Page tree

AYY:n edustajisto päätti 10.9. "Perustaa ja nimittää taloustoimikunnan valintatyöryhmän: Jouni Lounasmaa (puheenjohtaja), Teemu Halme, Katariina Kyckling, Jenni Laakso, Noora Lehtovaara, Elli Leppisaari, Anna Tompuri. Työryhmä tuo esityksensä toimintatavoistaan edustajiston seuraavaan kokoukseen hyväksyttäväksi. Työryhmän toimikausi on vuoden 2009 loppuun."

 

 

--------------------------------------------------

 

253 VI Luku - Taloustoimikunta

 

254 31 § Taloustoimikunta

 

255 Taloustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja mukaan lukien kahdeksasta (8) kymmeneen (10) jäsentä.

256 Puheenjohtajan tulee olla ylioppilaskunnan jäsen. Jäsenistä vähintään puolet (1/2) tulee olla

257 ylioppilaskunnan jäseniä.

 

258 Edustajisto valitsee taloustoimikunnan jäsenet hallituksen esityksestä kahdeksi (2) vuodeksi

259 kerrallaan siten, että puolet on vuosittain erovuorossa. Taloustoimikunnan jäsenet valitaan

260 ylioppilaskunnan jäsenistä tai muista ylioppilaskunnan oloja hyvin tuntevista tai talouselämään

261 perehtyneistä henkilöistä.

 

262 Edustajisto valitsee hallituksen esityksestä puheenjohtajan taloustoimikunnan jäsenistä

263 kalenterivuodeksi kerrallaan. Taloustoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu

264 itselleen sihteerin.

 

265 Hallituksen puheenjohtajalla, edustajiston puheenjohtajalla, pääsihteerillä ja talousjohtajalla on

266 kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

 

267 Jos edustajisto päättää vapauttaa taloustoimikunnan tai sen jäsenen tai jos sen jäsen eroaa kesken

268 toimikauden, valitaan uusi taloustoimikunta tai uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

 

32 § Taloustoimikunnan toimivalta ja tehtävät

 

270 Taloustoimikunnan tehtävänä on ylioppilaskunnan omaisuuden hallinta ja hoitaminen sekä

271 työjärjestyksessä ja ylioppilaskunnan taloudenhoidon ohjesäännössä määrättyjen asioiden

272 valmistelu ja toimeenpano.

 

273 Edustajiston asiana on määrittää ja tarvittaessa vahvistaa hallituksen ja taloustoimikunnan

274 tehtävänkuvat ja toimivaltuuksien keskinäiset rajat.

 

--------------------------------------------------

 

AYY TT valintaprosessi

Läpinäkyvä prosessi ja edustjiston suuntaan tarpeeksi huolellisesti toteutettu.

 

 1. osaamiskriteerien hahmottaminen

 

 1. long-listan muodostaminen

-           Nykyiset taloustoimikunnat, kysytään kiinnostusta

-           Pyydetään lisäksi ehdotuksia sopivista henkilöistä edustajistolta, johtoryhmältä, jatkuvuustoimikunnalta ja aiempien vuosien puheenjohtajilta ja pääsihteereiltä.

-           Haetaan opiskelijajäseniä taloustoimikuntaan avoimella haulla; pyydetään perusteltu motivaatiopaperi hakijoilta.

-           Kontaktoidaan sijoitusalaa ja kiinteistöalaa tuntevia henkilöitä

-           Kootaan ns.pitkä lista, jossa olevien henkilöiden soveltuvuutta arvioidaan valintatyöryhmällä

 

 1. muodostetaan short-lista, jossa olevia henkilöitä haastatellaan

 

 


KY:n taloustoimikunnan tehtävät

 

Taloustoimikunnan (TT) tehtävänä on huolehtia, että ylioppilaskunnan taloudelliset toimintaedellytykset turvataan. Taloustoimikunta on edustajiston alainen toimielin, joka vastaa ylioppilaskunnan taloudesta ja omaisuudenhoidosta sekä käyttää niissä hallinto- ja toimeenpanovaltaa. Taloustoimikunta raportoi toiminnastaan edustajistolle kussakin edustajiston kokouksessa.

