Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Iltakoulut

Käsiteltävät asiat

Ilmoitusasiat

Asianajotoimisto Krogeruksen muistio TTER:stä Asianajotoimisto Krogeruksen vastaus TTER sääntöihin

  • Edustajiston jäsen Väisäsen esittämä ilmoitusasia: "Ylioppilaskunnan työntekijän sääntöjen vastaisesti allekirjoittaman sopimuksen ristiriidat ylioppilaskuntia koskevien lakien ja hallituksen linjausten kanssa"

AYY:n hallitus päätti kokouksessaan 29/2010 (23.6.2010) ”valtuuttaa talousjohtaja Reija Väätäisen sopimaan Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:n kanssa AYY:n palveluksessa olevan Jemina Sohlstén-Nederströmin siirtymisestä yhdistyksen palvelukseen.” Samana päivänä on allekirjoitettu oheinen sopimus (liite 20.1), joka työntekijän siirtymisen lisäksi sisältää kuitenkin myös suuren määrän arkisto- ja julkisuuslakien vastaisia kohtia. AYY:n arkistomateriaalia (työntekijän työn tuloksia) koskevat kohdat eivät kuulu hallituksen antaman valtuutuksen piiriin, ja kyseiset kohdat ovat ristiriidassa Kansallisarkiston 10.2.2010 antaman lausunnon sekä AYY:n hallituksen hallintotuomioistuimille antamien lausuntojen kanssa. Sopimukseen ei myöskään ole kirjoitettu AYY:n nimeä sääntöjen 42 §:n edellyttämällä tavalla (vaaditaan kaksi allekirjoittajaa).

  • Edustajiston jäsen Väisäsen esittämä ilmoitusasia: "KY:n omaisuuslahjoituksiin liittyvät tuhotut asiakirjat"

Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan (KY) ja AYY:n verkkolevyiltä tuhottiin vuosina 2009–2010 tuhansia asiakirjoja liittyen KY:n omaisuuslahjoituksiin. Suuri määrä ”tuhottuja” asiakirjoja palautettiin verkkolevyjen varmuuskopioista keväällä 2010, ja valtaosa löytyi myös 27.4.2010 AYY:n työntekijäksi siirtyneen KY:n työntekijän työkoneelta hakemistosta nimeltä ”CDlle poltettavat”. Asiakirjat ovat yksikäsitteisesti arkisto- ja julkisuuslakien alaista AYY:n arkistomateriaalia.

Edustajiston tiedoksi tuodaan joukko AYY:n arkistolla julkisesti nähtävillä olevia tuhoamisyrityksen kohteeksi joutuneita asiakirjoja. Asiakirjat toimitetaan edustajistolle viimeistään kokouksen yhteydessä

Hallitusinformaatio

Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedokseen hallituksen kertomuksen toiminnastaan.Vuoden viimeinen päivitetty hallitusohjelma

Jatkuvuustoimikunnan nimittäminen

Ylioppilaskunnan sääntöjen 34 §:n mukaan

Ylioppilaskunnalla on jatkuvuustoimikunta, jonka tehtävänä on

1. ylioppilaskunnan henkisen ja aatteellisen pääoman varjeleminen ja kehittäminen;

2. ylioppilaskunnan toimijoiden tukeminen ja jatkuvuuden edistäminen sekä

3. hyvän hallintotavan ja organisaation kehittämisen tukeminen.

Jatkuvuustoimikunnan jäsenet ja sen puheenjohtajan nimittää edustajisto.

Jatkuvuustoimikunnan toiminnasta määrätään tarkemmin edustajiston hyväksymällä ohjesäännöllä.

Jatkuvuustoimikuntaan järjestettiin avoin haku ja hakemuksia saatiin kiitettävä määrä. Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet Leppisaari, Hyrkkö ja Granroth ovat valmistelleet asiaa siten, että jatkuvuustoimikunnassa olisi monipuolista kokemusta ja näkemystä kaikista yhdistyneistä ylioppilaskunnista.

