodossaan nähtävillä ilman mitään reunaehtoja. AYY:n hallitus on todennut tämän toistuvasti lausunnoissaan hallintotuomioistuimille.

AYY haki merkittävän osan arkistomateriaaleista Yhdistykseltä 27.4.2010, mutta tämän jälkeen on osoittautunut, että haetussa aineistossa on merkittäviä puutteita. AYY:n tiedossa ei ole myöskään se, mitä kaikkea KY:n arkistomateriaalia on alun perin ollut olemassa: on esimerkiksi kuultu, että KY-talon kellarikerroksessa olisi merkittävä määrä KY:n liiketoimintahistoriaan liittyneitä asiakirjoja, jotka eivät sijainneet 13.10.2009 allekirjoitetun siirtokirjan kuvauksen piirissä eli KY-talon 2. kerroksessa sijainneessa arkistossa.

Nykyisen tilanteen johdosta AYY syyllistyy jatkuvasti julkisuus- ja arkistolakien rikkomiseen, mistä saattaa aiheutua merkittäviä vastuukysymyksiä ylioppilaskunnan hallitukselle ja työntekijöille. Ryhtymällä välittömästi toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi varmistetaan se, että AYY:n hallitus ja työntekijät eivät päädy aiheetta vastuuseen mahdollisista rikkomuksista.

Edustajiston jäsen Väisänen on liittänyt esitykseensä seuraavan päätösesityksen. Hallituksella on mahdollisuus, niin halutessaan, tehdä asiassa pohjaesitys edustajistolle.

Esitys Edustajisto päätti velvoittaa hallituksen ryhtymään välittömästi kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta AYY:lle palautuu viipymättä kaikki Kansallisarkiston lausunnon mukaan AYY:n omaisuutta oleva KY:n arkistomateriaali Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:ltä ilman mitään arkiston hallintaa tai käyttöä koskevia reunaehtoja, siten että AYY voi noudattaa toiminnassaan julkisuus- ja arkistolakien määräyksiä Kansallisarkiston lausunnon ja AYY:n hallituksen linjausten mukaisesti.

Edustajisto valtuutti hallituksen käyttämään asiaan tarvittavat kohtuulliset taloudelliset resurssit.

Teekkaritoiminnan edistämisrahaston asiakirjojen julkistaminen

Asian käsittelyä ovat pyytäneet 16.12.2010 sääntöjen 16 §:n nojalla edustajiston jäsenet Kanninen Tiina, Myllynen Antti, Patouchas Alexander ja Salonen Tapani sekä varajäsenet Aalto Aleksi ja Peljo Janne.

Teekkaritoiminnan edistämisyhdistys ry (TTEY) lahjoitti keväällä 2006 pääosan omaisuudestaan TKY:lle perustettavaan Teekkaritoiminnan edistämisrahastoon (TTER). Lahjoituksen mukana tuli esitys rahaston säännöiksi, ja TKYE hyväksyi säännöt perustaessaan rahaston ja ottaessaan lahjoituksen vastaan. (Lähde: AYY:n hallituksen kokouksen esityslista 54/2010).

Rahaston tarkoituksena on apurahoja jakamalla tukea AYY:n ja sen jäsenten ja sen yhteydessä toimivien yhteisöjen pyrkimyksiä, herättää ja ylläpitää harrastusta teknillisiin, tieteellisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä kulttuurin harjoittamiseen. (Lähde: TTER:n verkkosivut).

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) tilintarkastaja on 30.11.2010 päivätyssä väliraportissa tilikauden aikaisesta tarkastuksesta todennut TTER:n asemasta seuraavaa:
”Juridisesti rahaston varallisuus ja pääoma ovat osa AYY:n tasevarallisuutta, jonka hoidosta ja käytöstä vastaa viime kädessä AYY:n taloustoimikunta ja hallitus”.

TTER:n sääntöjen 5§:ssä todetaan: ”Apurahojen jaosta päättää rahaston johtokunta. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. (...) Johtokunnan nimittää AYY:n edustajisto.”

AYY:n hallituksen 26.3.2010 Helsingin hallinto-oikeudelle antamassa lausunnossa kirjoitetaan mm. seuraavaa:
”Uuden yliopistolain 30 § 2 mom. mukaan yliopiston ja ylioppilaskunnan toiminnan julkisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Näin ollen on selvää, että 1.1.2010 ylioppilaskunnan, kuten AYY:n, toimintaan sovelletaan julkisuuslakia.
(...)
Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin päätöksessään 16.10.2009 (taltionumero 2556) todennut sivulla 15 asiakirjojen julkisuudesta seuraavaa:
’Julkisuuslaki ei tunne mahdollisuutta julistaa asiakirjoja salaisiksi, Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei laissa toisin säädetä.’”