 

KY:n omaisuudenhoito pohjautuu taloustoimikunnan laatimaan ja edustajiston hyväksymään omaisuuden-hoitosuunnitelmaan. Suunnitelman pohjalta taloustoimikunta päättää KY:n kiinteistöjen ja arvopaperien hallinnasta ja hoidosta. Taloustoimikunnan vastuulla on myös yhdessä ylioppilaskunnan hallituksen kanssa laatia KY:n talousarvio ja ylioppilaskunnan tilinpäätös. Tilinpäätöksen yhteydessä taloustoimikunta antaa lisäksi erillisen selonteon omaisuudenhoidosta. Taloustoimikunta valvoo ylioppilaskunnan etuja yhtiöissä, joissa ylioppilaskunta on osakkaana ja päättää velan ottamisesta, antamisesta sekä vakuuksien asettamisesta ylioppilaskunnassa. Ylioppilaskunnan taloustoimisto raportoi taloustoimikunnalle.

 

Sijoitus- ja rahoitusvaliokunta

Sijoitus- ja rahoitusvaliokunta valmistelee ja sovituin valtuuksin käyttää päätösvaltaa ylioppilaskunnan omaisuudenhoitoa koskevissa asioissa. Sijoitus- ja rahoitusvaliokunta kokoontui vuoden 2008 aikana kolme kertaa. Sijoitus- ja rahoitusvaliokunnan puheenjohtajana toimivat Sami Torstila (30.10.2008 saakka)

ja Tapani Väljä (10.11.2008 alkaen) ja varapuheenjohtajana Eeva Grannenfelt.

 

Kiinteistövaliokunta

Kiinteistövaliokunnan tehtävänä on valmistella ylioppilaskunnan kiinteistöihin liittyvät asiat. Kiinteistövaliokunta kokoontui vuoden 2008 aikana yhden kerran. Kiinteistöasiat olivat kuitenkin

koko vuoden ajan merkittävässä roolissa taloustoimikunnan kokouksissa. Kiinteistövaliokunnan puheenjohtajana toimi Tapani Väljä ja varapuheenjohtajana Veijo Laakso.

 

KY:n taloustoimikunnan kokoonpano

 

puheenjohtaja 2008 Ekonomi Tapani Väljä, AG-Partners Corporate Finance Oy

varapuheenjohtaja 2008 KTT, OTK Sami Torstila, professori, HSE (30.10.2008 saakka)

 

jäsen ( –2009) KTM, CEFA Eeva Grannenfelt, johtaja, sijoitustoiminta, Eläke-Fennia

jäsen ( –2008) KTM Janne Holkko, associate director, SEB Enskilda Corporate Finance

jäsen ( –2008) DI, ekonomi Seppo Kallio, asunto-ohjelmapäällikkö, Espoon kaupunki

jäsen ( –2008) Ekonomi Veijo Laakso, Konsultointi V. Laakso & Co Oy

jäsen ( –2009) KTM, CEFA Atro Mäkilä, salkunhoitaja, Evli-Rahastoyhtiö Oy

jäsen ( –2008) KTM, CEFA Eeva Sipilä, CFO, Cargotec Oyj

jäsen ( –2009) Ekonomi Harri Tilli

jäsen ( –2009) KTM Jukka Toivakka, A. Toivakka Oy

jäsen ( –2008) ktk Katariina Kyckling, KY:n hallituksen puheenjohtaja

jäsen ( –2008) kyo Matti Parpala, KY:n hallituksen jäsen

jäsen ( –2008) kyo Janne Peljo, KY:n hallituksen jäsen

 

 

TKY:n taloustoimikunnan tehtävät

 

TKY:n hallituksen ja edustajiston tukena toimii taloustoimikunta, jonka tehtävänä on edustajiston asettamissa rajoissa ylioppilaskunnan omaisuuden hallinta ja hoitaminen.
 

