Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Edustajiston kokous 6/2019 11.9.2019 kello 17:15
Aalto-universitetets studentkår, Delegationsmöte 6/2019 11.9.2019 klockan 17:15 
Aalto University Student Union, Representative Council 6/2019 11 September 2019 at 5:15 PM
Liite / Bilaga / AppendixNro / Nummer / Number
Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting22
Kokouskutsu ja esityslista5a
Möteskallelse och dagordning5b
Notice of Meeting & agenda5c
Toimiston kuulumiset7
Opiskelijakeskuksen ajankohtaiskatsaus8
  • No labels