Page tree

Hakukuulutus Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajaksi

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta päättää 31.10.2017 avata Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajiksi vuodeksi 2018. Hallinnon opiskelijaedustajiksi voivat hakea Aalto-yliopiston opiskelijat. Toimielimien kuvauksissa on tarkemmat tiedot mahdollisista rajoituksista.

Haku aukeaa 6.11.2017 klo 12.00 ja päättyy 30.11.2017 klo 23.59, johon mennessä hakemusten tulee olla palautettuina. Hakeminen tapahtuu sähköisesti. Sähköiset hakulomakkeet löytyvät osoitteesta https://www.halloped.fi/fi . Hakijoille tarkoitettu ohjeisto hakemisesta sekä hallinnon opiskelijaedustajia koskeva ohjesääntö löytyvät Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kotisivuilta osoitteesta http://www.ayy.fi/ylioppilaskunta/edunvalvonta/hallopedit/ .

Tieto hakeneiden nimistä ja heidän hakemuksensa voidaan luovuttaa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan erityisaseman yhdistysten käyttöön suosituksien antamiseksi yhdistysten edustaman korkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajien valinnassa.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi myös kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita sekä eri sukupuolten edustajia.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus valitsee opiskelijaedustajat 15.12. mennessä.

Valinnassa noudatetaan hallintolain vaatimuksia, sekä lakia miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta sekä yhdenvertaisuuslakia.

 

Valintakriteerit

Akateemisten asioiden komiteat

Hakemuksen maksimipituus on 2000 merkkiä ilman välilyöntejä ja hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja koulutusohjelmasi. Kerro hakemuksessasi tiiviisti mitä pidät tärkeimpinä Aalto-yliopiston tai koulusi kehityskohteina.

Valinnan perusteena käytetään kiinnostusta tehtävään, osoitettua tietämystä toimielimen toiminnasta ja sitoutumista koko toimikaudeksi sekä laajat yhteydet opiskelijoihin esimerkiksi järjestöjen tai muun aktiivisuuden kautta. Valinnassa voidaan katsoa eduksi aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai opiskelijaedustajana toimimisesta. Valinnassa otetaan huomioon myös eri alojen tai oppiaineiden sekä mahdollisesti opiskeluvaiheen edustuksellisuus kokonaiskokoonpanossa.

Muut

Hakemuksen maksimipituus on 2000 merkkiä ilman välilyöntejä ja hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja koulutusohjelmasi.

Valinnan perusteena käytetään kiinnostusta tehtävään, osoitettua tietämystä toimielimen toiminnasta ja sitoutumista koko toimikaudeksi. Valinnassa voidaan katsoa eduksi aiempi kokemus opiskelijaedustajana toimimisesta, sekä yhteys opiskelijajärjestöihin tai muulla tavoin osoitettu yhteys muihin opiskelijoihin. Valinnassa voidaan ottaa huomioon eri alojen tai oppiaineiden sekä mahdollisesti opiskeluvaiheen edustuksellisuus kokonaiskokoonpanossa.

Otaniemessä 31.10.2017

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Lisätietoja: http://www.ayy.fi/ylioppilaskunta/edunvalvonta/hallopedit

Susanna Koistinen

asiantuntija, koulutuspolitiikka

susanna.koistinen@ayy.fi , +358 50   520 9438

 


Call for applications for student representatives in the administration of Aalto University

The Student Union of Aalto University (AYY) has decided on the 31 st of October 2017 to open a call for applications for student representatives in the Aalto University administration for the year 2018. All students of Aalto University are eligible to apply. The descriptions for the different organs of trust contain more detailed information about possible requirements and restrictions.

The call for applications opens on the 6 th of November and closes on the 30 th of November 2017, at 23:59, by which the applications must be handed in. The application is done via the electronic application form available at https://www.halloped.fi/en . The application instructions and the regulations for student representatives can be found on the Aalto University Student Union website at https://ayy.fi/en/student-union/student-advocacy/student-representatives/ .

