Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Edustajiston kokous 7/2018 31.5.2018 kello 17:15
Aalto-universitetets studentkår, Delegationsmöte 7/2018 31.5.2018 klockan 17:15 
Aalto University Student Union, Representative Council 7/2018 31 May 2018 at 5:15 PM
Liite / BIlaga / AppendixNro / Nummer / Number
Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting2
Kokouskutsu ja esityslista5a
Möteskallelse och dagordning5b
Notice of meeting and the agenda5c
Toimiston kuulumiset
Aktuellt från kontoret
Latest news from the Central Office
7
Opiskelijakeskuksen tilannepäivitys 8
Q1 Tammi-maaliskuun 2018 talouskatsaus9
AYY:n SYL:n liittokokousohjesäännön päivittäminen10
Lähetekeskustelu ylioppilaskunnan suunnan päivittämisestä11


  • No labels