Hallitus päätti kokouksessaan 51/2010 3.12.2010 esittää, että edustajisto nimittäisi jatkuvuustoimikunnan kokouksessaan 11/2010 16.12.2010.
Esitys jatkuvuustoimikunnaksi

Esitys Edustajisto päätti nimittää jatkuvuustoimikuntaan seuraavat:

Salla Vainio(pj)

Christian Elg

Eero Korhonen

Laura Lappalainen

Juuso Leivonen

Lauri Neuvonen

Oskari Nokso-Koivisto

Katariina Nyman

Sandy Tscherep

Jyri Äärilä

Taloustoimikunnan nimittäminen

Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaisesti edustajisto valitsee taloustoimikunnan jäsenet (8–10) hallituksen esityksestä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä vähintään puolet tulee olla ylioppilaskunnan jäseniä, joista edustajisto valitsee puheenjohtajan vuosittain.

Edustajisto valitsee hallituksen esityksestä taloustoimikunnan jäsenet.

Taloustoimikunnan tämän hetkinen kokoonpano on seuraava:

DI Matti Carpén (puheenjohtaja, AYY:n jäsen) toimikausi päättyy 31.12.2010

KTM Jukka Havia toimikausi päättyy 31.12.2010

DI Kari Inkinen toimikausi päättyy 31.12.2010

Tekn. yo. Petri Heikkinen (AYY:n jäsen) toimikausi päättyy 31.12.2010

Tait. kand. Henna Immonen (AYY:n jäsen) toimikausi päättyy 31.12.2010

KTM Hanna Hiidenpalo toimikausi päättyy 31.12.2011

DI Kari Vatanen toimikausi päättyy 31.12.2011

DI Kaisa Vuorio toimikausi päättyy 31.12.2011

Kauppat. yo. Petri Cozma (AYY:n jäsen) toimikausi päättyy 31.12.2011

Tekn. yo. Malin Östman (AYY:n jäsen) toimikausi päättyy 31.12.2011

Carpén, Havia ja Inkinen ovat ilmaisseet olevansa edelleen käytettävissä taloustoiminnan jäseniksi.

Ylioppilaskunnan voimassaolevat säännöt määräävät seuraavaa:

31 § Taloustoimikunta

Taloustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja mukaan lukien kahdeksasta (8) kymmeneen (10) jäsentä.Puheenjohtajan tulee olla ylioppilaskunnan jäsen. Jäsenistä vähintään puolet (1/2) tulee olla ylioppilaskunnan jäseniä.
Edustajisto valitsee taloustoimikunnan jäsenet hallituksen esityksestä kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että puolet on vuosittain erovuorossa. Taloustoimikunnan jäsenet valitaan ylioppilaskunnan jäsenistä tai muista ylioppilaskunnan oloja hyvin tuntevista tai talouselämään perehtyneistä henkilöistä.

Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/1990) määrää seuraavaa:

12 §

Asukkaiden edustus hallituksessa tai vastaavassa toimielimessä

Asukkaiden kokouksella tai, jos samalle omistajalle kuuluu useampia vuokranmääritysyksiköitä, asukkaiden kokouksilla on oikeus nimetä ehdokkaita:

1) asunto-osakeyhtiön tai sellaisen kiinteistöosakeyhtiön, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita yhtä tai useampaa tässä laissa tarkoitettua taloa, hallitukseen;

2) muun kuin 1 kohdassa tarkoitetun omistajayhteisön tai -säätiön, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita yhtä tai useampaa tässä laissa tarkoitettua taloa, hallitukseen tai vastaavaan toimielimeen taikka, jos vuokratalon hoitoa, kunnossapitoa tai talousarvion valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat asiat pääosin kuuluvat omistajayhteisön tai -säätiön muulle toimielimelle, tähän toimielimeen; sekä

3) omistajayhteisön tai -säätiön, jonka tarkoituksena on pääosin muu kuin tässä laissa tarkoitetun yhden tai useamman talon omistaminen ja hallinta, siihen toimielimeen, jonka tehtävänä on erityisesti vuokratalon hoitoa, kunnossapitoa tai talousarvion valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat asiat.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista ehdokkaista on siinä tarkoitettuun hallitukseen, sitä vastaavaan tai muuhun toimielimeen valittava toimielintä täytettäessä vähintään yksi jäsen, jos jäseniä valitaan enintään neljä, ja vähintään kaksi jäsentä, jos jäseniä valitaan viisi tai enemmän.