AYY:n arkistonhoitaja on 13.12.2010 lähettämässään sähköpostissa vastannut edustajiston jäsenen asiakirjapyyntöön seuraavasti:
”(...) avustushakemukset (sekä hyväksytyt että varsinkin hylätyt), niiden liitteet, projektikuvaukset, toteutumisraportit, avustushakemusten arvioinnit sekä päätösten arvioita sisältävät perusteet eivät ole Suomessa julkista tietoa.”

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (25.5.1999/621) toteaa asiakirjan julkiseksi tulemisesta seuraavaa:
”6 § Viranomaisen laatiman asiakirjan julkiseksi tuleminen
Viranomaisen laatima asiakirja tulee julkiseksi, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta tässä tai muussa laissa säädetä, seuraavasti:
(...)
8) päätös, lausunto, toimituskirja ja viranomaisen sopimusosapuolena tekemä ratkaisu sekä niiden käsittelyä varten viranomaisessa laaditut muistiot, pöytäkirjat ja muut kuin 1-3 tai 5-7 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, kun päätös, lausunto, toimituskirja tai sopimus on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu;
9) muu kuin 1-3 sekä 5-8 kohdassa tarkoitettu asiakirja, kun asia, jota se koskee, on siinä viranomaisessa käsitelty loppuun”

”7 § Viranomaiselle toimitetun asiakirjan julkiseksi tuleminen
Viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa toimitettu asiakirja tulee julkiseksi, kun viranomainen on sen saanut, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta tässä tai muussa laissa säädetä.”

Edellä mainittuun viitaten, TTER:n ratkaisut apurahojen osalta sekä niiden käsittelyä varten laaditut muistiot, pöytäkirjat ja muut asiakirjat ovat julkisuuslain 6 §:n nojalla lähtökohtaisesti julkisia asiakirjoja.

Vastaavasti, TTER:lle osoitetut asiakirjat, kuten avustushakemukset, niiden liitteet tai projektikuvaukset ovat lähtökohtaisesti julkisuuslain 7 §:n nojalla tulleet julkisiksi, kun AYY on ne vastaanottanut.

AYY:n tilintarkastaja on raportissaan 30.11.2010 huomauttanut hallitusta TTER:n ”Aallon pohja” -projektille myöntämien avustusten osalta:
”Toivomme AYY:n hallitukselta selvitystä, miten em. apurahojen myöntö on liittynyt AYY:n sääntöjen mukaiseen toimintaan.”

Jotta edustajisto voi puolueettomasti arvioida, ovatko ”Aallon pohja” -nimiselle projektille myönnetyt apurahat miltään osin liittyneet AYY:n sääntöjen mukaiseen toimintaan, sillä on oltava esteettömästi käytössään kaikki TTER:n kyseiselle projektille myönnettyjen avustusten päätöksentekoon liittyvät asiakirjat julkisilta osin.

Asian käsittelyä vaatineet edustajiston jäsenet ovat liittäneet esitykseensä seuraavan päätösesityksen. Hallituksella on mahdollisuus, niin halutessaan, tehdä asiassa pohjaesitys edustajistolle.

Esitys AYY:n edustajisto päätti velvoittaa AYY:n hallituksen luetteloimaan kaikki Teekkaritoiminnan edistämisrahaston vuonna 2010 laatimat tai vastaanottamat asiakirjat ja toimittamaan luettelon tiedoksi AYY:n edustajiston seuraavaan kokoukseen.

AYY:n edustajisto päätti velvoittaa AYY:n hallituksen tuomaan kaikki TTER:n vuonna 2010 vastaanottamat tai laatimat asiakirjat julkisilta osiltaan (esimerkiksi henkilötiedot peitettynä) tiedoksi AYY:n edustajiston seuraavaan kokoukseen.

AYY:n edustajisto päätti velvoittaa AYY:n hallituksen esittämään julkisuuslakiin tai muuhun lakiin liittyvän perustelun jokaisen TTER:n vuonna 2010 vastaanottaman tai laatiman asiakirjan osalta, joita se pitää kaikilta osiltaan ei-julkisena.

Yleisvaliokunnan perustaminen

Edustajiston työjärjestyksen 23 §:n mukaisesti:
Edustajisto voi erillisellä päätöksellä perustaa valiokuntia. Edustajiston on määrättävä perustamaansa valiokuntaa asettaessaan sen tehtävä, toimikausi, puheenjohtaja ja jäsenet.

Edustajiston valiokuntien työskentelyssä noudatetaan, ellei tästä työjärjestyksestä tai ohjesäännöistä muuta johdu, hallituksen työjärjestystä valiokunnan puheenjohtajan tarpeelliseksi katsomin osin.