The names of the applicants and their applications may be handed to special status associations of the Aalto University Student Union for the purpose of giving recommendations when choosing the student representatives that represent associations.

The Student Union also wishes international students and students of all genders to apply for the student representative positions.

The Board of the Aalto University Student Union chooses the student representatives by the 15 th of December.

The selection will follow the requirements of the administrative procedure act, the act on equality between women and men, and the non-discrimination act.

Criteria for selection
 

Academic affairs committees

The maximum length of the application is 2000 characters (not counting spaces), and the application should clearly show the experience relevant to the position, motivation and the applicant’s field of study. Be sure to describe concisely what you think are the most important development targets of Aalto University or your school in your application.

The criteria used for selection include interest in the task, proven knowledge of how the organ of trust works, commitment for the entire term of office and broad contacts to students via e.g. organizations, associations or other types of activity. Previous experience as a student representative or as a person responsible for studies in an association is considered a plus. Representation from different fields of expertise or study and possibly the stage of the candidates’ studies are taken into consideration when making the selection.

Others

The maximum length of the application is 2000 characters (not counting spaces), and the application should clearly show the experience relevant to the position, motivation and the applicant’s field of study.

The criteria used for selection include interest in the task, proven knowledge of how the organ of trust works and commitment for the entire term of office. Previous experience as a student representative and broad contacts to students via e.g. organizations, associations or other types of activity are considered a plus. Representation from different fields of expertise or study and possibly the stage of the candidates’ studies are taken into consideration when making the selection.

In Otaniemi, on the 31 st of October 2017

Aalto University Student Union Board

More information: http://www.ayy.fi/ylioppilaskunta/edunvalvonta/hallopedit

Susanna Koistinen

Specialist, Academic Affairs

susanna.koistinen@ayy.fi , +358 50   520 9438

 


Utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning

Aalto-universitetets studentkår beslutar 31.10.2017 att ledigförklara uppdragen som studentrepresentanter i Aalto-universitetets förvaltning för år 2018. Alla Aalto-universitetets studerande kan ansöka. Beskrivningarna av organen innehåller närmare information om eventuella begränsningar.

Ansökningstiden börjar 6.11.2017 kl. 12.00 och löper ut 30.11.2017 kl. 23.59, då ansökningarna ska vara inlämnade. Ansökningen sker elektroniskt. De elektroniska ansökningsblanketterna finns på adressen https://www.halloped.fi/sv . Anvisningar för de sökande samt reglementet om förvaltningens studentrepresentanter finns på Aalto-universitetets studentkårs webbplats på adressen http://ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopederna/ .

De sökandes namn och deras ansökningar kan överlåtas till föreningar med särställning inom Aalto-universitetets studentkår för att dessa ska kunna ge sina rekommendationer i valet av studentrepresentanter i förvaltningen vid den högskola som de representerar.

Studentkåren önskar att även utländska examensstuderande och representanter för olika kön söker uppdragen.

Styrelsen för Aalto-universitets studentkår väljer studentrepresentanter senast 15.12.

Vid valet iakttas kraven i förvaltningslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt diskrimineringslagen.

 

Urvalskriterier

Kommittéerna för akademiska ärenden

Den maximala längden för ansökan är 2000 tecken (utan mellanslag). Erfarenhet som är relevant för uppdraget, motivation och utbildningsprogram ska framgå tydligt. Berätta i korthet vilka du anser vara de viktigaste utvecklingsmålen vid Aalto-universitetet eller din högskola.

Valet baserar sig på intresset för uppgiften, de påvisade kunskaperna om organets verksamhet, att personen förbinder sig för hela mandatperioden och har omfattande kontakter till studerande till exempel genom föreningar eller annan aktivitet. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller studentrepresentant kan ses som merit. Studieinriktningarnas eller ämnenas och eventuellt även studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentant.

Övriga

Den maximala längden för ansökan är 2000 tecken (utan mellanslag). Erfarenhet som är relevant för uppdraget, motivation och utbildningsprogram ska framgå tydligt.

