Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Brändityöryhmän perustaminen / Grundandet av en varumärkesarbetsgrupp / Setting up a Brand Working Group 

Liite / Bilaga / AppendixNro / Nummer / Number
Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting (updated 15.12. at 13.25)2
Kokouskutsu / Möteskallelse / Notice of meeting3
Esityslista5a
Dagordning5b
Agenda5c
Hallitusohjelmakuulumiset / Board programme news7

Jatkuvuustoimikunnan täydentäminen / Komplettering av kontinuitetsrådet / Completion of the Continuity Committee

8

Taloustoimikunnan täydentäminen / Komplettering av ekonomiutskottet / Completion of the Financial Committee (updated 14.12.2016) 

9
TTER- johtokunnan täydentäminen / Komplettering av TTE-fondens styrgrupp / Completion of the Board of TTE-Fund10
Tilintarkastajayhteisön valinta vuodelle 2017 - esitys11a
Selection of the audit firm for 2017 - ppt11b
Talouden- ja omaisuudenhoitopolitiikka12.1
Sijoituspolitiikka12.2a
Investment policy12.2b
Talouden keskipitkän tähtäimen suunnitelma 2017-202013.1
PTS liitetaulukko13.2
Kiinteistöpolitiikka14a
Fastighetspolitik14b
Property policy14c
 Lähetekeskustelu opiskelijakeskuksen suunnittelijasta / Preliminary Discussion for the Designer of the Student Center 15
Vaalijärjestys - luonnos16a
Valordningen - utkast16b
Election rules - draft16c
Vaalijärjestykseen esitettävät muutokset / The proposed changes to the Election rules (ppt) 16d
Brändityöryhmän perustaminen / Grundandet av en varumärkesarbetsgrupp / Setting up a Brand Working Group17
Vastaus koposen ponteen Aalto-kokardista18a
Svar på Koponens kläm om en Aalto-kokard18b
Reply to the motion of Koponen regarding a Aalto cockade18c
  • No labels