Yleisvaliokunnan tarkoituksena on sujuvoittaa edustajiston kokouksia, parantaa edustajiston jäsenten vaikutusmahdollisuuksia ja edistää edustajistoryhmien välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä. Valiokunnalla ei ilman erillistä edustajiston päätöstä tai ohjeistusta ole muodollista päätösvaltaa edustajistossa käsiteltäviin asioihin eikä se ota kantaa päätösesitysten sisältöön. Yleisvaliokuntaan valitaan puheenjohtajan lisäksi edustajiston jäsenten ja varajäsenten keskuudesta viisi varsinaista jäsentä ja heille viisi varajäsentä.

Esitys Edustajisto päätti perustaa yleisvaliokunnan. Yleisvaliokunnan tehtävänä on valmistella edustajiston kokousten asioiden käsittelyä ja menettelytapakysymyksiä ennen kutakin edustajiston kokousta, ja vahvistaa edustajistoryhmien välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua. Yleisvaliokunnan toimikausi alkaa 2.2.2011 ja päättyy 31.12.2011.

Yleisvaliokunnan kokoonpano vuodelle 2011 on seuraava:

 • Atte Harjanne (puheenjohtaja)
 • N.N, varalla N.N.
 • N.N, varalla N.N.
 • N.N, varalla N.N.
 • N.N, varalla N.N.

Yleisvaliokunnassa on läsnäolo-oikeus sekä varsinaisilla että varajäsenillä. Yleisvaliokunnan sihteerinä toimii ylioppilaskunnan pääsihteeri tai hallintosihteeri. Hallituksen puheenjohtaja ja edustajiston varapuheenjohtajat ovat puhe- ja läsnäolo-oikeutettuja yleisvaliokunnan kokouksissa. Yleisvaliokunnan puheenjohtaja voi antaa myös muille henkilöille läsnäolo- ja puheoikeuden, ellei yleisvaliokunta ehdottomalla enemmistöllä päätä rajoittaa läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi.

Lähetekeskustelu edustajiston työjärjestyksen päivittämisestä

Edustajiston työjärjestyksessä on AYY:n edustajiston tähänastisen toiminnan aikana havaittu jonkin verran päivittämisen tarvetta. Käsiteltäviä asioita ovat ainakin ratkaisuvallan pidättämisen tarkentaminen sekä joidenkin asioiden siirto sääntötasolle.

Työjärjestyksen muutoksista on tarkoitus päättää keväälle 2011 suunniteltujen sääntömuutosten jälkeen kokouksessa 3/2011.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi käymänsä keskustelun edustajiston työjärjestyksen päivittämisestä.

Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan (KY) vuoden 2009 tilinpäätös

KY yhdistyi 1.1.2010 osaksi Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaa. AYY:n sääntöjen 16 §:n mukaisesti edustajisto kokoontuu ainakin:
3. vuosittain viimeistään huhtikuussa, jolloin päätetään 12 §:n 15. ja 16. kohdissa mainituista asioista.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 12 §:n mukaisesti edustajiston tehtävänä on:
15. käsitellä hallituksen antamat kertomukset ylioppilaskunnan toiminnasta ja taloudesta sekä päättää niiden aiheuttamista toimenpiteistä;
16. päättää ylioppilaskunnan tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;

Tilinpäätöksen hyväksyminen on viivästynyt hallituksen selvittäessä KY:n edustajiston kokouksessa 8/2008 käsitellyillä lahjakirjoilla ja 9/2009 käsitellyllä siirtokirjalla tehtyihin lahjoituksiin liittyviä epäselvyyksiä.

Taloustoimikunta hyväksyi kokouksessaan 13.4.2010 osaltaan tilinpäätöksen käsiteltäväksi edelleen. Lisäksi taloustoimikunta käsitteli asiaa lyhyesti kokouksessaan 8.12.2010. Hallituksen puheenjohtaja on ilmoittanut hallituksen käsittelevän tilinpäätöksen esittämistä kokouksessaan 10.12.2010.

Tilintarkastajat ovat toimittaneet tilinpäätösluonnoksista alustavan lausuntonsa ja antavat lopullisen lausunnon hallituksen päätöskäsittelyn jälkeen.

Tilinpäätös- ja toimintakertomusluonnokset ovat tämän kokouskutsun liitteenä. Tilinpäätösluonnoksen mukaisesti KY:n vuoden 2009 tilinpäätös on 29.940.751,83 euroa alijäämäinen.

Tilinpäätöksen hyväksymistä käsiteltiin edustajiston kokouksessa 11/2010 16.12.2010 muiden esille tulevien asioiden yhteydessä.

Esitys Edustajisto päätti vahvistaa KY:n vuoden 2009 toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä merkitä tiedoksi tilintarkastajien lausunnon.

Lisäksi edustajisto päätti jättää KY:n vuoden 2009 alijäämän 29.940.751,83 euroa yli- ja alijäämätilille.

Muut esille tulevat asiat

Päätösluettelo

PÄÄTÖSLUETTELO edustajiston kokouksesta 1/2011, joka pidettiin