Jos 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua toimielintä ei ole, on henkilön, jonka tehtäviin tässä laissa tarkoitetun vuokratalon hoitoa, kunnossapitoa tai talousarvion valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat asiat kuuluvat, hoidettava nämä asiat yhteistyössä tässä laissa tarkoitettujen yhteishallintoelinten kanssa.

Kaikkien AYY:n omistamien asuntokohteiden edustajat muodostavat asumisen yhteistyöelimen, joka on kokouksessaan 16.11.2010 päättänyt esittää ehdolle taloustoimikuntaan kahta henkeä: Taneli Hirvola ja Ville Sillanpää, joista molemmat ovat myös ylioppilaskunnan jäseniä. Tämän lisäksi taloustoimikuntaan on julkisen haun kautta hakenut yksi henkilö.

Mikäli edustajisto päättää taloustoimikunnan kooksi 10 henkeä, taloustoimikuntaa täydennetään viidellä henkilöllä. Näistä vähintään kolmen on oltava ylioppilaskunnan jäseniä. Tällöin taloustoimikuntaan on valittava kaksi asumisen yhteistyöelimen esittämää ehdokasta.

Mikäli edustajisto päättää taloustoimikunnan kooksi 9 henkeä, taloustoimikuntaa täydennetään neljällä henkilöllä. Näistä vähintään kolmen on oltava ylioppilaskunnan jäseniä. Tällöin taloustoimikuntaan on valittava yksi asumisen yhteistyöelimen esittämä ehdokas.

Mikäli edustajisto päättää taloustoimikunnan kooksi 8 henkeä, taloustoimikuntaa täydennetään kolmella henkilöllä. Näistä vähintään kahden on oltava ylioppilaskunnan jäseniä. Tällöin taloustoimikuntaan on valittava yksi asumisen yhteistyöelimen esittämä ehdokas.

Hallitus päätti pohjaesityksestä kokouksessaan 51/2010 3.12.2010.

Esitys Edustajisto päätti nimittää taloustoimikunnan kokoonpanoksi seuraavan:

DI Matti Carpén (puheenjohtaja, AYY:n jäsen) toimikausi päättyy 31.12.2012

KTM Jukka Havia toimikausi päättyy 31.12.2012

DI Kari Inkinen toimikausi päättyy 31.12.2012

Tekn. yo. Taneli Hirvola (asukkaiden edustaja, AYY:n jäsen) toimikausi päättyy 31.12.2012

KTM Hanna Hiidenpalo toimikausi päättyy 31.12.2011

DI Kari Vatanen toimikausi päättyy 31.12.2011

DI Kaisa Vuorio toimikausi päättyy 31.12.2011

Kauppat. yo. Petri Cozma (AYY:n jäsen) toimikausi päättyy 31.12.2011

Kauppat. yo. Ville Sillanpää (asukkaiden edustaja, AYY:n jäsen) toimikausi päättyy 31.12.2011

Tekn. yo. Malin Östman (AYY:n jäsen) toimikausi päättyy 31.12.2011

Tilintarkastusyhteisön valitseminen

Edustajisto valitsi kokouksessaan 9/2009 ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2010 KPMG:n, vastuullisena tilintarkastajana KHT Heidi Vierros.
Edustajiston tulee päättää tilintarkastusyhteisön valinnasta vuosittain lokakuun viimeisen päivän jälkeen pidettävässä kokouksessa.

