Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VALTUUKSIA TYÖRYHMÄLLE

"Toteuttaa ja avata haku edustajiston hyväksymän aikataulun ja
periaatteiden mukaisesti, lisäksi työryhmä valmistelee edustajistoa
kuultuaan esityksen pääsihteerin palkakaksi. Päätöksen palkasta tekee
työryhmä (tai johtoryhmä työryhmän esityksestä)."

Perustelut: palkasta käytävä keskustelu kuuluisi varsinaisesti
budjetin valmisteluun. Syksyn aikataulu on kuitenkin sellainen että
pääsihteerin palkka tulee olla tiedossa lokakuun loppuun mennessä, kun
haku sulkeutuu ja budjetista päätetään samassa kokouksessa kun
pääsihteerin palkkaamisesta. Lisäksi ei ole nähty järkevänä julkista
keskustelua tarkasta euromäärästä haun ollessa auki, joka voisi
asettaa hakijat epäoikeuden mukaiseen tilanteeseen, jos heillä on
erimäärin tietoa käytettävissä. Työryhmän ajatuksena on että
palkkataso olisi kilpailukykyinen valmistuneen ekonomin,
diplomi-insinöörin ja taiteidenmaisterin palkan kanssa.

AIKATAULU

 • Haku avataan viimeistään maanantaina 5.10.
 • Haku on avoinna torstaihin 29.10. asti
 • Edustajistolle tehdään esitys ja toimitetaan tarvittava materiaali viimeistään 16.11.
 • Pääsihteeri aloittaa toimessaan viimeistään 1.1.2010

Lisäksi alustavasta aikataulusta edustajistolle tiedoksi:

 • Haastatteluun kutsuttavat valitaan valintatyöryhmän kokouksessa 3.11. klo 16.00.
 • Haastattelut tehdään 9.11. alkavalla viikolla

= VALINTATAVASTA=
"Työryhmä esittää edustajistolle 2-4 ehdokasta. Työryhmä voi
yksimielisellä päätöksellä päättää ehdottaa vain yhtä ehdokasta."

Perustelut: Pääsihteerin valinta on edustajiston tärkeimpiä tehtäviä,
joten lopullinen päätös tulee olla edustajiston päätös, johon se itse
pystyy vaikuttamaan. Lähtökohtana on että työryhmä esittää 2-4
hakijaa, jotka edustajisto haastattelee haluamallaansa tavalla.
Tärkeää on että edustajisto käyttää riittävästi aikaa valittaviin
henkilöihin perehtymiseen. Edustajistotyhmien tekemien haastatteluja
on mahdollista perustella muun muassa tehtävän poliittisella
luonteella. Ajatuksena siinä että voi yksimielisesti ehdottaa on, että
jos työelämästä ilmaantuu ylivoimainen hakija, joka ei halua/voi
nykyisten sitoumusten takia osallistua edustajiston julkiseen
prosessiin, voitaisi häntä kuitenkin tehtävään esittää. Työryhmä tuo
tällaisessa tilanteessa edustajistolle vahvat perusteet.

PROSESSIN JULKISUUS

Työryhmä pohti että prosessi olisi edustajisto julkinen, mutta täysin
julkisella haulla ei nähty merkittäviä hyötyjä.

HAKUILMOITUKSEEN NOSTETTAVAT KRITEERIT

Edellytämme:

 • ylioppilaskuntatoiminnan tuntemista
 • talousosaamista
 • hyvää paineensietokykyä
 • akateemisia opintoja
 • sujuvaa suomen, ruotsin ja englannin kielen taitoa

Katsomme eduksi:

 • esimieskokemuksen
 • AYY-projektin tuntemuksen
 • kokemuksen muutosjohtamisesta
 • akateemisen loppututkinnon

PÄÄSIHTEERIN KAUSI

Ehdotamme pääsihteerin kaudeksi 1.1.2010-31.7.2013.

Ajatuksena tähän liittyy että pääsihteeri aloittaisi palkallisen
tehtävään perehtymisen heti valinnan jälkeen, ja että työsopimukseen
merkittäisiin kuukausen mittainen seuraajan perehdyttämisjakso kauden
päättymisen jälkeen. Kausi on siis jakso jolloin henkilö toimii
virallisesti pääsihteerinä.

Ajatus pitkässä kaudessa on yhden huippu tyypin sitouttaminen
ylioppilaskunnan alkuvaiheeseen, niin että riittävä jatkuvuus
takautuu. Pääsihteerin kausi voidaan nähdä organisaation
rakentamisvaiheen kehittämis- ja rakentamisvaiheena. Kahden ja puolen
vuoden kausi nähtiin tähän liian lyhyenä. Työsopimukseen on
mahdollista lisätä myös vuoden optio, joka luonnollisesti vaatii
molempien osapuolten hyväksymisen.

PÄÄSIHTEERIN TEHTÄVÄN KUVAUKSESTA HAKUILMOITUKSESSA

 • Rekrytointi (uuden organisaation rakentaminen)
 • Esimies
 • Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen
 • Talous (seuranta, prosessit)
 • Sidosryhmätyö ja edustaminen (ulkopuoliset)
 • Linkki vapaaehtoisten, aatteellisten ja vakituisten kanssa (sisäiset)

Vertauksena aiempiin pääsihteerin toimiin nykyisissä
ylioppilaskunnissa voisi ehkä sanoa, että työryhmä tuumi että
pääsihteerin roolin pitäisi olla enemmän esimies ja toiminnan sekä
talouden prosessin kehittäjä, kuin laskujen pyörittäjä jolla on kädet
jokaisessa saviämpärissä. Aiheeseen on syytä palata edustajistossa
käytävän organisaation keskustelun yhteydessä.

 • No labels