Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta     Edustajiston kokous 5/2013
Aalto-universitetets studentkår      Delegationsmöte 5/2013
Aalto University Student Union       Representative Council 5/2013

 

Alustava aikataulu:
AlkaaLoppuuNoKokouskohtaKestoEsittelijä
17:1517:45-Rehtori Tuula Teeri0:30 
17:4517:551.Kokouksen avaus ja rutiinit0:10 
17:5518:006.Ilmoitusasiat0:05 
18:0018:307.Hallituskuulumiset0:30Kuosmanen
18:3018:508.YO-kunnan toisen kvartaalin talouskatsaus0:20Väätäinen
18:5019:109.Kampuslinjapaperi0:20Salminen
19:1019:3010.Yhdistystilojen talousarvio vuodelle 20140:20Jämsä
19:3019:40-Tauko0:10 
19:4020:0011.Asuntoloiden hallinto-ohjesääntö0:20Laamanen
20:0020:2012.Yhdistysohjesääntö0:20Pykäläinen
20:2020:4013.Talous- ja hallinto-ohjesääntö0:20Jämsä
20:4020:4514.META0:05 
20:4520:4515.Kokouksen päättäminen0:00 
KOKOUSKUTSU
MÖTESKALLELSE
NOTICE OF MEETING
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta     Edustajiston kokous 5/2013
Aalto-universitetets studentkår       Delegationsmöte 5/2013
Aalto University Student Union      Representative Council 5/2013
Kokousaika                                    10.9.2013 kello 17.15
Tidpunkt                                        10.9.2013 klockan 17.15
Time                                              September 10th, 2013 at 5.15 pm
Kokouspaikka                                Koulutuskeskus Dipoli ”Auditorio”, Otakaari 24, Espoo
Mötesplats                                     Utbildningscentret Dipoli ”Auditorium”, Otsvängen 24, Esbo
Location                                        Lifelong Learning Institute Dipoli ”Auditorium”, Otakaari 24, Espoo

 

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 5/2013 yllämainitun mukaisesti.
Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.


Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder i mötet 5/2013 som ovannämnd.
I mötet behandlas de ärenden som nedtecknats i bifogade föredragningslistan.

 

Aalto University Student Union’s Representative Council convenes for its meeting 5/2013 as written above.
The meeting will address the matters on the docket.

Espoossa            3.9.2013
I Esbo                 3.9.2013
Espoo                 September 3rd 2013

 

Martin Aalto

Edustajiston puheenjohtaja
Delegationsordförande
Chair of the Representative Council


ESITYSLISTA
DAGORDNING
AGENDA
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta     Edustajiston kokous 5/2013
Aalto-universitetets studentkår     Delegationsmöte 5/2013
Aalto University Student Union     Representative Council 5/2013
Kokousaika                                    10.9.2013 kello 17.15
Tidpunkt                                         10.9.2013 klockan 17.15
Time                                                September 10th, 2013 at 5.15 pm
Kokouspaikka                                Koulutuskeskus Dipoli ”Auditorio”, Otakaari 24, Espoo
Mötesplats                                     Utbildningscentret Dipoli ”Auditorium”, Otsvängen 24, Esbo
Location                                         Lifelong Learning Institute Dipoli ”Auditorium”, Otakaari 24, Espoo

 

1.                Kokouksen avaus
           Mötets öppnande
           Opening of the meeting
2.                Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja 
           varajäsenten toteaminen
           Konstaterande av delegationsmedlemmar som är förhindrade att delta, jäviga, forlorandet av valbarhet,
           frånträdande och närvarande
           Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are
           present
3.                Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
           Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
           Recording lawfulness and quorum of the meeting
4.                Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen
           Kallandet av två protokolljusterare och två rösträknare
           Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes
5.                Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
           Fastställande av dagordningen
           Confirming the agenda
6.                Ilmoitusasiat
           Anmälningsärenden
           Announcements
7.                Hallitusinformaatio (Kuosmanen, liite 7)
           Styrelseinformation
           Information from the Board

           Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa.

Esitys     Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan.

8.                Ylioppilaskunnan toisen kvartaalin talouskatsaus (Väätäinen, liite 8)

           Talousjohtaja Väätäinen esittelee ylioppilaskunnan toisen kvartaalin talousluvut.

Esitys     Edustajisto päätti merkitä tiedoksi ylioppilaskunnan toisen kvartaalin talouskatsauksen.

9.                Kampuslinjapaperi (Salminen, liite 9)

           Hallitusohjelman mukaisesti vuonna 2013 muodostetaan AYY:n kampustahtotila. Linjapaperin avulla AYY:n
           kampustavoitteet saadaan selkeään, säilyvään ja helposti kommunikoitavaan muotoon. Edustajisto kävi
           kampuslinjapaperista lähetekeskustelun kokouksessaan 4/2013. Kampuslinjapaperia on työstetty hallituksen ja
           kampussektorin kesken kokouksen jälkeen.