Taloustoimikunta käsitteli tilintarkastusyhteisön valintaa kokouksessaan 8.12. ja päätti suosittaa, että edustajisto päättäisi kokouksessaan 16.12. tilintarkastusyhteisön valinnan valmistelusta vuodelle 2011. Hallitus käsittelee asiaa taloustoimikunnan esityksen pohjalta ennen edustajiston kokousta 16.12.

Esitys

Teekkaritoiminnan edistämisrahaston johtokunnan nimittäminen

Teekkaritoiminnan edistämisyhdistys ry (TTEY) lahjoitti keväällä 2006 pääosan omaisuudestaan TKY:lle perustettavaan Teekkaritoiminnan edistämisrahastoon. Lahjoituksen mukana tuli esitys rahaston säännöiksi, ja TKYE hyväksyi säännöt perustaessaan rahaston ja ottaessaan lahjoituksen vastaan. Rahaston johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä, johtokunnan jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Johtokunnan muista jäsenistä kolme on valittava Pyöreän Tornin Kilta (PTK) ry:n ent. TTEY ry ehdottamista Teknillisessä korkeakoulussa ylemmän akateemisen korkeakoulututkinnon suorittaneista henkilöistä.

Johtokunnan kokoonpano vuoden 2010 loppuun asti on seuraava:

Jani Jansson (pj) AYY:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2011)

Lauri Neuvonen AYY:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2011)

Maarit Melvasalo PTK:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2011)

Timo Idänheimo AYY:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2010)

Laura Nyfors AYY:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2010)

Katri Junna PTK:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2010)

Eero Ruikka PTK:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2010)

Pyöreän tornin kilta ry:n raati on kokouksessaan 21.10.2010 päättänyt esittää Teekkaritoiminnan edistämisrahaston johtokuntaan kaudeksi 2011–2012 Ilkka Hiirsalmea ja Laura Taajamaata (os. Nyfors). PTK:lla on rahaston johtokunnassa kolme (3) paikkaa. Maarit Melvasalon kaksivuotiskausi on kesken, joten hän jatkaa rahaston johtokunnassa vuonna 2011.

Johtokuntaan on järjestetty AYY:n jäsenille avoin haku, joka päättyi 30.11.2010. Hallitus päätti kokouksessaan 51/2010 esittää, että edustajisto valitsisi jäsenet erovuoroisten tilalle Teekkaritoiminnan edistämisrahaston johtokuntaan kokouksessaan 11/2010 16.12.2010. Hallitus päättää esityksestään valittavista henkilöistä kokouksessaan 10.12.2010.

Johtokunnan puheenjohtajan valitsee edustajisto vuosittain AYY:n edustajien keskuudesta.

Esitys Edustajisto päätti nimittää Teekkaritoiminnan edistämisrahaston johtokuntaan seuraavat henkilöt:

XX AYY:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2012)

XX AYY:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2012)

Ilkka Hiirsalmi PTK:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2012)

Laura Taajamaa PTK:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2012)

Jani Jansson AYY:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2011)

Lauri Neuvonen AYY:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2011)

Maarit Melvasalo PTK:n edustaja (toimikausi päättyy 31.12.2011)

Hallinnon opiskelijaedustajien valinta kaudelle 2011

Hallitus avasi kokouksessaan 45/2010 haun Aalto-ylipoiston hallintoelimiin ja työryhmiin kaudelle 2011 sekä hyväksyi haulle liitteen 9 mukaisen hakukuulutuksen.

Hakukuulutuksessa on todettu, että edustajisto valitsee hallinnon opiskelijaedustajat kokouksessaan 16.12. Asiaa on valmisteltu ylioppilaskunnan koulutuspoliittisella sektorilla ja hallitus tulee päättämään esitettävistä henkilöistä kokouksessaan 10.12.

12.1 Hallinnon opiskelijaedustajien nimeäminen Aalto-yliopiston yhteisiin elimiin ja työryhmiin

Esitys valittavista henkilöistä liitteenä (pdf).

