Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2013_01_E_edustajisto_AYY.pdf

2013_01_E_edustajisto_SVE.pdf

2013_01_E_edustajisto_AYY.pdf

ESITYSLISTA / DAGORDNING / AGENDA

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta    Edustajiston kokous 1/2013
Aalto-universitetets studentkår    Delegationsmöte 1/2013
Aalto University Student Union    Representative Council 1/2013

Kokousaika    24.1.2013 kello 17.15
Tidpunkt     24.1.2013 klockan 17.15
Time    January 24th, 2013 at 5.15 pm

Kokouspaikka    Luentosali A-301 “SOK”, Kauppakorkeakoulun päärakennus,    Runeberginkatu 14-16, Helsinki
Mötesplats    Sal A-301 “SOK”, Handelshögskolan, Runebergsgatan 14-16,    Helsingfors
Location    Lecturehall A-301 “SOK”, School of Economics, Runeberginkatu 14-16,    Helsinki

1.    Kokouksen avaus

Mötets öppnande

Opening of the meeting

2.    Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Konstaterande av delegationsmedlemmar som är förhindrade att delta, jäviga, forlorandet av valbarhet, frånträdande och närvarande

Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present

3.    Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet

Recording lawfulness and quorum of the meeting

4.    Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen

Kallandet av två protokolljusterare och två rösträknare

Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes

5.    Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Fastställande av dagordningen

Confirming the agenda

6.    Ilmoitusasiat

Anmälningsärenden

Announcements

6.1    Dipolin myyntiä Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:lle koskeva esisopimus on rauennut.

6.2    Vuosi 2013 on edustajiston vaalivuosi.

7.    Hallitusinformaatio ja hallituksen esittäytyminen (Näränen, Liite 7)

Styrelseinformation

Information from the Board

Ylioppilaskunnan uusi hallitus järjestäytyi kokouksessaan 1/2013 9.1.

Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa.

Esitys    Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan.

8.    Lähetekeskustelu Aalto-linjapaperista (Salminen, Liite 8)

Aalto-linjapaperin päivittäminen aloitettiin vuonna 2012, mutta hallitus ei ehtinyt esittää sitä edustajistolle päätettäväksi vuoden 2012 aikana. Linjapaperi tuodaan edustajistolle lähetekeskusteluun kommentteja varten.

2013_01_L8__Aalto-linjapaperi_lähetekeskusteluun.pdf

2013_01_L8c_Aalto-linjapaperi_SVE.pdf

2013_01_L8b_Aalto-linjapaperi_ENG.pdf

Esitys    Edustajisto kävi lähetekeskustelun Aalto-linjapaperista.

9.    Aino-lehden tulevaisuustoimikunnan loppuraportti (Lahti, Liite 9)

Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 8/2012 ponnen, joka velvoitti hallituksen kokoamaan jäsenistöstä työryhmän, jonka tarkoitus oli pohtia Aino-lehden konseptia ja päivittää lehden linjapaperi. Työryhmä on nyt päättänyt toimintansa ja on tehnyt toiminnastaan raportin.

2013_01_L9__Ainon_tulevaisuustoimikuntaraportti_v1.pdf

Esitys    Edustajisto päätti merkitä tiedoksi Ainon tulevaisuustyöryhmän loppuraportin.

10.    Aino-lehden päätoimittajan valinta (Pykäläinen)

Val av chefredaktör för Aino magasin

Election of the Aino Magazine editor-in-chief

Edustajisto nimitti kokouksessaan 12/2012 29.11.2012 Aino-lehden päätoimittajan valintatyöryhmän valmistelemaan uuden päätoimittajan valintaa Aino-lehdelle. Työryhmä haastattelee hakijoita päätoimittajan tehtävään vielä viikolla 4 (21.25.1.2013) ja tekee lopullisen esityksensä Aino-lehden päätoimittajasta edustajistolle ennen edustajiston kokousta 24.1.

Valintatyöryhmä toimittaa toiminnastaan loppuraportin kokoukseen 2/2013

Esitys    Aino-lehden päätoimittajan valintatyöryhmä täydentää esityksen ennen edustajiston kokousta.

11.    Ylioppilaskunnan pääsihteerin hakukuulutus ja hakuaikataulu (Hurri, Liite 11)

Edustajisto päätti kokouksessaan 12/2012 perustaa pääsihteerin valintatyöryhmän ja velvoittaa työryhmää tuomaan edustajiston ensimmäiseen kokoukseen luonnoksen hakukuulutuksesta ja hakuaikataulusta.

2013_01_L11__Pääsihteerin_hakuilmoitus_LUONNOS.pdf

Esitys    Edustajisto päätti hyväksyä hakukuulutuksen ja hakuaikataulun.

12.    Vastaus Heiliön edustajiston kokouksessa 11/2012 hyväksyttyyn ponteen (Karjalainen, Liite 12)

Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 11/2012 seuraavan Heiliön esittämän ponnen:

”Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen esittelemään edustajistolle seikkaperäisesti ylioppilaskunnan nykyisen budjetinseurantaprosessin, selvittää edustajistolle missä kohtaa budjetinseurantaa on epäonnistuttu vuonna 2012 ja miten siinä onnistutaan vuonna 2013.”

2013_01_L12__Response_vastaus_heilion_ponteen_Eng.pdf

Esitys    Edustajisto päätti merkitä hallituksen vastauksen ponteen tiedoksi.

13.    Muut esille tulevat asiat

Övriga uppkommande ärenden

Other business

14.    Kokouksen päättäminen

Mötets avslutande

Closing of the meeting

 

  • No labels