Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Edustajiston kokous 6/2016 14.4.2016 kello 17:15
Aalto-universitetets studentkår, Delegationsmöte 6/2016 14.4.2016 klockan 17:15
Aalto University Student Union, Representative Council 6/2016 April 14 2016 at 5:15 PM
Liite / Bilaga / AppendixNro / Nummer / Number
Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting (updated 14.4.2016 at 13.00)2
Kokouskutsu / Möteskallelse / Notice of meeting3
Esityslista (Kohta 17 päivitetty 11.4.2016)5a
Dagordning5b
Agenda5c
Hallitusohjelmakuulumiset / Board programme news7
Pääsihteerin rekrytointiprosessi esitelmä / The recruitment process of the Secretary Genral-presentation8
Vastaus Helisteen ponteen / Svar på Helistes kläm / Response to Heliste's resolution10.1
Sijoitustoiminnan eettisyys ja vastuullisuus-esitelmä10.2
Tilinpäätös11.1a
Closing of the Books11.1b
Tilinpäätös esitelmä11.2a
Closing of the Books-presentation11.2b
Ernst & Young Oy yhteenveto tilinpäätöstarkastuksesta11.3a
Ernst & Young Oy summary of years-end 2015 audit11.3b
Ernst & Young OY: Auditor's report11.3c
Linjapaperi lukuvuosimaksuista13a
Policydokument om läsårsavgifter13b
Policy paper on tuition fees13c
Lähetekeskustelu Ylioppilaskunnan suunta -projektista / Preliminary debate on the Student Union Direction (ppt)14a
Ylioppilaskunnan suunta: ideat teemoittain koottuna14b
The Student Union Direction: ideas compiled thematically14c
Keskusvaalilautakunnan raportti vuoden 2015 edustajistovaaleista15a
Keskusvaalilautakunnan raportti vuoden 2015 edustajistovaaleista / Report of the central election comittee on the representative council elections of the year 2015 (ppt)15b
Tilaohjelman lähetekeskustelu esitys16a
Preliminary discussion on the spatial program for the student center-presentation16b
Ylioppilaslehti Ainon toimitusneuvoston valinta esitys / Editorial Council of Student Magazine Aino-presentation17
Vastaus Fihlmanin ponteen19a
Svar til Fihlmans kläm19b
Response to Fihlman's resolution19c

Kokouskohdan 10 esitelmää laajentava myöhempi materiaali / Material expanding the presentation on item 10 (in Finnish and added later on 10 May 2016)

Vastuullisen sijoittamisen katsaus 2015 Lähitapiola (lisätty 10.5.2016)

  • No labels