Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Edustajiston kokous 5/2021 17.6..2021 kello 17:15
Aalto-universitetets studentkår, Delegationsmöte 5/2021 17.6.2021 klockan 17:15 
Aalto University Student Union, Representative Council 5/2021 17th June 2021 at 5:15 PM

Muutosehdotuslomake / Proposed amendment form / Ändringsförslag


Liite / Bilaga / AppendixNro / Nummer / Number
Läsnäololistaus / Lista av närvarande delegation medlemmar / Recording of the members of the council who are present in the next meeting2

Kokouskutsu ja esityslista

Möteskallelse och dagordning

Notice of Meeting & agenda

5a

5b

5c

Toimiston kuulumiset

Aktuellt från kontoret

Latest news from the office

7

2021 toimintasuunnitelman kuulumiset - puolivuotiskatsaus

Aktuellt om verksamhetsplanen för 2021 – halvårsöversikt

Latest news on the 2021 plan of action - mid-year review

8

Muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin

Ändringarna till studentkårens stadgar

Amendments to the Student Union Constitution

Edustajiston jäsen Fihlmanin eriävä mielipide sääntömuutoksiin.

9a

9b

9c

9d

Muutokset ylioppilaskunnan vaalijärjestykseen

Ändringar i studentkårens valordning

Amendments to the Election Bylaws of the Student Union

Edustajiston jäsen Fihlmanin eriävä mielipide vaalijärjestyksen muutoksiin.

10a

10b

10c

10d

Muutokset edustajiston työjärjestykseen

Ändringar i delegationens arbetsordning

Amendments to the Rules of Procedure of the Representative Council

11

Muutokset hallituksen työjärjestykseen

Ändringar i styrelsens arbetsordning

Amendments to the Rules of Procedure of the Board

12

Muutokset hallinto- ja talousohjesääntöön

Ändringar i förvaltnings- och ekonomisreglementet

Amendments to the Administrative and Economic Regulation

Esitysmateriaali (slides only in Finnish)

13
Pakollista asevelvollisuutta suorittavien yhdenvertainen kohtelu asumisessa14

Luovuttavat kohteet

Objekt som ska avyttras

Assignment of properties

15
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Edustajiston kokous 5/2021 17.6..2021 kello 17:15
Aalto-universitetets studentkår, Delegationsmöte 5/2021 17.6.2021 klockan 17:15 
Aalto University Student Union, Representative Council 5/2021 17th June 2021 at 5:15 PM

Muutosehdotuslomake / Proposed amendment form / Ändringsförslag


  • No labels