Esitys Edustajisto päätti nimetä opiskelijaedustajiksi Aalto-yliopiston yhteisiin elimiin ja työryhmiin:

12.2 Hallinnon opiskelijaedustajien nimeäminen Insinööritieteiden korkeakoulun elimiin ja työryhmiin

Esitys valittavista henkilöistä liitteenä (pdf).

Esitys Edustajisto päätti nimetä opiskelijaedustajiksi Insinööritieteiden korkeakoulun elimiin ja työryhmiin:

12.3 Hallinnon opiskelijaedustajien nimeäminen Kauppakorkeakoulun elimiin ja työryhmiin:

Esitys valittavista henkilöistä liitteenä (pdf).

Esitys Edustajisto päätti nimetä opiskelijaedustajiksi Kauppakorkeakoulun elimiin ja työryhmiin:

12.4 Hallinnon opiskelijaedustajien nimeäminen Kemian tekniikan korkeakoulun elimiin ja työryhmiin:

Esitys valittavista henkilöistä liitteenä (pdf).

Esitys Edustajisto päätti nimetä opiskelijaedustajiksi Kemian tekniikan korkeakoulun elimiin ja työryhmiin:

12.5 Hallinnon opiskelijaedustajien nimeäminen Perustieteiden korkeakoulun elimiin ja työryhmiin

Esitys valittavista henkilöistä liitteenä (pdf).

Esitys Edustajisto päätti nimetä opiskelijaedustajiksi Perustieteiden korkeakoulun elimiin ja työryhmiin:

12.6 Hallinnon opiskelijaedustajien nimeäminen Sähkötekniikan korkeakoulun elimiin ja työryhmiin

Esitys valittavista henkilöistä liitteenä (pdf).

Esitys Edustajisto päätti nimetä opiskelijaedustajiksi Sähkötekniikan korkeakoulun elimiin ja työryhmiin

12.7 Hallinnon opiskelijaedustajien nimeäminen Taideteollisen korkeakoulun elimiin ja työryhmiin

Esitys valittavista henkilöistä liitteenä (pdf).

Esitys Edustajisto päätti nimetä opiskelijaedustajiksi Taideteollisen korkeakoulun elimiin ja työryhmiin:

Linjapaperi opiskelijavalinnasta (pöydältä)

Opiskelijavalinnan perusteet uudistuvat Suomessa vuoteen 2013 mennessä. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta haluaa olla aktiivisena mukana luomassa uutta haku- ja valintajärjestelmää sekä opiskelijavalinnan perusteita.

Hallitus päätti kokouksessaan 49/2010 19.11.2010 esittää edustajistolle linjapaperin opiskelijavalinnasta edustajiston kokoukseen 30.11.2010. Lisäksi hallitus päätti kokouksessaan 50/2010 26.11.2010 esittää edustajistolle hyväksyttäväksi liitteen mukaista linjapaperia opiskelijavalinnasta.

Edustajisto käsitteli linjapaperia (pdf) kokouksessaan 10/2010 30.11.2010 ja päätti jättää asian pöydälle.

AYY:n koulutuspoliittinen sektori pyysi linjapaperista kommentteja erityisasemayhdistyksiltä 3.12. kello 16.00 mennessä. Määräaikaan mennessä toimitetut lausunnot (pdf)

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaisen linjapaperin opiskelijavalinnasta.

Arvopaperin hyväksyminen

Hallitus päätti kokouksessaan 51/2010 3.12.2010 esittää edustajistolle ylioppilaskunnan Arvopaperin hyväksymistä. Edustajiston jäsenistä muodostuva työryhmä on työstänyt AYY:n tarkoitusta, arvoja ja toiminta-alueita kuluneen syksyn aikana.

