Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Muutoksenhaku ylioppilaskunnan päätökseen

Yliopistolain (558/2009) mukaan ylioppilaskunnan päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisua saa vaatia se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Sökande av ändring i beslut av studentkåren

Enligt universitetslagen (558/2009) får omprövning av ett beslut som en studentkår fattat begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Omprövning får begäras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet.

Submitting a request of correction to a ruling by the Student Union

According to the Universities Act (558/2009), a ruling of a student union can be requested for correction in accordance with the Administrative Procedure Act (434/2003). A request can be submitted by the person who is subject to the ruling or whose rights, responsibilities or benefits are directly affected by the ruling (hereinafter referred to as the “appealing party”).

Hallituksen toistaispäätös jäsenmaksupalautuksistaAYY:n jäsen voi hakea jäsenmaksupalautusta tietyin päätöksessä kuvatuin ehdoin.
Tillsvidarebeslut av styrelsen om återbetalning av medlemsavgiftenAUS:s medlem kan lämna ansökan om återbetalning på vissa vilkor.
Board's decision on membership fee refunds
valid until further notice
Member of AYY can apply for a membership fee refund on certain terms.
  • No labels