Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta    Edustajiston kokous 4/2014 27.2.2014 klo 17.15
Aalto-universitetets studentkår     Delegationsmöte 4/2014 27.22014 klockan 17:15
Aalto University Student Union     Representative Council 4/2014 Feb 27th, 2014 at 5:15 pm

KOKOUSKUTSU
MÖTESKALLELSE
NOTICE OF MEETING

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta     Edustajiston kokous 4/2014
Aalto-universitetets studentkår       Delegationsmöte 4/2014
Aalto University Student Union      Representative Council 4/2014

Kokousaika                                    27.2.2014 kello 17:15
Tidpunkt                                        27.2.2014 klockan 17:15
Time                                              27 Feb 2014 at 5:15 PM

Kokouspaikka                                Koulutuskeskus Dipoli ”Auditorio”, Otakaari 24, Espoo
Mötesplats                                     Utbildningscentret Dipoli ”Auditorium”, Otsvängen 24, Esbo
Location                                         Lifelong Learning Institute Dipoli ”Auditorium”, Otakaari 24, Espoo

 

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 4/2014 yllämainitun mukaisesti.

Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

 

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder i mötet 4/2014 som ovannämnd.

I mötet behandlas de ärenden som nedtecknats i bifogade föredragningslistan.

 

Aalto University Student Union’s Representative Council convenes for its meeting 4/2014 as written above.

The meeting will address the matters on the docket.

 

Espoossa            20.2.2014
I Esbo                 20.2.2014
Espoo                 Feb 20th 2014

 

 

 

Kalle Nurmi

Edustajiston puheenjohtaja
Delegationsordförande
Chair of the Representative Council


ESITYSLISTA
DAGORDNING
AGENDA

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta     Edustajiston kokous 4/2014
Aalto-universitetets studentkår       Delegationsmöte 4/2014
Aalto University Student Union      Representative Council 4/2014

Kokousaika                                    27.2.2014 kello 17:15
Tidpunkt                                        27.2.2014 klockan 17:15
Time                                              27 Feb 2014 at 5:15 PM

Kokouspaikka                                Koulutuskeskus Dipoli ”Auditorio”, Otakaari 24, Espoo
Mötesplats                                     Utbildningscentret Dipoli ”Auditorium”, Otsvängen 24, Esbo
Location                                         Lifelong Learning Institute Dipoli ”Auditorium”, Otakaari 24, Espoo

 1. Kokouksen avaus
  Mötets öppnande
  Opening of the meeting
 2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen
  Konstaterande av delegationsmedlemmar som är förhindrade att delta, jäviga, forlorandet av valbarhet, frånträdande och närvarande
  Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and present
 3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
  Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
  Recording lawfulness and quorum of the meeting
 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen
  Kallandet av två protokolljusterare och två rösträknare
  Summoning two scrutinisers of the minutes and two vote counters
 5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
  Fastställande av dagordningen
  Confirming the agenda
 6. Ilmoitusasiat
  Anmälningsärenden
  Announcements
 7. Hallitusinformaatio (Lehtoruusu)
  Styrelseinformation
  Information from the Board

Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa.

Esitys     Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan.

8.Talousinformaatio (Väätäinen)
Ekonomiinformation
Financial information

Talousjohtaja esittelee kokouksessa ylioppilaskunnan vuoden 2013 talouskatsauksen.

Esitys     Edustajisto merkitsi tiedokseen ylioppilaskunnan vuoden 2013 talouskatsauksen.

9. Hallitusohjelma 2014 (Lehtoruusu)
Styrelseprogram 2014
Board programme 2014

Hallitus on laatinut hallitusohjelman ohjaamaan vuoden 2014 urotekojaan. Hallitusohjelma perustuu edustajiston hyväksymään toimintasuunnitelmaan. Hallitusohjelma on edustajiston hyväksymän toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma ja se ohjaa käytännön tasolla, miten toimintasuunnitelman tavoitteita toteutetaan.

Hallitusohjelma on valmisteltu yhteistyössä hallituksen, asiantuntijoiden, tuottajien ja vapaaehtoisten kesken. Hallitus päätti hyväksyä hallitusohjelman kokouksessaan AYYH 6/2014.

Esitys     Edustajisto merkitsi tiedokseen vuoden 2014 hallitusohjelman nimeltään Y(hteinen)K(kampus).

10. TTER:n sääntöuudistustyöryhmän nimittäminen (Ferm)

Toimintasuunnitelmaprojektiin ”Avustuskäytäntöjen päivittäminen” kuuluu AYY:n tarjoamien avustuskategorioiden tarkempi määrittely sekä avustusten jakoprosessin selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen. Projektin osana on Teekkaritoiminnan edistämisrahaston (TTER) sääntöjen uudistaminen vastaamaan paremmin ylioppilaskunnan muuttunutta tilannetta.

