Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Edustajiston kokous 3/2020 20.2.2020 kello 17:15
Aalto-universitetets studentkår, Delegationsmöte 3/2020 20.2.2020 klockan 17:15 
Aalto University Student Union, Representative Council 3/2020 20 February 2020 at 5:15 PM

Muutosehdotuslomake Proposed amendment form / Ändringsförslag


Liite / Bilaga / AppendixNro / Nummer / Number
Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting2
Kokouskutsu ja esityslista5a
Möteskallelse och dagordning5b
Notice of Meeting & agenda5c
Toimiston kuulumiset / Aktuellt från kontoret / Latest news from the Central Office7
Opiskelijoiden liikuntaliitto ry:n OLL kuulumiset8
Keskusvaalilautakunnan raportti vuoden 2019 edustajistovaaleista9a
9b
Report of the Central Election Committee on the 2019 Representative Council Elections9c
Opiskelijamedian kuulumiset10
Opiskelijakeskuksen kuulumiset11
Stipendijakotoimikuntien edustajiston jäsenten nimittäminen12


  • No labels