Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kokous on numero 7/17, sillä 18.10. Mikkelissä pidetty kokous ei ollut päätösvaltainen. Esityslistalla on 18.10 kokoukseen esitetyt asiat sekä kokousasioita, joita hallitus on esittänyt 18.10. jälkeen. Kokouksen alussa Tekniikan Akateemisset TEK, Suomen ekonomit SE sekä Akava esittäytyvät lyhyesti. Lisäksi TEK:n yksikönjohtaja Jari Jokinen esittelee käynnissä olevan FITech verkostoyliopistoprojektin ja SE:n asiamies Kosti Hyyppä kertoo näkemyksistä hallituksen valmistelemiin perhevapaiden uudistuksiin. Kokouksen jälkipelit vietetään TEK:n ja SE:n kestitseminä Insinöörit-ekonomit -talon kattosaunalla.

 

Mötesnumret är 7/17, eftersom det möte som hölls 18.10 i S:t Michel inte var beslutfört. Föredragningslistan innehåller ärendena från mötet 18.10 samt mötesärenden som styrelsen lagt fram efter 18.10. I början av mötet presenterar sig Teknikens akademikerförbund TEK, Finlands Ekonomer och Akava kort. Dessutom presenterar TEK:s enhetsdirektör Jari Jokinen det pågående nätverksuniversitetsprojektet FITech och ombudet Kosti Hyyppä från Finlands Ekonomer berättar om synpunkter på de familjeledighetsförnyelser som regeringen bereder. Efter mötet bjuder TEK och Finlands Ekonomer på en kväll vid takbastun i Ingenjörs- och ekonomhuset.


The meeting is numbered 7/17, because the meeting held on October 18th in Mikkeli did not have quorum. The agenda includes items from the meeting proposed for October 18th and items proposed by the Board after that date. At the beginning of the meeting, the Tekniikan Akateemiset TEK, Finnish economists SE and Akava make short introductions. In addition, TEK unit manager Jari Jokinen presents the ongoing FITech networking university project and SE representative Kosti Hyyppä gives insights on the family-related leave changes prepared by the Government. The afterparty for the meeting is organized by TEK and SE at the Engineer-Economist House rooftop sauna.


Liite / Bilaga / AppendixNro / Nummer / Number
Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting (updated 2.11.2017 at 13.47)2
Kokouskutsu / Möteskallelse / Notice of meeting3
Esityslista5a
Dagordning5b
Agenda5b
Ainon linjapaperin muutos ohjesäännöksi11a
Ändring av policydokumentet om Aino till ett reglemente11b
Change of Aino's policy paper into a regulation11c 
Lukuvuosimaksulinjapaperin hyväksyminen13a
Godkännande av policydokumentet om läsårsavgifter13b 
Accepting the policy paper on tuition fees13c 
Uudet opiskelijat -linjapaperin hyväksyminen14a 
Godkännande av policydokumentet om nya studerande14b 
Accepting the policy paper on new students14c

Yhdistysohjesäännön pykälien 7, 8 ja 10 muuttaminen jäsenmäärävelvoitteen ja jäsenmäärän ilmoitusvelvoitteen osalta

Ändring av paragraferna 7, 8 och 10 i föreningsreglementet beträffande åläggandet om medlemsantal och anmälan om medlemsantal 

Changing the association regulation sections 7,8 and 10 regarding the required number of members and the requirement of notifying the Student Union


OBS! Ladda upp dokument att läsa översättningen! | Note! Please download the document to see the translations!
16
Talousarvio 2018 lähetekeskustelu 17a
Remissdebatt om budgeten 2018 17b
Preliminary discussion on the budget for 2018 17c
Toimintasuunnitelman lähetekeskustelu 18a
Remissdebatt om verksamhetsplanen18b
Preliminary discussion on the Action Plan 18c

Lähetekeskustelu Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokousdelegaation ohjeistamisesta
Remissdebatt om anvisningarna till förbundsmötesrepresentanterna på Finlands studentkårers förbunds (FSF) förbundsmöte
Preliminary discussion on the instructions for the SYL General Assembly delegation:

Alustus / Preliminary discussion -ppt

Lausuntokierroksen kommentit

19a-b
  • No labels