Page tree
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma 2018 - hallituksen esitys 14.11.2017
Strategian kehityssuuntaAYY aaltolaisuuden rakentajana (3+2)AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana (3+2)AYY:n asunnot opiskelijan kotina (3+3)Muut strategiset hankkeet (3)
Suositellaan aloitettaviksi 1/2018Taidevuosi 2018 "ARTS:n kaikkien toimintojen aloittaminen värittää Otaniemeä ja yhteisötoimintaa taiteella ja luovuudella koko vuoden. Pohjaideoina tapahtumia, taidekoulutusta, näyttelyitä, muraali, vuosijuhlien teema, muuttodokumentti. Erillinen työryhmä ja koordinaattori, resurssit, 10 000 - 20 000 € riippuen yliopiston tuesta."Linjojen päivittäminen ja vaalitavoitteet "Lähestyvät eduskunta- sekä EU-parlamenttivaalit aloittavat keskustelun vaikuttamistavoitteista paikallisesti ja valtakunnallisesti keväällä 2018. AYY:n linjat koetaan osittain vanhentuneiksi ja riittämättömiksi tätä työtä ajatellen, joten prosessit suunnitellaan tehtävän rinnakkain. Lopputuloksena edustajisto päivittää linjapapereita ja valitsee vaalien vaikuttamistavoitteet. Erillinen valmisteluryhmä ja mahdollinen harjoittelija, resurssit 5 000 €."Kiinteistö- ja asuntopalveluiden resurssien lisääminen "Käynnissä olevien ja suunniteltujen peruskorjaus- ja uudishankkeiden määrä, kasvava asuntokanta sekä asumistukiin liittyvät uudistukset ovat osoittaneet, että kiinteistöstrategian kehityshankkeisiin tarvitaan lisää jatkuvan toiminnan resursseja. Resurssit kohdistuvat uusien hankkeiden edistämiseen, kaavoitusvaikuttamiseen, asumis- ja tilapalveluiden kehittämiseen sekä asuntopoliittiseen asiantuntijuuteen. Rekrytoinnit tehdään alkuvuonna."Opiskelijakeskus "Projekti jatkuu hankesuunnittelun ja kaavoitukseen vaikuttamisen pohjalta. Ylioppilaskunnan osallistumista ohjaa yhteisöllisyydelle ja toiminnoille päätetyt aatteelliset tavoitteet. Hallituksen edustus työryhmässä sekä vaadittavat työntekijäresurssit. Hankekonsultin ja suunnittelijan jatkosta päätetään erikseen. Tarvittavia omia erillisiä koordinaattori ja muita resursseja harkitaan."
Yhteisön rakenteet "Keskustelu teekkaritoiminnasta päättävästä tahosta käydään avoimesti, rauhassa ja valmisteltuna. Lopputuloksena pyritään laajasti hyväksyttyyn päätökseen, jonka perusteella eri kulttuureista muodostuvan Aalto-yhteisön rakenteet ovat selkeitä hahmottaa. Työ on pohjaa järjestörakenteiden päivittämiselle ja tarvittaessa yhdistysohjesäännön muuttamiselle, joita jatketaan myöhemmin. Erillinen valmisteluryhmä, resurssit 5 000 €."Eurooppatietoisuus ja kansainvälistyminen "Viestinnän ja tapahtumien järjestämisen kautta levitetään tietoisuutta EU:sta ja sen laajuudesta sekä tutustutaan muihin kulttuureihin matkustamatta. Tavoitteena on tuoda tietoisuuteen monikulttuurisuutta, jota Aallossa on ja laskea kynnystä tutustua ja työskennellä eri maalaisten kanssa. Kansainvälisyys on esillä, kun yliopisto aloittaa uuden strategiansa valmistelun. Ylioppilaskunnat lisäävät samaan aikaan osaamistaan EU-vaikuttamisesta. Erilliset resurssit ja mahdollinen jaoston tehtävä, 5 000 - 10 000 €."Asumisen ohjesäännön päivittäminen ja asumispreferenssien selvittäminen "Asumiskokemuksen kehittäminen yhteisöllisyyden ja viihtyvyyden osalta vaatii harkittuja päivityksiä asumista ohjaaviin rakenteisiin, esimerkiksi asukasvalinnan osalta. Samalla ohjesääntöön valmistellaan päivitettäväksi käytännössä hankalaksi tai vanhentuneeksi osoittautuneita käytäntöjä. Aaltolaisten asumispreferensseistä kaivataan tulevia muutoksia varten tarkempaa tietoa, jota varten käynnistetään suunniteltu selvitys (vaihtoehdoksi selvitetty diplomityötä). Lisääntyneet jatkuvan toiminnan resurssit ja erilliset resurssit 5 000 - 10 000€."Nettisivujen uudistaminen "Tarvittava tekninen infrastruktuuri ja ayy.fi rakennetaan uudelleen vastaamaan brändistrategiaa, graafista ilmettä, käytettävyyttä ja muita ylioppilaskunnan toimintojen tarpeita. Erilliset resurssit, 10 000 €."