Arvopaperi(pdf)

esitys iltakoulusta(pdf)

esitys edustajiston kokouksessa(pdf)

Hallituksen esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaisen Arvopaperin seuraavin muutoksin:

AYY:n toiminnan tarkoitus: Aaltolaisen erinomainen elämä

AYY:n tavoitteena on varmistaa, että sen jäsenet kasvavat maailmaa muuttaviksi vastuullisiksi kansalaisiksi. Erinomainen opiskelijaelämä ja yhteiskunnallisen vastuun kantaminen takaavat, että aaltolaiset pystyvät nyt ja tulevaisuudessa sekä opiskelemaan sujuvasti että kasvamaan yhteiskunnan täysipainoisiksi jäseniksi, jotka ratkaisevat oman elämänsä, Suomen ja maailman painavimmatkin ongelmat. Vapaa-ajan ja opiskelun sopiva suhde kouluttaa, kasvattaa ja luo uutta.

Työryhmän esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaisen Arvopaperin.

Stipendiohjesäännön hyväksyminen

AYY:n edeltäjäylioppilaskunnat ovat jakaneet jäsenilleen stipendejä. TKY jakoi teekkaritoiminta-, opinto- ja vaihtostipendejä; KY jakoi stipendejä, tunnustuspalkintoja ja vaihtostipendejä.

AYY on perinyt TKY:ltä useita rahastoja, joita tulee käyttää stipendien myöntämiseen jäsenille. Hallitus on valmistellut rahastojen käyttöön tarkoitettua stipendiohjesääntöä rahastojen sääntöjen sekä TKY:n vuonna 2009 hankkiman selvitysmuistion pohjalta.

Hallitus esittää, että AYY jakaa:

  1. toiminta-,
  2. opinto- ja
  3. vaihtostipendejä.

Stipendien tarkoituksena on:

  1. kiittää ja tukea aktiivisesti yhteisöä kehittäviä jäseniään;
  2. palkita hyvän opintomenestyksen ja opiskelijaelämän tasapainottaneet jäsenensä;
  3. tukea vähävaraisten opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksia;

Ensimmäiset stipendit jaettaisiin keväällä 2011.

Hallitus päätti kokouksessaan 51/2010 3.12.2010 esittää edustajistolle stipendiohjesäännön hyväksymistä. Hallitus päätti kokouksessaan 53/2010 10.12. esittää edustajistolle hyväksyttäväksi liitteen (pdf) mukaista stipendipohjesääntöä.

Taustaa:

Kohdan esittelykalvot:

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaisen stipendiohjesäännön.

SYL-delegaation raportti

Edustajisto päätti kokouksessaan 7/2010 AYY:n delegaatiosta Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokoukseen sekä delegaation työjärjestyksestä ja kävi kokouksessaan 8/2010 lähetekeskustelun delegaatiolle.
SYL:n liittokokous pidettiin Järvenpäässä 19.–20.10., mihin delegaatio osallistui täysimääräisenä. Delegaatio on arvioinut toimintaansa ja esittää edustajistolle raportin liittokokouksesta ja suositukset jatkotoimiksi.

Raportti toimitetaan edustajistolle heti sen valmistuttua.

Esitys Edustajisto merkitsi delegaation raportin ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Vaalijärjestyksen ja tulevien edustajistovaalien suuntaviivat

Edustajiston toimikausi loppuu 31.12.2011, eikä kevään 2009 vaalijärjestys sovellu sellaisenaan tulevien edustajistovaalien vaalijärjestykseksi.

Sääntötoimikunta on valmistellut tulevien edustajistovaalien suuntaviivoja ja vaalijärjestystä. Toimikunta päätti kokouksessaan 7/2010 1.12.2010 esittää, että edustajisto käy tulevien edustajistovaalien suuntaviivoista ja vaalijärjestyksen linjavalinnoista lähetekeskustelun kokouksessaan 16.12. Hallitus teki asiasta samansisältöisen päätöksen kokouksessaan 51/2010 3.12.2010.

Asiaa esittelee sääntötoimikunta ja hallituksen jäsen Peltola.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi vaalijärjestyksen ja tulevien edustajistovaalien suuntaviivoista käydyn lähetekeskustelun.