Taloustoimikunta on TKY:n edustajiston valitsema taloudellista päätäntävaltaa käyttävä elin, jonka tehtävänä on johtaa ylioppilaskunnan asuntolatoimintaa ja sijoitustoimintaa. Merkittävät taloudelliset päätökset, kuten esimerkiksi päätös uuden asuntolan rakentamisesta Teekkarikylään, viedään aina hallituksen kautta vielä edustajiston päätettäväksi.

 

Sääntöjen mukaan taloustoimikunnan tehtävänä on erityisesti:

 

 1. ylioppilaskunnan omaisuuden turvattu ja tuottava hoitaminen edustajiston vahvistamien suuntalinjojen ja ohjeiden mukaisesti niiltä osin, mitä edustajisto ei ole antanut hallituksen päätettäväksi,
 2. valvoa ylioppilaskunnan taloudellista tilaa,
 3. esitellä hallitukselle kirjanpitolain mukainen ylioppilaskunnan tilinpäätös,
 4. esittää hallitukselle ylioppilaskunnan taloustoimiston henkilökuntaan liittyvät valinnat ja vapautukset,
 5. valvoa asuntoloiden tarkoituksenmukaisesta ylläpidosta ja kunnostuksesta näiden vuokratasoa määritellessään,
 6. tehdä selvityksiä ja ehdotuksia asuntolatoiminnan ja sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tavoitteista ja suunnitelmista,
 7. valita tietoliikennejaoston puheenjohtaja ja nimittää tietoliikennejaosto,
 8. valita sijoitusjaoston puheenjohtaja ja nimittää sijoitusjaosto,
 9. johtaa ja valvoa taloushallintoa ja asuntolatoimintaa edustajiston asettamissa rajoissa,
 10. huolehtia asuntolatoiminnan ja sijoitusomaisuuden pitkän aikavälin tuottavasta ja turvallisesta hoitamisesta sekä saattaa hallitukselle päätettäväksi tähän liittyviä asioita,
 11. valmistella hallitukselle esitys ylioppilaskunnan talousarvioksi,
 12. esitellä hallitukselle merkittäviin taloudellisiin päätöksiin liittyvät asiat ja
 13. päättää muista asioista, jotka edustajisto määrää taloustoimikunnan päätettäviksi.

 

 

Taloustoimikunta kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa, lisäksi tal.tmk:lla on sijoitusjaosto, joka valmistelee sijoituksia koskevat päätökset (strategia) ja pitää yhteyttä varainhoitajien kanssa.

 

Ylioppilaskunnan talouden- tai omaisuudenhoitoon liittyvillä merkittävillä päätöksillä tarkoitetaan kiinteistöjen ostamista tai myymistä, rakennushankkeiden aloittamista ja ylioppilaskunnan varallisuuden merkittävää käyttämistä, sekä näihin rinnastettavia päätöksiä. Edustajisto voi tehdä ylioppilaskunnan talouden- tai omaisuudenhoitoon liittyviä merkittäviä päätöksiä ainoastaan hallituksen ja taloustoimikunnan esittelystä.

 

Mikäli hallitus tai edustajisto päätöksellään tai vähintään viiden (5) edustajiston jäsenen tekemän esityksen nojalla esittää merkittävää taloudellista päätöstä edustajiston käsiteltäväksi, on taloustoimikunta velvollinen käsittelemään asia niin, että hallitus pystyy esittelemään sen edelleen edustajistolle kolmenkymmenen (30) päivän sisällä siitä kun pyyntö asian käsittelemiseksi on todisteellisesti esitetty.

 

Taloustoimikunnan on otettava asiaan joko puoltava tai kielteinen kanta ja perusteltava se kirjallisesti.

 

Tietoliikennejaosto.

Tietoliikennejaoston tehtävänä on taloustoimikunnan sille tämän työjärjestyksen nojalla luovuttaman toimivallan puitteissa:

 1. valmistella taloustoimikunnalle esitys tietoliikenneratkaisujen pitkän aikavälin tavoitteista ja suunnitelmista,
 2. valmistella taloustoimikunnalle esitys ylioppilaskunnan tietoliikenneratkaisujen talousarvioksi,
 3. toimia tarvittaessa taloustoimikunnan neuvoa antavana elimenä tietoliikenneratkaisuista päätettäessä,
 4. valmistella taloustoimikunnalle esitys ylioppilaskunnan tietoliikennepalvelujen toimintakertomukseksi ja tuloslaskelmaksi ja
 5. edistää toiminnallaan koko jäsenistön tietoliikennepalvelujen kehittämistä.  