Hyvinvointi- ja yhdenvertaisuus "Aallossa on tehty ajankohtaiset tutkimukset opiskelijahyvinvoinnista ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Tilannetta parannetaan esimerkiksi järjestämällä yhdistyksille koulutuksia, luomalla teemoista tapahtumakonsepteja sekä tiivistämällä aiheista yhteistyötä Aallon ja järjestöjen kanssa. Aihe on yksi Aallon johdon kanssa seurattavista pääteemoista. Erilliset resurssit, 1 000 - 5 000 €."World Student Capital -verkoston tarkoitus "Pääkaupunkiseudun opiskelijajärjestöjen vaikuttamista erityisesti asumiseen, liikenteeseen ja kaupunkipolitiikkaan on haluttu tiivistää, ja ratkaisuksi on ehdotettu WSC-yhdistystä. Mitä tehtäviä yhdistykselle tulee, mitä halutaan tehdä yhdessä? Mikä on AYY:n rooli pääkaupunkiseudun vaikuttamistyössä? Mahdollisen yhdistyksen toiminnan muodostuminen vaikuttaa ylioppilaskunnan omaan resursointiin."Brändin toteuttaminen asumisessa "Asuntojen tavoitellaan ilmentävän ylioppilaskunnan brändiä ja samalla olevan oma selkeä palvelukokonaisuutensa. Brändistrategian ja graafisen ilmeen toteuttaminen kiinteistöissä ja asuntopalveluissa aloitetaan. Palvelukokemuksen kehittämistä voidaan aloittaa palvemuotoilun keinoin brändikokemukseen pohjaten. Lisääntyneet jatkuvan toiminnan resurssit ja erilliset resurssit 5 000 - 10 000 €."Yrityssuhteiden kehittäminen "Yritysten kanssa tehtävän yhteistyön missio selkiytetään, esimerkiksi taloudellisten ja aatteellisten tavoitteiden osalta. Tapoja toimia voidaan keskustella kehitettävän ylioppilaskunnan, yliopiston, yritysten ja järjestöjen kanssa. Pohjaideoina uusi rekrytointitapahtuma ja vertailukohtia muista pohjoismaisista ylioppilaskunnista. Yritysyhteistyön taloudellinen tavoite on aiempaa korkeampi eli 105 000 euroa vuodelle 2018. Resurssit vastataan saavuttamaan taloudelliset ja aatteelliset tavoitteet."
Ajankohtaista 1-3/2018Alumnitoiminta "Ylioppilaskunta haluaa ottaa roolin alumnitoiminnassa. Keskustelut merkittävien alumnivaikuttajien ja yliopiston kanssa ovat osoittaneet, että Aallon alumnitoiminnan kehittämiselle on yhteinen tahtotila. Rehtori on perustamassa alumneista koostuvaa työryhmää, jossa ylioppilaskunta on mukana ja jossa keskustellaan parhaista tavoista kehittää toimintaa. Toiminta voi tukea esimerkiksi yhteisöllisyyttä, elinikäistä oppimista ja vaikuttavuutta."Eduskuntavaalivaikuttamisen aloittaminen "Työtä tehdään paikalliset ja kansalliset vaikuttamistavoitteet sekä strategiset tavoitteet huomioiden. Suhteiden luominen avainhenkilöihin, ehdokkaisiin, myötämielisiin järjestöihin, poliittisiin avustajiin. Lobbauskoulutuksia järjestöjen vaikuttajille. Voidaan korostaa teemana ja yhdistää muihin vaikuttamiseen innostaviin tapahtumiin. Mahdollinen harjoittelija ja erilliset resurssit, 5 000 - 10 000 €."Asumis- ja tilapalveluiden digitalisointi jatkuu "Tilojen lukituksen ja varausjärjestelmän päivittämistä on selvitetty. Työ edellyttää tietotekniikan ja kiinteistökehityksen resursseja, ja jatkuu kun aikaisemmat prioriteetit on saatu vauhtiin."
Huomiota vapaaehtoisuuteen "Jaostojen tavoitteista ja toiminnansuunnittelusta on käyty keskustelua. Vapaaehtoisryhmien tuki ylioppilaskunnan (strategisten) tavoitteiden toteuttamiseksi on tärkeää. Kuinka vapaaehtoistoiminnassa onnistutaan ja olisiko vielä tarvetta uusille vapaaehtoistoiminnoille, esimerkiksi vaikuttamiseen tai taiteelliseen toimintaan liittyen? Mahdolliset resurssit uusille vapaaehtoisryhmille 5 000 €."Huomiota jäsenistön tahtoon vaikuttaa ja tapahtumia yhteiskunnallisesti kiinnostavista aiheista "Mikä vaikuttaa opiskelijoiden vaikuttamisaktiivisuuteen? Kuinka jäsenistöä aktivoidaan vaikuttamaan ja kiinnostumaan koulutuspoliittisista aiheista? Toteutetaan tapahtumakonsepteja mielenkiintoisien aiheiden ympärille, esimerkiksi tunnettuja esiintyjiä ja vaikuttajia sekä yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemista. Mahdollinen harjoittelija ja erilliset resurssit, 5 000 €."Yhteisöllisen asumisen kannustimet "Luodaan keinoja ja kannustimia, joilla asukkaat voivat hyötyä yhteisöllisyyden lisäämisestä ja innovoinnista. Esimerkiksi muutokset asukasvalinnassa sallivampaan suuntaan valita kämppikset itse lisää joustavuutta ja yhteisöllisen asumisen suosiota. Vastapainona on asuntojen tarjoaminen niitä eniten tarvitseville. Tehtävät muutokset ja kannustimet vaativat todennäköisesti muutoksia järjestelmiin ja sääntöihin tai muunlaisia taloudellisia panostuksia. Resurssit 5 000 - 10 000 €."
Asumisviihtyvyyden parantaminen "Kehitetään kattavat ja systemaattiset keinot selvittää asukkaiden tyytyväisyyttä ja asumispalveluiden onnistumista. Näitä voivat olla esimerkiksi vuosittaiset asumistyytyväisyyskyselyt. Saatua tietoa käytetään AYY:n asuntotoiminnan kehittämiseksi ja apuna remonttien kohdentamisessa ja vuokranmäärityksessä."