Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Edustajiston kokous 7/2018 31.5.2018 kello 17:15
Aalto-universitetets studentkår, Delegationsmöte 7/2018 31.5.2018 klockan 17:15 
Aalto University Student Union, Representative Council 7/2018 31 May 2018 at 5:15 PM
Liite / BIlaga / AppendixNro / Nummer / Number
Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting2
Kokouskutsu ja esityslista5a
Möteskallelse och dagordning5b
Notice of meeting and the agenda5c
Toimiston kuulumiset
Aktuellt från kontoret
Latest news from the Central Office
7

Opiskelijakeskuksen tilannepäivitys
Aktuellt om studentcentrumet
Status update on the Student Center project

8
Q1 Tammi-maaliskuun 2018 talouskatsaus9
AYY:n SYL:n liittokokousohjesäännön päivittäminen10a
Uppdatering av AUS reglemente för FSF:s förbundsmöten 10b
Updating the regulation regarding AYY's operations in the General Assembly of the National Union of University Students in Finland (SYL)10c
Lähetekeskustelu ylioppilaskunnan suunnan päivittämisestä11a
Remissdebatt om uppdateringen av Studentkårens riktning 11b
Memo on the update of the Direction of the Student Union11c
  • No labels