Sijoitusjaosto .

Sijoitusjaoston tehtävänä on taloustoimikunnan sille tämän työjärjestyksen nojalla luovuttaman toimivallan puitteissa:

 1. valmistella taloustoimikunnalle esitys sijoitustoiminnan pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteista ja suunnitelmista ja
 2. toimia tarvittaessa talousjohtajan apuna sijoitusomaisuuden hoidossa.

 

TKY:n taloustoimikunta

TKY:n on taloustoimikunta koostuu liike-elämässä ansioituneista diplomi-insinööreistä ja teekkareista.    

puheenjohtaja

DI, MBA Tuomo Lähdesmäki, (erovuorossa 2009), Citycon hvpj. Amer, ex-Elcoteq tj, ex-Leiras tj.

 

DI Matti Carpén (erovuorossa 2009), Eläke-Fennian varatj., TEKn talousvaliokunnan jäsen

DI Kari Inkinen (erovuorossa 2009), Sponda tj.

FM, DI Kari Vatanen (erovuorossa 2010), Eläke-Varman riskienhallintajohtaja, CFA, FRM

DI Kari Karvonen (erovuorossa 2008), Osuuspankin kiinteistöjohtaja

teekkari Christian Peltonen (erovuorossa 2009), hpj. 2008

teekkari Markus Heimonen (erovuorossa 2010), hpj. 2009 ja

teekkari Mikke Westenius (erovuorossa 2008) asukkaiden edustaja

 

 

 

 

 

 

 

 


AYY:n taloustoimikunnan osaamisvaatimukset

 

-           taloudenhoidon johtaminen, joka sisältää rakenteellisesti keskenään erilaisia "tulosyksiköitä"  kuten ylioppilaskunnan varsinainen toiminta, opiskelija-asuntotoiminta, sijoitustoiminta (sekä finanssi- että kiinteistösijoituksia), mahdollisesti muitakin AYY:ssa jatkossa erikseen (taloudellisesti) seurattavaksi haluttavia kokonaisuuksia (esimerkiksi kisakyläprojektit tms.)

 

-           omaisuudenhoito, joka sisältää ylioppilaskunnan suuruudeltaan merkittävän ja monitahoisen varallisuuden hoidon ja koko ylioppilaskuntakonsernin rahoituksen suunnittelun sekä seurannan; omaisuus koostuu rakenteellisesti keskenään erilaisista "omaisuusluokista"  kuten opiskelija-asunnot ja muu kiinteistöomaisuus, rakennus- yms. investointiprojektit (joita on pipelinessakin) ja sijoitusomaisuus (joka puolestaan sisältää erilaisia omaisuusluokkia)

 

-           talousjohtajan esimiehenä toimiminen; muutosvaiheessa uuden talousorganisaation suunnittelun tukena

 

-           ylioppilaskunnan päättäjien sparraaminen talousasioissa ja strategisissa kysymyksissä

 

-           vaikuttamis- ja yhteiskuntatehtävä: päävastuu näistä on luonnollisesti ylioppilaskunnan "pääviskaaleilla", erityisesti hallituksella ja sen pj:lla sekä pääsihteerillä; varsinaisten toimijoiden tukeminen suhteessa mm. Aalto-yliopiston kiinteistöyhtiöön, Espoon ja Helsingin kaupunkiin

 

 

AYY:n taloustoimikunnan jäsenten osaamiskriteereitä

 

-           TKK:lta, HSE:ltä tai TaiK:sta valmistuneita henkilöitä, joilla on laaja-alaista   johtamiskokemusta

 

-           riittävä asiantuntemus joko rahoitus- tai kiinteistöalalla (yleensä haettu jompaa kumpaa näistä, harvalla on selkeästi molempia huipputasolla); lisäksi esimerkiksi talousjohtajana hankitusta tilintarkastus/kirjanpito-osaamisesta ja yritysjuridiikan tuntemuksesta on hyötyä ja tukea talousjohtajalle

