Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

KOKOUSKUTSU
MÖTESKALLELSE
NOTICE OF MEETING

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 3/2013
Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 3/2013
Aalto University Student Union Representative Council 3/2013

Kokousaika 16.4.2013 kello 17.15
Tidpunkt 16.4.2013 klockan 17.15
Time April 16th, 2013 at 5.15 pm

Kokouspaikka Dylan Milk, Porkkalankatu 5, Helsinki
Mötesplats Dylan Milk, Porkkalagatan 5, Helsingfors
Location Dylan Milk, Porkkalankatu 5, Helsinki

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 3/2013 yllämainitun mukaisesti.

Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

 

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder i mötet 3/2013 som ovannämnd.

I mötet behandlas de ärenden som nedtecknats i bifogade föredragningslistan.

 

Aalto University Student Union’s Representative Council convenes for its meeting 3/2013 as written above.

The meeting will address the matters on the docket.

 

Espoossa 9.4.2013
I Esbo 9.4.2013
Espoo April 9 th   2013

 

 

 

Martin Aalto

Edustajiston puheenjohtaja
Delegationsordförande
Chair of the Representative Council


ESITYSLISTA
DAGORDNING
AGENDA

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 3/2013
Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 3/2013
Aalto University Student Union Representative Council 3/2013

Kokousaika 16.4.2013 kello 17.15
Tidpunkt 16.4.2013 klockan 17.15
Time April 16th, 2013 at 5.15 pm

Kokouspaikka Dylan Milk, Porkkalankatu 5, Helsinki
Mötesplats Dylan Milk, Porkkalagatan 5, Helsingfors
Location Dylan Milk, Porkkalankatu 5, Helsinki

 1. Kokouksen avaus
  Mötets öppnande
  Opening of the meeting
 2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen
  Konstaterande av delegationsmedlemmar som är förhindrade att delta, jäviga, forlorandet av valbarhet, frånträdande och närvarande
  Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present
 3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
  Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
  Recording lawfulness and quorum of the meeting
 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen
  Kallandet av två protokolljusterare och två rösträknare
  Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes
 5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
  Fastställande av dagordningen
  Confirming the agenda
 6. Ilmoitusasiat
  Anmälningsärenden
  Announcements
 7. Hallitusinformaatio (Kuosmanen, Liite 7)
  Styrelseinformation
  Information from the Board

Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan.

 

 1. Ylioppilaskunnan pääsihteerin valitseminen

Edustajisto päätti kokouksessaan 12/2012 perustaa ja nimittää pääsihteerin valintatyöryhmän. Työryhmään valittiin seuraavat henkilöt: Martin Aalto (puheenjohtaja), Julius Hurri, Pipsa Penttinen ja Rasmus Kiihamäki. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla oli puhe- ja läsnäolo-oikeus työryhmän kokouksissa. Työryhmän sihteerinä toimi pääsihteeri. Työryhmän tehtävänä oli valinnan tekemiseksi tuoda vähintään kaksi parhaimpana pitämäänsä ehdokasta edustajiston kokouksen haastateltavaksi.

Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 1/2013 hakuaikataulun ja hakuilmoituksen. Haku päättyi 22.2.2013, johon mennessä hakemuksia tuli 10 kappaletta. Työryhmä kävi hakemukset läpi ja niiden perusteella kutsui osan hakijoista haastatteluun. Haastattelujen perusteella työryhmä päätti esittää, että edustajisto valitsi pääsihteerin seuraavien hakijoiden joukosta: Saara Hyrkkö, Janne Koskenniemi, Toni Onatsu.

Esitys Edustajisto päätti valita ylioppilaskunnan pääsihteeriksi NN.

 1.       Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus ja esittäminen edustajistolle (Väätäinen, liite 9)

Tilinpäätöksen mukaisesti ylioppilaskunnan vuoden 2012 tulos oli 306   097,74 euroa ylijäämäinen (vuonna 2011 alijäämä oli 238 029,91 euroa). Hallitus käsitteli tilinpäätöstä ja toimintakertomusta aamukoulussaan 5.4. Taloustoimikunta käsittelee asian kokouksessaan 8.4.  Tilintarkastajat antavat lausuntonsa 9.4.

Esitys Edustajisto päätti vahvistaa AYY:n vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Edustajisto päätti, että vuoden 2012 ylijäämä 306   097,74 euroa jätetään yli- ja alijäämätilille.

 1. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2012 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsen
  Discharge to the Board of Directors

Sääntöjen 12 §:n 16. kohdan mukaisesti edustajisto:

16. päättää ylioppilaskunnan tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;

Tilintarkastusyhteisö on antanut vuoden 2012 toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä ns. puhtaan kertomuksen.

Esitys Edustajisto päätti myöntää vastuuvapauden vuoden 2012 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 1. Asumisen ohjesäännön toinen lähetekeskustelu (Laamanen, Koivula, liite 11a-b)

Esitys Edustajisto kävi uuden lähetekeskustelun asuntotoimikunnan valmistelemasta luonnoksesta muutoksiksi asumisen ohjesääntöön ja pisteytysohjeisiin.

 1. Stipendijakotoimikuntien jäsenten nimittäminen (Suomala)

Ylioppilaskunnalla on stipendiohjesääntö, jonka mukaan ylioppilaskunnalla on kolme stipendiä, jotka ovat:

 1. Vaihtostipendi;
 2. Yhteisöstipendi;
 3. Opintostipendi.

Stipendiohjesäännön mukaan hallitus nimeää kullekin stipendille jakotoimikunnan, joiden kokoonpanot on esitetty alla. Kussakin jakotoimikunnassa on stipendiohjesäännön määrittämien hallituksen jäsenten sekä asiantuntijoiden lisäksi yksi tai kaksi edustajiston jäsentä. Ohjesäännön mukaan edustajiston jäsenet valitaan edustajiston kokouksessa ennen stipendien jakoaikaa.