Omaisuusneuvottelujen etenemistilanteen raportoiminen edustajistolle

Edustajisto päätti kokouksessaan 10/2010 30.11.2010 palauttaa asian Ylioppilaskunnan ja sen jäsenten etua koskevien laillisuusepäselvyyksien selvittäminen valmisteluun hallitukselle ja velvoittaa hallituksen palaamaan asiaan, mikäli omaisuuslahjoituksiin liittyvissä neuvotteluissa ei edetä.

Hallitus päätti kokouksessaan 51/2010 3.12.2010 esittää edustajistolle raportin omaisuusneuvottelujen etenemistilanteesta kokouksessa 16.12. Hallitus päättää pohjaesityksestään ennen edustajiston kokousta.

Esitys Hallitus päättää pohjaesityksestä ennen edustajiston kokousta.

Ylioppilaskunnan arkiston palauttaminen kokonaisuudessaan ylioppilaskunnan hallintaan Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:ltä

Asian on tuonut esityslistalle edustajiston jäsen Väisänen edustajiston työjärjestyksen 9 §:n 3. momentin perusteella.

AYY:n hallitus on Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:lle (jäljempänä Yhdistys) tammi-helmikuussa 2010 tehdyissä kirjallisissa ja suullisissa yhteydenotoissa sekä 22.2.2010 Helsingin poliisilaitokselle toimitetussa virka-apupyynnössä todennut Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan (KY) arkiston olevan kokonaisuudessaan AYY:n omaisuutta Kansallisarkiston 10.2.2010 antaman lausunnon kuvaamalla tavalla. Arkisto kattaa arkistolaissa kuvatusti sekä kirjalliset että sähköiset asiakirjat ja se on jakamaton kokonaisuus. Arkistoon eivät sen sijaan sisälly erilaiset irtaimistoksi laskettavat esineet.

Yhdistys on toistuvasti kiistänyt AYY:n omistusoikeuden, mutta AYY:llä olevien asiantuntijalausuntojen perusteella Yhdistyksen käyttämillä perusteilla ei ole oikeudellista pohjaa. Lisäksi Yhdistyksen perusteluinaan käyttämä 13.10.2009 allekirjoitettu siirtokirja ei ole AYY:n kannalta laillinen: siirtokirja on allekirjoitettu ilman KY:n hallituksen päätöstä välittömästi sen jälkeen, kun KY:n edustajisto on vain valtuuttanut hallituksen allekirjoittamaan siirtokirjan. Kyseisestä edustajiston valtuutuspäätöksestä on lisäksi valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen, joten siirron valtuuttamisesta ei ole edes edustajiston osalta olemassa lainvoimaista päätöstä. Valituksen käsittelyn ei toisaalta pitäisi viivyttää AYY:n toimenpiteitä asiassa, sillä siinä on kyse pelkästä valtuutuspäätöksestä, jolla ei ole oikeudellista vaikutusta arkiston omistusoikeuteen.

KY:n arkisto on kokonaisuudessaan AYY:n omaisuutta, ja sen kuuluisi olla kokonaisuudessaan AYY:n hallinnassa arkisto- ja julkisuuslakien mukaisesti sekä julkisilta osiltaan alkuperäismuodossaan nähtävillä ilman mitään reunaehtoja. AYY:n hallitus on todennut tämän toistuvasti lausunnoissaan hallintotuomioistuimille.

AYY haki merkittävän osan arkistomateriaaleista Yhdistykseltä 27.4.2010, mutta tämän jälkeen on osoittautunut, että haetussa aineistossa on merkittäviä puutteita. AYY:n tiedossa ei ole myöskään se, mitä kaikkea KY:n arkistomateriaalia on alun perin ollut olemassa: on esimerkiksi kuultu, että KY-talon kellarikerroksessa olisi merkittävä määrä KY:n liiketoimintahistoriaan liittyneitä asiakirjoja, jotka eivät sijainneet 13.10.2009 allekirjoitetun siirtokirjan kuvauksen piirissä eli KY-talon 2. kerroksessa sijainneessa arkistossa.