 

-           sopivat henkilöt ovat kokeneita liikkeenjohdon ammattilaisia, jotka toimivat (tai ovat toimineet) senioriasemissa yrityksissä; vain parhaat ovat kyllin hyviä AYY:lle

 

-           haetaan toisiaan täydentäviä osaamisia

 

-           aktiivisuus ja motivaatio toimia TT:ssä

 

-           ymmärrys ylioppilaskuntatoiminnan luonteesta, eduksi katsotaan kokemus ylioppilaskunnasta ja yliopistosta

 

-           yhteiskunnallinen verkostoituneisuus

 

-           sosiaaliset taidot ja huumorintaju

 

-           haetaan naisia ja miehiä

 

-           puheenjohtaja ja max. 5 asiantuntijajäsentä, 4 opiskelijajäsentä

 

-           henkilö ei saa olla esteellinen toimimaan AYY:n taloustoimikunnassa esimerkiksi työsuhteesta tai muista luottamustoimista aiheutuvan mahdollisen intressiristiriidan takia

 

 

HAKUKRITEEREITÄ

 

Puheenjohtaja

 

-           TKK:lta, HSE:ltä tai TaiK:sta valmistunut henkilö, jolla on laaja-alaista   johtamiskokemusta , mieluusti toimitusjohtajana

-           hyvä strateginen näkemys

-           laaja verkottuneisuus, eduksi jos on painoarvoltaan merkittävä ja Suomessa tunnettu henkilö

-           hyvät sosiaaliset taidot

-           ylioppilaskuntatausta tai kokemusta järjestömaailmasta

-           valmis sitoumaan luottamustehtävään AYY:llä ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitoon

-           taloustoimikunnan puheenjohtaja oltava yo-kunnan jäsen; onko TKK:ssa tai HSE:ssä jatko-opiskelijoita, jotka olisivat hyvin senioriasemissa yrityksissä toimitusjohtaja/johtoryhmä/talousjohtaja?

 


Kiinteistöosaaja(t)

 

-           TKK:lta, HSE:ltä tai TaiK:sta valmistunut henkilö, jolla on kokemusta ammattimaisesta kiinteistösijoittamisesta tai -omistamisesta

-           sopiva profiili olisi esimerkiksi kiinteistöyhtiön, kiinteistösijoitusyhtiön tai asuntoyhtiön palveluksessa

-           valmis sitoumaan luottamustehtävään AYY:llä

-           ylioppilaskuntatausta katsotaan eduksi

 

 

Sijoitusosaaja(t)

 

-           TKK:lta, HSE:ltä tai TaiK:sta valmistunut henkilö, jolla on kokemusta ammattimaisesta varainhoidosta,

-           valmis sitoumaan luottamustehtävään AYY:llä

-           ylioppilaskuntatausta katsotaan eduksi

-           sopiva profiili olisi esimerkiksi varainhoitokokemus eläkevakuutusyhtiön, ison säätiön tai varainhoitoyhtiön palveluksessa

 

 

Taloushallinnon johtamisosaaminen

 

-           TKK:lta, HSE:ltä tai TaiK:sta valmistunut henkilö, jolla on kokemusta ison konsernin taloushallinnon järjestämisestä, budjetoinnnista, raportoinnista

-           valmis sitoumaan luottamustehtävään AYY:llä

-           ylioppilaskuntatausta katsotaan eduksi .

-           sopiva profiili olisi esimerkiksi pörssiyhtiön talousjohtaja

 

 

  Opiskelijajäsenet 4 kpl

 

-           Haetaan opiskelijajäseniä taloustoimikuntaan avoimella haulla

-           Opiskelijajäsenen tulee olla ylioppilaskunnan jäsen

-           Motivaatio ja sitoutuminen

-           Ylioppilaskunnan organisaation tuntemus

-           Kyky ymmärtää toimielinten vastuusuhteita ja osallistua monimutkaisten taloudellisten asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon

-           Aiempi kokemus tai harrastuneisuus talous- tai/ja sijoitusasioista katsotaan eduksi