Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Edustajiston kokous 6/2015 15.10.2015 kello 17:15
Aalto-universitetets studentkår, Delegationsmöte 6/2015 15.10.2015  klockan 17:15
Aalto University Student Union, Representative Council 6/2015 15 October 2015 at 5:15 PM
LiiteNro
Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting 2
Kokouskutsu / Möteskallelse / Notice of meeting3
Esityslista5a
Dagordning5b
Agenda5c
Hallitusinformaatio / Styrelsen infomerar / Information from the board7
Stipendiohjesäännön päivittäminen8
Omaisuuskiistan jatkotoimenpiteistä päättäminen10
Vastaus Laakin ponteen11a
Vastaus Laakin ponteen - ppt-esitys11b
  • No labels