Valet baserar sig på intresset för uppgiften, de påvisade kunskaperna om organets verksamhet och att personen förbinder sig för hela mandatperioden. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant och kontakter med studentorganisationer eller på annat sätt påvisad kontakt med andra studerande kan ses som merit. Studieinriktningarnas eller ämnenas och eventuellt även studieskedets representativitet i helheten kan beaktas.

Otnäs 31.10.2017

Styrelsen för Aalto-universitetets studentkår

Mer information: http://www.ayy.fi/ylioppilaskunta/edunvalvonta/hallopedit

Susanna Koistinen

sakkunnig, högskolepolitik

susanna.koistinen@ayy.fi , +358 50 520 9438


Hallinnon opiskelijaedustajat 2018

Aalto-yliopisto

vars. + vara

Aalto-yliopiston akateeminen komitea

4+4+4

Tutkintolautakunta

3+3

Kielikeskuksen johtoryhmä

3+3

Ravintolatoimikunta

3+3

Tasa-arvotoimikunta

1+1

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

 

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun akateeminen komitea

4+4+4

(Aalto-ohjelma) Creative Sustainability -ohjausryhmä

1+1

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opetuksen johtoryhmä

2+2

Quality and Development Group

1+1

Arkkitehtuurin laitoksen koulutusryhmä

3+3

Kauppakorkeakoulu

 

Kauppatieteen akateeminen komitea

4+4+4

Kauppatieteen kandidaattiohjelman ohjelmaryhmä

2+2

Entrepreneurship Programme Committee

1+1

Kauppakorkeakoulun laatukomitea

2+2

Kemian tekniikan korkeakoulu

 

Kemian tekniikan akateeminen komitea

3+3+3

utlys

3+3

Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmä

1+1

Kemian tekniikan korkeakoulun laaturyhmä

1+1

Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen johtoryhmä

1+1

Kemian ja materiaalitieteen laitoksen johtoryhmä

1+1

Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen johtoryhmä

1+1

Sähkötekniikan korkeakoulu

 

Sähkötekniikan akateeminen komitea

4+4+4

Sähkötekniikan kandidaattikoulutusneuvosto

4+4

Degree programme committee for Automation and Electrical Engineering

3+3

Degree Programme Committee for Nano and Radio Sciences

3+3

Sähkötekniikan korkeakoulun opetuksen laatutoimikunta

4+4

Insinööritieteiden korkeakoulu

 

Insinööritieteiden akateeminen komitea

4+4+4

Insinööritieteiden koulutusneuvosto

3+3

Insinööritieteiden korkeakoulun laaturyhmä

4+4

Insinööritieteiden maisteriohjelmien ohjausryhmä

2+2

Insinööritieteiden kandidaattiohjelman ohjausryhmä

2+2

Perustieteiden korkeakoulu

 

Perustieteiden akateeminen komitea

4+4+4

Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto

4+4

Tuotantotalouden koulutusneuvosto

3+3

Informaatioverkostojen koulutusneuvosto

3+3

Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusneuvosto

3+3

Science and Technology bachelor programme committee

4+4

Aalto SCI:n laatutoimikunta

1+1

Perustieteiden opetuksen arviointitoimikunta

1+1

Yhteiset ohjelmat

 

Computer, Communications and Information Sciences, CCIS Programme Committee (SCI, ELEC)

4+4

Life Science Technologies Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM)

3+3

IDBM-koulutusneuvosto

1+1

Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions

3+3

Urban studies and planning-maisteriohjelman koulutusneuvosto

3+3

OHJAUSRYHMÄT

 

Tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan ohjausryhmä (RISG)

1+1

Taiteellisen toiminnan työryhmä (AASG)

1+1

Digital Transformation & Enterprise Architecture -ohjausryhmä (DTSG)

1+1

LUMA-keskuksen ohjausryhmä

1

Aalto Entrepreneurship education steering group

1-2

LISÄKSI

 

Learning IT -ohjausryhmä

1

Avoimen yliopiston ohjausryhmä

1

Tohtorinkoulutuksen työryhmä DEWG

1