 1. Vaihtostipendi
  • Kansainvälisten asioiden asiantuntija
  • Kansainvälisistä asioista vastaava hallituksen jäsen
  • Edustajiston jäsen
 2. Yhteisöstipendi
  • Kulttuurituottaja
  • Järjestötuottaja
  • Yhteisöasioista vastaava hallituksen jäsen
  • Edustajiston jäsen 1
  • Edustajiston jäsen 2
 3. Opintostipendi
  • Kulttuurituottaja
  • Koulutuspoliittinen asiantuntija
  • Yhteisöasioista vastaava hallituksen jäsen
  • Edustajiston jäsen 1
  • Edustajiston jäsen 2

Stipendiohjesäännön mukaan stipendien ensimmäinen hakuaika on vuosittain maalis-huhtikuu ja jakopäätökset on tehtävä toukokuun loppuun mennessä ja toinen hakuaika loka-marraskuu ja jakopäätökset on tehtävä joulukuun loppuun mennessä.

Esitys Edustajisto päättö esittää jäseniksi stipendiohjesäännön määrittämiin jakotoimikuntiin seuraavia henkilöitä:

Vaihtostipendin jakotoimikuntaan yksi edustajiston jäsen;
Yhteisöstipendin jakotoimikuntaan kaksi edustajiston jäsentä;
Opintostipendin jakotoimikuntaan kaksi edustajiston jäsentä.

 1. Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 § muuttaminen (Karkola, liite 13)

Ylioppilaskunnan sääntöjen pykälän 52 mukaisesti:

Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa (2) vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä edustajiston kokouksessa. Tällaisen päätöksen tekemiseen vaaditaan, että sitä kummassakin kokouksessa kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnä olevista edustajiston jäsenistä. Päätös on alistettava yliopiston rehtorin vahvistettavaksi.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 § kuuluu nykymuodossaan seuraavasti:

23 § Jäsenten lukumäärä

Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) jäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja. Hallitukseen valitaan vähintään yksi jäsen kultakin seuraavalta Aalto-yliopiston koulutusalalta, jolta hallitukseen on yksi tai useampia ehdokkaita:

1. Taideteollinen koulutusala;

2. Kauppatieteellinen koulutusala;

3. Teknillistieteellinen koulutusala.

Hallituksen jäsen Laura Euron valmistelemassa, hallituksen hyväksymässä vastauksessa Salmen ja Laakin ponteen todetaan seuraavaa:

Positiivinen syrjintä on ollut ylioppilaskuntamme hallituksessa tarpeen eri korkeakoulujen yhdistymisen aikana, jotta eri korkeakoulut ovat voineet yhdessä rakentaa uutta ylioppilaskuntaa. Kuitenkin nykyään yliopistomme jakautuu kuuteen korkeakouluun, eivätkä hallituksen kiintiöpaikat ja nykyrakenne enää kohtaa. Ylioppilaskuntamme hallitus on sitä mieltä, että kiintiöistä olisi hyvä pitkällä tähtäimellä päästä eroon ylioppilaskuntamme aidon yhtenäistymisen myötä, eikä uusia kiintiöitä tulisi ottaa käyttöön. Ylioppilaskuntamme on kuitenkin nuori ja kovassa muutosvaiheessa, joten liian äkkinäisiä ratkaisuja ei tule tehdä.

Ylioppilaskuntamme on todella syntynyt melkoisen murroksen keskelle, kun Teknillinen korkeakoulu, Helsingin kauppakorkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu yhdistyivät. Voidaankin perustellusti väittää, että ylioppilaskunnan eri alat huomioonottavan alun turvaamisessa hallituksen paikkojen kiintiöiminen on ollut hyvä ratkaisu.

Ylioppilaskuntamme on kuitenkin jo pitkälti vakiinnuttanut asemansa edeltäjäylioppilaskuntiensa seuraajana ja monet toiminnalliset rakenteet on jo luotu. Lisäksi, kuten hallituksen ponsivastauksessa todetaan, yliopistomme on nykyään jakautunut kuuteen korkeakouluun. Tämän jakautumisen perusajatuksena Aalto-yliopiston kehityskulussa on ollut mahdollistaa erityyppisten alojen omaleimainen kehittäminen. Voidaankin kysyä, onko ylioppilaskuntamme sääntöihin kirjattu alojen kolmijaottelu enää nykypäivää? Ovatko esimerkiksi informaatioverkostojen ja tehoelektroniikan opiskelijat keskenään keskimäärin samankaltaisempia luonteita kuin konetekniikan ja markkinoinnin opiskelijat?

Luottamustoimien täytössä kiintiöajattelulla on sekä hyvät että huonot puolensa. Kiintiöt eivät kuitenkaan saisi koskaan olla kuin väliaikainen keino edistää esimerkiksi tasa-arvon kehittymistä yhteisöissä. Kiintiöiden käytölle Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitusvalinnassa ei ole enää tarvetta.

Esitys Edustajisto päätti muuttaa ylioppilaskunnan sääntöjen 23 § seuraavaan muotoon:

23 § Jäsenten lukumäärä

Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) jäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja.

 1. Muut esille tulevat asiat
  Övriga uppkommande ärenden
  Other business
 2. Kokouksen päättäminen
  Mötets avslutande
  Closing of the meeting

 

 

 

 

 • No labels