Nykyisen tilanteen johdosta AYY syyllistyy jatkuvasti julkisuus- ja arkistolakien rikkomiseen, mistä saattaa aiheutua merkittäviä vastuukysymyksiä ylioppilaskunnan hallitukselle ja työntekijöille. Ryhtymällä välittömästi toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi varmistetaan se, että AYY:n hallitus ja työntekijät eivät päädy aiheetta vastuuseen mahdollisista rikkomuksista.

Edustajiston jäsen Väisänen on liittänyt esitykseensä seuraavan päätösesityksen. Hallituksella on mahdollisuus, niin halutessaan, tehdä asiassa pohjaesitys edustajistolle.

Esitys Edustajisto päätti velvoittaa hallituksen ryhtymään välittömästi kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta AYY:lle palautuu viipymättä kaikki Kansallisarkiston lausunnon mukaan AYY:n omaisuutta oleva KY:n arkistomateriaali Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:ltä ilman mitään arkiston hallintaa tai käyttöä koskevia reunaehtoja, siten että AYY voi noudattaa toiminnassaan julkisuus- ja arkistolakien määräyksiä Kansallisarkiston lausunnon ja AYY:n hallituksen linjausten mukaisesti.

Edustajisto valtuutti hallituksen käyttämään asiaan tarvittavat kohtuulliset taloudelliset resurssit.

Muut esille tulevat asiat

Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan (KY) vuoden 2009 tilinpäätös

Tilinpäätösasiakirjat (pdf)

KY yhdistyi 1.1.2010 osaksi Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaa. AYY:n sääntöjen 16 §:n mukaisesti edustajisto kokoontuu ainakin:

3. vuosittain viimeistään huhtikuussa, jolloin päätetään 12 §:n 15. ja 16. kohdissa mainituista asioista.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 12 §:n mukaisesti edustajiston tehtävänä on:

15. käsitellä hallituksen antamat kertomukset ylioppilaskunnan toiminnasta ja taloudesta sekä päättää niiden aiheuttamista toimenpiteistä;
16. päättää ylioppilaskunnan tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;

Tilinpäätöksen hyväksyminen on viivästynyt hallituksen selvittäessä KY:n edustajiston kokouksessa 8/2008 käsitellyillä lahjakirjoilla ja 9/2009 käsitellyllä siirtokirjalla tehtyihin lahjoituksiin liittyviä epäselvyyksiä.

Taloustoimikunta hyväksyi kokouksessaan 13.4.2010 osaltaan tilinpäätöksen käsiteltäväksi edelleen. Lisäksi taloustoimikunta käsitteli asiaa lyhyesti kokouksessaan 8.12.2010. Hallituksen puheenjohtaja on ilmoittanut hallituksen käsittelevän tilinpäätöksen esittämistä kokouksessaan 10.12.2010.

Tilintarkastajat ovat toimittaneet tilinpäätösluonnoksista alustavan lausuntonsa ja antavat lopullisen lausunnon hallituksen päätöskäsittelyn jälkeen.

Tilinpäätös- ja toimintakertomusluonnokset ovat tämän kokouskutsun liitteenä. Tilinpäätösluonnoksen mukaisesti KY:n vuoden 2009 tilinpäätös on 29.940.751,83 euroa alijäämäinen.

Tilinpäätöstä ei ole tuotu edustajiston käsiteltäväksi, koska asiassa ei ole tehty ylioppilaskunnan sääntöjen ja työjärjestysten edellyttämää kirjallista esitystä vähintään yhdeksää (9) päivää ennen edustajiston kokousta. Mikäli hallitus tekee asiasta päätöksen ennen edustajiston kokousta ja edustajisto katsoo olevansa kykenevä tekemään asiassa päätöksen, voidaan tilinpäätöksen käsittely ottaa päätösasiaksi edustajiston kokouksen työjärjestyksen hyväksymisen yhteydessä sääntöjen edellyttämällä tavalla.

  • No labels