Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Edustajiston kokous 1/2016 16.11.2015 kello 17:15
Aalto-universitetets studentkår, Delegationsmöte 1/2016 16.11.2015 klockan 17:15
Aalto University Student Union, Representative Council 1/2016 16 November 2015 at 5:15 PM
Liite / Bilaga / AppendixNro / Nummer / Number
Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting (päivitetty/updated 16.11.2015 klo 11.00)2
Kokouskutsu / Möteskallelse / Notice of meeting3
Esityslista5a
Dagordning5b
Agenda5c

Edustajiston ja edustajistoryhmien kokoonpanojen toteaminen / Konstaterandet av delegationens och delegationsgruppernas sammansättning / Stating the composition of the Representative Council and its Groups: Vahvistettu vaalitulos / Bekräftat resultatet / Confirmed election results

7a
Edustajistoryhmät ja niiden toimihenkilöt / Information of the composition of the Representative Council and its Groups7b
  • No labels