Edustajiston työjärjestyksen mukaan

23 § Edustajiston valiokunnat

Edustajisto voi erillisellä päätöksellä perustaa valiokuntia. Edustajiston on määrättävä perustamaansa valiokuntaa asettaessaan sen tehtävä, toimikausi, puheenjohtaja ja jäsenet.

Edustajiston valiokuntien työskentelyssä noudatetaan, ellei tästä työjärjestyksestä tai ohjesäännöistä muuta johdu, hallituksen työjärjestystä valiokunnan puheenjohtajan tarpeelliseksi katsomin osin.

Esitys     Edustajisto päätti perustaa valiokunnan ”TTER:n sääntöuudistustyöryhmä” tehtävänään valmistella TTER:n sääntöjen uudistamista ja valitsi työryhmään seuraavat henkilöt:

Niko Ferm                                                          puheenjohtaja
Voitto Kangas                                                    TTER:n edustaja
Anu Juvonen                                                      TTER:n edustaja
2-3 edustajiston jäsentä
sekä sihteerikseen Kati Penttisen.

TTER:n sääntöuudistustyöryhmän toimikausi on vuoden 2014 loppuun asti, ja se raportoi edustajistolle viimeistään toimikautensa päättymistä seuraavassa edustajiston kokouksessa.

11. Lähetekeskustelu kulttuurisektorin yhteisestä tahtotilasta (Haavisto)

Opiskelijakulttuuria synnyttävät AYY:n vapaaehtoiset, erityisasemayhdistykset ja muut opiskelijajärjestöt sekä valtava joukko erilaisten aktiivisten opiskelijoiden yhteenliittymiä. Yhteinen selkeä tahtotila Aallon opiskelijatoiminnan kehittämisestä helpottaa näiden tahojen välistä yhteistyötä.

Hallitus on hallitusohjelmassaan päättänyt tuoda kevään aikana keskusteltavaksi yhteisen tahtotilan kulttuurisektorin kehittämiseksi pidemmällä aikavälillä. Erityisesti tullaan huomioimaan tuleva yhteinen kampus. Kirjauksen tarkoituksena on nostaa laajempaan keskusteluun tahtotila sektorin päämääristä.

Yhteistä tahtotilaa rakennetaan keskusteluttamalla keskeisiä opiskelijakulttuuria luovia ja kehittäviä tahoja. Tavoitteena on löytää yhteinen suunta, johon AYY:n oman toiminnan lisäksi myös muut opiskelijakulttuuria luovat tahot voivat sitoutua. Ensimmäisen lähetekeskustelun tarkoituksena on kuulla edustajiston näkemyksiä yhteisen tahtotilan laatimisen prosessista ja terävöittää prosessin kysymyksenasettelua.

Esitys     Edustajisto merkitsi tiedokseen käydyn lähetekeskustelun kulttuurisektorin yhteisestä tahtotilasta.

12. Huomionosoitustyöryhmän raportti ja lähetekeskustelu huomionosoitusten jakokäytänteistä (Lehtoruusu)

AYY:n ensimmäiset yhteisömerkit, ansiomerkit, kunniamerkki ja sankaritunnukset jaettiin ansioituneille ylioppilaskunnan toimijoille ja sidosryhmille ylioppilaskunnan nelivuotisjuhlissa 1.2.2014. Huomionosoitusohjesäännön mukaan hallitus myöntää huomionosoitukset huomionosoitustyöryhmän esityksestä. Ensimmäinen huomionosoitustyöryhmä asetettiin lokakuussa 2012 ja se päätti työnsä alkukeväästä 2014.

AYY:ssa on jaettu huomionosoituksia vasta kerran, eikä myöntämisprosessi ole vielä vakiintunut. Huomionosoitusten jakoprosessia, raportointi mukaan lukien, tulisi kehittää eteenpäin ensimmäisen huomionosoitustyöryhmän kokemusten perusteella. Hallitus toivoo, että edustajisto kävisi huomionosoitustyöryhmän raportoinnin pohjalta lähetekeskustelun huomionosoitusten jakoprosessin kehittämisestä. Hallitus tulee tämän lähetekeskustelun pohjalta laatimaan oman esityksensä myöntämisprosessista ja tarvittaessa esittämään muutoksia huomionosoitusohjesääntöön ennen uuden huomionosoitustyöryhmän nimeämistä.

Esitys     Edustajisto merkitsi tiedokseen huomionosoitustyöryhmän kertomuksen toiminnastaan ja huomionosoitusten jakokäytänteistä käydyn lähetekeskustelun.

13. Muut esille tulevat asiat
Övriga uppkommande ärenden
Other emerging matters

14. Kokouksen päättäminen
Mötets avslutande
Closing of the meeting

 

 

 • No labels