Esitys     Edustajisto päätti hyväksyä liitteen 8 mukaisen kampuslinjapaperin.

10.             Yhdistystilojen talousarvio vuodelle 2014 (Jämsä)

           AYY:llä on noin 2000 neliötä varasto- ja kerhotilaa jota se vuokraa yhdistyksille. Nykyisin tiloista saatavat tulot ja
           menot pyörivät talokohtaisissa budjeteissa. Itse tilojen hallinnointi on kuitenkin tapahtunut aatteellisella puolella.
           Taloudensopeuttamissuunnitelman mukaisesti yhdistystilat siirretään aatteellisen toiminnan alle myös
           taloudellisesti,jolloin vuokratulo näkyvät siellä, missä tilojen hallinnointi tapahtuu.

           Vuokrataso on jäänyt vuosien saatossa erittäin alhaiseksi. Hallituksessa kesäkuussa käydyn keskustelun sekä            tilasektorin valmistelun perusteella tehtiin ensimmäinen ehdotus yhdistyksille, joilla oli aikaa kommentoida ehdotusta
           noin kuukausi. Elokuussa esitystä rukattiin yhdistysten kommenttien perusteella. Näiden kommenttien myötä
           päädyttiin myös ehdottamaan kolmen vuoden siirtymäaikaa yhdistyksille, jotta näillä olisi aikaa sopeuttaa
           toimintaansa.

           Samaan aikaan vuokrasopimusten uusiminen vuosittain on jäänyt hoitamatta. Tilanteen yksinkertaistamiseksi kaikki
           vuokrasopimukset irtisanotaan ja uusitaan siten, että uudet vuokrasopimukset astuvat voimaan kaikilla yhdistyksillä
           1.1.2014. Koska sopimuksessa ilmoitettavat vuokrat määräytyvät edustajiston tekemien budjettiraamien mukaan, on
           päätös tehtävä syyskuun edustajiston kokouksessa, jotta irtisanomiset voidaan tehdä sopimusten irtisanomisehtojen
           puitteissa.

           Jämeräntaival 1 on remontissa koko kevät lukukauden. Tämä johtaa merkittävään vuokratulojen menetykseen, mikä
           vaikuttaa osaltaan vuoden 2014 talousarvioon.

Esitys     Edustajisto päätti hyväksyä vuoden 2014 talousarvion kohtaan jäsenpalvelut yhdistystilojen osalta seuraavaa:

 

TA 2014

Yhdistystilat

0,00 €

11.             Asuntoloiden hallinto-ohjesääntö (Laamanen, liite 11)

           Ylioppilaskuntien asuntokantojen yhdistyessä asuntojen hallinnointia koskevat säännöt yhdistettiin. Nykyinen
           asuntoloiden hallinto-ohjesääntö sisältää sääntöjä kahdelle eri asuntoalueelle. Lisäksi hallinto-ohjesäännöstä löytyy
           päällekkäisyyksiä. Toimivan asukasdemokratian turvaamiseksi asuntoloiden hallinto-ohjesääntö tulee päivittää ja
           yhtenäistää kaikille asuinalueille.

Esitys     Edustajisto kävi lähetekeskustelun asuntoloiden hallinto-ohjesäännöstä liitteen 11 pohjalta.

12.             Yhdistysohjesääntö (Pykäläinen)

           Ylioppilaskunnan järjestökenttä on vahvassa muutoksessa syksyllä 2013 voimaan astuvan tutkinnonuudistuksen
           johdosta. Toiminta-avustusprosessin selkeyttämiseksi ja vuodelta 2011 olevan ohjesäännön ajantasaistamiseksi
           järjestösektori kokee tarpeelliseksi käydä lähetekeskustelun ohjesäännön päivittämisestä.

Esitys     Edustajisto kävi lähetekeskustelun yhdistysohjesäännöstä.

13.             Lähetekeskustelu Talous- ja hallinto-ohjesäännöstä (Jämsä, liite 13)

           Syksyn 2012 sääntömuutoksen yhteydessä päätettiin, että entiset hallinto-ohjesääntö ja taloussääntö yhdistetään
           yhdeksi hallinto- ja talousohjesäännöksi. Sääntöä työstettiin pääsektorin kesken elokuussa ja ehdotusta on muokattu
           taloustoimikunnassa käydyn keskustelun pohjalta.

Esitys     Edustajisto kävi lähetekeskustelun talous- ja hallinto-ohjesäännöstä liitteen 13 pohjalta.

14.             Muut esille tulevat asiat
           Övriga uppkommande ärenden
           Other business
15.             Kokouksen päättäminen
           Mötets avslutande
           Closing of the meeting

 

  • No labels