Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Edustajiston kokous 2/2020 28.11.2019 kello 17:15
Aalto-universitetets studentkår, Delegationsmöte 2/2020 28.11.2019 klockan 17:15 
Aalto University Student Union, Representative Council 2/2020 28 November 2019 at 5:15 PM

Muutosehdotuslomake Proposed amendment form / Ändringsförslag


Liite / Bilaga / AppendixNro / Nummer / Number
Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting2
Kokouskutsu ja esityslista5a
Möteskallelse och dagordning5b
Notice of Meeting & agenda5c
Tilintarkastusyhteisön valinta vuodelle 2020
Val av revisionssamfund för år 2020
Election of the auditing firm for 2020
Edustajiston vuoden 2020 varapuheenjohtajien valinta
Val av viceordförande för delegationen för år 2020
Election of Vice Chairs of the Representative Council for 2020
Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen nimittäminen vuodelle 2020
Val av styrelseordförande och styrelse för 2019
Appointment of the Chair of the Board and the Board for 2020
Ehdollinen: Hallituksen muodostajan valinta
Villkorat: Val av styrelsebildare
Conditional: Election of the former of the Board
Edustajistovaliokuntien perustaminen
Inrättandet av delegationsutskott
Establishment of the Representative Council Committees
  • No labels